Børne- og Skoleudvalget

11-08-2015

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Hans Houmøller(Ø)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Kim Hammer (O)

Sager 57 - 68

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Artikel fra UCC-magasinet juni 2015
 3. Dialogmøder 2016
 4. Årsregnskab 2014 vedrørende UU-Vestegnen
 5. Revisionsprotokollat 2014 vedrørende UU-Vestegnen
 6. Orientering vedrørende udmøntning af puljemidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud 2015-16
 7. Skolevejsanalyse i Rødovre 2014

Indstilling

Meddelelserne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 06.05-2015 til 27.07-2015
Bilag 2: Pædagogiske drømme bliver virkelighed
Bilag 3: Dialogmøder 2016
Bilag 4: Årsregnskab 2014 UU-Vestegnen
Bilag 5: Revisionsprotokollat 2014 UU-Vestegnen
Bilag 6: Orientering vedrørende udmøntning af puljemidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud 2015-16
Bilag 7: Skolevejsanalyse

Hendriksholm Skole, nordfløj - ombygning af indskolingsområde og udvidelse af nordre sal - projektforslag, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag udarbejdet juli 2015 vedrørende ombygning af nordfløjen på Hendriksholm Skole til indskolingsområde samt udvidelse af nordre sal.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 15.050.000 kr., fordelt med 12.100.000 kr. til ombygning af nordfløjen og 2.950.000 kr. til udvidelse af nordre sal.

Beløbene er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Hendriksholm Skole, udarbejdet august 2014.

Der er den 27. januar 2015 givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Der søges om en anlægsbevilling på 14.550.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 15.050.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som fagentrepriser i indbudt licitation,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra teknisk rådgiver, samt
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 14.550.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Beslutning

Anbefales
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende specifikation af økonomi samt godkendelse af entreprenører.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet vedlagte projektforslag i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen samt Hendriksholm Skole.

Indskolingsafsnittet i nordfløjen rummer i dag 11 mindre klasselokaler på hver ca. 48 m2 fordelt på 0. - 2. klasse samt SFO-lokaler.
De eksisterende klasselokaler er for små i forhold til nutidigt behov, og er generelt slidte og trænger til fornyelse.

For at samle hele indskolingen i nordfløjen flyttes 3. klasserne fra hovedbygningen til nordfløjen, og som følge heraf vil der være behov for et yderligere klasselokale i nordfløjen.
Etablering af dette yderligere klasselokale sker ved ombygning af 3 mindre lokaler i den sydligste del af nordfløjen til ét klasselokale.

Ombygningen omfatter:

 • Udvidelsen af eksisterende klasselokaler sker ved at rykke facaderne ca. 2 m ud og forlænge gulve og tage tilsvarende. Herved bliver klasselokalerne ca. 60 m2 hver. Endvidere etableres udgang til det fri fra hvert klasselokale.
 • Udvidelsen af fælleslokalet mod nord sker ved at forlænge den fremskudte del af facaden med yderligere 2 moduler.
 • Ombygning af eksisterende SFO-lokaler.
 • Generel indvendig istandsættelse af det berørte område.
 • Ny-indretning af det vestlige toiletområde.
 • Udvidelsen af eksisterende sal sker ved at rykke facaden ca. 4 m ud mod øst og forlænge gulv og tag tilsvarende.

Udendørs arealer

De berørte udendørs arealer retableres efterfølgende og omfatter:

 • Genetablering af cykelparkering mod Hendriksholm Boulevard.
 • Retablering af stiadgang langs facaden mod Hendriksholm Boulevard.
 • Ny adgangsvej til det nordlige areal.
 • Retablering af terrasse på legearealet mod nord.

Skolegård for indskolingen og legeareal mod nord

Terrænet tilpasses nødtørftigt efter ombygningen.
I tidsfølgeplanen vedrørende skolens helhedsplan er medtaget en renovering af den nordre skolegård i 2017, hvor sammenhæng mellem bygning og legeareal mod nord vil indgå.

