Beskæftigelsesudvalget

11-04-2023

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 9 - 12

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Notat om Årsrapport 2022 for headspace Rødovre (bilag 1, 2 og 3)

Indstilling

Meddelelsespunket forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2022 for headspace Rødovre
Bilag 2: headspace Rødovre årsrapport 2022.
Bilag 3: Ungehistorier fra headspace Rødovre

Integrationsrådets redegørelse for 2022
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger Integrationsrådets redegørelse for 2022 til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for Integrationsrådets arbejde i 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet i Rødovre Kommune udarbejder hvert år en redegørelse, der indeholder væsentlige oplysninger om Integrationsrådets arbejde gennem året, såvel som oveblik over de aktiviteter, som Integrationsrådet har deltaget i. Det gælder egne arrangementer såvel som samarbejdet med foreninger, det politiske niveau og forvaltninger i kommunen.

I marts 2022 blev der udpeget nye medlemmer til Integrationsrådet for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2026.

Medlemmer af Integrationsrådet udpeges af Kommunalbestyrelsen for en fireårig periode (jf. rådets forretningsorden). Integrationsrådet består pt. af ni medlemmer og to tilforordnede fra hhv. Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børne- og Kulturforvaltningen. Redegørelsen (se bilag) omfatter primært en beskrivelse af det nye Integrationsråds virke gennem 2022.

Kommunalbestyrelsen fremsender løbende relevante sager til høring i Integrationsrådet, der i 2022 har afgivet høringssvar i to sager til Kommunalbestyrelsen. Integrationsrådet kan også af egen drift tage sager op til drøftelse og inddrage relevante forvaltninger og politikere.

Integrationsrådet har gennem 2022 afholdt fem ordinære møder samt en række arrangementer, herunder Mangfoldighedsfestivalen. Integrationsrådet deltager fortsat i Folkeoplysningsudvalget og i Det Nationale Integrationsråd, der rådgiver Integrationsministeren på området.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2022

Udgiftsneutral tillægsbevilling til beskæftigelsesområdet
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter har ansøgt om midler fra den regionale uddannelsespulje samt puljen til uddannelsesløft og har fået bevilget hhv. 1.016.687 kroner og 296.500 kroner fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at modtagelse af puljemidlerne godkendes og
  2. at der i 2023 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling svarende til en udgift på 1.313.187 kroner og en tilhørende indtægt på 1.313.187 kroner til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den regionale uddannelsespulje

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt 120,5 mio. kroner til den regionale uddannelsespulje. Formålet med puljen er at give flere ledige mulighed for at deltage i korte, erhvervsrettede kurser inden for de områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver.

Tilskuddet til Rødovre Jobcenter udgør i alt 1.016.687 kroner. Jobcentret kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af udgifterne til de korte, erhvervsrettede kurser, der fremgår af den regionale positivliste i Hovedstadsområdet eller i tilstødende RAR-områder (de regionale arbejdsmarkedsråd).

Midlerne under den regionale uddannelsespulje er fordelt ud fra kommunernes andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet).

Puljen til uddannelsesløft

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt ca. 25 mio. kroner, der svarer til en fjerdedel af puljens bevilling. Den endelige udmøntning af puljen i 2023 vil afhænge af finanslovens vedtagelse. I 3. kvartal 2023 forventes puljen til uddannelsesløft således at blive genudmeldt.

Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, mulighed for at få tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser.

Tilskuddet til Rødovre Jobcenter udgør i alt 296.500 kroner. Kommunen kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelse.

Bevillingen er fordelt til de kommuner, som aktivt har tilkendegivet, at de ønsker midler fra puljen til uddannelsesløft. Fordelingen er sket ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, som ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 1.313.187 kroner vedrører funktion 5.68.98 (beskæftigelsesordninger). Senest den 1. april 2024 skal Jobcentret indsende påtegnede regnskaber for de to puljer via styrelsens tilskudsportal.

Tidsplan

Tilskuddene fra begge puljer skal anvendes til aktiviteter, der påbegyndes i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023.

Diverse
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.05.