Beskæftigelsesudvalget

06-02-2024

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Fraværende

Mikkel Molin (V), sag 4-7

Sager 4 - 7

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Ingen meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Integrationsrådets Redegørelse 2023
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger Integrationsrådets redegørelse for 2023 til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Redegørelsen for Integrationsrådets arbejde i 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Integrationsrådet i Rødovre Kommune udarbejder hvert år en redegørelse, der indeholder relevante oplysninger om Integrationsrådets arbejde gennem året såvel som oveblik over de aktiviteter, som Integrationsrådet har deltaget i. Det gælder egne arrangementer såvel som samarbejdet med foreninger, det politiske niveau og forvaltninger i Rødovre Kommune.

Integrationsrådets medlemmer er udpeget af Kommunalbestyrelsen for en fireårige periode. Integrationsrådet består pt. af ni medlemmer, samt to tilforordnede fra henholdsvis Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen.

Der er gennem 2023 afholdt fire ordinære møder i Integrationsrådet samt en række arrangementer - blandt andet Mangfoldighedsfestivalen. I øvrigt deltog Integrationsrådet på Rødovredagen. Integrationsrådet deltager fortsat i Folkeoplysningsudvalget samt det Nationale Integrationsråd, der rådgiver Udlændinge- og Integrationsministeren.

Integrationsrådet har gennem året taget en række initiativer - blandt andet til etablering af Sprogvenner og en BABA-gruppe i Rødovre Kommune. Sidstnævnte udløste en bevilling på kr. 100.000 i budget 2024 til etablering af BABA.

Kommunalbestyrelsen fremsender løbende relevante sager til høring i Integrationsrådet. Der er afgivet høringssvar i fire sager gennem 2023. Integrationsrådet kan i øvrigt af egen drift tage sager op til drøftelse og inddrage relevante forvaltninger og politikere.

Lov- og plangrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets Redegørelse 2023

Status på handleplaner til Sundhedspolitikken
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen giver en status på igangværende handleplaner til Rødovre Kommunes Sundhedspolitik.  

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvalningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 11. november 2021 godkendte Social- og Sundhedsudvalget forslag til proces for handleplaner til Sundhedspolitikken (sag nr. 87), herunder at der en gang årligt forelægges en status for de relevante politiske udvalg.

Med henblik på at implementere Sundhedspolitikken blev det besluttet, at udvikle handleplaner for hvert af politikkens fem strategimål inden for Sundhedspolitikkens fireårige periode (2021-2025). Handleplanerne omhandler:

  1. Rødovre i bevægelse (2022-2024)
  2. Den første røgfrie generation (2020-2023)
  3. Trivsel i top (påbegyndes medio 2023)
  4. Fra overvægt til ligevægt (påbegyndes 2024)
  5. Sundhed i skolen (2022-2025).

Oversigten viser, at to (strategimål 1 og 5) ud af fem handleplaner er igangsat, og en enkelt handleplan (strategimål 2) er afsluttet. Handleplanen "Trivsel i top" (strategimål 3) sammentænkes med planlagte initiativer i forbindelse med trivselsåret.

Handleplanerne omhandler kun en ganske lille del af det sundhedsarbejde, der foregår i kommunen. Der til kommer, at sundhed er en fælles udfordring, som kræver, at vi arbejder sammen på tværs af forvaltninger. Sundhed skal tænkes ind i den enkelte institutions/afdelings arbejde ud fra en forståelse af, at sundhed skabes der, hvor vi møder borgerne.

I bilagene uddybes den følgende status for henholdsvis strategimål 1 og 2.

Ad strategimål 1 "Rødovre i Bevægelse"

I Rødovres forvaltninger og afdelinger er der stort fokus på at styrke fysisk aktivitet i hverdagen. Handleplanen har sat yderligere fokus på bevægelse, særligt for børn og unge, som ikke er en del af fællesskaber i idrætslivet. I Social- og Sundhedsforvaltningens forskellige afdelinger er der fokus på de borgere, som har vanskeligt ved at indgå i fællesskaber med bevægelse og leg, herunder borgere på Rødovre Parkvej Skole, Børnehuset og Campus Espevang. Derudover er der i Børne- og Kulturforvaltningen tilbud om fritidspas til de børnefamilier, som af økonomiske årsager ikke deltager i idrætsforeningerne.