Støjskærm

I skolens helhedsplan er medtaget etablering af støjmur mod Avedøre Havnevej ved det nordlige legeareal.
Der foreslås en støjskærm af typen 'Det grønne element', som opfylder krav til støjreduktion, og som er egnet til beplantning og kan indpasses i forhold til træerne.
Etablering af støjskærm er ikke en del af ombygning af nordfløjen, men pris på levering og opsætning vil blive indhentet og indgå i den samlede vurdering af licitationsresultatet.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til ombygning af indskolingsområdet og udvidelse af nordre sal er anslået til i alt 15.050.000 kr., hvoraf 750.000 kr. er disponeret til projektering mv.
Det vurderes, at gennemførelse af forslaget ikke vil påvirke driftsudgifterne i nævneværdigt omfang.

Udgift til etablering af støjskærm er anslået til 600.000 kr. og indgår ikke i ovennævnte udgift til ombygning af nordfløjen.
Pris på levering og opsætning vil blive indhentet og indgå i den samlede vurdering af licitationsresultatet.

Tidsplan

Det forudsættes i tidsplanen, at ombygningen gennemføres i etaper, så bygningen i videst muligt omfang kan holdes i drift, og således at genhusning kan ske inden for skolens eksisterende rammer.

Børne- og Skoleudvalget: 11. august 2015
Økonomiudvalget: 19. august 2015
Kommunalbestyrelsen: 25. august 2015
Projektering og udbud: august - december 2015
Udførelse: januar - august 2016
Ibrugtagning etapevis frem til: primo august 2016

Bilag

Bilag 1: Projektforslag af juli 2015
Bilag 2: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 2. juli 2015

Forventet behov for daginstitutionspladser - august 2015
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra august 2015 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for august 2015 til juli 2016.

Opgørelsen viser et stigende behov for vuggestuepladser. Såfremt opgørelsen holder, vil der være en del merindskrivninger i marts og april 2016.
I marts og april vil der i begge måneder mangle 42 vuggestuepladser, hvilket vil give 37 merindskrivninger i marts og 67 merindskrivninger i april i forhold til den samlede kapacitet.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventede behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt august 2015 - juli 2016.

Status på implementering af folkeskolereformen
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen giver her en status på implementering af folkeskolereformen efter det første år. Børne- og Kulturforvaltningen konstaterer, at reformen er kommet godt i gang, og at der i det forløbne år et igangsat mange gode tiltag på skolerne i Rødovre.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Implementeringen generelt

Efter det første år med folkeskolereformen konstaterer Børne- og Kulturforvaltningen, at reformen er kommet godt i gang på Rødovre Kommunes skoler. Generelt er reformen blevet positivt modtaget, der er stor lyst til at arbejde med den, og mange rigtig gode tiltag er sat i gang.

Implementeringen af så stor en reform skal nødvendigvis ses som en proces. På den baggrund giver skolernes status også et billede af, at de har haft fokus på forskellige elementer af reformen.

I det følgende vil der blive orienteret om forskellige aspekter af reformen, som er i overensstemmelse med tidligere statussager. Afsættet for skolernes arbejde med de enkelte delelementer skal ses i sammenhæng med det primære fokus på kerneopgaven - at skabe mest mulig læring for den enkelte elev.

Punkterne bliver for hver enkelt skole uddybet i et samlet notat, som er vedlagt sagen som bilag.

Skoledagens struktur

Skoledagens struktur er forskellig på skolerne. En af ideerne med reformen er at skabe en anderledes skoledag. For at kunne dette er det nødvendigt at indarbejde en større fleksibilitet i skemaerne. Der er på alle skoler arbejdet frem mod større fleksibilitet, således at der kan arbejdes med skemaer, der skabes med afsæt i de pædagogiske, didaktiske behov. Det er forskelligt, hvilket fokus dette har haft på de enkelte skoler.

