Børne- og Skoleudvalget

10-10-2017

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Hans Houmøller (Ø)
Kim Hammer (O)
Kim Drejer Nielsen (C)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 69 - 73

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
  2. UU-Vestegnen - Beretning og status 2016-2017

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Børne- og Skoleudvalget 29. august til 27. september 2017.
Bilag 2: UU-Vestegnen-Beretning 2016-2017

Forventet behov for daginstitutionspladser oktober 2017
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra oktober 2017 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne for oktober måned er færdigvisiterede.

Der er i oktober måned 34 merindskrivninger, og det forventes, at der i november måned vil være cirka 45 merindskrivninger. De mange merindskrivninger betyder, at to tredjedele af institutionerne vil være på deres max-vip eller derover i november 2017. Dette var gældende for cirka en tredjedel af institutionerne i november 2016.

De 20 ekstra vuggestuepladser (40 enheder) i henholdsvis Broparken og Skanderup børneinstituioner er indregnet i behovsoversigten fra januar 2018.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt oktober 2017

Opfølgning på skolernes vikarforbrug
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne-og Kulturforvaltningen forelagde i juni en opgørelse over antallet af vikartimer på byens seks almenskoler i perioden fra november 2016 til og med februar 2017. Opgørelsen viste, at skolerne havde et varierende vikarforbrug på mellem 6 % til 18 % af den samlede undervisning i den pågældende periode. I den anledning bad Børne- og Skoleudvalget forvaltningen orientere om, hvordan skolerne arbejder for fremadrettet at gøre vikarforbruget mere ensartet og overordnet bringe det ned omkring det laveste niveau på 6 %.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har ultimo august afholdt et fælles møde med skolelederne omkring, hvordan vikarforbruget overordnet kan forbedres. Inspireret af Nyager Skole, som ved hjælp af en mere fleksibel skemalægning holder vikarforbruget lavt, har de øvrige skoleledere ligeledes planer om at arbejde mere fleksibelt med skoleskemaerne. At indføre den model som Nyager Skole benytter vil være en omfattende proces, hvorfor skolerne ønsker at arbejde videre med fleksibel skemalægning i forskellig udstrækning.

Skolerne vil bl.a. arbejde med vikarpuljer i lærernes årsnorm, dvs. en pulje timer som lærerne tildeles til at dække planlagt fravær, så som 6. ferieuge, kursusdage, omsorgsdage, seniordage mv. Således vil det i højere grad være de faste lærere, som varetager undervisningen ved planlagt fravær. Det betyder, at planlagt fravær ikke udløser vikardækning, idet skolen medtager det kendte fravær i forbindelse med skemalægningen. Skal 9.A's dansklærer eksempelvis på kursus, går en af klassens andre lærere ind og underviser i eget fag i de pågældende timer, og de dansktimer klassen gik glip af får eleverne så på et andet tidspunkt med deres sædvanlige dansklærer. Når elevernes egne lærere for så vidt muligt dækker fravær, vil forbruget af vikarer falde og fagligt indhold i undervisningen garanteres.

I forlængelse heraf påtænker nogle skoler at konvertere en del af vikarmidlerne til faste lærere ved at ansætte flere lærere - på den måde vil lærerne have færre faste undervisningstimer og flere fleksible undervisningstimer. Endvidere vil skoleskemaerne i højere grad fremover være periodelæste, dvs. at der vil være flere skemaer fremfor ét skema på et skoleår, da det vil gøre det nemmere at tilrettelægge en varieret skoledag med færre vikartimer.

Der vil formentligt være behov for inspiration og videndeling på tværs af skolerne, særligt for de medarbejdere der varetager skemalægningen, men også de øvrige medarbejdere skal sættes ind i de fordele, der er i at organisere arbejdet på denne måde. Børne- og Kulturforvaltningen vil fortsat have fokus på nedbringelse af vikarforbruget og understøtte skolernes arbejde med fleksibel skemalægning, herunder facilitere eventuel yderligere videndeling på tværs.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen 2017
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Tinderhøj Skole og Islev Skole har besluttet, hvilke tiltag skolerne hver især vil sætte igang med henblik på at højne forældretilfredsheden. Tiltagene fremlægges her.

Sagen er en opfølgning på sag nr. 45 fra Børne- og Skoleudvalgets møde i juni, som omhandlede resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen, som blev gennemført blandt elever og forældre på kommunens folkeskoler. På mødet i juni blev det besluttet, at de to skoler, med det største fald i forældretilfredsheden, skulle komme med en tilbagemelding på, hvilke tiltag der iværksættes for at fremme forældretilfredsheden.  

