Børne- og Skoleudvalget

14-04-2020

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 13 - 34

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 • Status på Covid-19
 • Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 • Forslag til temamøder 2021.
 • Status på 'Læringsfællesskaber for alle' marts 2020.
 • Social- og Indenrigsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for perioden 21. januar til 21. februar 2020
Bilag 2: Forslag til temamøder 2021
Bilag 3: Status på Læringsfællesskaber for alle, marts 2020
Bilag 4: Status på Social- og Indenrigsministeriets tilfredshedsundersøgelse på folkeskole og SFO-området

Anlægsregnskab for udskiftning af tag på Islev Skoles hovedbygning
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2016 bevilget ialt 12 mio. kr. til renovering, udvidelse af og nyindretning af tagetagen på Islev Skoles hovedbygning.

Der er forbrugt 10.267.722 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.732.278 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreforbruget på 1.732.278 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev i 2016 bevilget i alt 12 mio. kr. til renovering, udvidelse af og nyindretning af tagetagen på Islev Skoles hovedbygning.

Der blev afholdt licitation i 2016, hvor det laveste bud lå 6 mio. kr. over den afsatte anlægsramme.

Det blev herefter besluttet at tilpasse projektet til udskiftning af taget med de nødvendige renoveringer og tilpasninger, hvorefter projektet blev udbudt på ny i 2017.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges regnskab. Hovedforklaringen på mindreforbruget er, at projektet ændrede karakter undervejs, idet det blev besluttet at skifte taget og renovere tagetagen uden en udvidelse af arealet.

Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning vedlagt som bilag. 

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 1.732.278 kr. tilgår kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 25. februar 2020

Anlægsregnskab for renovering af sydfacaden i Ungecenter2610/Milestedet
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2018 bevilget i alt 3,7 mio. kr. til renovering af sydfacaden med vinduesudskiftning i Ungecenter2610/Milestedet.

Der er forbrugt 4.030.638 kr., svarende til et merforbrug på 330.638 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 330.638 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev i 2018 bevilget i alt 3,7 mio. kr. til renovering af sydfacaden med vinduesudskiftning i Ungecenter2610/Milestedet, der gennem flere år har trængt til udskiftning.

Endvidere har Arbejdstilsynet i juli 2018 fremsendt påbud om udbedring af skolens klimaskærm.

Der er i forbindelse med renoveringen udført ekstra isolering af facaden, der er finansieret af energipuljen.

Hovedårsagerne til merforbruget er, at der i forbindelse med renoveringen blev etableret ventilationsriste i vinduerne for at sikre indeklimaet, samt at der blev udført nødvendig reparation efter råd i de bærende konstruktioner.

Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 330.638 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning af 25. februar 2020

Anlægsregnskab for udvidelse af Børneinstitutionen Slottet
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har bevilget i alt 8.419.100 kr. til udvidelse af Børneinstitutionen Slottet med to grupperum.

Der er forbrugt i alt 9.649.235 kr., svarende til et merforbrug på 1.230.135 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at merforbruget på 1.230.135 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På grund af et aktuelt behov for en udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet, blev der i 2018 givet anlægsbevillinger til udvidelse af Børneinstitutionen Slottet med 40 enheder.

Børneinstitutionen er udvidet med en tilbygning med to grupperum med tilhørende toiletter/puslerum samt garderobe og fællesarealer i tilknytning til den eksisterende bygning. Endvidere er der foretaget tilpasninger af tilstødende lokaler.

Udearealerne omkring bygningen er tilpasset, herunder adgangsforhold, affaldscontainere, retablering af tilplantning og anlæg af parkering på nærliggende græsareal.

Hovedårsagerne til merforbruget skyldes uforudset behov for pælefundering pga. blød bund, ændringer af tagkonstuktion i forhold til udbudsprojektet, nødvendige ombygninger i eksisterende bygning samt eksta udgifter til rådgivning i byggefasen.

Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har bevilget 6.372.000 kr. i april 2018 samt 2.047.100 kr. i december 2018, ialt 8.419.100 kr.

Merforbruget på 1.230.135 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1: Anlægregnskab fra Teknisk Forvaltning af 20. marts 2020

Anlægsbevilling - CTS-vand-ventilation skoler
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. til at udføre renoveringsarbejde på Central Tilstandskontrol og Styring (CTS), vand- og ventilationsanlæg på fem af kommunes folkeskoler, da de trænger til at blive opgraderet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at tidsplan og forslag godkendes,
 2. at opgaven udbydes i fagentreprise som underhåndsbud til lokale håndværkere,
 3. at opgaven varetages af Teknisk Forvaltning med ekstern bistand samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 12,4 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 4,4 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 (i alt 12,4 mio. kr.) til CTS-vand-ventilation på skolerne.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

CTS- og ventilationsanlæggene på skolerne trænger til at blive renoveret.

CTS anlæg, som virker optimalt, og hvor de tekniske installationer kommunikerer sammen, gives flere værdifulde fordele. Via CTS-anlægget styres alle former for automatik i en bygning - herunder ventilation, varmeanlæg, lys m.v. Korrekt og effektiv styring giver således både et sundere og bedre indeklima og en bedre energiudnyttelse, hvilket i sidste ende er energibesparende. Det er blandt andet muligt at installere anlægget til at regulere varme og lys i forhold til, hvornår der er nogle i bygningen.