Understøttende undervisning

Begrebet understøttende undervisning dækker over flere elementer. Fra deciderede læringsforløb til støtte af den faglige undervisning, træning og faglig fordybelse, kontaktsamtaler, motion og bevægelse. Desuden generelt arbejde med de sociale kompetencer samt forskellige former for kompenserende undervisning. Understøttende undervisning læses af såvel lærere som pædagoger og er en støtte for hele fagrækken.Generelt oplever skolerne, at de understøttende timer, med deciderede læringsforløb til støtte af den faglige undervisning, fungerer bedst i indskolingen. Timerne placeres forskelligt fra skole til skole, men er flere steder også fleksible. Det må konstateres, at det ikke er lykkedes, at få det til at fungere fuldt tilfredsstillende der, hvor pædagoger læser timerne i overbygningen, og hvor der ikke er en klub på skolen. Derved har eleverne ikke i forvejen en relation til pædagogen at bygge på, som det er tilfældet i indskolingen og på mellemtrinnet. Skolerne forsøger at finde løsninger på denne udfordring for det nye skoleår.

Kontaktlærerordning

Kontaktlærerordningen er nu udbredt til alle klasser. Indhold og afholdelse af samtalerne er stadig under udvikling, men generelt meldes der særdeles positivt tilbage omkring dette tiltag. Det giver mening for eleverne og det pædagogiske personale, og det styrker relationer og har god effekt for den enkelte elevs læring og trivsel.

Partnerskaber

Der er udarbejdet mange partnerskabsaftaler i Rødovre, og de har givet mulighed for nye spændende tiltag omkring elevernes undervisning. Der arbejdes meget på formidlingen af partnerskabsaftalerne, idet de først får et værdifuldt liv, når det pædagogiske personale ser mulighederne og sammenhængen til deres målsætningsarbejde. Flere af skolerne nævner, at den åbne skole vil blive prioriteret højere i det kommende skoleår.

Bevægelse

Alle skolerne er kommet godt i gang med mere bevægelse i løbet af skoledagen, og der er synligt meget mere fysisk aktivitet på skolerne på alle tidspunkter af dagen. Der gøres mange forsøg og erfaringer med at få bevægelse til at blive en naturlig del af undervisningen. Det er dog ikke lige naturligt at inddrage bevægelse som et element i undervisningen i alle fag. Flere steder har pædagogerne fået en særlig rolle i forhold til afvikling af motionen. Der kobles bevægelse på tidligere "stillestående" læringsprocesser.

Holddannelse

Reformen giver mulighed for holddannelse i langt større grad end tidligere. Denne mulighed har et par af skolerne forsøgt at udnytte på enkelte årgange med positiv feedback. Det har primært været faglige tilgange, fx holddeling af elever i matematik i forhold til dygtighed og faglige områder, ligesom holddannelse er anvendt i innovations- og temauger.

Fordybelse/lektiecafé

Tiden til den faglige fordybelse er en del af den understøttende undervisning og har i dette skoleår været bundet til at ligge som ydermoduler, idet det har været frivilligt for familierne, om deres børn skulle deltage. Dette har vanskeliggjort en fleksibel udnyttelse af timerne. Efter folketingsvalget er deltagelse i lektiecaféerne blevet obligatorisk, hvilket vil give mulighed for bedre og mere fleksibel udnyttelse af timerne i det nye skoleår.

Målstyret læring og formativ feedback

Med afsæt i A. P. Møllerprojektet arbejdes der med målstyret læring og formativ evaluering. Hele personalegruppen på Valhøj Skole har været igennem forløbet og cirka halvdelen på resten af skolerne.

Skolerne er meget glade for forløbet, som giver fælles sprog og fælles rammer for arbejdet med eleverne. Lærere og pædagoger er også glade for at have deltaget som samlet team omkring en klasse/årgang. Der er klare eksempler på langt bedre kvalificerede læringsforløb med eleverne. To af skolerne har yderligere deltaget i forløb omkring målstyret læring via Undervisningsministeriets læringskonsulenter. Evalueringen af disse forløb viser, at lærerne finder mening i arbejdet med målstyring, og at det giver bedre kvalitet i undervisningen.

SFO

Der har året igennem været fokus på, hvorvidt den længere skoledag ville få forældrene til at melde deres børn ud af SFO. Forvaltningen har opgjort tallene pr. 30.04.2015 og sammenholdt dem med tallene pr. 30.04.2014.

For SFO I's vedkommende viser tallet en stigning på 280 børn, hvilket skyldes at 3. klasserne er flyttet fra SFO II til SFO I. Der kan dog konstateres et mindre fald i tilmeldingsfrekvensen. En del af disse børn er tilmeldt Byggelegepladserne, hvor man oplever, at børnene meldes ind lidt tidligere i 2. klasse.

