Børne- og Skoleudvalget

04-12-2018

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 88 - 94

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 88

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget i perioden 30. oktober til 22. november 2018

Licitationsresultat vedrørende udvidelse af Børneinstitutionen Slottet
Sag nr. 89

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2018 givet en anlægsbevilling på 6.372.000 kr. til udvidelse af Børneinstitutionen Slottet samt godkendt, at opgaven udbydes som hovedentreprise.

Orientering om licitationsresultatet samt ansøgning om tillæg på 2.047.100 kr. til anlægsbevillingen, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 8.419.100 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at licitationsresultatet tages til efterretning samt
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Børne- og Skoleudvalget på 2.047.100 kr, og afsættes rådighedsbeløb på 2.047.100 kr. i 2019, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På grund af et aktuelt behov for en udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet, blev der givet en anlægsbevilling til udvidelse af Børneinstitutionen Slottet med 40 enheder.

Efter modtagelsen af bud fra to af de tre indbudte firmaer, er Combi Byg A/S den entreprenør med det laveste bud.

De samlede merudgifter til gennemførelse af projektet beløber sig til 2.047.100 kr.

Som begrundelse for disse merudgifter i forhold til det tidligere prisoverslag oplyser Teknisk Forvaltning, at udgift til fjernvarmetilslutning og ny varmecentral er 383.000 kr. højere end forventet.

Endvidere vil det være nødvendigt med udgifter til etablering af vinterforanstaltninger mv. på 444.000 kr.

De resterende merudgifter vedrører højere udgifter end forventet til materialer og lønninger samt udgifter til ekstra fundering på grund af blød bund.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om et tillæg til anlægsbevillingen på 2.047.100 kr. finansieret af kassebeholdningen i 2019, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 8.419.100 kr.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Godkendelse af licitationsresultat,

ansøgning om tillæg til anlægsbevilling:

December 2018

Kontrakt og mobilisering:

Januar 2019

Udførelse:

Januar - maj 2019

Ibrugtagning:

Juni 2019

Den tidligere godkendte tidsplan med forventet ibrugtagning december 2018 er ændret til ibrugtagning juni 2019.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg med licitationsresultat vedr. Slottet af 20. november 2018
Bilag 2: Økonomioversigt efter licitation af 20. november 2018

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til uddannelse af ledere og medarbejdere i dagtilbud
Sag nr. 90

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har modtaget i alt 1.321.779 kr. i tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Tilskuddet dækker perioden august 2018 til august 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2018 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 204.000 kr. til dagtilbudsområdet,
 2. at der i budget 2019 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 852.571 kr. til dagtilbudsområdet samt
 3. at der i budget 2020 indarbejdes en bevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 265.208 kr. til dagtilbudsområdet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje vil blive brugt til, som beskrevet i sag nr. 123 om implementering af den ændrede dagtilbudslov på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. august 2018, uddannelsesforløb for dagplejere, ledere og medarbejdere i daginstitutionerne. Der er således bl.a. til pædagogiske fyrtårne søgt midler til 15 uddannelsesforløb gennemført som diplommoduler med udgangspunkt i det pædagogiske arbejde med henblik på at realisere den styrkede pædagogiske læreplan. Til ledelserne er der søgt midler til 15 uddannelsesforløb gennemført som diplommoduler med udgangspunkt i faglig ledelse/evaluering af praksis. Endvidere er der til dagplejerne søgt midler til gennemførelse af PAU-uddannelse samt generelle kurser. Der er medtaget vikardækning i forbindelse med uddannelserne.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Lov nr. 554 af 29.maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 05.25 dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Tilskuddet skal anvendes i perioden august 2018 til august 2022.

Forventet behov for daginstitutionspladser december 2018
Sag nr. 91

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra december 2018 til december 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over det forventede behov for daginstitutionspladser for perioden december 2018 til december 2020.

Anvisningen af pladser til december er afsluttet, og anvisningen af pladser til januar er påbegyndt. Der er 72 vuggestuebørn og 16 børnehavebørn med garanti i januar. I december måned er mere end halvdelen af institutionerne på deres max-vip eller derover.

Etableringen af den midlertidige institution ved Kærhuset er forsinket, og pladserne er derfor foreløbigt fjernet i kapacitetsoversigten. Kommunen råder fra foråret 2019 over nye pladser i Børnehusene Espelunden og Slottet. Disse er indregnet i kapacitetsopgørelsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsprognose 2018 - 2020
Bilag 2: Oversigt over gennemførte og planlagte ændringer i kapaciteten fra maj 2018

Forældretilfredshedsundersøgelse
Sag nr. 92

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen i daginstitutioner og dagpleje.