Kultur- og Fritidsafdelingen har igennem et samarbejde med foreninger og skoler udviklet en bevægelsespakke, som kan bidrage til skolens prioritering af bevægelse og samarbejde med foreningerne.

For voksne uden beskæftigelse har Rødovre Sundhedscenter og Jobcentret et samarbejde.

I 2024 igangsættes en indsats med flere bevægelsesfællesskaber for ældre samt en udvikling af gå- og cykelruter, der kan inspirere endnu flere til at bevæge sig.

Status på samtlige indsatser i handleplanen fremgår af bilag 1.

Ad strategimål 2 ”Den første røgfri generation 2030”

Handleplanen for en Røgfri Fremtid 2020-2023 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen på møde den 26. maj 2020 (sag nr. 113) og efterfølgende inkluderet under Strategimål 2 i sundhedspolitikken. Som partner i Røgfri Fremtid tilslutter Rødovre Kommune sig hovedbudskaberne:

  1. Børn og unge har ret til at vokse op uden røg, og sammen tager vi ansvar for, at det bliver muligt
  2. Sammen vil vi skabe en røgfri fremtid, hvor flere børn og unge får bedre muligheder for at skabe sig et sundt og godt liv
  3. Sammen vil vi sikre, at færre ryger, så færre bliver syge af tobaksrøg.

Handleplanens mål er, at børn og unge ikke begynder at ryge eller benytte andre nikotinprodukter. Rødovre har sat handling bag de politiske beslutninger om en Røgfri Fremtid for børn og unge i Rødovre, og arbejder for det nationale mål om en røgfri generation 2030. Indsatsen for en røg- og nikotinfri fremtid fortsætter i Rødovre.

Igennem handleplanen har der været fokus på tre større indsatsområder, hvor implementeringen desværre var påvirket af Covid-19. Disse indsatsområder var:

1. Forebygge rygestart hos børn og unge
Røgfri skoletid blev indført fra august 2020 i almen skolerne og skolefritidstilbud på landsplan, herunder Rødovre. Skoleafdelingen udarbejdede et fælles regelsæt, pædagogiske vejledninger og retningslinjer til ledelse og personale på skoleområdet. Der var tilbud om kompetenceopbygning af lærerne i den korte samtale om rygning med eleverne. Fremadrettet vil indsatsen blive styrket yderligere igennem samarbejdet ”Klar Livet - uden røg og rusmidler”, som med 7,4 mio. kroner bevilget af Nordeafonden starter en treårig indsats i 2024. Indsatsen inkluderer 1) kompetenceløft om nikotin målrettet voksne omkring unge, 2) det gode træningsfællesskab i idræts- og foreningslivet uden nikotin og 3) nikotinfrie fællesskaber på ungdomsuddannelser.

De ti kommuner, der er med i projektet, vil alle være aktive i forskellige indsatser, og resultater og erfaringer vil blive delt mellem kommunerne. I Rødovre Kommune vil der blandt andet være fokus på indsatsen vedrørende nikotin og de voksne omkring børn og unge samt på indsatsen vedrørende det gode træningsfælleskab, som både indeholder den gode velkomst samt nikotinfri træning. Indsatsen vil være et samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen samt Børne- og Kulturforvaltningen.

Den samlede status fra "Klar Livet" fremgår af bilag 3.

2. Fremme røgfrie miljøer, hvor børn og unge færdes

Mellem 2020-2023 er der indført flere røg- og nikotinfrie miljøer, herunder arbejdstiden for kommunalt ansatte og på alle idrætsanlæg ude som inde. Fremadrettet vil der være fokus på bæredygtighed, således at der er en systematisk opfølgning på de faktorer, der styrker de røg- og nikotinfrie miljøer samt opmærksomhed på, om der er andre miljøer, der skal inkluderes.

