Beskæftigelsesudvalget

15-08-2023

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 24 - 32

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Ingen meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Retssikkerhedsvejledere på beskæftigelsesområdet
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om oprettelsen af en ny funktion som retssikkerhedsvejleder på beskæftigelsesområdet i Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen opgør årligt klagestatistik og kommer i den forbindelse med anbefalinger til forskellige retssikkerhedsinitiativer. I den sammenhæng og med fokus på at styrke borgernes retssikkerhed har Rødovre Jobcenter etableret en administrativ arbejdsgruppe (retssikkerhedsgruppen). Formålet er at efterse Jobcentrets procedurer, arbejdsgange samt afgørelser og på sigt være den naturlige indgang for henvendelser fra borgerrådgiveren.

Kompetencer og opgaver

Retssikkerhedsgruppen består af udpegede medarbejdere, der refererer kvartalsvist til Jobcentrets ledelse.

Gruppens opgaver omfatter følgende:

 • Gennemgang af nye arbejdsgange med fokus på retssikkerhed
 • Gennemgang af ankeafgørelser med henblik på læring
 • Gennemgang af visse borgerklager (herunder klagesvar)
 • Behandling af retssikkerhedsmæssige henvendelser fra kolleger
 • Varetagelse af samarbejdet med kommende borgerrådgiver
 • Eventuel ad hoc opgaver
 • Løbende afrapportering til ledelsen.

Repræsentanter fra retssikkerhedsgruppen deltager på mødet.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Tilbagemelding på det kommunale tilsyn med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om Styrelsen for International Rekruttering og Integrations tilbagemelding på Brøndby Kommunes tilsyn med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter i tilsynsperioden den 1. december 2020 til den 1. december 2022.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) er et tværkommunalt sprogcenter med Brøndby Kommune som driftskommune. VSK har samarbejdsaftaler med 11 kommuner; Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Det fremgår af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at de driftsansvarlige kommuner hvert andet år skal indsende en rapport til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om det førte tilsyn og udviklingen på området.

Brøndby Kommune har som driftskommune ansvar for at føre tilsyn med VSK på vegne af de 11 kommuner. Brøndby Kommune anvender en ekstern konsulent med faglige kompetencer inden for dansk som andetsprog som overordnet tilsynsførende. Seneste tilsyn er foretaget for perioden den 1. december 2020 til den 1. december 2022.

Kommunalt tilsyn

Formålet med kommunernes tilsyn med danskuddannelserne er at sikre, at kvaliteten i danskuddannelserne lever op til love og regler, såvel som lovens overordnede intentioner om at understøtte voksne indvandreres integration og vej til varig beskæftigelse. Tilsynet omfatter tre områder: Det administrative, det økonomiske og det pædagogiske. SIRI har udarbejdet en indberetningsskabelon med tilhørende vejledning.

Tilsynet har blandt andet følgende bemærkninger:

 • Det pædagogiske tilsyn: VSK bør fortsætte arbejdet med at udvikle anvendelsen af digitale platforme, som en vej til mere fleksible og differentierede læringsformer.
 • Det administrative tilsyn: Ingen udviklingspunkter anført.
 • Det økonomiske tilsyn: VSKs modultakster ligger noget over landsgennemsnittet (opgjort for 2021). VSKs takster er dog i den billige halvdel af landets kommunale sprogcentre. De kommunale sprogcentre har en række øgede udgifter for eksempel på grund af lærernes kommunale overenskomst, der medgiver en højere løn til pædagogisk personale end i landets private sprogcentre. VSKs takster inkluderer op til ni ugentlige lektioner i dagtimerne. Til sammenligning kan det nævnes, at en række sprogcentre med lavere modultakster har seks eller færre lektioner. Endvidere inkluderer modultakster ved VSK en række særydelser såsom studiecenter, værksteder med træning af forskellige sproglige discipliner, der ikke afregnes særskilt for.
 • VSK bør fastholde den aktuelle kvalitet og service i uddannelserne.

Samlet konklusion på tilsynet:

Tilsynet vurderer, at VSK fuldt ud opfylder gældende lovgivning både på det pædagogiske, det administrative og det økonomiske område. Tilsynet vurderer, at kvaliteten i danskuddannelsernes tilrettelæggelse, indhold og form på VSK lever op til gældende lovgivning og med sit varierede tilbud indfrier lovens overordnede intentioner om at understøtte voksne indvandreres integration og vej til varig beskæftigelse.

SIRIs tilbagemelding på tilsyn

I et brev fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (af april 2023) har SIRI gennemgået Brøndby Kommunes indsendte tilsynsrapport for VSK i tilsynsperioden den 1. december 2020 til den 1. december 2022.