For SFO II's vedkommende er der et fald på 376 børn. Dette skyldes, at 3. klasserne som nævnt er flyttet til SFO I, og at der næsten ingen 6. klasseelever er tilmeldt SFO II.

Den reducerede åbningstid i SFO'ernes fritidsdel har haft en minimal konsekvens i forhold til udmeldelse af børn, hvilket der var et stort fokus på ved skoleårets start. Der er fortsat en meget høj belægningsprocent i SFO'erne.

For SFO'erne har den reducerede åbningstid betydet en ændret praksis med færre åbningstimer på skoledagene, hvor mål, planlægning og sammenhæng mellem undervisning og fritidsdelen, er blevet prioriteret i højere grad. Den reducerede åbningstid betyder, at alle pædagogerne deltager med tilsvarende flere timer i undervisningsdelen.

Generelt har pædagogerne taget godt imod udfordringerne med folkeskolereformen, med de nye opgaver på et andet grundlag end tidligere. Før folkeskolereformen var pædagogerne fra SFO I afdelingerne med i indskolingen, hvor der gennem mange år med indskolingsmodellen i Rødovre er blevet udviklet et godt fagligt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Dette grundlag fra indskolingsarbejdet har været nemt at videreføre med folkeskolereformen. Pædagogerne i SFO II og III har imidlertid ikke tidligere indgået i et formaliseret arbejde i undervisningen, hvilket har været forbundet med nogle udfordringer for pædagogerne, der har skullet indtage nye roller i forhold til det faglige og med børn, som de tidligere kun har haft kendskab til via fritidsdelen.

Med folkeskolereformen har SFO'erne og pædagogerne i dette skoleår været meget optaget af at arbejde sig ind i de nye opgaver, der er forbundet med undervisningen. Med pædagogernes kobling mellem undervisnings- og fritidsdelen og med deres indsats og inspiration fra de to arenaer, kan der periodevis sammentænkes undervisning og fritid til at skabe større sammenhæng og mulighed til fordybelse for børnene, som inddrager legen, det kreative og det teoretiske.

SFO'erne skal i en sideløbende proces fortsat tilpasse og udvikle SFO'ernes tilbud og aktiviteter, hvor børnene motiveres og engageres og er medbestemmende, så SFO'en fortsat er et attraktivt fritidstilbud, der bliver tilvalgt af forældrene og børnene. Pædagogerne skal derfor fortsat kompetenceudvikles i forhold til trivsels-, dannelses- og relationsarbejdet, som kernekompetencer for pædagogernes faglighed i skolens samlede virksomhed.

Det videre arbejde

Skolerne vil i det nye skoleår fortsætte det gode reformarbejde, der nu er påbegyndt, og skolerne nævner blandt andet, at de vil rette yderligere fokus på målstyret undervisning, aktionslæring, fleksible skemaer, holddeling, fagteams, understøttende undervisning, lektiecaféer/fordybelse, partnerskabsaftaler og åben skole.

Citat Islev Skole: "Vi ser frem til endnu et spændende skoleår i reformens tegn - nu med et års erfaring på bagen."

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Er indarbejdet i budgettet.

Tidsplan

Skolereformen trådte i kraft 1. august 2014.

Bilag

Bilag 1: Status på implementeringen af folkeskolereformen
Bilag 2: Status skolereform 1. år Rødovre Skole
Bilag 3: Status skolereform 1. år Nyager Skole
Bilag 4: Status på skolereformen 1. år Valhøj Skole
Bilag 5: Status på skolereform 1. år Hendriksholm Skole
Bilag 6: Status på skolereform 1. år Islev Skole
Bilag 7: Status på skolereform 1. år Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
Bilag 8: Status skolereform 1. år Tinderhøj Skole

Status på skolernes IT
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en status over skolernes IT.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, samt
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen og Digitaliseringsafdelingen udarbejder et forslag til indkøb i 2016, en investerings- og vedligeholdelsesplan for 2017 ff. samt en opdatering af 'Skolen altid online' for 2016-2018.

