Børne- og Skoleudvalget

01-12-2020

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Drejer Nielsen (C)
Formand Flemming Lunde Østergaard (A)

Sager 100 - 110

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 100

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

 1. Status på COVID-19.
 2. Der er ingen nyheder fra Schultz lovguide om Børn og Skole.
 3. Status på 'Læringsfællesskaber for alle'.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Status på Læringsfællesskaber for alle, november 2020

Anlægsregnskaber- Børnehuset Kæret og etablering af produktionskøkkener
Sag nr. 101

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i august 2018 givet en anlægsbevilling på 1.060.000 kr. til tilpasning af eksisterende køkkener i daginstitutionerne Søtorp og Æblehaven, samt en anlægsbevilling i 2019 på 12.550.000 kr. til opførelse af den midlertidige institution Børnehuset Kæret. Anlægsregnskaberne viser en samlet merudgift på 2.308.378 kr. Merudgiften modsvares af en ikke udnyttet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udskiftning af tag på børneinstitutionen Elvergården.

Anlægsregnskaberne for de to bevillinger forelægges til godkendelse.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet for køkkener i Søtorp og Æblehaven godkendes,
 2. at anlægsregnskabet for Børnehuset Kæret godkendes samt
 3. at det samlede merforbrug på 2.308.378 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Køkkener i Søtorp og Æblehaven

Arbejdet med tilpasning af køkkener i daginstitutionerne Søtorp og Æblehaven er nu afsluttet.

Der blev givet en anlægsbevilling på i alt 1.060.000 kr.

Oversigt over budget, forbrug og merforbrug er opstillet nedenfor:

 • Køkken i Æblehaven
  Budget/anlægsbevilling: 160.000 kr.
  Forbrug: 533.000 kr.
  Merforbrug: 373.000 kr.
 • Køkken i Søtorp
  Budget/anlægsbevilling: 900.000 kr.
  Forbrug: 1.606.703 kr.
  Merforbrug: 706.703 kr.
 • I alt
  Budget/anlægsbevilling: 1.160.000 kr.
  Forbrug: 2.139.703 kr.
  Merforbrug: 1.079.703 kr.

Årsager til merforbrug:

I Æblehaven er modtagerkøkkenet blevet ændret til produktionskøkken. Dette krævede, at det eksisterende køkken blev flyttet samt indkøb af ekstra inventar og etablering af nyt dørhul.

Under udførelsen af køkkenet i Æblehaven blev det konstateret, at det underliggende gulv ikke var udført fagligt korrekt. Desuden fandt man ud af, at vandtrykket fra undergrunden var så højt, at det krævede en helt ny konstruktion. Dette medførte ekstra udgifter til et midlertidigt køkken, mens arbejdet stod på, samt ekstra udgifter til selve arbejdet.

De ekstra udgifter betød et merforbrug på 373.000 kr.

Udgifter til etablering af køkkenet i Æblehaven i alt: 533.000 kr. (160.000 + 373.000 = 533.000 kr.).

Det bemærkes, at Børne- og Skoleudvalget den 10. november 2020 godkendte navnet ”Træet” til børnehuset, som er en sammenlægning af Æblehaven og Regnbuen.

I Søtorp er køkkenet ligeledes ændret fra modtagerkøkken til produktionskøkken ved indkøb af nyt inventar, ændringer i det eksisterende køkken samt tilbygning til det eksisterende køkken.

I forbindelse med dette projekt har der været flere uforudsete udgifter. Prisen på tilbygningen, ventilation samt el blev højere end forventet. Det var nødvendigt med et helt nyt ventilationsanlæg for at leve op til myndighedernes krav. Undervejs opdagede man endvidere, at det var nødvendigt at føre mere el frem til hele institutionen for at kunne drifte både institution og køkken.

De ekstra udgifter til tilbygning, ventilation og el betød et merforbrug på 706.703 kr.

Udgifter tiI etablering af køkken i Søtorp i alt: 1.606.703 kr. (900.000 + 706.703 = 1.606.703 kr.).

