Børne- og Skoleudvalget

14-05-2019

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 34 - 41

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser
 2. Orientering om naturformidling på dagtilbudsområdet
 3. Ventelister til skovbørnehaver.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste Børne- og Skoleudvalget i perioden 21. marts til 24. april 2019
Bilag 2: Naturformidling på dagtilbudsområdet
Bilag 3: Ventelister til skovbørnehaver

Forventet behov for daginstitutionspladser maj 2019
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser maj 2019 - december 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pladserne til maj måned er netop færdigvisiteret.

De største børnehavebørn er i maj overgået til SFO, hvilket skaber overskud af børnehavepladser i institutionerne. De overskydende pladser svarer i gennemsnit til cirka seks ledige børnehavepladser pr. institution. Hertil skal indregnes de 61 småbørn, der udfylder en børnehaveplads, som er flyttet for at skabe plads til det stigende antal vuggestuebørn. I maj måned svarer det i gennemsnit til cirka 3,5 småbørn pr. institution.

I maj er alle vuggestuepladser udnyttet, og cirka halvdelen af institutionerne har derudover merindskrivninger i deres vuggestuegrupper.

Der er i maj 2019 964 børn under 3 år og 1.198 børn på 3 år eller derover. I maj 2018 var der til sammenligning 930 børn under 3 år og 1.110 børn på 3 år eller derover.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt 2019 - 2020

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler for Børne- og Skoleudvalgets rammer med udgangspunkt i status på ultimo marts 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "forventet regnskab - Børne og Skoleudvalget pr. ultimo marts 2019".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 for Børne- og Skoleudvalget

Budgetresolution:Forsøg med omsorgstandpleje til udsatte borgere
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som opfølgning på budgetresolutionen i forbindelse med budget 2019 vedrørende "muligheden og grundlaget for, at Rødovre Kommune kan ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om, at blive godkendt til at gennemføre forsøg med omsorgstandpleje til udsatte borgere undersøges", redegør Børne- og Kulturforvaltningen herved for muligheden for at yde kommunal tandpleje for udsatte borgere i Rødovre Kommune.  

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at redegørelsen tages til efterretning samt
 2. at den varslede nye model for voksentandpleje afventes med henblik på at vurdere de muligheder, der herefter åbnes op for.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetresolutionen vedrørende "muligheden og grundlaget for, at Rødovre Kommune kan ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om, at blive godkendt til at gennemføre forsøg med omsorgstandpleje til udsatte borgere undersøges", redegør Børne- og Kulturforvaltningen for muligheden for at yde tandpleje for udsatte borgere i Rødovre Kommune samt svar fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Til møderækken maj 2018 var ligeledes en budgetresolution om "Tandpleje til særligt udsatte borgere" på dagsordenen. Her blev det indstillet, at det i forbindelse med budgetlægningen til 2019 skulle vurderes, om der skulle indsendes en konkret ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende et forsøgsprojekt til den foreslåede målgruppe. Såfremt forsøgsprojektet ønskedes gennemført, blev det vurderet, at de økonomiske konsekvenser ville være i størrelsesordenen 500.000 kr. årligt.

I Social- og Sundhedsforvaltningen ydes der økonomisk hjælp til tandbehandling til udsatte borgere. I 2018 er der brugt ca. 1,3 mio. kr. til denne gruppe (pensionister er ikke medregnet). Udover den økonomiske støtte ydes der i vid udstrækning social støtte til de særligt udsatte, der er omfattet af Servicelovens bestemmelser om Støtte- kontaktperson. Eksempelvis hjælp til at komme til tandlæge, overholde tider m.v. 

Der ydes således allerede betydelig støtte fra Social- og Sundhedsforvaltningen til en stor gruppe af forskellige borgere.

Som beskrevet i sagen fra maj 2018, er det en forudsætning for at få en forsøgsordning godkendt, at det skal bringe ny viden eller erfaring. Dette er en udfordring, idet der allerede er afprøvet en del forskellige satspuljeprojekter og forsøgsordninger rundt om i landet.

Lovgivningen giver ikke umiddelbart kommunerne mulighed for at tilbyde tandpleje til den ønskede gruppe. Der er allerede gennemført ganske mange projekter, der understøtter det faktum, at de svageste og mest udsatte borgere har gavn af, at kommunen tilbyder dem tandpleje. Lovgivningen er dog fortsat ikke blevet ændret.

