Børne- og Skoleudvalget

11-08-2020

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 64 - 74

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 1. Status på COVID-19.
 2. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
 3. Status på 'Læringsfællesskaber for alle'.
 4. Drøftelse af befolkningsudviklingen i relation til antallet af fremtidige skoler, skoleudbygning/skoleudvidelser og evt. vurdering af skoledistrikter.
 5. Notat: Tandpleje for socialt udsatte borgere.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste fra Schultz lovguide, august 2020
Bilag 2: Status på Læringsfællesskaber for alle, juni 2020
Bilag 3: Tandpleje for socialt udsatte borgere
Bilag 4: Pjece - Socialtandpleje august 2020

Anlægsregnskab for opførelse af Børnehuset Espelunden
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har bevilget i alt 44.000.000 kr. til opførelse af en ny børneinstitution ved Espevang, Børnehuset Espelunden.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges regnskab.

Der er forbrugt 43.998.410 kr., svarende til et mindreforbrug på 1.590 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreforbruget på 1.590 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev i 2017 og 2018 bevilget i alt 44,0 mio. kr. til opførelse af en ny børneinstitution ved Espevang og IrmaByen.

Der er blevet opført en ny institution på ca. 1.700 m2 i to plan med plads til ca. 180 børn i aldersgruppen 0 - 6 år, fordelt på 12 grupperum.

Institutionen er indrettet, så den appellerer til børnenes forskellige bevægelsesmønstre, og støtter børnenes udvikling mentalt som fysisk.

Endvidere er der etableret udeareal/legeplads, der er tilpasset områdets unikke karakter ved Espevang.

Anlægsregnskab fra Teknisk Forvaltning er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i 2017 og 2018 bevilget i alt 44.000.000 kr. til opførelse af en ny børneinstitution ved Espevang, Børnehuset Espelunden.

Der er forbrugt 43.998.410 kr. Mindreforbruget på 1.590 kr. tilgår kassebeholdningen.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings anlægsregnskab af 15.06.2020

Tandpleje for socialt udsatte borgere
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Den Kommunale Tandpleje i Rødovre kommune skal på baggrund af sundhedsloven §134a tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje med særlig fokus på profylaktiske tiltag til borgere uden bopæl jf. §§ 104 og 110 i lov om social service. Der er afsat midler på finansloven til dette og udmøntes via bloktilskud. Disse midler søges frigivet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2020 gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på netto 0 kr. svarende til en udgift på 276.000 kr. og en tilsvarende indtægt på 276.000 kr. fra lov og cirkulære programmet for 2020 samt
 2. at der indarbejdes 420.000 kr. fra 2021 ff.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Tandpleje i Rødovre kommune skal på baggrund af sundhedsloven §134a tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje med særlig fokus på profylaktiske tiltag til borgere uden bopæl jf. §§ 104 og 110 i lov om social service. Socialtandpleje er et gratis tandplejetilbud for borgere over 18 år uden fast bopæl, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Tandplejens behandling er baseret på omsorg. Behandlingen skal afhjælpe og forebygge smerter, sygdomme og andre ubehageligheder, samt vedligeholde tyggefunktionen. Almindelige ydelser er undersøgelse, tandrensning, instruktioner, fyldninger og tandudtrækninger.

Det er Socialteamet i Social- og Borgerservice og Den Kommunale Tandpleje, der indstiller borgere til socialtandplejen. Rødovre kommunes tandlæger står for behandlingen.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at udvide patientgrundlaget til udsatte borgere, der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Loven er netop vedtaget og vejledningen er sendt i høring. Den reviderede vejledning forventes klar ultimo september 2020.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven og Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunes andel af de afsatte midler på finansloven til vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere udgør 276.000 kr. i 2020 og 420.000 kr. i 2021 ff. Disse midler søges frigivet. Udgiften vedrører hovedfunktion 04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Tidsplan

Loven træder i kraft den 1. juli 2020.