Desuden trænger flere af ventilationsanlæggene på skolerne til at blive renoveret. Ventilation og temperaturer er vigtige faktorer for et sundt indeklima. Endelig er en del af vandrørene på skolerne udtjente og skal skiftes.

Ovennævnte tiltag vil tilsammen give et bedre og sundere indeklima på skolerne, og dermed bedre trivsel blandt børn og voksne. Undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem præstationsevne, temperatur og ventilation. Indeklimaet har derfor stor betydning for elevernes evne til at arbejde produktivt og koncentreret.  

Det er forventningen, at ovennævnte tiltag vil være med til at forbedre indeklimaet på skolerne i væsentlig grad. Arbejdet er planlagt til at forløbe over 3 år.

Fordelingen i 2020 vil være følgende:

CTS:

Rødovre Skole

Hendriksholm Skole

Vand:

Islev Skole

Nyager Skole

Valhøj Skole

Hendriksholm Skole

Ventilation:

Hendriksholm Skole 

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020 afsat i alt 12,4 mio. kr. fordelt med 4,4 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022.

Udgiften på 12,4 mio. kr. vedrører hovedfunktion 3.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Tidsplan for 2020:

Projektering og udbud: april- maj 2020.

Udførelse: juli - december 2020.

Ibrugtagning: løbende efterhånden som hver del afsluttes.

De resterende udførelser i 2021 og 2022 planlægges efterfølgende i samarbejde med skolerne.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) Skoler - samlet cts, vand og ventilation.

Anlægsbevilling - Renovering af ankomstarealer Islev- og Hendriksholm Skole
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 800.000 kr. til renovering af indgangspartiet på henholdsvis Islev- og Hendriksholm Skole, da de trænger til at blive opgraderet.

Indstilling

Børne og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at tidsplan og forslag som beskrevet i sagsfremstillingen godkendes,
 2. at opgaven varetages af Teknisk Forvaltning med ekstern bistand,
 3. at opgaven udbydes i fagentreprise som underhåndsbud til lokale håndværkere samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2020 til ankomstarealer på Hendriksholm- og Islev Skole.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslaget omfatter renovering af trappeopgangen i hovedbygningen på Hendriksholm- og Islev Skole. Det er primært overflader i form af malerbehandling og udskiftning af linoleumsgulv. Belysningen bliver også opdateret i det omfang, det er nødvendigt.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat 800.000 kr. til renovering og opgradering af ankomstarealerne på Islev- og Hendriksholm Skole. Der søges om en anlægsbevilling på 800.000 kr. til renovering af ankomstarealerne, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Udgiften på 800.000 kr. vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Udbud: april - juli 2020.

Udførelse: august - december 2020.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) Hendriksholm- og Islev Skole

Anlægsbevilling - Etablering af hygiejnerum på Skovmoseskolen
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af et større hygiejnerum på Skovmoseskolen samt bedre udnyttelse af et mindre allerede eksisterende hygiejnerum på skolen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes i fagentreprise som underhåndsbud til lokale håndværkere,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgaven med bistand fra ekstern rådgiver samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2020 til Skovmoseskolen; et stort og et mindre hygiejnerum.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Forslaget omfatter etablering af et nyt hygiejnerum til udskolingen samt en bedre udnyttelse og opgradering af et allerede eksisterende hygiejnerum til indskolingen.

Mellemgruppen fik nyt hygiejnerum i 2018. Derved får Skovmoseskolen i alt 3 hygiejnerum, som er opdaterede og efterlever kravene i forhold til rengøring og arbejdsmiljø.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat 1,2 mio. kr. til etablering af et større og mindre hygiejnerum på Skovmoseskolen. Der søges om en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af et større og mindre hygiejnerum, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Udgiften på 1,2 mio. kr. vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud:  april - maj 2020.

Udførelse: juli - september 2020.

Ibrugtagning: ultimo september 2020.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) Skovmoseskolen - Et stort og et mindre hygiejnerum
Bilag 2: Placering af hygiejnerum

Anlægsbevilling til ekstra fundering ved udvidelse af Rødovre Skoles indskoling
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 2,8 mio.kr. til ekstra fundering i forbindelse med udvidelse af indskolingen på Rødovre Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til ekstra fundering godkendes,
 2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning med bistand fra teknisk rådgiver samt
 3. at der gives en anlægsbevilling 2,8 mio.kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til udvidelse af indskolingen på Rødovre Skole, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør i alt 15,528 mio.kr.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektering af opførelse af tilbygningen blev der foretaget jordbundsprøver, der viste blød bund på grund af tidligere opfyld af byggeaffald mv., og det er derfor nødvendigt med ekstra fundering.

Merudgiften til ekstra fundering var ikke indeholdt i investeringsbudgettet afsat i 2019, og der blev derfor i budget 2020 afsat 2,8 mio. kr. til projektet.

Teknisk Forvaltning foreslår, at der udgraves helt ned til bæredygtigt jordlag fra 1,5 meter til ca. 2 meter under nuværende terræn. Herefter opbygges en gruspude til et niveau, der svarer til frostfri dybde, og derfra bygges et 'normalt' hus.

Der er i forbindelse med udbuddet for selve byggeriet indhentet licitationstilbud på dette ekstraarbejde.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der blev i investeringsoversigten i budget 2019 afsat i alt 13 mio.kr. til udvidelse af indskolingen på Rødovre Skole. Beløbet er i 2020 nedskrevet med 0,272 mio.kr. til intern projektering til i alt 12,728 mio.kr.