Tandplejen har derfor i februar 2019 skrevet til Sundheds- og Ældreministeriet og forespurgt om muligheden for at etablere et kommunalt tilbud om tandpleje til udsatte borgere.

Den 26. marts 2019 fremsendte Sundheds- og Ældreministeriet et svar. Af svaret fremgår det, at der i dag ikke er en særskilt hjemmel i sundhedslovgivningen til at igangsætte tandplejetilbud målrettet socialt udsatte. Ligeledes nævner ministeriet, at beskæftigelseslovgivningen kan tages i anvendelse, men den mulighed anvendes allerede af Social- og Sundhedsforvaltningen i dag.

Til slut svarer ministeriet, at regeringen i starten af 2018 har igangsat et arbejde med henblik på at opstille nye rammer for voksentandplejen, herunder i forhold til modeller, som kan understøtte større social lighed i tandsundhed. Regeringen forventer at fremlægge forslag til en ny model for voksentandplejen i løbet af 2019.

Forvaltningen anbefaler derfor, at denne nye model afventes, hvorefter det bør vurderes, hvilke muligheder, der herefter åbnes op for med henblik på at foretage yderligere indsatser for at forbedre tandsundheden for kommunens udsatte borgere.

Lov- og plangrundlag

Budgetresolution 2019 og Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Svar fra SUM på henvendelse om tandpleje til socialt udsatte

Tilrettelæggelse af kommunal indsats for unge under 25 år
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2018 en model for tilrettelæggelse af kommunal indsats for unge under 25 år (sag nr. 35). Forvaltningen orienterer om det endelige design af ungevejledningen i hhv. Børne- og Kulturforvaltningen og i Social- og Sundhedsforvaltningen, samt om økonomien i den samlede indsats.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at orientering om det endelige design af den kommunale ungeindsats under 25 år tages til efterretning,
 2. at der gives en tillægsbevilling på netto 0 kr., svarende til en udgift på 720.942 kr. til Økonomiudvalget i budget 2019 og en tilsvarende mindreudgift -604.665 kr. til Beskæftigelsesudvalget og -116.277 kr. til Børne- og Skoleudvalget samt
 3. at udgiften som beskrevet under økonomiske konsekvenser vil blive indarbejdet i budget 2020 og fremefter. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den samlede kommunale ungeindsats under 25 år er tilrettelagt i to enheder. En vejledningsenhed i Børne- og Kulturforvaltningen tilknyttet grundskolen frem til elevens afslutning med en uddannelsesplan, samt en vejledningsenhed i Social- og Sundhedsforvaltningen tilknyttet Jobcentret for unge, der har forladt grundskolen.

Den samlede ungeindsats omhandler desuden det tværkommunale samarbejde om den nye uddannelsesinstitution Forberedende Grunduddannelse (FGU), som etableres pr. 1. august 2019 jf. Kommunalbestyrensen behandling i maj 2018 (sag nr. 82) , som en bred kreds af Folketingets partier har indgået aftale om. Formålet er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen med henblik på, at unge skal rustes til en ungdomsuddannelse eller et job.

Vejledningsenheden i grundskolen placeres på Ungecenter2610 i tilknytning til ungdomsskolen og 10. klasse skolen m.m. og omhandler de almene uddannelsesforberedende aktiviteter, uddannelsesparathedsvurderinger i 8. og 9. klasse samt uddannelsesplaner for den enkelte elev ved afslutning. Desuden ydes specialvejledning for unge med behov for socialpædagogisk støtte.

Vejledningsopgaven tilknyttet Jobcentret indrettes i et ungeafsnit, og omhandler uddannelsesvejledning i sammenhæng med social- og beskæftigelsesindsatsen for unge, der ikke begynder uddannelse, unge der er frafaldstruet eller frafalder uddannelse, opfølgning på FGU uddannelsesplaner, samt videreførelse af socialpædagogisk støtte til unge med særlige behov – herunder en fast kontaktperson til unge, der har flere berøringer med den kommunale forvaltning.