Beslutning

Ad. 1. Taget til efterretning
Ad. 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet status over skolernes IT-udstyr, inklusiv Udviklingscenter Skiftesporet og 10. klasse, men eksklusiv Skovmoseskolen.

Der er investeret i skolernes IT i flere omgange, primært

 • 2004-2008: I forbindelse med 3. klassesprojektet, blev der indkøbt omkring 650 enheder, bærbare og stationære computere. Skolerne investerede yderligere i omkring 150 computere.
 • 2010: Indkøb af smartboards til alle klasselokaler og lærerværelser samt bærbare computere til lærerne til udlån.
 • 2013: Indkøb af smartboards til faglokalerne samt yderligere bærbare computere til lærerne til udlån.
 • 2013: Implementering af 1:1 løsning via hybrid-PC'er til alle elever i 6.-10. klasse, samt iPads på Tinderhøj Skole 0.-5. klasse som pilotprojekt. Alle lærere fik endvidere udleveret en hybrid-PC (iPads for Tinderhøj Skoles lærere i 0.- 5. klasse).

Der er til ovenstående indkøb af IT til de 6 folkeskoler 2010 - 2013 bevilget 31.896.000 kr.

Der er ultimo juli 2015 følgende enheder på skolenettet:
Hybrid-PC'er, 2139 stk.
Stationære maskiner (til Smartboards, i IT-lokaler m.v.), ca. 700 stk.
Bærbare computere (0.-5. klasser, digitale penalhuse m.v.), ca. 800 stk.
Smartboards, ca. 330 stk.
iPads, Tinderhøj Skole, 382 stk.

Desuden er netdækningen løbende blevet opdateret, så den er blevet tilpasset investeringerne, ligesom der er etableret gæstenetværk på alle skoler. Ovenstående dækker også 'det digitale penalhus', en løsning der i dag er fuldt implementeret på alle skolerne til de elever, der har behov herfor.

Gennem alle årene er der via Digitaliseringsafdelingen, tidligere Skole-IT, etableret og udrullet image på maskinerne. En løsning der fortsat anvendes. I 2014 blev Office 365 anskaffet til alle elever og skoleansatte, som er oprettet som brugere af skolenettet (gratis). Office 365 licenser er personlige og åbner op for blandt andet at gemme i 'skyen'.

Rødovre Kommune er flittig bruger af digitale læremidler, og skolerne har indkøbt/abonnerer på en del forskellige læremidler, så fagrækken er dækket ind. Der er indhentet tilskud på 50 % fra regeringens pulje til formålet.

De indkøbte maskiner fra 2004-2008 blev i forbindelse med 1:1 investeringen til 6.-10. klasse i 2013 forbeholdt eleverne i 0.-5. klasse. Størstedelen af disse maskiner er imidlertid ikke længere funktionelle, og de udfases løbende. De enkelte skoler har i dag en rest på mellem 30 og 70 funktionelle pc'ere til eleverne fra 0.-5. klasse, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Maskinerne har en meget lang opstartstid, de opleves ikke længere anvendelige af det pædagogiske personale, og det er ikke længere rentabelt at servicere dem.

Med hensyn til de kommende 6. klasser, er skolerne udfordret på at kunne udlevere hybrider til alle elever, da skolerne har stigende elevtal, og de supplerings- og erstatningsmaskiner, der blev indkøbt i 2013, er nu opbrugt.

Smartboards. Den løbende udskiftning fra 2013 og frem blev omprioriteret til hybrider fra 6.-10. klasse. I løbet af sommeren er der udført service, og flere projektorer er udskiftet. Nogle af PC'erne til smartboards er imidlertid ved at være udtjente, og der opleves en stigning i opstartstiden på en del maskiner.