Sammenlægning af byggelegepladserne Rønneholm og Broparken – genoptaget efter høring
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen om sammenlægning af byggelegepladserne Rønneholm og Broparken har været i høring. På baggrund af høringssvarene gennemføres der ikke en sammenlægning. Der arbejdes videre mhp. effektivisering af administration og ledelse i samarbejde med alle tre byggelegepladser.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der ikke gennemføres en sammenlægning af byggelegepladserne.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sagen om "Sammenlægning af byggelegepladserne Rønneholm og Broparken", behandlet på Børne- og Skoleudvalgsmøde den 12. maj 2020, har nu været i høring, og der er kommet høringssvar fra de to forældrebestyrelser og den faglige organisation for pædagoger og klubfolk, BUPL.  

På baggrund af de indkomne høringssvar, og i forlængelse af den politiske beslutning om besparelse på decentral ledelse og administration, foreslås, at der ikke gennemføres en sammenlægning af de to byggelegepladser. Med henblik på at realisere den politiske beslutning om at reducere udgifterne til decentral ledelse og administration arbejdes der videre med effektivisering og udvikling af den administrative drift på byggelegepladsområdet på tværs af forvaltning og byggelegepladserne.

Alle tre byggelegepladser vil blive inddraget i arbejdet med at reducere udgifterne til administration og ledelse. Den kommende proces vil bl.a. kunne tage afsæt i effektivisering af ledelse og administration på SFO'erne.

Økonomiske konsekvenser

Effektiviseringen vil blive indarbejdet i budget 2021 og frem som bidrag til finansieringen af det samlede sparekrav på decentral ledelse og administration på Børne- og Kulturforvaltningens område.

Tidsplan

Den yderligere involverende proces vil foregå frem mod december 2020.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra bestyrelsen Rønneholm
Bilag 2: Høringssvar fra bestyrelsen Broparken
Bilag 3: Høringssvar fra BUPL

Nyager Skole som projektbaseret STEAM-profilskole
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag om at gøre Nyager Skole til en projektbaseret STEAM-profilskole med opstart i skoleåret 2020/2021. STEAM er en forkortelse for Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics, som særligt omhandler de naturfaglige og kreative fag. STEAM er en betegnelse, som anvendes af skoler verden over.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Nyager Skole etableres som projektbaseret STEAM-profilskole.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Nyager Skole har en drøm om at få skolen ud i virkeligheden – og virkeligheden ind i skolen. Skolen ønsker en fremtid for skolens børn og unge, der byder på en endnu mere motiverende, aktiv, varieret og meningsfuld skoledag, hvor eleverne får endnu mere indflydelse og medbestemmelse. En skoledag hvor virkelige problemstillinger udforskes, og eleverne gennem innovative læringsprocesser reflekterer over og kommer med bud på løsninger af små og store udfordringer - lokalt og globalt. Det er netop dét, skolen har erfaret, som løfter elevernes læring, trivsel og udvikling, understøtter dem socialt og personligt og giver dem en opfattelse af at være handlekraftige individer, der kan medvirke til at gøre en forskel.

Det betyder, at det tværfaglige, inddragende og projektbaserede i skolen gennem projektuger vil blive retningsgivende, aktualiserende og samlende for elevernes faglige læring i alle fagene, hvis Nyager Skole etableres som profilskole inden for projektbaseret læring med fokus på STEAM.

Samarbejde med Kata Fonden
Nyager Skole ønsker at indgå et samarbejde med Kata Fonden, som er en almennyttig projektfond, der har fokus på at gennemføre initiativer, som giver ny viden om læring, undervisning, kreativitet og innovation. Som et led i samarbejdet ønsker Nyager Skole at tage del i fondens projektbaseret læringsprogram og arbejde med udvalgte elementer af 'Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science' (LEAPS). LEAPS er et initiativ, der omstiller folkeskoler til undervisning efter de pædagogiske principper bag projektbaseret læring. Aktuelt driver Kata Fonden LEAPS-initiativet, der realiseres med støtte fra Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Fremstillingsindustrien samt Bitten & Mads Clausens Fond.

Nyager Skole er af fonden blevet godkendt til et samarbejde, som i første omgang består af deltagelse i et pilotprojekt, der skal forberede skolen på at implementere og fremadrettet arbejde mere med den projektbaserede læringsform og projektuger. Seks medarbejdere på skolen uddannes til at være frontløbere i projektbaseret læring af Kata Fonden med henblik på at kunne gennemføre projekter samt uddanne egne kollegaer på skolen. Kata Fonden assisterer derudover med sparring til frontløbere og ledelse, herunder også med udarbejdelse af en 2-årig projektbaseret læringsplan samt med løbende opfølgning på opnåede resultater og erfaringer.