Der i budget 2020 afsat yderligere 2,8 mio.kr. til projektet til ekstra fundering. Udgiften vedrører hovedfunktion 3.22 Folkeskoler.

Den samlede anlægsramme til udvidelse af indskolingen på Rødovre Skole udgør herefter 15,528 mio.kr.

Tidsplan

Byggeperiode:

April 2020 - april 2021

Indretning af lokaler:

Maj - juni 2021

Ibrugtagning af skolebørn:

August 2021

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 17. marts 2020

Anlægsbevilling til ombygning af forbindelse mellem indskoling og mellemtrin på Rødovre Skole
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 550.000 kr. til etablering af forbindelse mellem vestfløjene.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslaget godkendes,
 2. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning med bistand fra teknisk rådgiver, samt
 3. at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til åbning mellem indskoling og mellemtrin på Rødovre Skole.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I helhedsplanen for Rødovre Skole er der medtaget forslag om ombygning af forbindelse mellem vestfløjene for at optimere sammenhæng og fleksibilitet mellem indskoling og mellemtrin.

Forslaget omfatter etablering af en ny forbindelse mellem Ny Vestfløj og Gammel Vestfløj med de nødvendige tilknyttede bygnings- og lokaleændringer.

Gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning, og vil blive koordineret med udvidelse af ny indskoling i samarbejde med Rødovre Skole og Børne- og Kulturforvaltningen.

Der indhentes underhåndsbud til opgaven fra lokale benyttede håndværkere.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat i alt 550.000 kr. til projektet. Udgiften vedrører hovedfunktion 3.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Arbejdet koordineres med opførelse af ny bygning og planlægges udført i perioden juli - december 2020.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 17. marts 2020

Anlægsbevilling- udvidelse/renovering af madkundskab Nyager Skole
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler renovering og ombygning af madkundskabslokalet på Nyager Skole, da det er nedslidt og utidssvarende.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes i fagentreprise som underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgaven med bistand fra ekstern rådgiver samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2020 til Nyager Skole, udvidelse og renovering af madkundskab.

 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Madkundskabslokale på Nyager Skole fremstår nedslidt og utidssvarende, samt svært at rengøre.

Forslaget omfatter en udvidelse, istandsættelse og nyindretning af det eksisterende lokale, så det kommer til at leve op til nutidige hygiejnekrav og læringsmiljøer.

Der vil blive etableret 4 nye arbejdsstationer med plads til i alt 28 elever.  

Bordpladerne udføres i rustfrit stål. Der vil være skuffer til diverse arbejdsredskaber samt en hylde til opbevaring af potter og pander. I bordet integreres kogebord med induktion og vaske. Ovne placeres ved væggen (se skitsen, bilag).

Væggene bliver malet, og der bliver lagt nyt gulv.

Ventilation og emhætter tilpasses de nye forhold.

Teori/undervisningslokale samt spiseplads vil blive placeret i det tilstødende lokale, som madkundskabslokalet udvides med. Der bliver etableret glasvæg samt dør mellem undervisningslokalet og det nuværende madkundskabslokale således, at der er gennemsigtighed imellem de to lokaler.

Foreningernes/fritidsbrugernes behov for skabe samt køl/frys er indtænkt i projektet.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat 1,8 mio. kr. til renovering og udvidelse af madkundskabslokalet på Nyager Skole. Der søges om en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til renovering/udvidelse af madkundskabslokalet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Udgiften på 1,8 mio. kr. vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud: maj - juni 2020

Udførelse: august - oktober 2020

Ibrugtagning: primo november 2020.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) Nyager Skole - Udvidelse og renovering af madkundskab
Bilag 2: Skitse - madkundskab Nyager

Anlægsbevilling til udvidelse af Islev Skoles boldbane
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til udvidelse og omlægning af boldbanen på Islev Skole.

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat 800.000 kr. til projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse samt
 3. at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til Islev Skoles boldbane.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der i budget 2020 afsat 800.000 kr. til udvidelse og omlægning af boldbanen, beliggende nord for Islev Skole.

Fritidsbrugerne har et ønske om mulighed for jævnligt af flytte banerne for at sprede sliddet på hele arealet.

Boldbanen rummer i dag mulighed for at spille på en 11-mandsbane eller alternativt på to 7- mandsbaner. En udvidelse vil betyde, at der bliver plads til yderligere to 3-mandsbaner, hvilket vil forbedre træningsfaciliteterne for boldklubben Orient samt Islev Skole.

Det foreslås, at arealet mellem den nuværende boldbane og naboarealet mod øst Ved Sportspladsen 14, der også ejes af Rødovre Kommune, omlægges til græs, således at der kan etableres to 3-mandsbaner jfr. vedlagte bilag.

Der er indhentet jordbundstekniske undersøgelser for at forsøge at etablere lignende jordbundsforhold på det nye boldareal, således at den samlede bane opleves ensartet.

For at overholde krav til sikkerhedsafstande omkring de to nye 3-mands boldbaner, er det nødvendigt, at boldbanen udvides maksimalt mod nabomatriklen. Eksisterende fodboldhegn fjernes og et nyt etableres i skel mellem boldbanen og Ved Sportspladsen 14. Udover at det sikrer mest mulig plads til baner, skabes der en bedre sammenhæng og tilgængelighed mellem Orients klubhus og boldbanen, idet der etableres en låge med direkte adgang fra klubhuset.