En fremtidig 1:1 investering for 0.-5. klasse, vil kræve yderligere opgradering af nettet, ligesom folkeskolereformen rejser et behov for dækning på skolernes udendørs arealer. Endvidere har Rødovre Kommune en lovmæssig forpligtigelse til indkøb og implementering af det kommende Fælleskommunale Brugerportalsinitiativ, der skal være fuldt implementeret i 2017.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 blev der i overslagsåret 2016 afsat 9,3 mio. kr. til forventet udskiftning af hybrid-PC'erne indkøbt i 2013 samt vedligeholdelse af eksisterende netværk. Da hybridmaskinerne imidlertid først blev indkøbt og kom i drift i slutningen af 2013, forventes de at kunne holde frem til 2017 (i stedet for 2016). Der er til gengæld stor mangel på computere/klassesæt til 0.-5. klasse, og der er ikke længere maskiner på lager til nye elever på 6. klassetrin. Såfremt beløbet fastholdes ved vedtagelse af budget 2016 vil Børne- og Kulturforvaltningen fremlægge en plan for, hvorledes den afsatte økonomi bedst kan anvendes, i forhold til de behov der er.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen
Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi
Rødovre Kommunes IT-handleplan "Skolen altid online"

Økonomiske konsekvenser

Der blev ved vedtagelse af budget 2013 afsat 9,303 mio. kr. til reinvestering af IT til skolerne i 2016.

Tidsplan

Ingen.

Omlægning af skoledistriktet for Islev Skole og Tinderhøj Skole 2015/2016
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til omlægning af skoledistrikterne for Tinderhøj Skole og Islev Skole. Baggrunden for forslaget er, at der vil være et meget stort elevgrundlag til Islev Skole de kommende år, samtidig med at elevgrundlaget til Tinderhøj Skole ikke er stort nok. Reguleringen af skoledistrikterne som Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 28. oktober 2014, har ikke haft den fornødne effekt.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at området afgrænset syd for Slotsherrensvej, vest for Tårnvej og nord for Jyllingevej overflyttes fra Islev Skoles distrikt til Tinderhøj Skoles distrikt i forbindelse med indskrivningen til skoleåret 2016/2017, samt
 2. at sagen sendes til høring i Islev Skoles og Tinderhøj Skoles bestyrelser.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Der foreslås en yderligere omlægning af skoledistrikterne for Islev Skole og Tinderhøj Skole, da den sidste regulering af skoledistrikterne i indeværende år ikke har haft den fornødne effekt. Der har i indeværende år været en hurtigere ændring af befolkningssammensætningen i Islev Skoles distrikt end forventet. Der er således flyttet flere børnefamilier til, end det kunne forudses. Islev Skole er derfor fortsat presset af et for stort elevgrundlag. Skolen kan maksimalt rumme 84 elever pr. årgang. Desuden forventes der på sigt en stigning i børnetallet for Islevdistriktet på grund af de forventede udbygninger på 'SPF-grunden' og på 'Danmarksgrunden', samt en udskiftning i beboersammensætningen i Islev generelt.

Ulempen vil for nogle elever være, at de får længere til skole. Reglerne for frit skolevalg vil være gældende for de elever i området, som vil søge Islev Skole.

Der henvises til bilag 1, der viser fordelingen af børn, årgang 2010, 2011 og 2012 ved de eksisterende distrikter, samt til bilag 2 som viser de eksisterende distrikter. Der henvises derudover til bilag 3 og bilag 4, som viser forslag til omlægning af skoledistrikterne. Bilag 5 viser antallet af børn i det område, som overvejes flyttet til Tinderhøj skoledistrikt.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Med fastholdelse af Islev Skole med 3 spor og med et større elevgrundlag til Tinderhøj Skole, vil der samlet set være en bedre ressourceudnyttelse på området.

Tidsplan

Iværksættes med indskrivningen til skoleåret 2016/2017.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1, Fordeling af børn, årgang 2010, 2011, 2012
Bilag 2: Bilag 2, Eksisterende skoledistrikter
Bilag 3: Bilag 3, Forslag til omlægning af skoledistrikter
Bilag 4: Bilag 4, Forslag til omlægning af skoledistrikter
Bilag 5: Bilag 5, Antallet af børn som overvejes flyttes

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Peder Skjalm Lissner gives tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Peder Skjalm Lissner har anmodet om udtrædelse af skolebestyrelsen, da han efter sommerferien 2015, ikke længere har børn gående på Tinderhøj Skole. Ifølge styrelsesvedtægterne for folkeskolen har Peder S. Lissner ret til at udtræde af skolebestyrelsen, når han ikke længere har børn gående på skolen.