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at de to skolers handleplaner og tiltag tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen gennemførte i foråret 2017 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle forældre samt elever fra 6.-9. klasse på kommunens seks folkeskoler. Resultatet af undersøgelsen viste, at tilfredsheden blandt forældrene på to af skolerne var faldet markant. Forældrenes manglende tilfredshed kom særlig til udtryk i spørgsmålene om bl.a. skolens brug af motion og bevægelse, skolens brug af mulighederne i "Åben skole", skoleledelsens synlighed og skolens indsats for at skabe en varieret skoledag. En del forældre udtrykte desuden deres utilfredshed med skolernes lærerfravær og brug af vikarer. På Børne- og Skoleudvalgets møde i juni blev det besluttet, at de to skoler skulle iværksætte en målrettet indsats for forbedring af forældrenes tilfredshed. Børne- og Kulturforvaltningen har nu modtaget en tilbagemelding fra de to skoler på, hvilke tiltag skolerne vil igangsætte med henblik på at højne tilfredsheden blandt forældrene.

Islev Skole

Skolen har fremlagt en handleplan, som skal styrke forældrenes tilfredshed. Handleplanen er et resultat af drøftelser i skolebestyrelsen og indeholder både en styrket kommunikationsindsats og helt nye tiltag.  

På kommunikationsområdet vil skolelederen fremover udsende korte breve til forældrene om bl.a. læringsforløb og trivselsarbejdet på skolen. Brevene udsendes ca. 10 gange om året, og de skal dække arbejdet på hele skolen. Derudover har skolebestyrelsen lavet et nyt princip for skole/hjem-samarbejdet med en tydelig forventning til både forældrene og til skolens ledelse og medarbejdere i forhold til den daglige kommunikation, som skal styrkes mellem skole og hjem. Skolens hjemmeside skal desuden have et løft, så den er mere brugervenlig og informativ.

Af andre tiltag kan nævnes en mere attraktiv udskoling, som allerede er en del af udviklingsaftalen mellem skolen og Børne- og Kulturforvaltningen. Derudover fremgår det, at en del af utilfredsheden skyldes lærerfravær. Derfor har skolen valgt at ansætte en fast vikar, som vil løse undervisningsopgaver i de klasser, som bliver ramt af fravær. Et andet tiltag på vikarområdet er, at skolen vil arbejde hen imod en model, der styrker fleksibiliteten omkring undervisningens struktur. Islev Skole vil lade sig inspirere af de skoler i kommunen, hvor fraværet er lavere, og tilfredsheden på dette område er højere. På den måde kan planlagt lærerfravær blive dækket på en mere kvalificeret måde af uddannede lærere, som er på klassetrinet, og som kender børnene. I første omgang skal modellen implementeres i udskolingen (6.-9. klasse).

Tinderhøj Skole

Skolen er allerede godt igang med en række nye tiltag og indsatser bl.a. som følge af skolens nye grønne profil. Skolen arbejder på at blive en certificeret udeskole, som skal være med til at sikre, at eleverne møder bevægelse og udeundervisning i hverdagen. Hele personalegruppen har i samme forbindelse været på seminar, hvor målet var at opkvalificere og klæde alle undervisere på til at planlægge og varetage udeundervisning og bevægelse i skoletiden.

På skolen er der fra dette skoleår indført læse-/bevægelsesbånd for alle klassetrin, som skal bidrage til at højne fagligheden. Der skal arbejdes med både frilæsning, faglig læsning, læsestrategier og -metoder. Der er lagt op til, at båndene periodevis vil blive brugt som bevægelsesbånd.

Som et andet nyt tiltag har skolen pr. 1. august 2017 fået en skolekonsulent på trivselsområdet. Skolekonsulenten indgår i det daglige arbejde med at fremme elevernes trivsel og skal samtidig være tovholder og facilitator for inklusions- og trivselsindsatsen, som i år er blevet løftet med både lærer- og pædagogtimer.

Derudover har skolen oplistet de fokusområder, som hhv. skolebestyrelsen, det store og det lille elevråd og MED-udvalget har udpeget, og som de hver især vil arbejde videre med. Blandt fokusområderne kan bl.a. nævnes uro i klasserne, mere bevægelse i undervisningen og kommunikation og forventninger i skole/hjem-samarbejdet.

Skolens hjemmeside skal ligeledes have et løft, således at bl.a. skolens profil kommer tydeligere frem til brugerne. Dette arbejde er også igangsat.

På Børne- og Skoleudvalgets møde i juni blev det besluttet, at der skal gennemføres en opfølgende forældretilfredshedsundersøgelse på de to skoler i efteråret 2018.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

En stor del af tiltagene på er allerede igangsat fra skoleåret 2017/2018, mens andre tiltag stadig er i planlægningsfasen og først implementeres fra næste skoleår 2018/2019.

Forældretilfredshedsundersøgelse gennemføres i efteråret 2018 på de to skoler.

Bilag

Bilag 1: Tilbagemelding fra Islev Skole
Bilag 2: Tilbagemelding fra Tinderhøj Skole

Diverse
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.