Såfremt det er muligt inden for den økonomiske ramme foreslås boldbanens vestlige hegn flyttet ca. 2 meter længere mod vest for at opnå en bedre fordeling af sliddet på banen.

Endvidere foreslås det, at der indhentes tilbud på at etablere hybridgræs i stedet for sportsgræs på det omlagte areal mellem den nuværende boldbane og nabogrunden. Dette arbejdet vil kun blive udført, såfremt udgiften kan holdes inden for den samledede økonomiske ramme.

Planlægningen af udvidelsen sker i tæt samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen, Teknisk forvaltning, Islev skole samt Orient Boldklub.

Der indhentes underhåndsbud i fagentreprise på opgaven fra kendte og benyttede entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat i alt 800.000 kr. til projektet. I beløbet indgår bl.a. rydningsarbejder, jordarbejder incl. vand- og drænforhold, hegnsarbejder samt uforudseelige udgifter og eventuelt rådgiverhonorar.

Udgiften på 800.000 kr. vedrører hovedfunktion 3.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud:

April - maj 2020

Forventet anlægsperiode:

Ultimo juni - august 2020

Anlægsperioden er planlagt udført i sommerferien, hvor brugen af banen er minimal.

I det omfang budgettet tillader det, vælges der rullegræs, så banen kan tages i brug allerede 6 uger efter anlæg.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 17. marts 2020
Bilag 2: Oversigt boldbanen, forslag placering af 3-mandsbaner

Sammenlægning af Børneinstitutionen Regnbuen og Børneinstitutionen Æblehaven
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler sammenlægning af Børneinstitutionen Æblehaven og Børneinstitutionen Regnbuen pr. 1. juli 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at sagen sendes i høring hos de berørte forældrebestyrelser, personalegrupper og de relevante faglige organisationer med høringsfrist d. 10. maj 2020 samt
 2. at sagen genoptages på junimøderækken med endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede i august 2003, at konkrete sager om sammenlægning af geografisk tæt placerede daginstitutioner skulle forelægges udvalget i takt med, at mulighederne opstod.

Lederen af Børneinstitutionen Regnbuen fratrådte med udgangen af november 2019 sin stilling. I den forbindelse blev lederen af Børneinstitutionen Æblehaven konstitueret som leder af Regnbuen med den opgave, at igangsætte en proces, der skulle se på, hvordan de to institutioner kunne sammenlægges. Institutionerne er placeret med 130 meters afstand, og begge institutioner er integrerede; Regnbuen er i dag normeret til 50 børn, og Æblehaven er normeret til 62 børn. Den igangsatte proces har involveret personalet og forældrene, herunder forældrebestyrelserne, i begge institutioner samt konsulenter fra forvaltningen og PUC.

På baggrund af Rødovre Kommunes tidligere erfaringer med, hvordan en sammenlægning lykkes, har Regnbuen og Æblehaven arbejdet ud fra fire principper, som skal være indeholdt i en sammenlægning:

 1. De to huse skal dele børn
 2. Der skal sikres medarbejderinvolvering og faglig sparring på tværs af personalet i de to huse
 3. Der skal være en gennemsigtig proces og en god kommunikation med forældre og forældrebestyrelser
 4. Der skal etableres et solidt ledelsesteam.

Forberedende proces

Ledelsen i Regnbuen og Æblehaven har igangsat en lang række initiativer med henholdsvis personalegrupperne og forældrebestyrelserne. Alle initiativer tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan. Samtidig har ledelsen løbende inddraget medarbejderrepræsentanter fra de to huse for at sikre ejerskab og mening i den samlede personalegruppe.

Der har været afholdt flere pædagogiske personalemøder for de to medarbejdergrupper. Arbejdet har taget udgangspunkt i, at de to personalegrupper skulle have mulighed for at lære hinandens pædagogiske ståsteder at kende. Efterfølgende er påbegyndt et arbejde med at formulere de pædagogiske principper, der kan føre børnene trygt igennem en sammenlægning. Personalet har desuden arbejdet med de fremtidige principper for det kommende arbejdsfællesskab.

Der har været afholdt forældrebestyrelsesmøder og forældremøder i begge institutioner, både hver for sig og samlet. Forældrebestyrelserne har som input til processen især fremhævet det nærvær, man oplever i de nuværende institutioner, som en vigtig egenskab, der ønskes videreført i den nye, sammenlagte institution.

Med det grundige forarbejde i processen har den samlede ledelse i Regnbuen og Æblehaven fået det bedst mulige grundlag for at kunne give input til, hvordan der fremadrettet kan skabes stærke pædagogiske læringsmiljøer i begge huse, hvis en sammenlægning besluttes politisk. Derudover har inddragelsesprocessen med forældrebestyrelsen hjulpet ledelsen til at tage hånd om de mulige bekymringer, forældre kan have i forbindelse med en sammenlægning.  

Forslag til fremadrettet organisering

Børn og personale:

På baggrund af ovenstående proces foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at antallet af børn og medarbejdere ikke ændrer sig i forbindelse med en sammenlægning. Der kan dog ske justeringer i alderssammensætningen af børnene, når en ny model for gruppesammensætning og læringsfællesskaber skal organiseres på tværs af de to huse. På nuværende tidspunkt planlægger ledelsen i institutionen at fordele børnegrupperne, så alle vuggestuegrupper placeres i Regnbuens nuværende hus, og alle børnehavegrupper placeres i Æblehavens nuværende hus.