Da der ikke er nogen suppleanter til tiltrædelse i skolebestyrelsen, vil det herefter blive nødvendigt at afholde suppleringsvalg.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen samt styrelsesvedtægten for folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til valget afholdes inden for forvaltningens ramme.

Tidsplan

Peder Skjalm Lissner udtræder af skolebestyrelsen efter behandling af sagen.

Bilag

Bilag 1: Udtalelse fra Peder Skjalm Lissner.

Afholdelse af suppleringsvalg på Tinderhøj Skole
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Da der ikke længere er nok forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole, udskrives suppleringsvalg.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der udskrives suppleringsvalg på Tinderhøj Skole til afholdelse den 29. oktober 2015,
 2. at valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for bestyrelsen samt et øvrigt forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen, samt
 3. at skolens leder er formand for valgbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Da der kun er 6 forældrevalgte medlemmer tilbage i skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole, er det nødvendigt at afholde suppleringsvalg jf. styrelsesvedtægterne for folkeskolen.

Der udskrives et suppleringsvalg d. 29. oktober 2015 på skolen med henblik på at vælge ét ordinært medlem og op til 7 suppleanter. Det ordinære medlem og suppleanterne tiltræder, når valget er afsluttet.

I forbindelse med suppleringsvalget på Tinderhøj Skole skal der udpeges en valgbestyrelse. Ifølge skolestyrelsesvedtægten består valgbestyrelsen af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse samt et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Da det er den siddende formand, som træder ud af bestyrelsen, foreslås det, at det er næstformanden eller den nye formand, hvis en sådan er valgt, samt et andet forældrevalgt medlem, der sammen med skolelederen fungerer som valgbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et medlem af kommunalbestyrelsen deltager i valgbestyrelsen som formand.

Tidsplanen for valget er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen samt styrelsesvedtægt for folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Det nye medlem og suppleanter indtræder, når valget er færdigt.

Bilag

Bilag 1: Frister i forbindelse med suppleringsvalg 2015 Tinderhøj Skole.

Ændret udpegning af kommunalbestyrelsesrepræsentanter til skolebestyrelserne.
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsens repræsentant i skolebestyrelsen på Valhøj Skole har et ønske om ikke længere at repræsentere Kommunalbestyrelsen på skolen, da han er blevet forælder på skolen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Annie Arnoldsen Petersen udpeges som Kommunalbestyrelsens repræsentant på Valhøj Skole med virkning fra og med august 2015, samt
 2. at Kim Hammer udpeges som Kommunalbestyrelsens repræsentant på Rødovre Skole fra og med august 2015.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Jf. Lov om Folkeskolen § 42 stk. 4 kan Kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Alle Rødovre Kommunes 7 skoler har anmodet om at få repræsentation fra Kommunalbestyrelsen.

På denne baggrund blev Kim Hammer udpeget som Kommunalbestyrelsens repræsentant på Valhøj Skole på Kommunalbestyrelsens møde i februar 2015. Efterfølgende er et af Kim Hammers børn startet som elev på Valhøj Skole, hvorfor Kim Hammer anmoder om at blive fritaget for denne repræsentation.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at Kim Hammer og Annie Arnoldsen Petersen bytter repræsentation således, at Kim Hammer fremover repræsenterer Kommunalbestyrelsen på Rødovre Skole, hvor Annie Arnoldsen Petersen i øjeblikket er repræsentant, og at Annie Arnoldsen Petersen fremover repræsenterer Kommunalbestyrelsen på Valhøj Skole.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Byttet af repræsentation er gældende fra og med august 2015 og for resten af valgperioden.

Budgetforslag 2016-2019, Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2016-2019, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 19. august 2015.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er Budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på kb-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede. Uddybende beskrivelser af de såkaldte "grå bokse" er ligeledes lagt på kb-net.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

I vedlagte bilag fremgår de ændringer vedrørende Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde, som i budgetforslaget er fremstillet som henholdsvis "grå bokse" (effektiviseringer og ændringer i serviceniveau) og "hvide bokse" (større tilpasninger i budgetoplægget).

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Større ændringer i budgetforslag 2016-2019

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2015 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2015.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 – Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Budgetopfølgning halvårsregnskab 2015 - Børne- og Skoleudvalget.

Diverse
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.