Et nøgleområde for både Nyager Skole og for Kata Fondens arbejde er at skabe større elevengagement via gennemarbejdede og strukturerede projekter. Pilotprojektet, som skolen nu har mulighed for at blive en del af, skal afsøge, hvordan man yderligere kan kvalificere det allerede eksisterende arbejde med projektbaseret læring og projektuger på skolen. Nyager Skole ser denne mulighed som enestående i forhold til at indfri ønsket om, at undervisning og læring skal appellere til og være engagerende og relevant for ALLE elever, såvel som en oplagt mulighed for at arbejde med og indfri skoleområdets indsatser omkring 'Læringsfællesskaber for alle', 'Fremtidens skole' og 'Teknologi & Innovation'.

Målsætninger
Nyager Skole vil arbejde endnu mere målrettet med at opfylde folkeskolens formål - herunder fremme elevernes virkelyst, fantasi, erkendelse og tillid til egne muligheder samt baggrund for at tage stilling og handle.
Ved hjælp af projektbaseret læring med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger inden for STEAM er målsætningerne for eleverne:

 • at skoledagen opleves mere meningsfuld, medinddragende, spændende og motiverende (jf. kvalitetsrapporten)
 • at styrke deres nysgerrighed, motivation, medinddragelse og skabe meningsfulde læringsrum gennem virkelighedsnær projektbaseret læring i samarbejde med aktører uden for skolen (jf. skoleområdets indsats 'Fremtidens Skole')
 • at styrke deres faglige niveau (jf. kvalitetsrapporten)
 • at styrke dem i det 21. århundredes kompetencer (jf. skoleområdets indsatser 'Fremtidens Skole' og 'Teknologi & Innovation')
 • at styrke deres sociale og personlige udvikling
 • at styrke deres kommunikations-, samarbejds- og handlekompetencer

Målsætningerne skal indfris ved:

 • at uddanne seks frontløbere (heraf én koordinator), der kan understøtte arbejdet med projektbaseret læring og STEAM for skolens øvrige personale
 • at skabe tid og rum for personalets arbejde med projektbaseret læring
 • at gennemføre minimum fire årlige projektuger på alle klassetrin
 • at gennemføre mere virkelighedsnær undervisning og læring indenfor STEAM/projektbaseret læring
 • at indgå partnerskaber med eksterne aktører
 • at fremme en eksperimenterende og undersøgende tilgang til læring
 • at styrke og integrere praksisfagligheden som del af det projektbaserede og tværfaglige arbejde
 • at fremme læringsfællesskaber for alle
 • at øge og kvalificere brugen af TekX

Effekten af projektbaseret læring og STEAM-tilgangen forventer skolen at kunne aflæse i den årlige trivselsundersøgelse, i Kata Fondens surveys samt i relevante faglige test. Endvidere forventer skolen i den næste kvalitetsrapport at kunne beskrive en positiv effekt af den nye tilgang til læring på flere parametre, f.eks. i form af øget motivation, trivsel og oplevelse af medbestemmelse hos eleverne, samt højere læringsudbytte og bedre forudsætninger for at foretage et kvalificeret uddannelsesvalg og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Videndeling

Nyager Skole ønsker derudover at bidrage med viden og læring om projektbaseret læring til kommunens øvrige skoler. Ved at udvikle viden og kompetencer herom vil Nyager Skole kunne inspirere og støtte kommunens øvrige skoler i at lave endnu bedre projektbaseretlærings-forløb, så skolerne sammen kan løfte kommunens strategi for 'Fremtidens Skole', 'Læringsfællesskaber for alle' og 'Teknologi & Innovation'. Nyager Skole vil dermed kunne bidrage til en fælles læring på skoleområdet i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Kulturforvaltningen og Nyager Skole vurderer, at der fra 2021 er behov for 600.000 kr. årligt til kompetenceudvikling, koordinering, materialer mv. svarende til en profilskolekoordinatorstilling, som på Nyager skole vil være delt ud på seks frontløbere heraf en koordinator.

