Børne- og Skoleudvalget

15-08-2017

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Hans Houmøller (Ø)
Kim Hammer (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 53 - 59

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 53

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Børnefamiliechef Sara Birch Claces præsenterer sig selv med henblik på det fremtidige samarbejde med skole- og daginstitutionsområdet
 3. Opsamling fra borgermødet den 17.maj 2017 i BSU- og KFU-regi
 4. Orientering vedrørende 3 bekendtgørelser på skoleområdet
 5. Orientering om folderen "Mediepatrulje" 2016. Uddeles på mødet
 6. Orientering om national klageinstans mod mobning
 7. Årsregnskab samt beretning 2016 UU-Vestegnen

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning. 

Bilag

Bilag 1: Brev fra KL vedrørende national klageinstans
Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget 18. maj til 1. august 2017
Bilag 2: Notat vedr. borgermøde 17. maj 2017
Bilag 3: Notat vedr. national klageinstans mod mobning
Bilag 5: Nye bekendtgørelser på vejledningsområdet i folkeskolen
Bilag 6: UU-Vestegnen Årsregnskab 2016 underskrevet
Bilag 7: UU-Vestegnen Revisionsprotokollat 2016 underskrevet

Forventet behov for daginstitutionspladser - august 2017
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra august 2017 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Antallet af børn med pasningsgaranti i august måned er det hidtil højeste, siden garantien blev gennemført som lov. Således var 92 vuggestuebørn opskrevet med pasningsgaranti. Da sagen blev udarbejdet havde 76 af disse takket ja til en plads, mens 6 pladser fortsat var  i tilbud.

Pladsanvisningen er begyndt indskrivningen af børn i september måned, hvor 52 0-2 årige børn har pasningsgaranti, og 38 børn forventes at overgå til børnehaveplads.

Den manglende vuggestuekapacitet imødekommes ved at børnehavepladser ændres til vuggestuepladser, og at vuggestuer (vuggestuegrupper) har øget deres hidtidige kapacitet. Endelig benyttes muligheden for at indskrive vuggestuebørn til børnehaver i en alder af 2 år og 10 måneder, dog således at børnene i lighed med tidligere personalemæssigt tildeles dobbelt børnehavenormering indtil de fylder tre år.

Behovsoversigten er tilrettet med seks yderligere dagplejepladser, endvidere er kapacitetsudnyttelsen fremrykket, idet forvaltningen forventer, at institutionerne som udgangspunkt generelt vil have nået maksvip fra januar 2018.

De børn, der for tiden indskrives, er fortrinsvis 2016-børn. Omkring 1. januar, vil dette ændre sig til 2017-børn, samtidig med at årgang 2014 overgår til børnehave. Dette betyder i følge befolkningsprognosen af december 2016, at antallet af 0-2-årige forventes at stige. Dette er endnu ikke indregnet i behovsoversigten, men vil indgå i oversigten på næste udvalgsmøde for at give et mere retvisende billede af behovet for tiden efter 1. januar og frem.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt august 2017 - juli 2018

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Skovmoseskolen - Michala Roepstorff
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Et medlem af skolebestyrelsen på Skovmoseskolen ønsker at udtræde.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Michala Roepstorffs ønske om at udtræde af skolebestyrelsen tages til efterretning, samt
 2. at suppleant Julie Kjellberg indtræder i skolebestyrelsen pr. 1. august 2017.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Et nyvalgt medlem af skolebestyrelsen på Skovmoseskolen, Michala Roepstorff, ønsker på grund af arbejdspres at træde ud af skolebestyrelsen. Suppleant Julie Kjellberg indtræder i bestyrelsen pr. 1. august 2017, således at bestyrelsen er fuldtallig.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Michala Roepstorff - Udtrædelse af skolebestyrelsen

Orientering om ændringer af folkeskoleloven
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Folkeskoleloven er ændret som følge af en række lovændringer, bl.a. som led i udmøntningen af trepartsaftalen, som i august 2016 blev indgået mellem den daværende regering og arbejdsmarkedets parter. Størstedelen af ændringerne trådte i kraft d. 1. august 2017.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger en oversigt over de mest centrale lovændringer til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at oversigten over ændringer af folkeskoleloven tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Lov nr. 1746 af 27/12/2016 om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love

Folkeskoleændringerne fremgår af lovens § 13 og omhandler indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne og ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

Lov nr. 192 af 27/02/2017 om ændring af lov om folkeskolen og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Denne lovændring kommer som opfølgning på folkeskolereformen og handler om:

 • at skolelederen i forbindelse med planlægningen af skoleåret skal forelægge kommende skoleårs skemaer for skolebestyrelsen, som får mulighed for at afgive en udtalelse herom.
 • at adgangen til at lade andre end skolens undervisende personale varetage undervisningsopgaver på skolen udvides til også at omfatte undervisere fra uddannelsesinstitutioner, organisationer eller virksomheder, som skolen har etableret et samarbejde med om et afgrænset læringsforløb.
 • at forældre får retskrav på en ordblindetest af deres barn én gang i skoleforløbet på 4. klassetrin.
 • at det bliver tydeligere, at folkeskolens undervisning skal tilrettelægges, så alle elever udvikler sig fagligt og alsidigt, herunder socialt, og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber.
 • at skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber.
 • at lærernes mulighed for at blive fritaget for at undervise i faget kristendom ophæves.
 • at Styrelsen for Forskning og Uddannelses kompetence til at godkende udenlandske pædagoger lovfæstes.
 • at den gældende praksis for brug af vikarer uden lærer- eller pædagoguddannelse lovfæstes.

Lov nr. 311 af 04/04/2017 om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen

Denne lovændring gør det til et krav for alle uddannelsessteder med grundskoleundervisning og ungdomsuddannelser at fastsætte en antimobbestrategi, herunder om digital mobning, og indebærer desuden at ledelsen på de pågældende uddannelsesinstitutioner i konkrete tilfælde af problemer med mobning skal udarbejde en handlingsplan. Loven indeholder endvidere nye regler om tilsyn og klageadgang for elever og forældre, hvis uddannelsesstedet ikke har en antimobbestrategi eller ved manglende eller utilstrækkelig reaktion ved konkrete tilfælde af problemer med mobning. Endelig genindføres kommunalbestyrelsens mulighed for at behandle skolelederens beslutninger om mobning i folkeskolen.

Lov nr. 706 af 08/06/2017 om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og foskellige andre love

Folkeskoleændringerne fremgår af lovens § 3 og vedrører skolernes forpligtelse til at samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler.

Derudover får skolen nu mulighed for at tilbyde erhvervspraktik ikke kun i 8. og 9. klasse, men også i 6. og 7. klasse. Endvidere er reglerne om brobygning ændret, så det ikke længere er et krav for ikke-uddannelsesparate elever at deltage i brobygning i 9. klasse, samt at brobygning nu også kan tilbydes elever, der er vurderet uddannelsesparate men har behov for afklaring i forhold til uddannelsesvalg.

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Orientering fra Undervisningsministeriet om ændringer af folkeskoleloven

Forventet regnskab – Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo juni 2017
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2017 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodrifts- og anlægsmidler i 2017 for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo juni 2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet renskab pr. ultimo juni 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab  – Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo juni 2017.

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab- Børne- og Skoleudvalget pr. ultimo juni 2017

Budgetforslag 2018 - 2021 Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2018 - 2021, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 23. august 2017.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag BSU - Grå bokse - effektiviseringer
Bilag 2: Bilag BSU - Hvide bokse - væsentlige ændringer

Diverse
Sag nr. 59

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.