Beskæftigelsesudvalget

12-09-2023

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 33 - 37

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Ingen meddelelser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2023
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for udviklingen på beskæftigelsesområdet i Rødovre i andet kvartal 2023. Redegørelsen opgør graden af målopfyldelse for de mål, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt for beskæftigelsesindsatsen i 2023. Ligeledes opgøres og kommenteres udviklingen blandt offentligt forsørgede samlet og inden for de enkelte ydelser.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i andet kvartal 2023 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Trods en marginalt stigende ledighed på landsplan, er der fortsat høj beskæftigelse. Antallet af forsikrede ledige steg gennem første kvartal, men er mod forventning faldet igen. Antallet af jobopslag er dog dalende, og en række brancher har dalende rekrutteringsudfordringer.

Antallet af sygedagpengemodtagere er stadig ikke tilbage på et niveau som før pandemien. Andelen af befolkningen på sygedagpenge i Rødovre er dog under niveauet på landsplan og i flere nabokommuner. Det samme gælder for sygemeldte i jobafklaringsforløb.

Kontanthjælpsområdet er marginalt dalende og ikke påvirket af den øvrige udvikling blandt forsikrede ledige. Andelen af unge er fortsat højere end på samme tidspunkt i 2022. Antallet af borgere i ressourceforløb er fortsat faldende, og antallet af ledige berettiget til fleksjob er på et relativt lavt niveau. Der er i øvrigt sket en mindre stigning i antallet af borgere på førtids- og seniorpension.

Kommunalbestyrelsens mål

Den stadigt positive situation på arbejdsmarkedet betyder, at kommunalbestyrelsens samlede mål fortsat er indfriet, ligesom delmålene på stort set alle ydelser.

Andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse i Rødovre er således 8,2 procent i første halvår af 2023, hvilket er 0,4 procentpoint under den samlede målsætning.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsredegørelse 2. kvartal 2023

Status på samarbejdet med virksomheder omfattet af sociale klausuler 2022/23
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for den aktuelle anvendelse af sociale klausuler blandt virksomheder, der udfører vare- og tjenesteydelser for Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for anvendelse af sociale klausuler tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftaler vedrørende sociale klausuler

Der er indgået faste og vedvarende samarbejdsaftaler med 12 virksomheder ud af de 15 virksomheder, der i perioden er omfattet af sociale klausuler, jf. bilag. I øvrigt samarbejdes fortsat med yderligere tre virksomheder, til trods for at deres kontrakter med Rødovre Kommune er udløbet.

En enkelt virksomhed har ikke ønsket at indgå en fast og vedvarende aftale, men der samarbejdes løbende om rekruttering til ordinære jobs. En virksomhed er ikke relevant i forhold til et samarbejde.

Virksomhederne i Rødovre er generelt meget positive over for et samarbejde med Rødovre Jobcenter – både i forhold til det almindelige samarbejde om rekruttering til ordinære jobs og praktikker samt mere langvarige samarbejdsaftaler, der kan række ud over udførelsesperioden for ydelser, der er omfattet af krav om sociale klausuler.

Faktorer, der kan vanskeliggøre udnyttelse af sociale klausuler

Enkelte virksomheder er, grundet en for stor geografisk afstand til den konkrete virksomhed, ikke relevante i forhold til et egentligt samarbejde. I øvrigt kan enkelte projekter pågå i en så kort og tidsbegrænset periode, eller tjenesteydelsen være så specialiseret, at det ikke er muligt at rekruttere (eller nå at efteruddanne) ledige med de konkrete kompetencer.

Der er ikke indgået uddannelsesaftaler i perioden 2. halvår 2022 til 1. halvår 2023.

Samarbejde i øvrigt

Jobcentrets samarbejde med virksomhederne omfatter normalt rekruttering af medarbejdere til ordinære jobs, etablering af løntilskud og virksomhedspraktikker, beskæftigelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne samt fastholdelse af sygemeldte, uanset om der er udarbejdet en formel samarbejdsaftale eller blot samarbejdes løbende.

I perioden 2. halvår 2022 til 1. halvår 2023 har Jobcentret haft 416 fysiske møder på virksomhederne, der alene vedrørte afdækning af rekrutteringsbehov og særlige kampagner.

Jf. data fra Jobindsats.dk har kontakter og møder medført 237 jobordrer vedrørende 376 stillinger. Jf. interne data er 318 ledige formidlet til disse stillinger, hvoraf de 187 er blevet ansat.

I gennemsnit besættes 34 procent af alle stillinger, der er oprettet en jobordre på, med ledige borgere fra Rødovre, der stadig er i job efter tre måneder.

Lov- og plangrundlag

Vejledning om sociale klausuler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Virksomheder omfattet af sociale klausuler 22/23

Orientering om Danmarkskortet 2022
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om Danmarkskortet 2022 over omgørelsesprocenterne i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget samt i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der på baggrund af orienteringen om de igangværende tiltag, herunder det eksisterende samarbejde med Taskforce på børnehandicapområdet, ikke foretages yderligere i forhold til Danmarkskortets resultater fra 2022.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år inden den 1. juli offentliggør Social-, Bolig- og Ældreministeriet Danmarkskortet. Danmarkskortet belyser omgørelsesprocenterne på de sager i kommunerne, der er hjemvist eller ændret ved Ankestyrelsen på tre områder:

  1. Udvalgte bestemmelser på voksenhandicapområdet,
  2. Socialområdet generelt, og
  3. Udvalgte bestemmelser på børnehandicapområdet.

Danmarkskort for de tre områder er vedlagt som bilag.

Den 1. juli 2022 trådte en ny bestemmelse i forhold til Danmarkskortet i kraft, som betyder, at Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om resultaterne leder til et behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunen ikke at udarbejde en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres om beslutningen. Ankestyrelsen kan herefter pålægge kommunen at lave en handlingsplan, såfremt kommunens omgørelsesprocenter på socialområdet og Ankestyrelsens øvrige kendskab til kommunen tilsiger det. Ankestyrelsen vil i sådanne tilfælde fastsætte en frist for udarbejdelse af handlingsplanen. Lovændringen gælder til den 1. januar 2026.

Både Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget behandlede på møderne den 16. maj 2023 (sag nr. 24 og sag nr. 14) "Ankestyrelsens klagestatistik over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2022". I denne behandling blev udvalgene også foreholdt omgørelsesprocenterne.

På baggrund af blandt andet omgørelsesprocenterne fra 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen på sit møde den 30. august 2022 (sag nr. 138), at Rødovre Kommune skulle indgå et 2-årigt samarbejde med Taskforcen på børnehandicapområdet. Samarbejdet har til formål at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet, sikre et helhedsorienteret perspektiv samt fremme læring og kapacitetsopbygning. Samarbejdet skal endvidere supplere de tiltag, der allerede var igangsat i Børne- og Familieafdelingen på baggrund af revisionsbemærkninger om systematiske fejl på området såsom sagsgennemgang bistået af BDO Advisory, skabeloner for sagsgennemgange, arbejdsgangsbeskrivelser og udvidet ledelsestilsyn.

Social- og Sundhedsudvalget vil på mødet den 10. oktober 2023 få præsenteret Socialstyrelsens analyse af resultaterne i forhold til Taskforcen på børnehandicapområdet.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer Social- og Sundhedsforvaltningen, at der allerede er igangsat relevante tiltag, og at der ikke er behov for at igangsætte yderligere tiltag i forlængelse af Danmarkskortets resultater fra 2022.

Lov- og plangrundlag

Retssikkerhedsloven § 79.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Omgørelsesprocenter RK 2022

Diverse
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 14:59