Tidsplan

 • Projektbaseretlærings-programmet forberedes foråret 2020
 • Implementering påbegyndes i skoleåret 2020/21 (uddannelse af frontløbere og øvrigt personale)
 • Afvikling af projektuger samt erfarings- og læringsopsamling foregår løbende i hele det to-årige forløb
 • Programmet afsluttes, evalueres og forankres juni 2022. Herfra videreudvikles tids- og handleplanen for de næste ambitiøse mål i arbejdet med projektbaseret læring i faglig tilknytning til STEAM
 • I sommeren 2022 er Nyager Skole projektbaseret STEAM-profilskole og kompetencecenter for kommunens øvrige skoler i forhold til arbejdet med 'Fremtidens Skole'

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med et medlems udtrædelse af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole har skolebestyrelsen behov for at supplere med et nyt medlem, hvorfor der anmodes om at udskrive suppleringsvalg i efteråret 2020 for Tinderhøj Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Morten Christiansens udtrædelse som medlem af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole tages til efterretning samt
 2. at udskrivelsen af suppleringsvalg på Tinderhøj Skole herunder frister for valget og valgbestyrelsen godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Morten Christiansen ønsker at udtræde som medlem af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole, da han fra det kommende skoleår ikke længere har børn på skolen. Da der ikke findes suppleanter, der ønsker at indtræde i skolebestyrelsen, ønsker skolebestyrelsen at afholde suppleringsvalg. Den ledige plads i skolebestyrelsen er reserveret til en forælder med barn i det specialpædagogiske centers afdeling på skolen, jf. bestemmelserne i folkeskoleloven.

De indstillede frister omfatter valgperioden frem til et eventuelt valg, som vil blive afholdt den 21. oktober 2020. Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, den siddende bestyrelsesformand samt et forældrevalgt medlem af den nuværende skolebestyrelse. Den nye skolebestyrelse vil tiltræde den 4. november 2020.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 1074 af 14/09/2017.

Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Uge 36: Skolen informerer om skolebestyrelsesvalget

Uge 39: Valgmøde på skolen

Onsdag den 7. oktober 2020: Frist for kandidatopstilling

Onsdag den 21. oktober 2020: Eventuel valghandling

Onsdag den 4. november 2020: Den nye skolebestyrelse tiltræder

Bilag

Bilag 1: Udtrædelse
Bilag 2: Plan og frister for suppleringsvalg på Tinderhøj Skole

Midlertidig lukning af Børnehuset Kompasset i forbindelse med renovering
Sag nr. 70

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børnehuset Kompassets bygninger er nedslidte, og institutionen forventes at skulle igennem en større renovering fra 2021. Da der er tale om en omfattende renovering, som formodentlig vil vare minimum to år, vil det ikke være hensigtsmæssigt at have børn og ansatte i bygningerne under renoveringen. Samtidig står Kompasset endnu engang uden en leder, og det kan blive en langvarig proces at rekruttere en ny og kompetent leder i den nuværende situation. I sagen anbefales det derfor at lukke Kompassets bygninger midlertidigt under renoveringen. Forældre tilbydes mulighed for at vælge, om deres børn efter 1. maj 2021 skal flyttes midlertidigt sammen med resterende personale til andre lokaler; eller få overflyttet deres barn til et andet dagtilbud fra oktober 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Børnehuset Kompasset lukkes midlertidigt fra 1. maj 2021 og indtil den planlagte renovering er gennemført,
 2. at tilbageværende børn og personale flyttes midlertidigt til andre lokaler fra 1. maj 2021 og indtil den planlagte renovering er gennemført,
 3. at børn fra Kompasset kan overflyttes til andre af kommunens dagtilbud fra oktober 2020 og frem til 1. maj 2021, ud fra de i sagen beskrevne kriterier, hvis forældre måtte ønske et andet dagtilbud til deres barn samt
 4. at Børne- og Kulturforvaltningen i november 2020 fremlægger en sag med forslag til midlertidige lokaler for Kompassets tilbageværende børn og personaler pr. 1. maj 2021, samt økonomiske og personalemæssige konsekvenser som følge heraf.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Til brug for udarbejdelse af sagen har forvaltningen modtaget udtalelser fra Kompassets forældrebestyrelse, Kompassets medarbejdere, samt fra de faglige organisationer BUPL og FOA. Der henvises til udtalelserne i sagen, jf. bilag 1. Endvidere har der været afholdt informations- og dialogmøde for alle forældre.

