Beskæftigelsesudvalget

16-05-2023

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 13 - 18

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Ingen meddelelser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ankestyrelsens klagestatistik over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2022
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om Ankestyrelsens klagestatistik over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2022, samt giver en status på arbejdet med klagesager.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om Ankestyrelsens klagestatistik 2022 for Rødovre Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen træffer årligt mange tusind afgørelser. Ankestyrelsen har i 2022 modtaget 222 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 205 sager.

Der er tale om sager på følgende lovområder:

  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
  • Sygedagpengeloven (SDP)
  • Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
  • Serviceloven (SEL)
  • Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension (PL)
  • Øvrige lovområder

Der er flest klager over afgørelser vedrørende serviceloven, sygedagpengeloven og lov om aktiv socialpolitik jf. vedlagte bilag.

Ankestyrelsen arbejder med fire forskellige former for afgørelse:

  1. I en stadfæstet afgørelse er Ankestyrelsen enig i kommunens afgørelse.
  2. I en ændret/ophævet afgørelse er Ankestyrelsen ikke enig i kommunens afgørelse.
  3. I en afvist/henvist afgørelse behandler Ankestyrelsen ikke sagen eksempelvis på grund af, at borgeren har klaget for sent.
  4. I en hjemvist afgørelse vurderer Ankestyrelsen, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, eller at der er tale om alvorlige fejl i sagsbehandlingen. En hjemvist afgørelse bliver derfor sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling.

Af kommunens 205 afgjorte sager i 2022 har Ankestyrelsen stadfæstet 131 sager, ændret/ophævet 20 sager, afvist 19 sager og hjemvist 35 sager.

Andelen af hjemviste eller ændrede sager målt i forhold til de realitetsbehandlede klager (altså eksklusiv afviste/bortfaldne sager), er knap 30 procent for Rødovre Kommune i 2022. Det svarer til 55 sager. I 2021 omgjorde Ankestyrelsen til sammenligning 64 sager svarende til en andel på 30 procent.

På landsplan ligger omgørelsesprocenten i 2022 på 30 procent. Målsætningen for Rødovre Kommune har de seneste år været på niveau eller under landsgennemsnittet. Det er således lykkedes i 2022.

Status på arbejdet med læring baseret i klagesager

Social- og Sundhedsforvaltningen anvender statistik over Ankestyrelsens afgørelser til generel læring og forbedring af sagsbehandlingen. Der bliver arbejdet ud fra "Sammen med Borgeren" principper om at møde borgeren og nedbringe behandlingstiden til klagesager, samt at udnytte det udviklings- og læringspotentiale, der er i klager. Ligeledes er der fokus på at forbedre arbejdsgange og styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og forvaltninger.

I 2021 har Social- og Sundhedsforvaltningen endvidere arbejdet med projektet ”Mød mig på skrift”, som har til formål at sikre, at forvaltningens breve til borgerne har klare budskaber, og at det er tydeligt, hvem borgeren kan kontakte med eventuelle spørgsmål til brevet.

Generelt er der for alle områder en ledelsesmæssig opmærksomhed på alle sager, der modtages fra Ankestyrelsen. Eksempelvis giver Ankestyrelsens afgørelser retningen for den kommende sagsbehandling, og derudover bruges afgørelserne i relevante tilfælde til at afklare tvivlsspørgsmål i tolkning af en gældende lov.

Afdelingerne oplever, at Ankestyrelsen har et skærpet fokus på, at afgørelserne indeholder tilstrækkelig dokumentation, hvilket også er et fokus, som afdelingerne kontinuerligt arbejder med i forhold til at kvalificere deres sagsbehandling.

I Rødovre Jobcenter bliver hjemviste og omgjorte sager særligt gennemgået for at analysere den eksisterende praksis. Andelen af sager er ikke udtryk for systematiske fejl, men omhandler relativt få sager i forhold til de mange borgersager og afgørelser, som jobcentret behandler og foretager årligt.

Jobcentret har i 2. halvår 2022 lavet en udvidet kvalitetskontrol ved at gennemgå en række konkrete afgørelser på sygedagpengeområdet. I forlængelse af dette er der implementeret procedurer, som blandt andet indeholder genvurdering af afgørelser ved klager, inden de sendes til Ankestyrelsen. Det forventes, at disse procedurer vil skabe ny læring i organisationen og ydermere at nedbringe antallet af hjemviste og omgjorte sager gennem 2023.