En ny sammenlagt institution vil organisere sig, så personalet bedst muligt matcher de nye gruppesammensætninger og læringsfællesskaber, og så alle børn vil have kendte voksne omkring sig.

Ledelse:

Ledelsen vil med en sammenlægning bestå af en dagtilbudsleder og to pædagogiske afdelingsledere. Den ene afdelingsleder vil derudover få souscheffunktion og skal kunne træde i dagtilbudslederens sted ved dennes fravær.

I en sammenlagt institution vil lederen få fuld ledelsestid, hvilket de to nuværende institutioner ikke har grundet deres størrelse. For at sikre ledelsesmæssig kvalitet i den sammenlagte institution, vil de to afdelingsledere få udvidet deres ledelsestimer. Begge dele sker som en naturlig udmøntning af den gældende tildelingsmodel på Dagtilbudsområdet.

Fysiske rammer:

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af de to huses fysiske rammer, arbejder ledelsen i Regnbuen og Æblehaven på at beskrive de behov, de fysiske rammer på sigt skal kunne rumme. Eksempelvis er der ønsker om et nyt toilet og udvidelse af en liggehal, så der skabes optimale rammer for at samle alle vuggestuebørn i et hus. Disse ønsker vil forvaltningen indsamle.

Øvrige tiltag

Hvis det besluttes at sammenlægge Regnbuen og Æblehaven, vil de to institutioner og forvaltningen arbejde videre med følgende:

• Nyt navn til det samlede dagtilbud og nye navne til de to afdelinger

• Fælles forældrebestyrelse

• Pladsvisitering til ét integreret dagtilbud

• Fælles hjemmeside.

Den videre proces

Efter en sammenlægning vil der fortsat skulle være fokus på den proces, der allerede er i gang. For personalet vil der blandt andet blive en personalelørdag i efteråret 2020, som vil blive tilrettelagt i samarbejde med konsulenter fra forvaltningen og PUC. Der vil også blive afsat tid på de almene personalemøder til løbende at evaluere og tilpasse pædagogikken til den nye sammenlagte institution og dermed sikre kvalitet i det samlede dagtilbud.

Med afsæt i det input forældrebestyrelserne allerede er kommet med, er der en særlig opmærksomhed på at sikre stabilitet for personalegruppen i forandringsprocessen, da personalets trivsel er et vigtigt grundlag for et godt og trygt børneliv.

Forældrebestyrelserne skal afholde valg til en ny fælles forældrebestyrelse. Herefter vil forældrebestyrelsen skulle udarbejde en ny fælles forretningsorden. Forældrebestyrelsen skal derudover arbejde formelt videre med de fælles drøftelser om principper, der allerede har været til stede på møderne i den indledende proces.  

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven samt Børne- og Skoleudvalgets principbeslutning fra august 2003 om sammenlægning af geografisk tæt placerede institutioner.

Økonomiske konsekvenser

Sammenlægningen af Regnbuen og Æblehaven vil betyde en samlet nettobesparelse på 85.000 kr. Denne besparelse vil blive indarbejdet i budget 2021 og frem, og vil bidrage til finansieringen af besparelsen vedrørende decentral ledelse og administration.

Ikke anvendte lønmidler til ledelse i 2020 benyttes til sammenlægningsprocessen og mindre bygningsmæssige ændringer.

Tidsplan

15. april 2020 - 10. maj 2020: Sagen sendes i høring

9. juni - 23. juni 2020: Sagen behandles efter høring

1. juli 2020: Sammenlægningen træder i kraft

Ultimo august: Forældremøde med valg af ny fælles forældrebestyrelse.

Status på indskrivning af børn i dagtilbud
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen giver en status på indskrivningen af børn i dagtilbud i marts og april 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerservice og Dagtilbudsområdet er blevet enige om nye arbejdsgange, og ambitionen er, at der bliver visiteret tre måneder frem i tiden. Visiteringen til maj er næsten færdig.

I forlængelse heraf kan Dagtilbudsområdet på nuværende tidspunkt give en oversigt over indskrivningen i marts, april og maj.

Under tre år:

I marts 2020 er der indskrevet 924 børn under tre år, i april er indskrevet 937 børn under tre år, og i maj er der 935 børn under tre år.

I marts 2019 var der til sammenligning indskrevet 954 børn under 3 år, i april var der indskrevet 971 børn under tre år, og i maj var der indskrevet 964 børn under tre år.

Over tre år:

I marts 2020 er der indskrevet 1.563 børn over tre år, i april er der indskrevet 1.584 børn over tre år, og i maj er der indskrevet 1304 børn over tre år.  

I marts 2019 var der til sammenligning indskrevet 1.487 børn over tre år, i april var der indskrevet 1.514 børn over tre år, og i maj var der indskrevet 1198 børn over tre år.

Se vedhæftede bilag.

Der er flere børn over tre år end forventet på nuværende tidspunkt i 2020, men dette modsvares af færre børn under tre år.

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at der vil være et tilstrækkeligt antal pladser i 2020.

Dagtilbudsområdet afventer indarbejdelse af den nye interne befolkningsprognose med henblik på at kunne give et mere langsigtet overblik over forventningerne til behovet af pladser i de kommende år. Antallet af 0-5 årige er fortsat stigende frem mod 2024.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritid- og klubtilbud.