Baggrund

Renovering

Børnehuset Kompasset består af to bygninger placeret på Rødovrevej 367 og Horsevænget 9. Bygningerne er opført i hhv. 1940 og 1943. Forvaltningen begyndte i slutningen af 2019 at undersøge behovet for renovering af de to bygninger. Det blev konstateret, at bygningerne bærer præg af mange års slid ved anvendelse til børneinstitution. Der er derfor brug for en fuld renovering af begge bygninger, som omfatter blandt andet klimaskærm, køkken, installationer og indvendige overflader. Der indgår i grundlaget for budgetforslaget for 2021, at der afsættes ca. 12 mio. kr. til energirenovering af Kompassets bygninger i 2021 og 2022. Som følge af muligheden for at fremrykke anlægsmidler i forbindelse med COVID-19-krisen, er der allerede blevet afsat 200.000 kroner til brug i 2020 på projektering af renoveringen.

Ledelse

Lederstillingen i Kompasset blev vakant pr. 1. januar 2020, og i første omgang blev en anden af kommunens dagtilbudsledere konstitueret i stillingen for at sikre tid til at finde den rette leder. Kompasset havde desuden ikke haft en fast souschef eller en afdelingsleder i en længere periode. En ny leder skulle blandt andet stå for rekruttering af en souschef til institutionen og skulle stå i spidsen for institutionen under en forventet større renovering. Lederstillingen blev besat den 1. maj 2020, men blev igen ledig ved udgangen af maj 2020. Fra den 1. – 19. juni 2020 varetog en pædagogisk konsulent ledelsesansvaret. Fra den 19. juni og til udgangen af oktober 2020 er der konstitueret en leder i Kompasset. Den konstituerede leder får støtte fra lederen af Børnehuset Solsikken.

Indskrivning af børn

Der er pr. 1. august 2020 indskrevet 100 børn i Kompasset, heraf er 35 børn kommende skolestartere, der skal overgå til SFO den 1. maj 2021. Som konsekvens af den vakante lederstilling, har forvaltningen midlertidigt lukket for indskrivningen af børn, indtil en plan for ledelse og renovering er på plads.

Proces

På baggrund af ovenstående anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at Børnehuset Kompasset lukkes midlertidigt pr. 1. maj 2021 og frem til renoveringen af Kompasset er gennemført. Både BUPL og FOA bakker i deres udtalelser til sagen op om anbefalingen. Dette på grund af renoveringens omfang og den manglende ledelse samt for at sikre børn og medarbejderes tarv. Der vil fortsat ikke blive indskrevet børn i Kompasset.

Imens renoveringen finder sted anbefaler forvaltningen, at de resterende børn og medarbejdere flyttes samlet til andre lokaler. Forvaltningen vil forsøge at finde lokaler i Kompassets nærområde. Forældre, som ønsker overflytning til andre dagtilbud, vil få mulighed for overflytning fra oktober 2020 og frem til 1. maj 2021. Hvis ingen forældre ønsker overflytning, skal der findes en ny placering til cirka 65 børn.

Kriterier ved overflytning af børn

Kompassets forældrebestyrelse har i deres udtalelse til sagen fremkommet med en række forslag til kriterier for overflytning. Forslagene er i muligt omfang søgt indarbejdet i følgende anbefalinger til kriterier for overflytning af børn til andre dagtilbud:

 • Overflytning kan ske fra oktober 2020 til 1. maj 2021
 • Det vil være muligt at ønske plads i tre dagtilbud i prioriteret rækkefølge
 • Søskendebørn i Kompasset vil få tilbudt plads i samme dagtilbud.

Andre specifikke ønsker vil så vidt det er muligt også imødekommes. Ønsker kan prioriteres og eksempelvis omhandle:

 • Overflytning til dagtilbud, hvor søskende er indskrevet
 • Dagtilbud, der åbner kl. 6.00
 • Overflytning med en ven
 • Ønske om at forblive sammen med andre skolestartere
 • Ønske om ikke at blive overflyttet til et dagtilbud, hvor barnet tidligere har været indskrevet.

