Børne- og Skoleudvalget

10-03-2015

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kim Hammer (O)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 16 - 33

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 16

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 2. Orientering vedrørende ansøgning om puljemidler til daginstitutionsområdet.
 3. Den innovative elev.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 29.01.15 - 26.02.15
Bilag 2: Orientering vedrørende ansøgning af puljemidler til daginstitutionsområdet
Bilag 3: Den innovative elev

Islev Skole - renovering af den store skolegård, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 17

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 1.900.000 kr. til renovering af den store skolegård på Islev Skole.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Islev Skole, udarbejdet august 2014.

Der søges om en anlægsbevilling på 1.900.000 kr. til gennemførelse af opgaven.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver, og
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.900.000 kr.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I helhedsplanen for skoleudbygning af Islev Skole er medtaget renovering af den store skolegård med indretning til ophold og bevægelse og med mulighed for udeundervisning.

Skolegården ligger som en forlængelse af de renoverede arealer i forbindelse med projekt ID-Linjen. Åbning af Islev Skole, som blev gennemført i 2014, og for at sikre helheden tænkes samme rådgiver benyttet til dette projekt.

Forslag:
Skolegården består i dag hovedsagelig af asfalt med 2 hegnede boldarealer, som tænkes bevaret.
Asfalten er flere steder i dårlig stand og trænger til omlægning.
Det foreslås, at skolegården indrettes som et aktivitetssted med f.eks. markerede løbebaner, opstregninger til undervisning og leg samt eventuelt et motionsområde.
Arealet mellem pergola og boldbane kan indrettes til en hyggelig opholdsplads.

Den nærmere planlægning og projektering vil ske i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Islev Skole med inddragelse af børn fra skolen.
Der vil i den forbindelse blive arrangeret inspirationsbesøg på andre skoler, f.eks. Nyager Skole.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement i forhold til legeudstyr og skelforhold.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til 1.900.000 kr.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 10.03.2015
Økonomiudvalget: 18.03.2015
Kommunalbestyrelsen: 24.03.2015
Projektering og udbud: april - juni 2015
Udførelse: august - november 2015


Tidsplanen er koordineret i forhold til planlagt udskiftning af vinduer mod den store skolegård, som forventes afsluttet august 2015.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 10.02.2015
Bilag 2: Forslag til renovering af den store skolegård fra helhedsplanen af august 2014

Skolerne - udskiftning af faldunderlag, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 18

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 600.000 kr. til udskiftning af faldunderlag på skolerne.

Der søges om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til gennemførelse af opgaven.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse, og
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 600.000 kr.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På skolerne findes en del legeredskaber med faldunderlag, hvoraf der flere steder er benyttet faldsand.
Faldsand kræver en del vedligeholdelse, herunder hyppig udjævning og en årlig supplering samt totaludskiftning ca. hvert 3. år af hensyn til funktionen og af hygiejniske grunde.
Da prisen på faldsand er steget betragteligt de seneste år, er der en del driftsudgifter til vedligeholdelsen.

Forslag:
Faldunderlag af udstøbt gummibelægning er forholdsvis dyrt at anlægge, men vedligeholdelsen er billigere, og der vil derfor være en besparelse ved at overgå til dette.
Herudover vil renholdelsen af de omgivende arealer blive nemmere, og nedløbsbrøndene vil ikke i så høj grad tilstoppes med sand.
Det foreslås at prioritere skoler, hvor der umiddelbart er problemer med faldunderlaget, bl.a. Islev og Valhøj skoler.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement i forhold til legeudstyr.

Økonomiske konsekvenser

Der er på anlægsbudgettet i 2015 afsat i alt 1.200.000 kr. til udskiftning af faldunderlag på skolerne, fordelt med 600.000 kr. i 2015 og 600.000 kr. i 2016 .
Baggrunden er en driftbesparelse ved udskiftning af faldunderlag fra sand til en udstøbt gummibelægning, der er billigere at vedligeholde.
Der er på baggrund heraf indarbejdet en besparelse på 100.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i 2017 på skolernes budget til udendørs vedligeholdelse.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 10.03.2015
Økonomiudvalget: 18.03.2015
Kommunalbestyrelsen: 24.03.2015
Udførelse: august - september 2015

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 10.02.2015

Valhøj Skole, ny fløj - indretning af lege- og opholdsområde ved indskolingen, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 19

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 1.110.000 kr. til indretning af lege- og opholdsområde ved indskolingen i ny fløj på Valhøj Skole.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Valhøj Skole, udarbejdet august 2014.

Der søges om en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.110.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver, og
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.110.000 kr.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

I helhedsplanen for skoleudbygning af Valhøj Skole er medtaget indretning af lege- og opholdsområde ved indskolingen, herunder renovering af svelletrapper.

Arealet har ikke tidligere været planlagt til leg og ophold og består i dag af en skrånende græsplæne mod bygningen.

Forslag:
Det foreslås, at området indrettes med lege- og opholdspladser med funktioner til motion og bevægelse samt at svelletrapper renoveres.
Endvidere planlægges området, så risikoen for indtrængende vand i bygningen ved ekstrem regn minimeres.