Bilag

Bilag 1: Status på indskrivning af børn (marts)

Omlægning af strukturgrupperne på dagtilbudsområdet
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed forslag til ændret organisering af kommunens tre strukturgrupper i daginstitutionerne Nyager, Islemark og Elvergården, der hver er tilknyttet et dagtilbud. Strukturgrupperne er gruppetilbud til børn med et specialpædagogisk behov under Dagtilbudsloven. Der opleves i dag organisatoriske og faglige udfordringer i to af de tre gruppetilbud, samt udfordring med de fysiske rammer.

I denne sag foreslår Børne- og Kulturforvaltningen en ændret organisering, så strukturgrupperne i børnehusene Islemark og Elvergården flyttes til Rønneholm, og at strukturgruppen i Nyager opretholdes.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at strukturgrupperne i Islemark og Elvergården pr. 1. september 2020 overflyttes og samles i et specialpædagogisk tilbud i Rønneholm med ni pladser,
 2. at strukturgruppen i Nyager børnehave opretholdes som specialpædagogisk tilbud og opnor-meres fra fem til seks pladser pr. 1. september 2020,
 3. at Børne- og Skoleudvalget sender sagen i høring den 15. april 2020 med frist den 8. maj 2020, samt
 4. at sagen genoptages på junimøderækken med endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsområdet i Rødovre Kommune har de seneste år oplevet en stigning i antal børn, der har behov for specialpædagogiske indsatser. Dagtilbudsområdet har analyseret det specialiserede område for 0-6 årige og set på, om en ændret organisering kan skabe bedre kvalitet i tilbuddene til børn med specialpædagogiske behov inden for den eksisterende budgetramme.

Der er findes tre typer af indsatser til børn med specialpædagogiske behov:

 • Støtte- og ressourcekorps, internt tilbud.
 • Strukturgrupper – specialpædagogisk tilbud under Dagtilbudsloven, internt tilbud.
 • Specialbørnehaver - § 32 under Serviceloven, eksterne tilbud.

Denne sag omhandler forslag til at styrke kvaliteten i kommunens strukturgrupper ved en ændret organisering af de eksisterende tilbud.

Til efteråret fremlægges desuden en sag om en ændret model for styring af det nuværende støtte- og ressourcekorps.

Strukturgrupper i Rødovre i dag

Rødovre Kommune har tre strukturgrupper. Ved strukturgruppe forstås et tilbud til børn, der har behov for specialpædagogisk støtte i et dagtilbud. De tre tilbud er beliggende i Børnehusene Elvergården, Islemark og børnehaven Nyager. Hvert tilbud har fem pladser.

I Nyager er tilbuddet organiseret, så børnene er tilknyttet de almene stuer. I Elvergården og Islemark har børnene deres egne lokaler og personale. Her deltager børnene i mindre omfang, end i Nyager, i aktiviteter i det øvrige børnehus.

Grupperne i Elvergården og Islemark oplever et pres i forhold til børnegruppens udfordringer og den nuværende organisering. Børnene har et øget behov for specialpædagogisk indsats, for at børnene kan udvikle sig, lære og trives. Derudover er børnenes behov meget forskellige, hvilket gør det vanskeligt, inden for de nuværende fysiske og organisatoriske rammer, at tilrettelægge et godt tilbud med høj kvalitet og stabilitet. Det gør tilbuddene sårbare ved sygdom, ferie, kurser og har resulteret i stor personaleudskiftning.  Derfor har der i lange perioder heller ikke været indskrevet fem børn i de to grupper. Endelig er de fysiske forhold i Elvergården og Islemark ikke optimale for en gruppe af børn, der har behov for støtte. Begge steder opleves det vanskeligt at arbejde skærmet med børnene, når de har behov for det.

Ovenstående udfordrer både børnemiljøet og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Dagtilbudsområdet foreslår på den baggrund en ændret organisering, der kan give bedre rammer for det pædagogiske arbejde, samt sikre bedre rammer for ledelsesopgaven og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Forslag til strukturgrupper fremadrettet

Den nuværende strukturgruppe i Nyager fungerer godt. Det foreslås, at Nyager opnormeres med ét barn, så der fremadrettet kan tilknyttes to børn med specialpædagogisk behov til hver af de tre almene stuer i Nyager. Endvidere foreslås det, at de to strukturgrupper i Elvergården og Islemark sammenlægges til ét tilbud og flyttes til Børnehuset Rønneholm pr. 1. september 2020. Tilbuddet normeres til ni pladser, så der samlet fastholdes 15 pladser.

Pr. 1. september 2020 vil fem strukturbørn og deres personale fra Islemark og Elvergården således skulle flytte til Rønneholm. Antallet af almene pladser i Nyager og Rønneholm justeres, så det understøtter antallet af børn i strukturgrupperne.

Forslaget er udarbejdet i tæt dialog med de involverede ledere, der alle er enige i, at den foreslåede organisering vil øge kvaliteten i strukturgrupperne.

Fysiske rammer i Rønneholm

I Rønneholm kan der pr. 1. maj 2020 frigøres et stort lokale i forbindelse med tilpasningen af pladser. Strukturgruppen vil kunne flytte ind i dette lokale efter en mindre ombygning. Fysisk er lokalet placeret lidt tilbagetrukket fra resten af Rønneholm. Strukturgruppen får egen indgang, samt egen garderobe og toiletfaciliteter. Derudover får børnene mulighed for at være på en mindre legeplads, men kan også være sammen med de øvrige børn på den store legeplads.