Indstilling

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning,
 2. at forældretilfredshedsundersøgelsen danner baggrund for videreudvikling af det enkelte dagtilbud i Rødovre Kommune samt
 3. at det enkelte dagtilbud arbejder videre med relevante emner på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelsens resultater.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Det er tredje gang, Rødovre Kommune afvikler forældretilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet.

Undersøgelsen blev afviklet fra 1. – 22. september 2018.

2111 forældre blev inviteret til at besvare undersøgelsen, af dem svarede 1509. Det giver en gennemsnitlig svarprocent på 71,5 af de adspurgte forældre.

Undersøgelsen har før været afviklet i 2012 og 2015. Børnehuset Slottet har i både 2012, 2015 og 2018 haft den højeste svarprocent. I år var deres svarprocent 98,6.

Spørgsmålene kan overordnet set grupperes i forhold til fysiske rammer, anvisning af pladser og pædagogisk indsats. For uddybende oplysninger henvises til bilagene.

Generelt gælder, at der for samtlige besvarelser (med undtagelse af forældrebetalingen) er tale om en stigning i eller samme tilfredshed som i 2015.

Nedenfor lægges primært vægt på udviklingen i den pædagogiske indsats.

Den pædagogiske indsats i forhold til det enkelte barn og samarbejdet med forældrene

Tilfredsheden er steget med 5-7 % indenfor følgende punkter:

 • Den samlede pædagogiske indsats i forhold til barnets behov
 • Indsatsen for at få barnet til at føle sig tryg og glad
 • Personalets indsats for at begrænse drilleri
 • Personalets indsats under aflevering og afhentning af barnet.

Samtidig ses en stigning i tilfredsheden med det faglige niveau fra 81 % i 2015 til 85 % i 2018, hvilket kan sammenholdes med gennemførelsen af den politiske beslutning om en ændret personalefordeling til 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere.

Pædagogiske aktiviteter

Også i forhold til de pædagogiske indsatsområder viser besvarelserne en stor tilfredshed.

Der er således en stigning på 9 % i forhold til forældrenes tilfredshed med ’personalets fokus på arbejdet med naturen’ (84 % af forældrene i 2018 er tilfredse).

Det skal endvidere fremhæves, at forældrenes tilfredshed med inddragelse af science i hverdagen er uændret, selvom denne indsats er afsluttet som fokusområde.

Endelig er forældrene blevet spurgt om kommunens seneste indsatsområde, kulturhistorie. Her er 75 % af forældrene tilfredse, hvilket er bemærkelsesværdigt i betragtning af, at den egentlige inddragelse af samtlige institutioner først begyndte i 2017.

Samlet tilfredshed

Et af spørgsmålene relaterer sig til forældrenes samlede tilfredshed med barnets dagtilbud. Her ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 89 %, mens 3 % af forældrene er utilfredse. I 2015 var 86 % tilfredse og 5 % var utilfredse.

Endelig er det værd at nævne, at tilfredsheden med de udendørs faciliteter er steget med 8 % siden 2015. Ydermere er tilfredsheden med BørneIntra steget med 10 % siden 2015.

Resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen er således samlet set meget positive.

Det videre forløb

Efter den politiske behandling vil resultaterne af undersøgelsen blive sendt til de enkelte institutioner sammen med kommunens gennemsnitlige score. Her vil materialet dels blive behandlet af forældrebestyrelserne og dels danne udgangspunkt for det videre pædagogiske arbejde.

Endvidere vil Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med den enkelte leder, anvende forældrenes tilbagemeldinger til at videreudvikle det enkelte dagtilbud.

Det er forvaltningens overbevisning, at resultaterne kan tages som et udtryk for, at institutionerne er godt rustede til det videre arbejde med implementeringen af de nye læreplaner.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Forældretilfredshedsundersøgelsen er afholdt indenfor eksisterende økonomiske rammer i Børne- og Kulturforvaltningen.

Tidsplan

Udsendes til forældrebestyrelsernes videre behandling den 5. december 2018.

Bilag

Bilag 1: Spørgeskema
Bilag 2: Institutionernes svarprocent
Bilag 3: forældretilfredshedsundersøgelse endelig udgave

Valgfag i folkeskolerne
Sag nr. 93

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Orientering om hvilke valgfag kommunens folkeskoler udbyder i skoleåret 2018/2019, samt orientering om en mulig ændring af valgfagene fra skoleåret 2019/2020 og frem.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltingen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Valgfag i skoleåret 2018/2019

Jævnfør Folkeskolelovens § 9 stk. 6 kan Kommunalbestyrelsen godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger ud over valgfagene i valgfagsrækken udtrykt i folkeskoleloven. I Rødovre Kommune er Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence i forbindelse med godkendelse af valgfag og fælles mål for disse delegeret til skolebestyrelserne på ordinært møde d. 24. marts 2015.

Forvaltningen fremlægger årligt en oversigt for Børne- og Skoleudvalget over de valgfag, som skolebestyrelserne har godkendt for indeværende skoleår.