Den nærmere planlægning og projektering vil ske i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen samt Valhøj Skole med inddragelse af børn fra skolen.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement i forhold til legeudstyr og skelforhold.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til gennemførelse af projektet er anslået til 1.110.000 kr.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget: 10.03.2015
Økonomiudvalget: 18.03.2015
Kommunalbestyrelsen: 24.03.2015
Projektering og udbud: april - juni 2015
Udførelse: august - november 2015


Tidsplanen er koordineret i forhold til igangværende ombygning af indskolingsområdet, som forventes afsluttet august 2015.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 10.02.2015
Bilag 2: Forslag til udearealer mod p-plads ved indskolingen fra helhedsplanen af august 2014

Forventet behov for daginstitutionspladser – marts 2015
Sag nr. 20

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra februar 2015 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for marts 2015 – februar 2016.

Der er tale om en mindre merindskrivning på i alt 58 enheder i april måned 2015. Dette ligger indenfor den ramme, der er til merindskrivninger. I den sammenhæng skal det nævnes, at Børnehaven Barnets Hus på nuværende tidspunkt har 23 uudnyttede pladser. Kapaciteten i Børnehaven Barnets Hus er fortsat ikke medregnet efter 1. maj 2015.

Der forventes at være behov for 50-60 vuggestuepladser mere i februar 2016 end der var i februar 2015, mens behovet for børnehavepladser er uændret.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventede behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt marts 2015 - februar 2016.xls

Udviklingsaftaler for daginstitutionsområdet 2015-16
Sag nr. 21

Sagens kerne

Sagen omhandler de udviklingsaftaler, der er indgået mellem direktionen og de budgetansvarlige enheder på daginstitutionsområdet. Sagen giver en overordnet gennemgang af indholdet i aftalerne for 2015-2016.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indhold i aftalerne

Aftalerne indeholder fokusområder, der er opstillet af henholdsvis Direktionen, Børne- og Kulturforvaltningen og de budgetansvarlige enheder. Aftalerne repræsenterer de områder, som enhederne vil have særligt fokus på i perioden 2015-16, men er ikke en fyldestgørende liste over enhedernes opgaver. Der lægges særlig vægt på, at enhederne opstiller handleplaner for, hvordan de vil realisere deres mål, samt hvordan det måles, om succeskriterierne er opfyldt. Aftalerne er udarbejdet i samarbejde mellem institutionens ledelse og personale og er endvidere forelagt forældrebestyrelserne.

Opfølgning på aftalerne

Der følges op på aftalerne årligt, og der udarbejdes en status på aftalerne ultimo 2015 og 2016.

Indgåede aftaler

Der er indgået 22 aftaler på området. Børneinstitutionen Mælkevejen har fået udsættelse grundet lederskift. Børnehaven Barnets Hus har ikke afleveret en aftale.

1. Direktionens fokusområde - sundhedstiltag og effektmåling

Kommunens sundhedskoordinator har sammen med fem institutionsledere udviklet idekataloget "Styrk din krop", som er vedlagt som bilag. En stor del af institutionerne har ladet sig inspirere af idekataloget i forbindelse med deres arbejde med sundhedstiltag. Nogle har samtidig kombineret Direktionens to fokusområder og har valgt at effektmåle på sundhedstiltagene.

Børneinstitutionen Æblehaven beskriver det f.eks. således:
"Æblehaven som sund arbejdsplads betyder for os, at vi bedst løser vores kerneopgave, hvis personalet har det fysisk godt og ikke plages af smerter og gener i bevægeapparatet.... Ledelsen skal motivere personalet til at bruge idekataloget "Styrk din krop" som en naturlig del af dagligdagen... Målet er, at 95% af medarbejderne vinter 2016 ligger mellem 1-4 på svarskalaen." (red. hvor 1 betyder, at medarbejderne sjældent oplever gener).

Vuggestuen Bybjerget skriver følgende:
"Da personalets fysiske og psykiske velbefindende har en afgørende betydning for den pædagogiske praksis, er det vigtigt, at personalet føler arbejdsglæde og anerkendes for det arbejde, de udfører.... Vi vil lave fysiske aktiviteter sammen med børnene, hvor vi vil tage udgangspunkt i idekatalog "Styrk din krop".... Målet er, at 95% af medarbejderne ultimo 2016 ligger mellem 1-3 på svarskalaen."

Enkelte institutioner har valgt at kombinere Direktionens nye fokusområder med en fortsættelse af det tidligere indsatsområde "Nedbringelse af sygefravær".

Børnehuset Solsikken skriver f.eks.:
"Vi vil forebygge langtidssygdom, både hvad angår fysiske og psykiske sygdomme. Vi vil arbejde på at få åbenhed omkring sygdom. Vi vil nedbringe sygefraværet og antallet af mennesker, der har gener eller smerter i bevægeapparatet. Målet er, at 95 % af medarbejderne ultimo 2016 skal opleve få gener eller smerter i bevægeapparatet."

2. Børne- og Kulturforvaltningens fokusområde

Børne- og Kulturforvaltningen har valgt at fortsætte med science som fokusområde. Målet er, at science er en integreret del i den daglige pædagogiske praksis i daginstitutionerne. For at sikre at dette bliver en realitet, har forvaltningen besluttet, at 25 % af det pædagogiske personale skal inddrage science i den daglige pædagogiske hverdag og praksis ultimo 2015. Ultimo 2016 skal andelen være steget til 50 %.