Ydermere har Jobcentret nedsat en intern, administrativ arbejdsgruppe/retssikkerhedsvejleder, som skal være med til at understøtte borgerens retssikkerhed ift. jobcentrets arbejdsgange og afgørelser ved eksempelvis at gennemgå nye arbejdsgange, ankeafgørelser, borgerklager.

I Social- og Borgerservice blev praksis ændret i 2020, så alle Ankestyrelsens afgørelser gennemgås på personalemøder med henblik på læring. Særligt på kontanthjælpsområdet er der flere stadfæstelser, som skyldes øget understøttelse i sagsbehandlingen fra det nye kommunale ydelsessystem KY, som er blevet fuldt implementeret i 2022.

I Ældre- og Handicapafdelingen drøftes alle afgørelser i de relevante faglige fora, uanset udfaldet, for på denne måde kontinuerligt at blive bedre til at beskrive sagerne og ikke mindst kontinuerligt have fokus på målgruppeafgræsning, væsentlighedsvurdering
og tilstødende lovgivning

Børne- og Familieafdelingen har tidligere haft et stigende antal sager på især børnehandicapområdet, som blev anket til Ankestyrelsen, og hvor en høj andel af afgørelserne blev ændret/ophævet eller hjemvist til kommunen med henblik på at træffe en ny afgørelse i sagen. Derfor fik Børne- og Familieafdelingen i 2021 foretaget en analyse af BDO (Statsautoriseret revisionsaktieselskab) for at blive klogere på, hvad det høje antal af hjemvisninger skyldtes, som pegede på mulige tiltag for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Afdelingen har efterfølgende arbejdet med tiltagene i 2022 og på nuværende tidspunkt indgår afdelingen i et Taskforce forløb med Ankestyrelsen og Socialstyrelsen for at øge kvaliteten yderligere. Det faglige tilsyn for 2022 peger på, at der er sket en væsentlig forøgelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på børne- og handikapområdet, og det afspejles også i de foreløbige tilbagemeldinger fra Taskforcen.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedsloven § 79b.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ankestatistik 2022

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Med henblik på afdækning af eventuelle forskelle i kønssammensætningen i målgrupperne på offentlig forsørgelse fremlægger Social- og Sundhedsforvaltningen en statistisk opgørelse. Opgørelsen sammenligner kønssammensætningen i Rødovre i forhold til de områder, der fremgår af Beskæftigelsesministeriets rapport ”Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2023”.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at opgørelsen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeriets rapport ”Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2023” sætter fokus på kønsforskelle. Af rapporten fremgår det blandt andet, at mænd har en højere beskæftigelsesgrad end kvinder. Mænd har en lavere ledighedsprocent end kvinder, og mænd kommer generelt hurtigere tilbage i job efter en ledighedsperiode.

Rapporten viser ligeledes, at kvinder har et højere sygefravær end mænd, og der generelt er flere kvindelige førtidspensionister. I øvrigt trækker mænd sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet, hvorfor de i mindre grad er at finde på tilbagetrækningsordninger som efterløn, seniorpension og tidlig pension.

Den statiske opgørelse konkluderer, at kønsforskellene i Rødovre generelt er mindre end på landsplan på langt de fleste af de parametre, som rapporten fra Beskæftigelsesministeriet omhandler.

Kønsforskelle i Rødovre

Datatræk fra henholdsvis Danmarks Statistik og Jobindsats.dk viser overordnet, at borgere i Rødovre generelt har en større beskæftigelsesfrekvens end landsgennemsnittet – i særdeleshed for indvandrere og efterkommere. Ledighedsprocenten og andelen af langtidsledige er ligeledes lidt højere i Rødovre. Sygefraværet er dog mindre, ligesom andelen af borgere på tilbagetrækningsydelserne og førtidspension er mindre i Rødovre end på landsplan.

Ser man specifikt på kønsforskellene i Rødovre, så er forskellen mellem kønnene mindre i Rødovre end på landsplan i forhold til beskæftigelsesgraden. Blandt etniske danskere alene er beskæftigelsesgraden den samme i Rødovre for mænd såvel som for kvinder.

Rødovre adskiller sig yderligere fra tendensen på landsplan, når der ses på ledighedsprocenten. Kvinderne i Rødovre har således en marginalt lavere ledighed end mændene, modsat på landsplan, og kvinderne her kommer ligeledes lidt hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet efter en ledighedsperiode.

