Børne- og Skoleudvalget

13-08-2019

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 54 - 59

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 54

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
  2. Notat om fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere juni 2019.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste (meddelelsessag august 2019) 3
Bilag 2: Notat - fordeling mellem pædagoger- og pædagogmedhjælpere

Forventet behov for daginstitutionspladser august 2019
Sag nr. 55

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra august 2019 til april 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Visiteringen af pladser til august er ved udarbejdelsen af denne opgørelse endnu ikke afsluttet.

Der var i juli 2019 indskrevet 948 børn under tre år og 1.268 børn på tre år og opefter. I juli 2018 var der indskrevet 919 børn under tre år og 1.184 børn på tre år og opefter. Dermed er der 29 flere 0-2 årige og 84 flere 3-5 årige i Rødovre Kommunes dagtilbud i juli 2019 end på samme tidspunkt i 2018.

I denne måneds behovsprognose er indarbejdet opdaterede befolkningstal for de 0-6-årige fra Økonomi & Analyse. De orange felter i oversigten indikerer ændringer i forhold til behovsprognosen for juni 2019. Den forventede øgede tilgang er i behovsprognosen nu fordelt over flere måneder, og tilgangen forventes samtidig at ske senere end først antaget. Dagtilbudsområdet kan konstatere, at der er sket en forskydning i indskrivningen af børn, hvorfor forvaltningen afventer den opdaterede prognose i august.

De nye pladser i Børnehuset Slottet forventes klar til ibrugtagning pr. 1. oktober 2019 og Børnehuset Kæret forventes at kunne tage imod børn den 1. november 2019.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Forventet behov for daginstitutionspladser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Behovsoversigt januar 2019 - april 2020

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Islev Skole
Sag nr. 56

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Et medlem af skolebestyrelsen på Islev Skole ønsker at udtræde af skolebestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at Desiree Lidbergs ønske om at udtræde af skolebestyrelsen tages til efterretning samt
  2. at suppleant Ditte Maria Ravs indtræden tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Desiree Lidberg, medlem af skolebestyrelsen på Islev Skole, ønsker at træde ud af skolebestyrelsen af personlige årsager. Suppleant Ditte Maria Rav indtræder i skolebestyrelsen i stedet.

Derudover ønsker et andet medlem at udtræde af skolebestyrelsen, da han ikke længere har børn på skolen, men da der ikke findes yderligere suppleanter, der ønsker at indtræde i skolebestyrelsen, anmodes der om at afholde et suppleringsvalg, således at skolebestyrelsen kan blive fuldtallig. En sag om dette vil blive fremlagt for Børne- og Skoleudvalget i september måned.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udtrædelse af skolebestyrelsen på Islev Skole

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 57

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2019 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i status pr. ultimo juni 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltnignen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2019 for Børne- og Skoleudvalget

Budgetforslag 2020 - 2023
Sag nr. 58

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2020 - 2023, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 18. september 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger, der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag BSU - Grå bokse - effektiviseringer
Bilag 2: Bilag BSU - Hvide bokse

Diverse
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.