Af brevet fremgår det, at det er SIRIs overordnede vurdering, at tilsynet føres meget tilfredsstillende. Rammerne for tilsynet er i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer, og kompetencerne i tilsynet lever op til kravene. SIRI har således ingen bemærkninger til det samlede tilsyn.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse nr. 1045 af 24/06/2022, §21

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Tilbagemelding på tilsynsrunden 2020 - 2022
Bilag 2: Bilag - Tilsyn med VSK 2020 - 2022

Godkendelse af samarbejdsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation Hovedstaden
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til samarbejdsaftale mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation Hovedstaden og Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til samarbejdsaftale mellem Fagbevægelsens Hovedorganisation Hovedstaden og Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalen har til formål at styrke og forpligtige hinanden på en tæt dialog på det arbejdsmarkedspolitiske område og om den arbejdsmarkedspolitiske situation i Rødovre Kommune. Det er første gang, Rødovre Kommune indgår en aftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Hovedstaden.

I forslaget til aftalen lægges der op til, at FH Hovedstaden:

 • En gang årligt fremsender anbefalinger til indsatsområder i kommunens beskæftigelsesplan
 • Stiller sig til rådighed for deltagelse på udvalgsmøder og lignende
 • Løbende kan inddrages, såfremt Rødovre Kommune har behov for input og sparring eksempelvis ved udvikling af nye indsatser/redskaber eller ny retning i beskæftigelsesindsatsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Samarbejdsaftale Rødovre Kommune og FH Hovedstaden 2023

Udgiftsneutral tillægsbevilling til beskæftigelsesområdet
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har ansøgt om og fået bevilget 424.000 kroner fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet med minkerhverv eller følgeerhverv.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at modtagelse af puljemidlerne godkendes, og
 2. at der i 2023 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling svarende til en udgift på 424.000 kroner og en tilhørende indtægt på 424.000 kroner til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har ansøgt om midler fra puljen til uddannelse af ledige, der er har arbejdet med mink eller følgeerhverv til mink. Ansøgningen er imødekommet, og Rødovre Kommune har modtaget 424.000 kroner fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

I 2023 er afsat en bevilling på i alt 10 mio. kroner. Puljen har til formål at sikre ret til uddannelse for borgere, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet og er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark. Dog med et prisloft på 600.000 kroner eksklusiv moms for den samlede uddannelse, der bevilges som tilbud under puljen.

Målgruppen er ledige, der er omfattet af LAB-lovens §6. Den ledige skal have arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021, og skal på tro og love erklære, at vedkommende har arbejdet i et af disse erhverv i hele eller dele af perioden.

Retten til tilbuddet omfatter:

 1. Tilbud om ordinær uddannelse efter LAB §90.
 2. Tilbud om uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalificering efter LAB §91.
 3. Tilbud om realkompetencevurderinger og tilbud om jobsøgningskurser efter LAB §91.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 424.000 kroner vedrører funktion 5.68.98 (beskæftigelsesordninger).

Tidsplan

Tilskuddet kan bevilges i perioden den 1. juni til den 31. december 2023. Uddannelsen skal dog påbegyndes inden den 1. april 2024.

Bilag

Bilag 1: Brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Orientering om kommunekvoter fra Udlændingestyrelsen
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om de beregnede kommunekvoter, fra Udlændingestyrelsen, for Rødovre Kommunes modtagelse af flygtninge i 2024 samt muligheden for at indgå anden aftale med de øvrige kommuner i Hovedstaden inden 10. september. Forvaltningen indstiller, at Rødovre Kommune ikke indgår aftale om en anden fordeling.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at orienteringen om Rødovre Kommunes kvote for 2024 tages til efterretning og
 2. at forvaltningens indstilling, om ikke at indgå aftale om en anden fordeling, godkendes

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen har udmeldt de beregnede kvoter for Rødovre Kommunes modtagelse af flygtning i 2024, samt meddelt KKR (Kommunekontaktrådet), at der regionalt kan aftales en anden fordeling kommunerne imellem inden d. 10. september 2023.

Rødovre Kommune skal modtage 2 flygtninge. I kvoten indgår ikke fordrevne fra Ukraine.

Kvoterne er i lighed med tidligere år beregnet ud fra styrelsens matematiske model med følgende gældende kriterier:

 • Kommunens andel af den samlede befolkning pr. 1. januar
 • Kommunens andel af indvandrere og flygtninge med ikke-vestlig oprindelse pr. 1. januar. Dog er arbejdstagere, studerende, forskere og au pairs undtaget i beregningen
 • Antallet af familiesammenførte til flygtninge bosat i kommunen

Rødovre Kommune har ansvaret for, at flygtninge boligplaceres og indgår i et 3 – årigt integrationsprogram indeholdende danskundervisning, introduktion til det danske samfund og beskæftigelsesindsats.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 8.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag Kommunekvoter

Forventet regnskab ultimo juni 2023 - Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forventet regnskab pr. ultimo juni 2023.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskabet omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2023 for Beskæftigelsesudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2023. Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2023 - Beskæftigelsesudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo juni 2023 - Beskæftigelsesudvalget

Budgetforslag 2024 -2027
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger budgetforslag 2024-2027, som det fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling den 30. august 2023, til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-nettet. Budgetforslaget lægges også på rk.dk.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver de overordnede forudsætninger i budgettet. Herefter beskrives strategiske bemærkninger og ændringer på de enkelte områder. Budgettet er desuden opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Bilag publiceres når budgetforslag 2024 udsendes den 14. august 2023.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag til BEU sag nr. 31

Diverse
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Intet.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 15.45.