Børne- og Skoleudvalget

07-02-2017

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen(A)
Kim Hammer(O)
Hans Houmøller(Ø)
Kim Drejer Nielsen(C)
Annie Arnoldsen Petersen(A)

Sager 11 - 18

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget for perioden 5. januar til 27. januar 2017

Ansøgning om projekteringsbevilling til opførelse af ny børneinstitution ved Espevang/Irmabyen
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2017 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 44.000.000 kr. til opførelse af ny børneinstitution ved Espevang/Irmabyen.

Der søges om godkendelse af programoplæg og tidsplan samt om en projekteringsbevilling på 5.000.000 kr. til udarbejdelse af projektforslag.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at programoplæg og tidsplan godkendes samt
 2. at der gives en projekteringsbevilling på 5.000.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til projektet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Opførelsen af en ny børneinstitution ved Espevang vil sikre tilflytterne i Irmabyen en institution i nærmiljøet og danne rammerne for det pædagogiske dagtilbud til kvarterets børn.

Institutionen opføres i traditionelt byggeri på den nuværende boldbane på Espevangs grund og etableres til 240 enheder, ca. 180 børn i en bygning på 2 plan på ca. 1.700 m2.

Institutionen bliver en del af Espevangsområdet og opføres under hensyn til de omkringliggende bevaringsværdige bygninger samt det karakteristiske kulturhistoriske landskab.

Endvidere vil der ved placeringen af institutionen på grunden blive taget hensyn til skygge/sol i forhold til den igangværende opførelse af etageboligerne på 6-7 etager i Irmabyen
(Terrassehaven), der ligger syd for den nye institution.

Der er nedsat en projektgruppe for gennemførelse af projektet, bestående af formanden for Børne- og Skoleudvalget samt repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning.

Projektet omfatter:

 • opførelse af en ny børneinstitution til 240 enheder, ca. 180 børn med 12 fleksible grupperum
 • etablering af udearealer med indkørsel og parkering samt legeplads i tilknytning til børneinstitutionen

Det vedlagte programoplæg er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med projektgruppen.

Ultimo februar 2017 vælges et rådgiverteam efter EU-udbud med prækvalifikationsrunde.

Udarbejdelse af projektforslaget vil ske i samarbejde med projektgruppen, Teknisk Forvaltning og den valgte rådgiver.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.
Som kommunalt byggeri over 10 mio. kr. er projektet omfattet af krav om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2017 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 44.000.000 kr. til opførelse af ny børneinstitution ved Espevang/Irmabyen, fordelt med 10.000.000 kr. i 2017 og 34.000.000 kr. i 2018.

Udgifter til drift af institutionen er beregnet med udgangspunkt i halv børnenormering i 2018 og fuld børnenormering i 2019 ff., idet indskrivningen tilpasses behovet.
Driftsudgiften er beregnet til 6.194.000 kr. i 2018 og 12.388.000 kr. i 2019. Beløbene er i 2017-niveau, og er fratrukket forældrebetaling.

Tidsplan

EU-udbud, totalrådgiver: november 2016 - februar 2017
Udarbejdelse af projektforslag: marts - maj 2017
Godkendelse af projektforslag,
ansøgning om anlægsbevilling:
juni møderækken 2017
Hovedprojekt/udbudsmateriale: juni - august 2017
Udbudsperiode: august 2017
Udførelse fra: september 2017
Ibrugtagning, forventet: august 2018

 

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 25. januar 2017
Bilag 2: Programoplæg fra Teknisk Forvaltning af 25. januar 2017
Bilag 3: Situationsplan med udbudsområde
Bilag 4: Luftfoto

Forventet behov for daginstitutionspladser - februar 2017
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra februar 2017 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er i februar måned i alt 30 merindskrivninger. Visiteringen af martspladserne er endnu ikke afsluttet.

Den lille årgang 2013 er stadig årsag til et underskud af børnehavebørn i institutionerne, men grundet den store tilgang af børn under 3 år konverteres børnehavepladser løbende til vuggestuepladser.

På nuværende tidspunkt er 148 børnehaveenheder benyttet af børn under 3 år.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt februar 2017 - januar 2018

Opfølgning på budgetresolution vedrørende det pædagogiske personales alenetid
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som opfølgning på budgetresolutionen i forbindelse med budget 2017 vedrørende det pædagogiske personales alenetid, forelægges en undersøgelse af dette gennemført i kommunens daginstitutioner.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at resultatet af undersøgelsen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Alenetidsundersøgelsen er foretaget i november måned 2016 i kommunens 23 institutioner, fordelt på 129 stuer og fællesrum i 2 vuggestuer, 3 børnehaver og 18 integrerede institutioner. Alle institutioner har deltaget i undersøgelsen.