Røgfri arbejdstid:
I 2024 planlægger Personaleafdelingen en præcisering af, at retningslinjerne også inkluderer røgfrie nikotinprodukter, herunder nikotinposer/snus. Der kommer en opdatering på materiale til lederne samt rådgivning i at have en røg- og nikotinfri arbejdsdag eller hjælp til et varigt røg- eller nikotinstop. I 2024 vil der endvidere blive fulgt op på et punkt i retningslinjerne, der vedrører samarbejdskontrakter med leverandører, håndværkere med flere.

Kultur- og idrætsanlæg:

Alle idrætsanlæg er røg- og nikotinfrie, og skilte samt plakater anviser reglerne for at beskytte børn og unge mod røg- og nikotinprodukter. I 2024 fortsættes arbejdet, og fokus vil blandt andet være på at undersøge, hvordan brugere af anlæggene har taget i mod de nye regler både i forhold til positive og udfordrende emner, samt hvordan vi bedst kan understøtte normaliseringen af røg- og nikotinfri idræt og socialt samvær på anlæggene både som udøvere og som publikum.

3: Fremme rygestop for voksne og unge

Rødovre Sundhedscenter har professionelle og velfungerende stoptilbud til borgerne i Rødovre og med gode resultater. Stoptilbuddene inkluderer både individuelle forløb og gruppeforløb samt oplysning om de virtuelle tilbud som E-Kvit fra Kræftens Bekæmpelse og Apotekerne, XHale for de unge fra Kræftens Bekæmpelse samt telefonisk forløb via Stoplinien. Derudover har Rødovre Kommune sammen med Sundhedsfællesskabet stoptilbud til borgere med psykisk sårbarhed.

Fremadrettet vil der være fokus på at styrke henvisning til stoptilbud fra hospitaler i Midtklyngen og fra lægepraksis samt formidling af de mange gode stoptilbud. Der er specifikt fokus på unges brug af nikotinprodukter i den fælles indsats i ”Klar Livet - uden røg og rusmidler”.

Den afsluttende rapport for handleplanen for en Røgfri Fremtid 2020-2023 er vedlagt som bilag (bilag 2).

Ad strategimål 5 "Sundhed i skolen"

Sundhed og Trivsel er en ud af tre politisk besluttede indsatser på skoleområdet. Til indsatsen er der koblet et netværk bestående af medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra skoler, SFO’er og byggelegepladser. Netværket arbejder med videndeling og igangsættelse af konkrete prøvehandlinger med henblik på kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning i forhold til fremme af børn og unges sundhed og trivsel. Netværket henter inspiration udefra i forhold til aktuelle temaer og relevant viden om børn og unges sundhed og trivsel. Derudover følger netværket de forskellige målinger, undersøgelser og anden data, der indsamles på skoleområdet. Netværket har udviklet en databehandlingsmanual til brug for, hvordan man på skolerne kan følge op på og omsætte data til konkrete handlinger, der skal understøtte sundhed og trivsel blandt børn og unge. Skolernes arbejde med sundhed og trivsel understøttes ydermere af praksisnære og forebyggende tiltag og indsatser iværksat af konsulenter, PPR mv.

Alle skoler har forskellige elementer af bevægelse i undervisningen som en del af dagligdagen.

I løbet af trivselsåret 2023/24 vil skoleområdet rette blikket mod nye måder at arbejde med børn og unges mentale sundhed og trivsel. Vi vil være modige i forhold til at inddrage de mange arenaer, der er i børne- og ungdomslivet. Det er tid til på tværs af fagligheder, positioner og tilhør at stå sammen i Rødovre om børn og unges sundhed og trivsel. Vi vil således samarbejde på tværs af afdelinger og forvaltninger med børnenes og de unges stemmer i centrum.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Handleplan Rødovre i bevægelse - status 2023
Bilag 2: Handleplan for Røgfri Fremtid 2020-2023 - afsluttende rapport
Bilag 3: Klar Livet Status2023

Diverse
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:10