3. Enhedernes fokusområder

Ca. en tredjedel af institutionerne har valgt børneintra som fokusområde, eksempelvis skriver Børneinstitutionen Regnbuen:
"Vi vil sætte øget fokus på at optimere antal af forældre, der bruger børneintra. Rødovre Kommune har valgt at anvende børneintra for at optimere forældrenes viden og indsigt i deres børns hverdag. Her kan forældrene i ord og billeder følge med i det pædagogiske arbejde og se de læringsmiljøer børnene tilbydes i institutionen."

Derudover er der flere institutioner, der har valgt at arbejde med inklusion, definition af kerneopgaven eller sammenlægninger.
Børneinstitutionen Skanderup og Friluftsbørnehaven Valhøj blev sammenlagt den 1. januar 2013, de beskriver blandt andet udfordringen ved sammenlægningen således:
"Opgaven med sammenlægning er både administrativ, det vil sige fælles ledelse, bestyrelse og MED-udvalg, men også pædagogisk da vi arbejder på, at begge institutioner kan få gavn af de mange muligheder og kompetencer begge institutioner tilsammen rummer. Samarbejdet mellem de to afdelinger skal bredes ud til flere områder end i dag."

Endelig er engelsk, førstehjælp, læreplaner, gode venner, familier med særlige behov og digitalisering valgt af enkelte institutioner.

Børneinstitutionen Islemark har valgt at beskæftige sig med engelsk og skriver således:
"Vi har i 2014 været en del af et pilotprojekt med engelsk. For os har pilotprojektet ikke handlet om, hvorvidt børnene blev bedre til engelsk, men om de udviklede sig personligt og socialt. Undervejs i pilotprojektet oplevede vi, at børnene udviklede sig betydeligt indenfor samtlige læreplanstemaer. Vi oplevede også, at børnene rykkede væsentlig med det engelske sprog, og dette var blot en bonus. Vi ønsker at videreudvikle projektet til resten af institutionen, da vi med engelsk som metode mener at kunne støtte børnene i deres personlige og sociale udvikling."

Der henvises i øvrigt til de enkelte udviklingsaftaler, som er vedlagt sagen som bilag.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Idekatalog.
Bilag 2: Udviklingsaftale for Daginstitutionsområdet 2015-2016.

Indskrivning til børnehaveklasse for skoleåret 2015/2016
Sag nr. 22

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer hermed om indskrivningen til børnehaveklasse for skoleåret 2015/2016, som er afsluttet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundlaget for planlægningen af det kommende skoleår for børnehaveklasserne bygger på Kommunalbestyrelsens beslutning af 26.10.2004 vedrørende Lov om folkeskolen (mere frit skolevalg indenfor og over kommunegrænserne), ændringer af skoledistrikterne, antallet af børn samt udsættelse af undervisningspligten.

Der er indskrevet 469 elever i Rødovres 6 folkeskoler til skolestart 2015, og der oprettes 18 klasser, hvilket giver et gennemsnit på 26 elever pr. klasse. De 18 klasser oprettes som følgende: Hendriksholm Skole 3, Islev Skole 4, Nyager Skole 3, Rødovre Skole 3, Tinderhøj Skole 2 og Valhøj Skole 3.

70 elever har i år fået deres ønske om en anden skole end distriktsskolen opfyldt, for 10 elever har dette ikke været muligt at imødekomme. 39 elever har valgt privatskole eller skoletilbud i en anden kommune, og 27 elever har fået udsat undervisningspligten et år. Der afventes andet skoletilbud for 3 elever, som er under udredning.

Til sammenligning kan det oplyses, at der til skolestart 2014 blev indskrevet 433 elever i de seks folkeskoler, og til skolestart 2013 blev der ligeledes indskrevet 433 elever. 64 elever valgte i 2014 en anden skole end en skole i Rødovre. I 2013 var dette tal 35.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover det i budgettet fastsatte beløb.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Tabel over indskrevne børn 2015

Kvalitetsrapport for Rødovre Kommunes folkeskoler 2013/2014
Sag nr. 23

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune 2013/2014. Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem kommunens skoler og Børne- og Kulturforvaltningen og fremlægges hermed.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at kvalitetsrapporten 2013/2014 tages til efterretning, og
 2. at resultaterne indgår i Rødovre Kommunes videre udvikling af skolerne.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Årets kvalitetsrapport udviser overordnet set fine resultater.

Rødovre Kommune har gode skoler, der generelt viser fremgang.
Rødovre Kommune har gode skoler, der summer af liv og spændende aktiviteter med elevernes læring for øje.
Rødovre Kommune har gode skoler, hvor personale, ledelse og bestyrelser dagligt gør en stor indsats for kommunens børn.

Med den nye folkeskolelov kom der nye krav til udarbejdelse af kvalitetsrapporten. Rapporten har derfor fået ny form, data hentes primært fra LIS, Undervisningsministeriets eget, nye datawarehouse. Størstedelen af disse data hentes i skolernes egne administrative systemer.

