Beskæftigelsesudvalget

16-04-2024

Medlemmer

Formand Kim Drejer Nielsen (C)
Peter Mikkelsen (Ø)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mikkel Molin (V)

Sager 11 - 14

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Ingen meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2023
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2023 til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsen i Danmark slog i efteråret 2023 rekord med mere end tre millioner beskæftigede. De nye borgere i beskæftigelse kom primært fra offentlig forsørgelse samt tilgang af udenlandsk arbejdskraft. Ledigheden er fortsat rekordlav dog med en stigende tendens på landsplan. I Rødovre er ledigheden steget marginalt i de fleste brancher. Dog mest tydeligt blandt akademikere og ufaglærte. Der er stadigt gode beskæftigelsesmuligheder i mange brancher trods oplevelsen af, at flere virksomheder nu er mere tilbageholdende med at rekruttere ny arbejdskraft. Antallet af offentligt forsørgede i Rødovre er således omkring 2.500 borgere ved udgangen af 2023, hvilket er marginalt flere end ved udgangen af 2022.

Målopfyldelse 2023

Jobcentret har nået Kommunalbestyrelsens samlede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2023. I Rødovre er andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse således 8,1 procent i 2023. Det er 0,5 procentpoint under Kommunalbestyrelsens mål på maksimalt 8,6 procent. Andelen er faldet 0,4 procentpoint siden 2022, hvilket svarer til omkring 110 fuldtidspersoner.

Det samlede resultat dækker over målopfyldelse på alle ydelser, bortset fra andelen af borgere på uddannelseshjælp og sygedagpenge, hvor Rødovre ligger 0,1 procentpoint over målsætningen for 2023 på begge områder.

Ser man på samtlige ydelser inklusiv borgere i fleksjob samt på førtidspension og seniorpension, er andelen af borgere på offentlig forsørgelse i Rødovre faldet fra 15,6 procent til 15,4 procent – altså et fald på 0,2 procentpoint. Det svarer til et samlet fald på knap 60 fuldtidspersoner, idet antallet af borgere på både førtidspension og seniorpension er steget. En række borgere er i øvrigt overgået til tidlig pension og efterløn.

Det er særligt blandt borgere på ressourceforløb og på kontanthjælp, at udviklingen har været gunstig. Andelen af borgere på ledighedsydelse og på sygedagpenge er også faldet, selvom sidstnævnte stadig ligger lidt højere end målsætningen.

Andelen af borgere der er i jobafklaringsforløb opfylder målsætningen, men er stadig højere end ønsket. Udviklingen er dog endelig vendt i 2023, og andelen forventes at falde fremover.

Samlet set vurderer Social- og Sundhedsforvaltningen resultatet som tilfredsstillende. Dog med fortsat fokus på at kvalificere indsatsen – særligt på de områder, hvor målet ikke er nået.

Resultatrevisionen redegør i hovedtræk for de strategier og aktiviteter, der er gennemført som følge af de mål og indsatsområder, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet og Kommunalbestyrelsen for indsatsen i 2023.

Lov- og plangrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Resultatrevision 2023

Udgiftsneutral tillægsbevilling til beskæftigelsesområdet
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter har ansøgt om midler fra puljen til uddannelsesløft og fået bevilget 340.000 kroner fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at modtagelse af puljemidlerne godkendes samt,
  2. at der i 2024 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling svarende til en udgift på 340.000 kroner og en tilhørende indtægt på 340.000 kroner til Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har afsat cirka 32,6 mio. kroner til en pulje til uddannelsesløft.

Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, mulighed for at få en hel eller dele af en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser. Jobparate på kontanthjælp og overgangsydelsesmodtagere, der ikke er i introduktionsprogram, men alle er fyldt 30 år, får ligeledes tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, såfremt personen ikke allerede har en erhvervsuddannelse eller lignende.

Tilskuddet til Rødovre Jobcenter udgør i alt 340.000 kroner, som er det beløb tilskuddet maksimalt kan udgøre. Kommunen kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelse jævnfør bekendtgørelse nr. 1122 af 03/07/2020.

Bevillingen er fordelt til de kommuner, som aktivt har tilkendegivet, at de ønsker midler fra puljen til uddannelsesløft. Fordelingen er sket ud fra kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, men ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse.

I tredje kvartal 2024 forventes puljen til uddannelsesløft at blive genudmeldt på baggrund af eventuelle resterende midler fra årets bevilling og tilbageløb fra 2023. Processen for tildeling af de genudmeldte midler vil blive udsendt til kommunen via STARs tilskudsportal.

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten på i alt 340.000 kroner vedrører funktion 5.68.98 (beskæftigelsesordninger). Senest den 1. april 2025 skal Jobcentret indsende påtegnede regnskaber for puljen via styrelsens tilskudsportal.

Tidsplan

Tilskuddet fra puljen skal anvendes til aktiviteter, der påbegyndes i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2024.

Bilag

Bilag 1: Tilsagn uddannelsesloft 2024

Diverse
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: BEU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 15:20.