Det samlede resultat af undersøgelsen viser, at:

 • 84 procent af stuerne har oplyst ”Vi har ikke haft alenetid i dag”.
 • 11 procent af stuerne har oplyst, at der har været alenetid, men med mulighed for at tilkalde hjælp.
 • 5 procent af stuerne har oplyst, at der har været alenetid uden mulighed for at tilkalde hjælp.

En uddybning af resultaterne kan ses i skemaet i bilag 1 ”Opgørelse af registreringer over alenetid på daginstitutionerne fordelt på stuer”.

Forberedelse
Som forberedelse til undersøgelsen blev der udarbejdet en vejledning til institutionerne, således at alle institutioner havde samme udgangspunkt, bilag 2 ”Vejledning til udfyldelse af alenetidsskema - november 2016”. Udover vejledningen blev der udarbejdet skemaer til registrering af alenetid for hver stue/gruppe, bilag 3 ”Eksempel på skema til alenetidsundersøgelse”.

Vejledning samt skemaer blev sendt til feedback i tre institutioner. Efterfølgende blev vejledning og skemaer gennemgået og drøftet på daginstitutionsledermøder, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål. Det har endvidere løbende været muligt at søge hjælp i forvaltningen i forbindelse med udfyldelse af skemaerne, hvilket en del af institutionerne har benyttet sig af.

Undersøgelsens format
Skemaerne er blevet udfyldt for hver børnegruppe eller stue i institutionerne, og i nogle institutioner er der tillige blevet udfyldt skemaer for fællesområder, der på tidspunkter af dagen fungerer som stuer/samlingssted for samlede børnegrupper.

Forvaltningen har defineret, at der som udgangspunkt ikke er tale om alenetid, hvis det pædagogisk er valgt at dele en børnegruppe i mindre grupper, eller hvis en medarbejder er alene fordi en kollega udfører en arbejdsopgave i forhold til stuen, for eksempel skifter et barn eller lignende, jf. bilag 2.

Institutionerne har registreret omfanget af alenetid som under 30 minutter, 30 – 60 minutter eller over 60 minutter. Samtidig er der anført, om der har været tale om planlagt eller ikke-planlagt alenetid.

Supplerende oplysninger
Generelt fremgår det, at størstedelen af alenetiden har været på under en halv time.

For enkelte dage er der foretaget optælling af fordelingen af alenetiden på vuggestue- og børnehavegrupper. Denne tyder på, at man ledelsesmæssigt prioriterer personaledækningen i vuggestuegrupper.

Endelig tegner der sig et billede af, at institutioner, der var under deres max-vip, havde mindre alenetid end de øvrige.

På de udfyldte skemaer er for stuerne angivet, om der har været tale om flere tilfælde af alenetid på en dag. Dette gør sig gældende i cirka 10 procent af tilfældene.

Det bemærkes, at der efter aftale med de faglige organisationer altid er mindst to medarbejdere til stede i institutionernes åbningstid.

Undersøgelsens resultat har været forelagt Daginstitutions-MED-udvalg til udtalelse, bilag 4.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Opgørelse af registreringer over alenetid på daginstitutionerne fordelt på stuer
Bilag 2: Vejledning til udfyldelse af alenetidsskema - november 2016
Bilag 3: Eksempel på skema til alenetidsundersøgelse
Bilag 4: Referat af ekstraordinært MED-udvalgsmøde for daginstitutionerne fredag den 27-01-2017

Status på Børne- og ungepolitikken
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed status på arbejdet med Børne- og ungepolitikken, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i december 2014.

Sagen forelægges samtidig for Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at status på arbejdet med Børne- og ungepolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og ungepolitikken sætter mål og retning for, hvordan børn og unge i Rødovre Kommune sikres gode, udviklende og trygge rammer for deres opvækst. Politikken indeholder visioner og målsætninger for fremtiden, og den er retningsanvisende for det daglige arbejde med kommunens børn og unge.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed status på, hvordan der er blevet arbejdet med politikkens fokusområder såvel centralt som decentralt.