Der vil blive behov for bedre plads til at holde flere forældresamtaler, hvorfor der indrettes et nyt mødelokale. Det vil være nødvendigt med indkøb af inventar til tilbuddet, da ikke alt inventaret i de nuværende tilbud kan flyttes med.

Den mindre ombygning af Rønneholm kan afholdes inden for Dagtilbudsområdets samlede ramme.

Pædagogisk indhold i Rønneholm og Nyager

Strukturgrupperne drives med hjemmel i dagtilbudsloven, hvor børns trivsel, læring, udvikling og dannelse skal fremmes gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer. Her er legen grundlæggende og der skal tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Derfor skal der bl.a. arbejdes med, at strukturbør-nene i Rønneholm og Nyager deltager i de almene stuers relevante aktiviteter, når den pædagogiske indsats tilsiger det. Den faglige kvalitet skal udvikles på specialområdet ved at tænke den som en integreret del af Rønneholms og Nyagers pædagogiske grundlag. Det vil desuden blive prioriteret, at der sker faglig udvikling på tværs af de to strukturgrupper. I forbindelse med opstart af en ny struktur vil der blive afholdt faglige arrangementet for det samlede personale i både Rønneholm og Nyager.

Det er forventningen, at større tilbud i bedre fysiske rammer, vil skabe mere robuste strukturgrupper, både fagligt og personalemæssigt. Ved at samle strukturgrupperne i to tilbud, vil der endvidere kunne prioriteres mere tid til ledelsesopgaven, hvilket både vil være en fordel for strukturbørnene og de almene børn.

Visitation

Der vil blive visiteret til tilbuddet gennem et visitationsudvalg under Dagtilbudschefens ledelse. Børnene vil starte successivt i Rønneholm fra 1. september 2020, hvor de børn der flyttes fra Islemark og Elvergården vil begynde som de første. Der lægges en pædagogisk plan for børnene. Forældrene, til de børn der flyttes, vil blive orienteret og inddraget i en plan for den bedste opstart i ny børnehave.

I Rønneholm er der frokostordning. Børnene i det specialpædagogiske tilbud i Rønneholm vil være omfattet af frokostordningen.

Høring

Sagen foreslås sendt i høring i forældrebestyrelserne i Nyager, Islemark, Elvergården og Rønneholm og i MED-systemet. Fristen for høring er den 8. maj 2020 med henblik på at sagen genoptages af Børne- og Skoleudvalget den 9. juni 2020 til endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids og klubtilbud mv. til børn og unge

Økonomiske konsekvenser

Der ændres ikke på serviceniveauet i strukturtilbuddene. Budgettet fra Islemark og Elvergården følger med pladserne til Rønneholm og Nyager.  

Ombygning, indretning og indkøb i forbindelse med opstart af ny organisering vil blive afholdt inden for Dagtilbudsområdets samlede budgetramme.

Tidsplan

2. april 2020: Forældre og personale orienteres, når sagen offentliggøres.

15. april - 8. maj 2020: Sagen sendes i høring hos MED-udvalg og forældrebestyrelser.

15. april - 8. maj 2020: Møder med forældre til 'strukturbørn', bestyrelser og MED-udvalg.

Maj-juni 2020: Forældre, børn og personale fra Elvergården og Islemark på besøg i Rønneholm.

Juni-august 2020: Ombygning og indretning i Rønneholm.

August 2020: Fælles personalearrangement for personalet i Rønneholm og Nyager.

1. september 2020: Åbning af tilbuddet i Rønneholm og udvidelse af antallet af pladser i Nyager.

Udtrædelse af skolebestyrelsen på Rødovre Skole
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Formanden for skolebestyrelsen på Rødovre Skole ønsker at udtræde af skolebestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at formand Anne Therkildsens ønske om at udtræde af skolebestyrelsen tages til efterretning,
 2. at medlem Jens-Halvor Zoffmann overgår som ny formand for skolebestyrelsen, samt
 3. at skolebestyrelsens erhvervsrepræsentant Janne Refnov overgår til forældrerepræsentant.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Anne Therkildsen, formand for skolebestyrelsen på Rødovre Skole, ønsker af private årsager at træde ud af skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen har enstemmigt valgt medlem Jens-Halvor Zoffmann som ny formand. I samme forbindelse overgår medlem Janne Refnov fra erhvervsrepræsentant til forældrerepræsentant.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen og styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Udtrædelse

Resultatet af skoleindskrivning til 0. klasse, skoleåret 2020/2021
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger tallene for indskrivning til 0. klasse for skoleåret 2020/2021.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Grundlaget for planlægningen af det kommende skoleår for 0. klasserne bygger blandt andet på Kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende lov om folkeskolen (mere frit skolevalg indenfor og over kommunegrænserne) og klassernes planlægningstal, løbende ændringer af skoledistrikterne, antallet af børn samt udsættelser af undervisningspligten.

Tallene i orienteringen er et øjebliksbillede, og de kan løbende ændre sig i takt med rundflytninger eller ind- og udflytninger i kommunen, yderligere visiteringer til specialtilbud mv.

Forældre, der ikke har fået deres 1. eller 2. prioritet opfyldt, har haft mulighed for at henvende sig på skolerne med henblik på at få deres barn opskrevet på venteliste. Skolernes ventelister blev oprettet umiddelbart efter forvaltningens fordeling af børnene ultimo december og i lighed med sidste år, har skolerne først fordelt eventuelt ledige pladser efter 1. februar. Dette er gjort for at give alle en fair chance i forhold til at få tilbudt en evt. ledig plads ud fra de politiske prioriteringskriterier.