95 % af kommunens 9. klasseelever har aflagt alle prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve, hvor landstallet er på 93 %. Ved afgangsprøverne i dansk placeres skolerne på landsgennemsnittet, mens matematik ligger lidt under. I de øvrige bundne prøvefag ligger skolerne lige omkring landsgennemsnittet.
Fire ud af seks skoler præsterer over eller på deres socioøkonomiske karaktergennemsnit.

Skolerne oplever generelt fremgang i de nationale test.

I læsetestene på 1. til 3. årgang, er der fremgang på 1. årgang, tilbagegang på 2. og 3. årgang.

Inklusionsgraden i Rødovre er 93 %, medens den på landsplan er 95 %. Inklusion er et kommunalt fokusområde, og med oprettelsen af ressourcecentrene på skolerne forventes fagligheden på det specialiserede område at blive styrket i de kommende år.

Der er udsving fra skole til skole, og Kvalitetsrapporten og dens resultater vil danne afsæt for opfølgende møder mellem Børne- og Kulturforvaltningen og de enkelte skolers ledelser, hvor de respektive skolers resultater og fremtidige tiltag vil blive drøftet.

Niveauet i rapporten er ligeledes grundlag for fremtidige målinger i forhold til de politisk fastsatte effektmål, samt kompetenceudviklingsarbejdet iværksat for midler, bevilliget af A.P. Møller og Hustru Chastine MC-kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Der henvises i øvrigt til sammenfatningen af "Kvalitetsrapport 2013/14 for Rødovre Kommune" samt de enkelte skolers rapporter, som er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kvalitetsrapporten vedrører skoleåret 2013/2014.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsrapport Rødovre Kommune 2013-2014.
Bilag 2: Kvalitetsrapport Hendriksholm Skole 2013 2014.
Bilag 3: Kvalitetsrapport Islev Skole 2013 2014.
Bilag 4: Kvalitetsrapport Nyager Skole 2013 2014.
Bilag 5: Kvalitetsrapport Rødovre Skole 2013 2014.
Bilag 6: Kvalitetsrapport Tinderhøj Skole 2013 2014.
Bilag 7: Kvalitetsrapport Valhøj Skole 2013 2014.
Bilag 8: Kvalitetsrapport Skovmoseskolen 2013 2014.
Bilag 9: Kvalitetsrapport Rødovre Kommunale Ungdomsskole 2013 2014.

Status på handleplan for Tinderhøj Skole
Sag nr. 24

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger her status på handleplan for Tinderhøj Skole i forhold Kommunalbestyrelsens beslutning ved vedtagelse af Kvalitetsrapport 2012/13.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Kvalitetsrapporten 2012/13 jf. sag nr. 215 den 17.12.2013 blev Børne- og Kulturforvaltningen bedt om at sikre, at Tinderhøj Skole retter et særligt fokus på at løfte elevernes faglige niveau. Dette fordi karakterniveauet ved folkeskolens afgangsprøver på Tinderhøj Skole gennem nogle år lå væsentlig lavere end kommunens øvrige skoler. Tinderhøj Skole udarbejdede efterfølgende sammen med Børne- og Kulturforvaltningen en handleplan for at løfte karakterniveauet på skolen. Handleplanen blev taget til efterretning på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 11. marts 2014, og der fremlægges her en status for indsatsen.

Handleplanen tog udgangspunkt i John Hatties forskning om målstyret undervisning. Det er denne forskning, som ligger bag Rødovre Kommunes kompetenceudvikling for alle lærere og skolepædagoger i "A. P. Møller projektet". Denne del af Tinderhøj Skoles handleplan bliver således opfyldt herigennem.

Med henblik på at styrke eleverne læsekompetencer, er der indført et 20 min. læsebånd hver dag, hvor der læses på et differentieret niveau, og der øves forskellige læsestrategier. For svage læsere er der indført en særlig indsats, der læner sig op af det beskyttede koncept "Reading Recovery". Et koncept som har stor succes og kan fremvise gode resultater.

Ved folkeskolernes afgangsprøver 2014 viser karakterniveauet en stigning i forhold til året før. Gennemsnitskarakteren er steget med:
Dansk: 0,57
Engelsk: 0,87
Tysk: uændret
Matematik: 0,17
Den obligatoriske valgfrie opgave: 0,91

Det er således Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at Tinderhøj Skole er inde i en positiv udvikling for så vidt angår det faglige løft. Der henvises i øvrigt til Kvalitetsrapporten 2013/2014 for flere uddybende oplysninger.
Tinderhøj Skoles redegørelse er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Tinderhøj Skoles udbytte af undervisningen følges nøje de kommende år.

Bilag

Bilag 1: Status på Tinderhøj Skoles handleplan februar 2015.

Ændring af styrelsesvedtægterne for Ungecenter2610
Sag nr. 25

Sagens kerne

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2014 besluttet at ændre Rødovre Kommunale Ungdomsskole til et ungecenter, Ungecenter2610, hvilket indebærer, at 10. klasserne rent organisatorisk flyttes fra Valhøj Skole til ungecenteret.

I den forbindelse er styrelsesvedtægterne for den tidligere ungdomsskole, nu Ungecenter2610, blevet revideret i de samlede styrelsesvedtægter for skoleområdet i Rødovre Kommune, jf. beslutningerne på Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2014.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at styrelsesvedtægterne for Ungecenter2610, i de samlede styrelsesvedtægter for skoleområdet godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 17. juni 2014 indstillede Børne- og Kulturforvaltningen, at der pr. 01.01.2015 blev etableret et ungecenter bestående af 10. klasserne, som blev overflyttet fra Valhøj Skole, og Rødovre Kommunale Ungdomsskole under ungdomsskolens ledelse. Denne indstilling blev godkendt, og ungdomsskolen har derfor siden 01.01.2015 heddet Ungecenter2610.