Der indgår seks fokusområder i politikken med hver en række underafsnit, hvor en række konkrete mål og indsatsområder er beskrevet.

De seks fokusområder er:

 • Læring og trivsel
 • Personlig og social udvikling
 • Sundhed og bevægelse
 • Børnekultur
 • Brobygning og netværk
 • Medansvar og indflydelse

Der henvises til selve politikken som baggrundsmateriale. Børne- og ungepolitikken samt pixiudgaven/børneudgaven af politikken findes digitalt på kommunens hjemmeside under fanen "Politik/Politikker".

Som det fremgår af eksemplerne i bilaget, arbejder institutionerne på forskellig vis med elementerne i Børne- og ungepolitikken. Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at der decentralt bliver taget målrettede initiativer med udgangspunkt i politikkens indsatsområder. Politikken bliver anvendt som et udviklings- og styringsværktøj, og arbejdet med børn og unge i kommunens institutioner baserer sig på de politisk vedtagne visioner og værdier. Der er iværksat mange gode tiltag, som videreføres i 2017, og politikken bliver brugt aktivt af institutionerne.

Der skal i de kommende år fortsat arbejdes intensivt med politikkens forskellige indsatsområder - herunder skal der rettes et yderligere fokus på 'høj faglighed' i både daginstitutioner og skoler. Desuden skal der blandt andet rettes fokus på 'kreativitet og nytænkning', 'sundhedsadfærd', 'medborgerskab', 'forpligtende fællesskaber' og 'kompetencer og mestring'.

Forvaltningen vil sikre et fortsat fokus på politikkens områder via dialog og drøftelser med ledere, bestyrelser og medarbejdere på områderne og gennem udviklingsaftalerne.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag til status på Børne- og ungepolitikken

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 - Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2016 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo december 2016.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo december 2016 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 – Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 godkendes.

Beslutning

Anbefales med 3 stemmer for (A,Ø og O), et medlem tog forbehold (C).

Sagsfremstilling

Handleplan for sundhedsindsatsen 2016 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2016 (sag nr. 57). Status på handleplanen forelægges hermed.

Langt de fleste af de fastsatte mål er nået. En enkel indsats er ikke gennemført. Det er sundhedsformidlerne, som måtte opgive deres funktion i Rødovre på grund af ændringer i deres jobsituation. Derudover er der få indsatser, der ikke er fuldt opnået, hvilket primært skyldes manglende efterspørgsel.

Følgende indsatser har været særligt i fokus i 2016.

Lighed i sundhed blandt andet ved at styrke det tværfaglige samarbejde

Der har i alle indsatser været fokus på samarbejde på tværs af fagligheder, da det er en vigtig forudsætning i arbejdet med sundhed for alle. Derudover har sundhedscenteret været aktiv i lokalmiljøet og tilrettelagt nogle af deres forløb for særlige grupper.

Nyt koncept i forhold til rygestopkurser

Udover rygestopforløb i grupper og individuelle forløb har der i 2016 været afprøvet en ny metode ”Rødovre kvitter smøgerne” tilrettelagt som et cafearrangement. Forløbet bestod af en kombination af rygestoprådgivning med en fastlagt rygestopdato for alle, oplæg samt en konkurrence. 21 deltog i forløbet, og 71% af deltagerne var stoppet med at ryge ved indsatsens ophør. Tilbuddet blev givet i et samarbejde mellem Lokalafdelingen for Kræftens Bekæmpelse, Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Styrket indsats for overvægtige børn og unge

Fra juni 2016 er der sket en systematisk henvisning af børn og unge til behandling i ”Enheden for overvægtige børn og unge”. I alt 110 børn er en del af projektet og for størstedelen af børnene er deres BMI faldet. Projektet tilbyder også de børn, der ikke allerede er medlem af en sportsklub fysisk aktivitet, så de kan blive en del af kommunens foreningsliv.

Synliggørelse af indsatserne på sundhedsområdet

Sundhedscenteret har været synligt i magasinet ”Sammen om Rødovre”, vejskærme, infoskærme, facebook og Rødovre Lokalnyt. Facebooksiden er nu oppe på godt 500 følgere og er et godt afsæt for at nå flere nye brugere af sundhedscenterets mange tilbud. Hjemmesiden har fået nyt overskueligt design, herunder en side målrettet de praktiserende læger.

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2016 bliver præsenteret i en skematisk oversigt over mål og opfølgning på mål som bilag til sagen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget for 2016.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2016

Diverse
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: BSU