Indskrivningsresultater

Der er pt. indskrevet 479 elever til skolestart i august 2020. Der oprettes, som udgangspunkt, tre spor på henholdsvis Hendriksholm Skole, Tinderhøj Skole, Valhøj Skole og Islev Skole, mens Nyager Skole og Rødovre Skole skal oprette fire klasser. Det giver en klassekvotient på knap 24 elever pr. klasse i gennemsnit. Årgangen, der er indskrevet til det kommende skoleår, er lidt større (ca. 80 flere børn) end sidste år. Med oprettelsen af fire klasser på henholdsvis Rødovre Skole og Nyager Skole er der kommet flere pladser i spil, og det har derfor været muligt at imødekomme mange ønsker om optag på anden skole end distriktsskolen.

Alle, der har søgt om optag på Tinderhøj Skole, har fået plads ved den første fordeling. På Nyager Skole, Hendriksholm Skole og Rødovre Skole har alle søskende fået plads, og ved den efterfølgende fordeling fra venteliste er det også lykkedes at imødekomme alle øvrige ønsker om optag på Hendriksholm Skole og Rødovre Skole for dem, som har henvendt sig til skolerne.

På Valhøj Skole har næsten alle søskende fået plads, mens enkelte fortsat står på venteliste.

Islev Skole er, til det kommende skoleår, fyldt op med egne distriktsbørn og af den årsag, har det desværre ikke været muligt at optage børn ud fra søskendekriteriet.

Alt i alt har 56 børn fået opfyldt deres 1. eller 2. ønske om en anden skole end distriktsskolen. For 24 børn har det ikke været muligt at imødekomme deres ønske om en anden skole end distriktsskolen - derudover er der givet afslag til fem børn udenfor Rødovre Kommune. 46 børn har valgt en anden skole end en i Rødovre - enkelte af den årsag, at de fraflytter Rødovre Kommune, og 27 børn har fået udsat undervisningspligten et år. Pt. forventes 11 børn at blive visiteret til et specialtilbud.

Tidligere år

Til sammenligning kan det oplyses, at der til skolestart 2019 var indskrevet 396 børn i de seks folkeskoler, og til skolestart 2018 var der indskrevet 445. 34 børn valgte i 2019 en anden skole end en i Rødovre. I 2018 var dette tal 36. I 2019 fik 25 børn udsat undervisningspligten et år. I 2018 var antallet på 27 børn.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen

Styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover det i budgettet fastsatte beløb.

Tidsplan

Indskrivningen gælder skoleåret 2020/2021.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over kommende 0. klasseelever, skoleåret 20202021

Dispensation for reglerne om undervisningstid på Udviklingscenter Skiftesporet
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Folkeskoleloven fastlægger et minimumstimetal for undervisning af elever, men giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere for dette. For fortsat at sikre sammenhæng i Udviklingscenter Skiftesporets undervisning og behandling søges der, i lighed med de sidste seks år, om dispensation for reglerne om mindste varighed af undervisningstiden.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver dispensation til, at undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet i skoleåret 2020/2021 fastlægges til 30 timer pr. uge for alle klassetrin.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen, der trådte i kraft den 1. august 2014, fastlægger et minimumstimeantal for elevernes årlige skoletid. For Udviklingscenter Skiftesporets vedkommende, vil det fulde timeantal for eleverne få alvorlige konsekvenser, for muligheden for at fastholde den behandlingsorienterede tilgang til arbejdet med eleverne og deres familier.

Arbejdet på Udviklingscenter Skiftesporet indeholder foruden undervisning:

 • Individuelle samtaler med børn, unge og deres familier
 • Undervisning og supervision af personalet
 • Eksterne møder med samarbejdspartnere som PPR, folkeskoler og Børne- og Familieafdelingen

"Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love " (L51 vedtaget den 20. december 2013) indeholder mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om et reduceret timetal inden for den understøttende undervisning, hvis der ydes yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering ved hjælp af ekstrapersonale i klassen.

Da tæt faglig støtte og undervisningsdifferentiering allerede indgår som en integreret del af dagligdagen på Udviklingscenter Skiftesporet, hvor alle undervisningslektioner typisk er bemandet med to medarbejdere, ansøges der om reduktion af timeantallet for eleverne på 4. til 6. klassetrin og 7. og 8. klassetrin, så alle elever fortsat har en samlet skoledag fra kl. 8.00 til kl. 14.00 (30 timer om ugen).

Det opfylder kravene for 0. til 3. klassetrin, som er 28 undervisningstimer og to timers lektiecafé om ugen. For eleverne på 4. til 6. klassetrin, betyder det tre timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 30 undervisningstimer og tre timers lektiecafé. For de ældste elever betyder det fem timers mindre undervisningstid om ugen, da kravet er 33 undervisningstimer og to timers lektiecafé.

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden kan i følge loven bevilges i op til et år.

Lov- og plangrundlag

L51: "Forslag til Lov om ændring af lov om Folkeskolen og forskellige andre love" §14b og §16b, som blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Dispensation for mindste varighed af undervisningstiden på Udviklingscenter Skiftesporet gælder fra 1. august 2020 og frem til 31. juli 2021.

Diverse
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste CTS- vand-ventilation skoler
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Entreprenørliste - Nyager Skole, madkundskab
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Børneinstitutionen Søtorp – nyt udbud
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.