Rødovre afviger ikke betydeligt fra tendensen på landsplan i forhold til sygefraværets fordeling blandt kønnene. Kvinderne udgør den største andel på de fleste tilbagetrækningsordninger samt på førtidspension, også i Rødovre. Forskellen blandt kønnene er dog mindre i Rødovre - særligt på førtidspension.

Metode

Rapporten fra Beskæftigelsesministeriet bygger på datatræk fra forskellige kilder samt egne beregninger, der ikke umiddelbart kan tilgås. Der er i vedhæftede bilag trukket tilnærmelsesvis sammenlignelige datasæt, fra henholdsvis Danmarks Statistik og Jobindsats.dk, for at vurdere forskellen blandt kønnene samt mellem Rødovre og landsgennemsnittet. I bilaget fremstilles blot fakta uden egentlig afdækning af årsagssammenhænge. Dette i tråd med Beskæftigelsesministeriets rapport.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet i Rødovre
Bilag 2: Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2023

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2023
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2023 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2023 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status pr. ultimo marts 2023.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2023 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo marts 2023 - Beskæftigelsesudvalget

Mod på trivsel
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har en særlig opmærksomhed på, at der i dag i højere grad end tidligere synes at være flere børn og unge, der mistrives. På den baggrund afholdes et topmøde, hvor der sættes lys på at skabe en forskel i alle børn og unges hele liv. Topmødet følges op af et 'Sammen om trivsel'-år, hvor der med afsæt i børne-, unge- og forældreinddragelse samt ekspertviden gennemføres prøvehandlinger, tilpasninger og evalueringer i hverdagen i dagtilbud, skoler, fritidslivet samt i børn og unges mange øvrige arenaer.

Sagen behandles samtidig i BSU, KFU, SOSU og BEU.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen om topmøde og den særlige trivselsindsats tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Internationalt, nationalt og kommunalt er der fokus på trivsel – særligt i disse år.

Ingen er endnu lykkedes med at finde gode, fundamentale løsninger, der knækker kurven den rette vej og finder nye veje for trivslen for alle børn og unge. Den ambition ønsker Rødovre Kommune at tage på sig og har mod på at skabe nye velfærdsløsninger i arbejdet med udviklingen af trivselsindsatser, der gør en forskel for ethvert barn og enhver ung.

Trivsel betyder noget forskelligt for hver enkelt af os. Derfor er trivsel svært at definere, og der er ofte brug for at skabe rammer og fællesskaber, der understøtter både samvær og den enkelte. Det gør vi os på børne- og ungeområdet allerede nogle erfaringer med i Rødovre Kommune i denne tid. Vi gør os allerede erfaringer med trivselsarbejdet og understøtter børn og voksne med indsatser som ’Sammen om de mindste’, ’Sammen om familien’, Fritidspasset, fremskudt familiebehandling, STIME, ’Læringsfællesskaber for alle’ og meget mere. I Rødovre Kommune er der derfor allerede arbejdet med børn og unges trivsel som en vigtig del af hverdagen på tværs af kommunen. Vi er en stærk velfærdskommune med lange traditioner for fællesskaber på tværs af velfærdsområderne, på tværs af sektorer og i forenings- og idrætslivet. Vi har de senere år formuleret et ambitiøst børne- og ungesyn, der for alvor er ved at få liv, hvilket betyder, at det er børnene og de unges kompetencer, der træder frem. De voksne er opmærksomme på at møde det enkelte barn, dér hvor det er, med visheden om at alle gør det så godt, de kan. Forandringer i samfundet kalder dog på en mere målrettet indsats for børn og unges trivsel og mentale sundhed.

At trives er en forudsætning for at lære og at udvikles, og Rødovre Kommune har derfor en særlig opmærksomhed på, at der i dag i højere grad end tidligere synes at være flere børn og unge, der mistrives. Der opleves bl.a. en stigende tendens til, at flere børn og unge føler et mindre skoletilhør, at der ved visitationer til særlige tilbud oftere er behov for et tilrettelægge nye forløb og veje tilbage i skolen for det enkelte barn, øget behov for endnu flere både forebyggende og indgribende indsatser hos børn, unge og deres familier og udfordringer med at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse og være i beskæftigelse.