Der etableres en koordinerende funktion mellem de to forvaltninger, som sikrer overgangen mellem de to vejledningsenheder for de unge, der har særlige behov eller som forventes en indsats videreført efter grundskolen og i voksenlivet i sammenhæng med social- og beskæftigelsesindsatsen. Lederne af de to vejledningsenheder har ansvar for drift og udvikling af denne funktion, og der fastlægges et kommissorium, der bl.a. skal sikre, at øvrige berørte afdelinger i kommunen og evt. øvrige relevante aktører inddrages i overgangen og i den videre indsats, i samarbejde med den unge og dennes forældre.

En særskilt vejledningsfunktion tilknyttet grundskolen får særligt ansvar for at følge elever med særlige behov samt i den koordinerede overgang – herunder elever på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) indtil det 18. år.

Den koordinerende funktion har særligt fokus på overgange i forbindelse med skoleårets afslutning, hvor indsatsplaner i god tid tilrettelægges i samarbejde mellem forvaltning, den unge og forældre. Uddannelsesplaner for alle unge samt evt. øvrige forløb og aktiviteter for den enkelte elev registreres i IT systemet UU-vej af vejledningsenheden i grundskolen, og følges op og videreføres af vejledningsenheden i Jobcentret.

I forbindelse med hjemtagelse af opgaverne i Ungdommens uddannelsesvejledning jf. Kommunalbestyrelsens behandling af "Ophør af § 60 selskabet UU-Vestegnen" i august 2018 (sag nr. 127), sker  der virksomhedsoverdragelse af fire medarbejdere samt en leder til Rødovre Kommune. Tre medarbejdere og en leder knyttes til vejledningsenheden i grundskolen og én medarbejder til Jobcentret. Yderligere medarbejdere til den samlede indsats – herunder til understøttelse af nye opgaver i forbindelse med FGU samt til administration og drift af IT system mv. afholdes indenfor den hidtidige økonomiske ramme tillagt det statslige bidrag til kommunen. I overgangsperioden varetager nuværende Ungdommens Uddannelsesvejledning målgruppevurdering til den kommende FGU i forbindelse med uddannelsesplaner for afgangsklasser sommeren 2019 under tilsyn af Rødovre Kommune.

I forbindelse med det endelige design af vejledningsopgaven gennemføres et ”sammen med borgeren” projekt, hvor unge der umiddelbart forventes at begynde uddannelse, unge med ekstra vejledningsbehov og unge med særlige behov samt disses forældre er interviewet om deres nuværende og hidtidige oplevelse af mødet med vejledningsindsatsen, samt om yderligere ønsker til indsats. Et bredt udvalg af kommunale aktører i den samlede ungeindsats i kommunen har gennemført en møderække, hvor den kommende indsats er drøftet. Det er hensigten, at dette forum udvides og fortsat mødes med henblik på videndeling og faglig udvikling.

Den nedsatte styregruppe med deltagelse af Børne-og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen på ledelsesniveau fortsætter ligeledes i en toårig periode med henblik på fortsat implementering og evt. justering.   

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilaget "Notat om de økonomiske konsekvenser ved tilrettelæggelsen af kommunal indsats for unge under 25 år" 

Tidsplan

1. august 2019 og fremefter.

Bilag

Bilag 1: Notat om de økonomiske konsekvenser ved tilrettelæggelsen af kommunal indsats for unge under 25 år

Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opdateret handlevejledning, når børn er udsat for overgreb til medarbejdere i Rødovre Kommune til orientering.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handlevejledning, når børn er udsat for overgreb tages til efterretning.  

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I følge loven om beskyttelse af børn mod overgreb, skal alle kommuner have et beredskab med klare procedurer for, hvordan ansatte, der er i kontakt med børn og unge skal handle, hvis de har mistanke eller viden om overgreb.

Rødovre Kommune har udformet beredskabet som en handlevejledning til medarbejdere i kommunen. Handlevejledningen blev udarbejdet i 2013 og godkendt af Kommunalbestyrelsen, og skal godkendes i hver valgperiode. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opdateret handlevejledning til orientering.

I opdateringen er det blevet præciseret, hvem der skal gøre hvad, når der foretages en underretning, og at der altid skal en leder ind over, inden der tages kontakt til Børne- og Familieafdelingen. Desuden er der lagt vægt på, at underretningen er beskrevet fyldestgørende, og at det er muligt at få vejledning fra Børne- og Familieafdelingen i forhold til dette. Det er præciseret, at medarbejderen skal lave en børnesamtale, der er så objektiv og afklarende som muligt. Derudover er der tilføjet et afsnit om Børnehus Hovedstaden.