Hvis en families ønsker til en overflytning ikke alle kan imødekommes, vil forvaltningen gå i dialog med den enkelte familie om den bedste løsning for deres barn. Her vil der også blive givet mulighed for at annullere et ønske om overflytning og i stedet forblive i Kompasset.

Da Kompasset er et af de dagtilbud, der har udvidet åbningstid fra kl. 6.00 til 7.00, undersøger forvaltningen i øjeblikket, hvilket dagtilbud der vil kunne have udvidet åbningstid fra kl. 6.00 til 7.00 som erstatning for Kompasset fra 1. maj 2021. Broparken, der ligger geografisk tæt på Kompasset, har allerede udvidet åbningstid.

Ledelse

Når forvaltningen har modtaget alle forældres ønsker til dagtilbud fra oktober 2020 og frem, vil der blive udarbejdet en langsigtet plan for ledelse i Kompasset, der kan træde i kraft hurtigst muligt. Forvaltningen er opmærksom på nødvendigheden af at skabe stabilitet omkring ledelsesudfordringen. I personalegruppens og forældrebestyrelsens udtalelser til sagen er der et stort ønske om at finde en holdbar løsning på ledelsesudfordringen. Forvaltningens plan for at løse ledelsesudfordringen vil blive udarbejdet med henblik på en løsning, der som minimum kan fungere til renoveringen af Kompasset er gennemført. Forvaltningens plan for Kompassets fremtidige ledelse vil blive fremlagt som en del af sagen om forslag til midlertidige lokaler for Kompassets tilbageværende børn og personaler pr. 1. maj 2021, samt økonomiske og personalemæssige konsekvenser på baggrund heraf.

Personale

I udtalelsen fra Kompassets personalegruppe er der et stort ønske om, at hele Kompasset genhuses. Dette vil ikke være en mulighed på baggrund af anbefalingerne i denne sag, hvor forældrene gives mulighed for at flytte deres børn til andre dagtilbud.

I det omfang det bliver nødvendigt at omplacere medarbejdere, som følge af overflytning af børn til andre dagtilbud, vil det ske med udgangspunkt i kriterier for omplacering aftalt med medarbejderne. Forvaltningen vil her inddrage Kompassets lokale MED-udvalg og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt fællestillidsrepræsentanterne for BUPL og FOA. Både FOA og BUPL stiller sig til rådighed for at hjælpe medarbejderne bedst muligt.

Alle dagtilbudsledere i Rødovre vil blive inddraget i arbejdet med at sikre den bedst mulige overgang for medarbejdere fra Kompasset, hvis omplaceringer bliver aktuelt.

BUPL gør i deres udtalelse desuden opmærksom på, at jo færre medarbejdere, der er tilbage i Kompasset i forbindelse med overflytninger, jo mere sårbar vil personalegruppen være over for fravær, ferie m.m. FOA udtrykker desuden, at det for nogle medarbejdere vil forlænge usikkerheden om en ny kommende arbejdsplads, hvis den midlertidige lukning først sker fra 1. maj 2021. Når forvaltningen er bekendt med antallet af børn, der skal overflyttes til andre dagtilbud, vil forvaltningen se på mulige løsninger for at sikre mest mulig stabilitet for børn og medarbejdere frem mod den 1. maj 2021 og efterfølgende.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven og Rødovre Kommunes optagelsesregler.

Økonomiske konsekvenser

Fremlægges på november-møderækken, når den endelige fordeling af børn kendes.

Udgifter i forbindelse med flytning af børn og personale fra maj 2021 må forventes.