Som et led i etableringen af ungecentret ændres endvidere sammensætningen for bestyrelsen jf. Lov om Ungdomsskoler § 7, da bestyrelsen også skal indeholde en repræsentant fra 10. klasserne.

På baggrund af ovenstående er styrelsesvedtægterne for den tidligere ungdomsskole, nu Ungecenter2610, blevet revideret i de samlede styrelsesvedtægter for skoleområdet i Rødovre Kommune. Styrelsesvedtægterne beskriver sammensætning og valg af bestyrelse, mødevirksomhed og forretningsorden, bestyrelsens beføjelser og opgaver, elevråd, samarbejdsaftale mellem folkeskolen og ungecenteret, målgruppe for ungecenterets heltidsundervisning samt ind- og udslusning af elever.

Lov- og plangrundlag

Lov om Ungdomsskoler samt lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Start 01.01.2015.

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægter for Ungecenter2610

Brugerportalsinitiativ på folkeskoleområdet
Sag nr. 26

Sagens kerne

Som følge af det fortsatte fokus på digitalisering af folkeskolen, har regeringen og KL indgået aftale om en brugerportal for folkeskolen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Brugerportalen har til formål at understøtte elevens læring, en fleksibel tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen uanset tid og sted. Den skal bidrage til en udforskende og skabende læringsproces og etablere forbindelser til andre fag- og praksisområder i og udenfor folkeskolen.

Brugerportalsinitiativet skal bringe den digitale folkeskole et stort skridt videre via en tidssvarende digital brugerplatform, som blandt andet er med til at sikre gennemførelse af målene i folkeskolereformen.

Det er ambitionen, at anvendelsen af digitale læremidler, nye teknologier og læringsplatforme vil muliggøre fornyet og fleksibel anvendelse af lærer- og pædagog ressourcer. Der forventes derved at kunne frigøre mere tid til undervisning og understøttelse af den enkelte elev.

Brugerplatformen skal opbygges af følgende elementer:

 1. Dashboard: En brugergrænseflade for elever, forældre, pædagogisk personale og ledelse. Brugergrænsefladen skal sikre, at brugerne kan tilgå de nødvendige informationer, og den skal være tilgængelig på de dominerende platforme.
 2. Samarbejdsplatform: Skal sikre kommunikation mellem de forskellige brugergrupper via mail, chat, fildeling m.v. I dag varetages funktionen mere eller mindre af Skole-portalen/skole-intra, der afvikles i 2016.
 3. Læringsplatform: Digital understøttelse af elevernes læring. Her sikres det, at elever, forældre og pædagogisk personale får adgang til elevplan, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleven arbejder i. Elever og pædagogisk personale kan endvidere se, planlægge, gemme og dele læringsforløb ud fra fælles mål og elevens individuelle læringsmål.
 4. Administrative systemer: Diverse administrative systemer til fx registrering af fravær, skemalægning, elevstamdata m.m. Systemer der allerede anvendes i dag.
 5. Digitale læremidler: Skal ses som fællesbetegnelse for de mange forskellige materialer, it-værktøjer, informationssamlinger m.v., der kan distribueres og anvendes på bærbare, mobile enheder. Disse læremidler hentes over i læringsplatformene og kombineres med andet relevant undervisningsmateriale.
 6. Den fællesoffentlige infrastruktur: Dækker over flere elementer. Fælles login- og brugerstyring, i dag kendt som UNI-login. Endvidere nationale tests, Fælles Mål m.v. Endvidere indeholder det fælles fastlæggelse og vedligeholdelse af de forskellige standarder, som skal sikre, at byggeklodserne i initiativet kan spille sammen.

Kommunerne har selv opgaven med at fremskaffe 1 til 5.
De digitale læremidler (5) og de administrative systemer (4) arbejdes der med allerede i dag. Digitale læremidler er i stadig udvikling, og lærerne efterspørger flere og flere løsninger.

Der lægges fra KL's side op til differentierede strategier fra kommunerne i forhold til anskaffelse, alt efter de kommunale erfaringer og ambitionerne for fremtiden for hele børne- ungeområdet.

Med hensyn til samarbejdsplatformen vurderes det, at en fælles løsning vil være hensigtsmæssig, og KOMBIT anmodes via KL om at gennemføre et fælles udbud på vegne af kommunerne.

Hvad angår læringsplatforme, vurderes det, at der er behov for flere løsninger på markedet. Der er allerede udviklet forskellige løsninger, der har sine fordele og ulemper. KL anbefaler, at man i fælleskommunalt regi, udarbejder kravspecifikationer, vejledningsmateriale m.v., der har til hensigt at lette kommunernes arbejde med anskaffelse. Sideløbende hermed indledes dialog med henblik på at afklare, om nogle kommuner ønsker at gå sammen i et klyngeudbud.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Der må fra budget 2016 forudses udgifter til initiativet. Størrelsesordenen kan endnu ikke fastsættes.