Skolerne udbyder følgende valgfag i skoleåret 2018/2019:

Nyager Skole – valgfag for året 2018/2019

 • Alternative Sportsgrene 1
 • Alternative Sportsgrene 2
 • Billedkunst
 • IT og Teknologi
 • Studieteknikker
 • Teaterholdet
 • Upcycling
 • Tømrerfaget (via NEXT)
 • Astronomi (via Nørre G)
 • Engelsk – Matematik (via Nørre G)
 • Drama Klassisk (via Ungecenter2610)
 • Drama Musical (via Ungecenter2610)
 • Film og YouTube (via Ungecenter2610)
 • Fransk som 3. fremmedsprog (via Ungecenter2610)
 • Fransk som 3. fremmedsprog, 2. år (via Ungecenter2610)
 • Spansk 1-årig (via Ungecenter2610)
 • Spansk som 3. fremmedsprog (via Ungecenter2610)

Skovmoseskolen – valgfag for skoleåret 2018/2019

 • Håndværk og design
 • Musik
 • Dansk, kommunikation og bevægelse
 • Mindfullnes
 • Madhold
 • Skoleblad
 • Udeliv
 • Teknologi og Innovation

Tinderhøj Skole – valgfag for skoleåret 2018/2019

 • Demokrati og medborgerskab
 • Håndværk, design og innovation
 • Bevægelse
 • Laboratorium
 • Film og video

 

Hendriksholm Skole – valgfag for skoleåret 2018/2019

 • Lydværksted
 • E-sport
 • Madkundskab
 • Design
 • Drama

Valhøj Skole – valgfag for året 2018/2019

 • Madkundskab
 • Teknologi og Innovation (projekttimer i tæt samarbejde med eksterne omkring Åben skole)

Derudover deltager en del elever i valgfag via Ungecenter2610.

Rødovre Skole – valgfag for skoleåret 2018/2019

 • Madkundskab
 • Filmkundskab
 • Håndværk/design
 • Idræt
 • Træsløjd
 • Matematik (for 9.klasse på Rødovre Gymnasium, via Ungecenter2610)

 

Islev Skole – valgfag for skoleåret 2018/2019

 • Sløjd
 • Sundhed
 • Fitness
 • Ud af skolen ud af kroppen
 • Madkundskab
 • Drama
 • Engelsk og Astronomi (via Nørre G)

Derudover deltager en del elever på valghold via Ungecenter2610.

Styrkelse af praksisfagligheden fra 2019-2020 og frem, lovforslag omkring valgfag fra skoleåret 2019/2020

Regeringen har den 12. juni 2018 indgået aftale med den øvrige folkeskoleforligskreds (Socialdemokratiet, Danske Folkeparti, Radikale Ventstre og Socialistisk Folkeparti) om at styrke praksisfagligheden i folkeskolen. Aftalepartierne er enige om, at en øget praksisfaglighed i folkeskolen vil bidrage til, at skolen i højere grad end i dag fremmer flere forskellige aspekter af den enkelte elevs alsidige udvikling og dannelse.

Aftalen indebærer, at eleverne i 7. og 8. klasse skal vælge deres obligatoriske valgfag mellem fire forskellige to-årige valgfag, mens der i 9. klasse, og i de mulige ekstra valgfagstimer i 7. og 8. klasse, er mulighed for at udbyde en lang række valgfag jf. nuværende regler.

I 7. og 8. klasse skal eleverne fremadrettet tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design. Derudover kan eleverne tilbydes et eller flere af følgende praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik. Der vil blive udarbejdet nye Fælles Mål for billedkunst og musik, som i dag er etårige valgfag.

Folkeskoleforligskredsen er enige om, at timerne skal hentes inden for rammerne af elevernes eksisterende skoledag.

Forslaget ændrer således ikke ved reglerne om, at skolerne fortsat skal tilbyde valgfag i mindst 120 undervisningstimer årligt, svarende til to valgfag, og at skolerne fortsat vil kunne udbyde de øvrige valgfag, de måtte udbyde i dag. Desuden opfordres skolerne til at gøre brug af mulighederne for, at undervisningen i billedkunst og musik kan ske i samarbejde med lokale musikskoler og/eller billedskoler.

Det obligatoriske valgfag ventes at træde i kraft fra skoleåret 2019/2020. Aftalen vil således have betydning for de valgfag, der udbydes i folkeskolen fra august 2019 og frem og medfører, at prøverne i de praktiske/musiske valgfag første gang vil kunne afholdes i sommeren 2021. Det er den enkelte kommune, der beslutter, om der afholdes prøve i de praktiske/musiske valgfag. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger sag herom, når loven er endeligt vedtaget. 

Lov- og plangrundlag

Folkeskoleloven §9.

Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Diverse
Sag nr. 94

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.