Beredskabet skal medvirke til:  

 • at fagpersoner får en tilstrækkelig viden til at reagere
 • at fagpersoner bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
 • at fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne
 • at fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats

Beredskabet beskriver, hvordan sager om overgreb mod børn og unge behandles, med angivelse af klare procedurer for handlinger ved mistanke eller viden om overgreb. Ved overgreb forstås såvel seksuelle overgreb, som vold udøvet mod et barn eller ung. Såvel håndteringen af underretninger, som samarbejdet med politi og med Børnehus Hovedstaden i disse sager beskrives nøje i beredskabet.

Beredskabet skal endvidere formidle kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i kommunens dag- og døgntilbud samt skoler.

Beredskabet er tænkt som et opslagsværk for kommunalt ansatte, der har brug for viden og hjælp til handling, hvis de pludselig får kendskab til, at et barn eller ung er udsat for overgreb, som kan være såvel fysisk, psykisk som seksuelt.

Det skal sikres, at såvel kendskabet til, som den endelige implementering af beredskabet bliver så bredt forankret som muligt i det daglige arbejde i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §19, stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er ydet kompensation (DUT-midler) for meropgaver, handlevejledningen medfører i form af flere administrative opgaver, da denne blev indført i forbindelse med budget 2013.

Tidsplan

Loven trådte i kraft den 1. oktober 2013.

Bilag

Bilag 1: Handlevejledning når børn er udsat for overgreb

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018/2019
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018 godkendes. 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for sundhedsindsatsen 2018 har de overordnede fokusområder været udvikling af tværgående indsatser og indsatser i forhold til tobak, mental sundhed, overvægt og fysisk aktivitet, indsatsen for borgere med kronisk sygdom og borgere med kræft.

Udviklingsprojektet "Vores Sunde Hverdag" blev sat i gang i 2018, hvor der blev gennemført en workshop for direktionen og fagchefer. Resultaterne fra workshoppen kvalificeres yderligere og drøftes på et direktionsmøde 15. maj 2019, så det kan  indgå i handleplan for sundhedsindsatsen 2019/2020.

Der er i 2018 fortsat arbejdet med at styrke trivsel og sundhed i kultur og idrætsforeningerne, og der blev i foråret 2019 i samarbejde mellem Børne- og Kulturafdelingen afholdt en konference om sundhedsfremme, hvor det blev besluttet at arbejde videre med en model i Rødovre inspireret af Aalborg Kommunes "Kulturvitaminer" og at styrke det strukturelle samarbejde mellem de to forvaltninger.

Der er i 2018 arbejdet med tobaksforebyggelse blandt andet med et mere intensiveret samarbejde i klynge Midt. Kommunens rygestop tilbud viser gode resultater. Der er flere, der tilmelder sig rygestop og særligt cafémodellen "Rødovre kvitter smøgerne" er en succes med 85 % røgfrie ved kursets afslutning. Udfordringen er stadig at få flere deltagere til at gennemføre rygestopkurserne.

Der har været afholdt fire forløb "Mental balance", hvor deltagerne ved evalueringen tilkendegiver, at de har fået et positivt udbytte. I 2018 har der fortsat været gode erfaringer  med vægtenheden for børn og unge og deres familier. De gode erfaringer er overført til et pilotprojekt for en individuel model for overvægtige voksne, hvor 10 borgere har deltaget i et pilotprojekt i 2018, foreløbig med gode resultater.

I forhold til kronisk sygdom er det formelle strukturelle samarbejde optimeret i 2018. På kræftområdet er der i forbindelse med "Sammen med borgeren" indsatsen arbejdet med livssituationen: "Vi er en familie, hvor mor eller far har en kræftdiagnose". Dette arbejde har resulteret i at der arbejdes videre med udvikling af en mentorordning for kræftramte og et "action card" til de medarbejdere i kommunen, der møder børn og deres forældre i situationen, hvor mor eller far har en kræftdiagnose. Disse initiativer beskrives nærmere i handleplan for sundhedsindsatsen 2019/2020.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven §119, stk 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget i 2018.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på Handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019

Diverse
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.