Som et eksempel er Børne- og Kulturforvaltningen vidende om, at eksisterende mulige læringsplatforme har en årlig driftsudgift på 400.000 - 500.000 kroner. Sådanne platforme vil kunne indgå som en del af initiativet.

Tidsplan

Aftalen indebærer, at kommunen ved starten af skoleåret 2016/2017 har påbegyndt udbredelse af løsningerne, og at brugerportalsinitiativet er fuldt udrullet ved udgangen af 2017.

Bilag

Bilag 1: Model over brugerportalens elementer

Diamantforløbet
Sag nr. 27

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen giver herved en orientering om status på udviklingsprojektet om vredeshåndtering (Diamantforløbet), samt en orientering om hvilke initiativer der er gjort i forhold til at kunne videreudvikle projektet og efterkomme den efterspørgsel, der er for undervisning i forløbet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Diamantforløbet er startet ved, at en af eleverne i Ungdomsskolens Heltidsundervisning bad om hjælp til at kunne kontrollere sin vrede. På den baggrund udviklede ledere og medarbejdere på Ungdomsskolen, støttet af Kriminalpræventivt Råd, et værktøj til vredeshåndtering for de ældste elever. Dette viste sig at være en stor succes, og der kom hurtigt en efterspørgsel fra medarbejdere i kommunen på at blive uddannet i brugen af dette værktøj. Med støtte fra centrale udviklingsmidler i Rødovre Kommune har et stort antal lærere, pædagoger og andre faggrupper efterfølgende været på kursus i Diamantforløbet.

Diamantforløbet er unikt i Danmark, og på baggrund af den store succes indgik Børne- og Kulturforvaltningen en aftale med Ungdomsskolen om at udvikle et forløb beregnet på indskolingseleverne. Der blev fastsat en projektperiode på foreløbig et år med 1,6 stilling, som udløber medio 2015. Det er hensigten, at projektet økonomisk skal hvile i sig selv ved indtægtsdækket virksomhed. Forvaltningen gav en underskudsgaranti, således at et eventuelt underskud ikke skulle finansieres af Ungdomsskolens drift.

Status her efter et år er, at der er kommet en overvældende interesse for projektet. Der har således været artikler i Psykolognyt, Børn og Unge, Politiken og der har været indslag i såvel TV som radio. Projektet har fået henvendelser fra forskere, som ønsker at lave følgeforskning, og senest er der kommet henvendelse fra Københavns Universitet, som ønsker at følge de involverede elever i projektet over en 10-årig periode i forskningsøjemed. Endelig er kommunen blevet kontaktet i forhold til at få projektet oversat til svensk og norsk. Flere kommuner har henvendt sig om kursusforløb i efteråret, og der kører undervisningshold for individuelle ansøgere.

På denne baggrund - og for at give de bedst mulige rammer for det fortsatte projekt - har Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med Ungdomsskolen og Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) besluttet at flytte forankringen fra Ungdomsskolen til PUC, samt at forlænge projektperioden med 2 år for de 3 medarbejdere, der er tilknyttet projektet. Der vil i projektperioden desuden blive udarbejdet et værktøj for mellemtrinnet, således at projektet kommer til at dække hele skoleforløbet.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at salg af kurser. Indtægter fra forskningsvirksomhed vil kunne finansiere projektets udvikling og drift. En eventuel restfinansiering vil ske inden for Børne- Kulturforvaltningens samlede ramme.

Tidsplan

Projektet udløber 30. juni 2017 og overgår til drift, såfremt dette viser sig relevant.

Uddelegering af Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence i forbindelse med godkendelse af valgfag og fælles mål for disse i kommunens folkeskoler
Sag nr. 28

Sagens kerne

Uddelegering af Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence i forbindelse med godkendelse af valgfag og fælles mål for disse i kommunens folkeskoler.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence til at godkende nye valgfag og fælles mål til disse, delegeres til skolebestyrelserne.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Jf. Folkeskolelovens § 9 stk. 6 kan Kommunalbestyrelsen godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre fag og emner end de i stk. 1 og 5 nævnte.

Efter Folkeskolelovens § 40 udøver Skolebestyrelsen sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter, herunder i en eventuel handlingsplan, jf. § 40 a, stk. 2, og fører i øvrigt tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtaget personale- og elevsager.

I henhold til uddelegeringen af Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence i forbindelse med godkendelse af valgfag og fælles mål for disse til kommunens folkeskoler, skal det nævnes at Skolebestyrelserne i forvejen, jf. § 44 stk. 1., godkender udbuddet af de i § 9 stk. 1 og 5 nævnte valgfag.

Den forslåede uddelegering af Kommunalbestyrelsens kompetence er blevet aktuel på baggrund af implementeringen af den nye folkeskolereform, der med sin fokus på samarbejdet med interessenter uden for skolen skaber grundlag for helt nye valgfag.

Kommunalbestyrelsen har i en tidligere sag besluttet, at Ungecenter2610 kan varetage valgfagsundervisning for folkeskolens elever på baggrund af deres viden og kompetencer.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven § 9, § 40 samt § 44.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Delegeringen gælder fra planlægningen af skoleåret 2015/2016.