Tidsplan

 • 18. juni 2020: Orientering af personale og forældrebestyrelse om anbefaling af midlertidig lukning af Kompasset. På mødet blev personale og forældrebestyrelse varslet om afgivelse af udtalelse til sagen den 2. juli 2020.
 • 29. juni 2020: Forældremøde for alle forældre i Kompasset.
 • 29. juni 2020: Personalemøde i Kompasset.
 • 02. juli 2020: Frist for udtalelse til sagen. Forældrebestyrelse og personale i Kompasset samt de faglige organisationer BUPL og FOA er blevet inviteret til at udtale sig forud for udarbejdelse af den politiske sag.
 • 11. august 2020: Sagen behandles på Børne- og Skoleudvalget.
 • 19. august 2020: Sagen behandles i Økonomiudvalget.
 • 25. august 2020: Sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.
 • 26. august 2020: Alle forældre med børn i Kompasset modtager brev i e-boks med vejledning til ønsker om overflytning af børn
 • Ultimo august 2020: Evt. workshop for Kompassets medarbejdere, hvor de kan møde ledere fra andre dagtilbud i
  Rødovre.
 • Primo september 2020: Forvaltningen fordeler børn til overflytning fra Kompasset til andre dagtilbud med udgangspunkt i forældrenes ønsker og ledige pladser. Forældre orienteres.
 • Primo september 2020: Forvaltningen igangsætter proces ved behov for omplacering af medarbejdere i tæt samarbejde med de faglige organisationer BUPL og FOA.
 • Ultimo september 2020: Forvaltningen orienterer medarbejdere om eventuelle medarbejderomplaceringer.
 • Medio oktober 2020: Børn omplaceres til andre dagtilbud.
 • November 2020: Fremlæggelse af politisk sag om forslag til midlertidige lokaler for Kompassets tilbageværende børn og personaler pr. 1. maj 2021, samt økonomiske og personalemæssige konsekvenser på baggrund heraf.
 • 30. april 2021: Kompasset lukkes midlertidigt for renovering; børn og personale flyttes til andre lokaler.

Bilag

Bilag 1: Udtalelser til sagen
Bilag 2: Oversigt skoledistrikter og dagtilbud
Bilag 3: Dagtilbud med udvidet åbningstid

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til indfasning af minimumsnormeringer
Sag nr. 71

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har i 2020 fået bevilliget 4.185.000 kr. fra den statslige pulje til minimumsnormeringer i daginstitutioner. Midlerne skal nu udmøntes til institutionerne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i budget 2020 indarbejdes en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 4.185.000 kr. til Dagtilbudsområdet,
 2. at puljen til minimumsnormeringer i daginstitutioner på 4.185.000 kr. i 2020 fordeles mellem kommunens daginstitutioner efter deres normerede antal børn, så der tildeles 1.415 kr. pr. børnehavebarn og 2.830 kr. pr. vuggestuebarn samt
 3. at puljemidlerne i 2020 anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Folketinget har vedtaget en pulje i 2020 på 500 mio. kr. til normeringer i daginstitutioner. Rødovre

Kommunes andel af puljen er på 4.185.000 kr. Bevillingsbrevet er vedlagt som bilag. Puljens formål er at påbegynde arbejdet med at løfte normeringerne og skal på sigt føre til lovbundne minimumsnormeringer. Regeringen forhandler fortsat om flere midler til normeringer i 2021 og frem. Herunder om en model for lovbundne minimumsnormeringer.

I den offentlige debat omkring minimumsnormeringer har der været fremsat et ønske om, at der i en daginstitution burde være 3,0 vuggestuebørn pr. fuldtidsmedarbejder og 6,0 børnehavebørn pr. fuldtidsmedarbejder.

Hvis seneste opgørelse fra Danmarks statistik (2018) lægges til grund, kan Rødovre Kommunes normering opgøres til 3,1 vuggestuebørn pr. fuldtidsmedarbejder og 6,0 børnehavebørn pr. fuldtidsmedarbejder. Til sammenligning var landsgennemsnittet i 2018 3,2 vuggestuebørn pr. fuldtidsmedarbejder og 6,2 børnehavebørn pr. fuldtidsmedarbejder.

Hvis Rødovre Kommune skal have en normering svarende til 3,0 vuggestuebørn pr. fuldtidsmedarbejder opgjort efter Danmarks Statistiks opgørelsesmetode, vil det koste ca. 3,3 mio. kr. årligt.

Det bemærkes, at nøgletallene fra Danmarks Statistik ændrer sig fra år til år alt efter, hvor mange indskrevne børn, der har været i forhold til det normerede antal pladser. Danmarks Statistiks normeringstal for 2019 afventer fortsat.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i efteråret 2020 fremlægge et langsigtet forslag til, hvordan midlerne som følge af nationale krav om minimumsnormeringer kan medvirke til at forbedre kvaliteten i vores dagtilbud. Som led i forberedelserne til den politiske sag vil Børne- og Skoleudvalget blive involveret i form af blandt andet temadrøftelser. Tilsvarende vil Dagtilbudsområdets-MED og dagtilbudsledernes input til sagen også indgå i forberedelserne.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at tilskuddet i 2020 i Rødovre Kommune alene anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale. Det foreslås endvidere, at tilskuddet i 2020 fordeles ligeligt mellem kommunens daginstitutioner efter deres normerede antal børn, så der tildeles 1.415 kr. pr. børnehavebarn og 2.830 kr. pr. vuggestuebarn. Dette for at sikre et generelt løft af normeringerne til gavn for alle børn i daginstitutionerne. Beløbet pr. institution kan ses i bilag til sagen.