Øget mistrivsel blandt børn og unge er desværre en tendens, der også opleves på nationalt plan. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har i deres seneste rapport ’Børn og unge i Danmark 2022’ for fjerde gang undersøgt forskellige livsforhold, bl.a. helbred, sociale relationer og fritidsliv. Resultaterne peger på flere områder, hvor der er udfordringer, og hvor udviklingen går den gale vej. Det drejer sig fx om eftervirkninger fra covid-19, for lidt søvn, at flere føler sig ensomme, og at glæden ved at gå i skole er faldende.

Lokalt har Rødovre Kommune også mulighed for at tage udgangspunkt i data og rapporter, som allerede foreligger på området. Bl.a. trivselsundersøgelser, skolefravær, det børnefaglige arbejde i Social- og Sundhedsforvaltningen, Sundhedsplejens erfaringer, viden fra den koordinerede Ungeindsats samt arbejdet med Ungestrategien og de erfaringer, vi har gjort os i arbejdet med fritidsvejledning og fritidspasset, i vores klubber og foreninger. Endvidere har Rødovre fra 2022 gennemført Ungeprofilundersøgelsen på alle grundskoler i 7., 8. og 9. og 10. klasserne.

TOPMØDE – ’Mod på trivsel’

Trivsel for alle børn og unge fra 0 – 25 år er på dagsordenen det kommende år i Rødovre Kommune med en modig tilgang, hvor ambitionen er at gøre en forskel kommunalt og sætte et markant aftryk nationalt.

Derfor skydes ’Mod på trivsel’-året i gang ultimo august / primo september med et topmøde, hvor programmet tilrettelægges med ambitiøse og modige oplægsholdere, workshop-forløb og bidrag fra folk nationalt og internationalt. Det vil være oplæg med kant, der skaber samtaler og handlinger med mod.

Deltagerne til topmødet bliver lokale og nationale politikere, frivillige, foreningsliv, medarbejdere fra social- og sundheds, beskæftigelses-, skole-, dagtilbuds- samt kultur- og fritidsområdet, børn og unge, ledere og forældre. Med topmødet ønsker vi i Rødovre Kommune at sætte lys på at skabe en forskel i alle børn og unges hele liv – og dermed at lade kommunens børne- og ungesyn for alvor få liv og lade det følge af konkrete handlinger. Topmødet bliver startskuddet til, at vi i Rødovre Kommune går forrest og viser, at vi godt tør stille os nye steder for at gøre en mærkbar og målbar forskel i børn og unges liv. Allervigtigst er det, at vi tør lytte til børnene og de unge selv, inden vi iværksætter handlinger og ikke forventer, at der er et ”quick-fix” eller et initiativ, der kan løse udfordringerne.

’Sammen om Trivsel’-år

I det kommende år efter topmødet vil vi gennemføre prøvehandlinger, tilpasninger og evalueringer i hverdagen på institutioner, skoler, i fritidslivet samt i børn og unges mange øvrige arenaer. Samtidig bliver det første år med 'Barnets lov', som vil betyde forandringer for myndighedsområdet og hvor der gives nye muligheder i samarbejdet om at skabe trivsel. Derudover vil der være både særlige drøftelser i de enkelte politiske udvalg samt temadrøftelser på fælles udvalgsmøder på tværs af SOC, BSU, KFU og BEU og inddragelse af vores samarbejdsudvalg.
Ambitionen er løbende at sætte handling bag ordene, så forskellige initiativer er afprøvet, inden året afsluttes med udarbejdelsen af en helhedsplan om trivsel. Den fælles helhedsplan vil ambitiøst indramme tre-fem temaer, som bliver ledestjerner for de kommende års fælles trivselsindsatser på tværs af kommunen.

At være ’Sammen om trivsel’ det kommende år vil kalde på nye møde- og inddragelsesformer, som understøtter Kommunalbestyrelsens udviklingsarbejde i ’Sammen om Rødovre version 2.0’.

Det forestående ’Sammen om trivsel’-år ledes af en tværgående chefgruppe og faciliteres af en tværgående enhed på tværs af Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen i tæt samarbejde med udviklingsenheden i Staben. Derudover vil enheden stå i spidsen for at samle data og viden, som danner grundlag for en helhedsplan for trivselsindsatserne i Rødovre Kommune de kommende år. Arbejdet vil ligeledes pege frem mod budgetønsker for budget 2025.

Lov- og plangrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Topmødet afholdes i august/september, og efterfølges af et 'Sammen om trivsel'-år.

Diverse
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15.49.