Dispensation fra reglerne om mindste varighed af undervisningstiden på udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 29

Sagens kerne

Undervisningen på Udviklingscentret Skiftesporet er tæt koblet med en behandlingsmæssig indsats og for at sikre en optimal sammenhængende indsats stiller det store krav til daglig koordinering af indsatsen for det enkelte barn. For fortsat at sikre den fornødne tid til denne koordinering, der foregår efter den daglige undervisning, ansøges der, lige som sidste år på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11.03.2014 (sag nr.19) samt på Børne- og Skoleudvalgets møde samme dag (sag nr. 37), om dispensation for reglerne om mindste varighed af undervisningstiden.

Den nye folkeskolereform har nu været implementeret siden den 01.08.2014. Det har betydet en øget samlet undervisningstid for alle folkeskoleelever, og dermed også for de børn og unge, der midlertidigt går på Udviklingscentret Skiftesporet i stedet for på en af folkeskolerne i Rødovre.

Samlet er undervisningstiden på Udviklingscenteret Skiftesporet øget med 2 ½ time pr. uge, så alle børn nu har 30 timers undervisning pr. uge, hvilket er mindre end det lovmæssigt fastsatte mindste varighed for undervisningstid for 4. - 9. klasse. Folkeskoleloven giver dog Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere fra mindste varighed, begrundet i ekstra personale i klasserne.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives dispensation til at fravige mindste varighedsregler for den samlede undervisningstid på Udviklingscentret Skiftesporet i skoleåret 2015 - 2016.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Den nye folkeskolereform, som trådte i kraft 01.08.2014, fastlægger minimums timetal for børnenes årlige samlede skoletid. For Udviklingscenter Skiftesporets vedkommende vil den fulde implementering af den øgede åbningstid for eleverne få alvorlige konsekvenser for muligheden for at fastholde den behandlingsorienterede tilgang til arbejdet med eleverne og deres familier.

Udviklingscenter Skiftesporets arbejde indeholder foruden undervisning individuelle samtaler med børn, unge og deres familier, undervisning og supervision af personalet samt eksterne møder med samarbejdspartnere som Børne- og familieafdelingen, PPR, folkeskoler og fritidsinstitutioner.

Det behandlings- og netværksbaserede arbejde er krumtappen i Udviklingscenter Skiftesporets arbejde for at få skabt basis for at sluse eleverne tilbage i et normalt undervisningsmiljø.

Dette tværfaglige arbejde vil der ikke være tilstrækkelig tid til, og formålet med den kombinerede undervisning og behandling af børn og deres familier vil ikke kunne nås, hvis eleverne på klassetrin 4. - 9. klasse fortsat skal være på skolen helt frem til kl. 15.00.

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (L51 vedtaget den 20. december 2013) indeholder mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om et reduceret timetal indenfor den understøttende undervisning, hvis der ydes yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Da tæt faglig støtte og undervisningsdifferentiering allerede i dag indgår som en integreret del af dagligdagen på Udviklingscenter Skiftesporet, hvor alle undervisningslektioner typisk er bemandet med 2 medarbejdere, ansøges om reduktion af det samlede årlige timetal for eleverne på 4.- 6. klassetrin på 120 timer, og for 7 -9. klassetrin på 200 timer, så alle elever fortsat har en samlet skoledag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (30 timer om ugen).

Dette vil opfylde kravet for elever på 0.- 3. klassetrin, der er på 28 undervisningstimer, og tilbud om 2 timers lektiecafe. For 4.- 6. klassetrin er kravet 30 timers ugentlig undervisning, og tilbud om 3 timers lektiecafe, og for de ældste elever 33 timers undervisning og tilbud om 2 timers lektiecafe.

Der er plads til 40 elever på Udviklingscenter Skiftesporet, og de fordeler sig pt. med 16 elever på 0.-3. klassetrin, 17 elever på 4.- 6. klassetrin og 7 elever på 7.- 9. klassetrin. Det har vist sig, i det halve år, der nu er gået siden implementeringen af den nye folkeskolereform, at den ikke har haft nogen konsekvenser for elevernes efterfølgende skolefritidstilbud. Elever i SFO 1 (for 0.- 3. klasse) møder ind til den nye åbningstid kl. 14, og elever i SFO 2 (4.- 6. klasse) bliver sendt afsted fra Udviklingscenter Skiftesporet, så de ankommer til SFO 2 kl. 14.30.

Herved undgås, at der skal tilbydes ekstra åbningstid til eleverne (jf. bilag med bemærkningerne i L52, §16B, stk. 2). Ønske om ændring i mindste varighed af undervisningstiden kan ifølge loven bevilges i op til et år.

Lov- og plangrundlag

L51: "Forslag til Lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og §16b, som blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ændring af mindste varighed af undervisningstiden for børn på 4. til 9. klassetrin på Udviklingscenter Skiftesporet sker fra 1. august 2015 og frem til 31. juli 2016.

Bilag

Bilag 1: Lov 51"Forslag til lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og §16b

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2014
Sag nr. 30

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed status på handleplan for sundhedsindsatsen i 2015 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Hvert år forelægges status på handleplan for sundhedsindsatsen i det foregående år og handleplan for sundhedsindsatsen i det kommende år. Handleplan for sundhedsindsatsen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

I 2014 blev der arbejdet med konkrete mål for udvalgte indsatser. Opsamling på målene fremgår af vedlagte notat om opfølgning på indsatser og mål for udvalgte indsatsområder.