Forvaltningen foreslår, at midlerne i 2020 prioriteres til mere pædagogisk personale pr. børnegruppe om eftermiddagen. Ved at prioritere midlerne til minimumsnormering til et generelt løft af pædagogisk personale om eftermiddagen, vil alle forældre opleve et kvalitetsløft for deres børn, og alle børn, ikke mindst børn i udsatte positioner, vil få gavn af midlerne. Dette fordi normeringen er lavest om eftermiddagen, og børn i udsatte positioner har ekstra behov for adgang til pædagogisk personale, der kan samle børnene i mindre grupper og give mulighed for mere voksenkontakt.

En højere normering om eftermiddagen vil give daginstitutionerne bedre mulighed for:

 • At skabe læringsmiljøer for børnene hele dagen. Det vil sige, at der i højere grad kan sættes pædagogiske aktiviteter i gang om eftermiddagen.
 • At dele børnene op i mindre grupper. Dette er i dag kun muligt om formiddagen. Små grupper af børn giver bedre mulighed for fordybelse mellem børn og pædagogisk personale, og grupperne understøtter dermed dagtilbudsområdets mål om at sikre læring, trivsel, udvikling og dannelse for alle børn.
 • At iværksætte særlige indsatser for børn i udsatte positioner. Herunder bedre mulighed for tværgående samarbejde med PPR, Børne- og Familieafdelingen og forældrene.

Hver ekstra personaletime for alle vuggestue- og børnehavegrupper vil kræve, at daginstitutionernes budget skal forøges med ca. 7,3 mio. kr. Midlerne til minimumsnormeringer på 4,2 mio. kr. i 2020 vil således give mulighed for, at der hver dag kan tilføres ekstra personale på stuerne svarende til ca. 35 minutter.

Rødovre Kommune har forpligtet sig til, at tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Rødovre Kommune har ikke udliciterede institutioner og puljeinstitutioner.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene i institutionerne. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser). Tilskuddet kan herudover anvendes til udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale så som husleje, it og kompetenceudvikling.

Lov- og plangrundlag

Aktstykke 99, Folketinget 2019-20, afgjort den 23. marts 2020.

Økonomiske konsekvenser

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budget for 2020 på Dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Tilskuddet må ikke indgå i beregningsgrundlaget for fastsættelse af forældres egenbetaling. Taksterne på Dagtilbudsområdet vil derfor ikke blive ændret som følge af tilskuddet.

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Tilskuddet 2020 udmeldes til daginstitutionerne umiddelbart efter vedtagelsen i kommunalbestyrelsen i august 2020.

Midlerne skal anvendes i 2020.

Bilag

Bilag 1: Fordeling af puljemidler på institutioner
Bilag 2: Bevillingsbrev

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 72

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2020 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i status pr. ultimo juni 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget 'Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 for Børne- og Skoleudvalget'.

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2020 for Børne- og Skoleudvalget

Budgetforslag 2021 - 2024
Sag nr. 73

Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2021 - 2024, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 19. august 2020.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen er budgetforslaget lagt til Kommunalbestyrelsens medlemmer på KB-net. Budgetforslaget lægges endvidere på rk.dk til alle interesserede.

Budgetforslaget indledes med generelle bemærkninger, som beskriver regler og budgetlægningsproces, samt de hovedforudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Herefter vises budgettet opdelt på de enkelte udvalg i Rødovre Kommune. Bagerst i publikationen vises en oversigt over bevillingerne til de enkelte udvalg, takstoversigt og en række øvrige overblikstabeller over budgettet.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven §37-40

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Bilag BSU Grå bokse
Bilag 2: Bilag BSU Hvide bokse

Diverse
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.