Der er i 2014 opnået erfaringer med at sætte operationelle mål for indsatserne og at finde frem til de mest hensigtsmæssige procedurer for de statistiske registreringer. På baggrund af erfaringerne fra 2014, arbejdes der videre med udvikling af måling af effekten af indsatserne i 2015.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2014.
Bilag 2: Opfølgning på indsatser og mål for udvalgte indsatsområder i 2014

Godkendelse af ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 31

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger det endelige forslag til ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune.

Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den nye sundhedspolitik i Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 16. december 2014 (sag nr. 248) første udkast til ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune. Efterfølgende har udkastet været i høring hos patientforeningerne og relevante råd i Rødovre Kommune. Det har derudover været muligt for borgerne at indgive høringssvar via kommunens hjemmeside.

Der er kommet otte høringssvar fra henholdsvis Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse Lokalafdeling, Rødovre Lokale Lungeforening, Høreforeningen, Dansk Sygeplejeråds Kreds Hovedstaden, Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Der er i høringssvarene ros til udkastet til ny sundhedspolitik, og udkastet betragtes generelt som ambitiøst og gennemarbejdet. Derudover er der stor opbakning til sundhedspolitikkens vision om at arbejde for at skabe mere lighed i sundhed. Det betragtes som en af de store udfordringer på sundhedsområdet.

Flere af høringssvarene nævner den målrettede individuelt tilpassede sundhedsindsats og støtte og opbakning til borgerens netværk som vigtige indsatser. Samtidig nævnes også, at kommunikationen af sundhedsindsatserne skal være målrettet og foregå på borgernes egne præmisser.

Integrationsrådet nævner i sit høringssvar, at det kan være vanskeligt at finde frem til sundhedscenterets tilbud på kommunens hjemmeside. Hertil skal bemærkes, at brug af søgefunktionen gør det væsentlig nemmere at orientere sig på hjemmesiden. Forvaltningen har taget kontakt til Integrationsrådet vedrørende dette. Sundhedscenteret arbejder løbende på forbedring af egen hjemmeside, og lancerer en facebookside i slutningen af februar måned.

Høringssvarene har givet anledning til følgende konkrete justeringer i udkastet:

 • Strategimål 1 ændres til: ”Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • I opremsningen af målsætninger side 8 ændres 2. dot til ”have let tilgængelige og vedkommende sundhedstilbud til alle aldersgrupper”

I flere af høringssvarene pointeres det, at en af de store udfordringer bliver at udarbejde en handleplan for sundhedsindsatsen, som skal realisere sundhedspolitikkens vision og strategimål. Flere patientforeninger nævner et ønske om at blive involveret i gennemførelsen af de konkrete indsatser. Generelt nævnes det i høringssvarene, at inddragelse af borgere, relevante råd og aktører er vigtig for at sikre jordnære og realistiske indsatser.

Der er også i høringssvarene flere bud på indsatser i handleplanen, som vil blive taget med i det videre arbejde med handleplanen på sundhedsområdet.

Lov- og plangrundlag

Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Hvor der står: "at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne"

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Sundhedspolitikken forventes foreligge godkendt og trykt senest juni 2015.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes Sundhedspolitik 2015

Godkendelse af handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Sag nr. 32

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed handleplan for sundhedsindsatsen 2015 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2015 godkendes.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes en handleplan for sundhedsindsatsen det pågældende år. Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen for sundhedsindsatsen er sundhedslovens §119 stk. 1 og 2. Her står:

at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for - ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

I budgettet er der afsat 525.276 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er fordelt ud på indsatsområderne i handleplanen for sundhedsindsatsen 2015.

I handleplan for sundhedsindsatsen 2015 er der fokus på den sociale ulighed i sundhed, da handleplanen udmønter sundhedspolitikkens vision om at skabe lige muligheder for borgerne i Rødovre i forhold til sundhed og livskvalitet. Handleplanens afsnit er præget af sundhedspolitikkens fire strategimål og omhandler emnerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med anbefalinger til indsatser. For at komme visionen nærmere er det vigtigt at styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og forvaltninger og at lave flere målrettede indsatser tæt på, hvor borgerne er.

Ud fra erfaringerne med at arbejde med konkrete mål for indsatserne i 2014, bliver der i 2015 arbejdet videre med at opkvalificere indsatsen for at måle effekten af indsatserne. Der er udarbejdet en mere omfattende og struktureret beskrivelse ud fra en skabelon for mange af indsatserne, hvor blandt andet formålet, mål, succeskriterier og evalueringsmetode beskrives. Denne skabelon er et redskab i den faglige udvikling af indsatserne. I handleplanen er sundhedsindsatserne beskrevet kort baseret på skabelonerne.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119.

Økonomiske konsekvenser

Aktiviteterne finansieres af forebyggelsespuljen se bilag 3, samt afsatte driftsmidler på de øvrige områder.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for sundhedsindsatsen 2015.
Bilag 2: Mål for indsatser handleplan for sundhedsindsatsen 2015
Bilag 3: Budgetforslag Forebyggelsesmidler Handleplan 2015.

Diverse
Sag nr. 33

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 17:50.