Børnehuset Kæret

Arbejdet med opførelsen af Børnehuset Kæret er afsluttet. Oversigt over bevilling og forbrug er opstillet nedenfor:

 • Anlægsbevilling i alt: 12.550.000 kr.
 • Forbrug i alt: 13.778.675 kr.
 • Merforbrug: 1.228.675 kr.

Årsag til merforbruget på de 1.228.675 kr. skyldes følgende:

 • opvarmning af bygningen er ændret til fjernvarme grundet elforsyningen.
 • ekstraarbejder i forbindelse med udledning/faskine.
 • føring af spildevandsledning blev noget længere og omstændelig end forudsat i budgettet.
 • nyt vandstik og ekstra ledningsføringer end forudsat i budget.

Merforbrug i alt på Børnehuset Kæret og de 2 køkkener:

Merforbruget på Børnehuset Kæret, Æblehaven og Søtorp er tilsammen på 2.308.378 mio. kr. (1.079.703 + 1.228.675 = 2.308.378 kr.).

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Generelle retningslinjer, budgetrepublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har i august 2018 bevilget 1.060.000 kr. til opførelse af produktionskøkkener i Søtorp og Æblehaven.

Der er forbrugt 2.139.703 kr. Merudgiften er på 1.079.703 kr.

Kommunalbestyrelsen har i 2019 givet en anlægsbevilling på 12.550.000 kr. til opførelse af den midlertidige institution Børnehuset Kæret.

Der er forbrugt 13.778.675 kr. Merudgiften er på 1.228.675 kr.

Det foreslås, at merudgiften på i alt 2.308.378 kr. (1.079.703 + 1.228.675 = 2.308.378 kr.) finansieres af kassebeholdningen.

Der henvises til, at der i 2020 ikke udnyttes en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udskiftning af tag på børneinstitutionen Elvergården. Bevillingen tilgår kassebeholdningen. I forbindelse med at der skulle udskiftes tag på Elvergården, blev det konstateret, at rørføring til varmeanlægget også er udtjent. Da rørføringen er placeret under taget, og kun kan udskiftes samtidig med en tagudskiftning, blev det besluttet, at tag og rørføring til varmeanlæg skulle udskiftes samtidig. Der er i budget 2021 afsat 14,5 mio. kr. til energirenovering af Elvergården, hvori indgår tagudskiftning. Dette arbejde udføres i 2022.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg anlægsregnskab Børnehuset Kæret
Bilag 2: Bevillingsoplæg Anlægsregnskab - køkkener

Ansøgning om anlægsbevilling - udendørs vaskestationer
Sag nr. 102

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 285.000 kr. til opsætning af permanente vaskestationer med varmt vand på daginstitutionerne Elvergården, Græshoppen og Skibet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 285.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til opsætning af permanente vaskestationer og afsættes rådighedsbeløb på 285.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at de midlertidigt etablerede vaskestationer erstattes med permanente installationer med varmt vand på grund af den fortsatte tilstedeværelse af COVID-19.

I takt med at det bliver koldere i vejret, opleves der i flere dagtilbud udfordringer med, at børnene skal vaske hænder i koldt vand.

På nuværende tidspunkt finder det enkelte dagtilbud lokale løsninger for håndvask i varmt vand. I nogle dagtilbud er man mere udfordret end andre.

Dagtilbuddene har desuden gjort sig en række positive erfaringer med udelivet i corona-perioden, hvorfor man ønsker at fortsætte med at være mere udendørs med børnene fremadrettet. Udendørs vaskestationer med varmt vand vil kunne understøtte organiseringen af den gode hverdag med mere udeliv. For yderligere information henvises til sag, 'Etablering af varmt vand i udendørshaner i dagtilbuddene', på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 10. november 2020. Sagen blev taget til efterretning.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen foretaget en prioritering blandt dagtilbuddene, som tager udgangspunkt i bl.a. deres nuværende adgangsmuligheder til varmt vand samt en vurdering af holdbarheden af de midlertidige installationer med koldt vand. I første omgang er det besluttet at søge om en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til installation af permanente vaskestationer i følgende institutioner:

 • Elvergården
 • Græshoppen
 • Skibet

Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen arbejder på at udarbejde en analyse over behov og priser på installering af permanente vaskestationer i de resterende dagtilbud samt de skoler, som har fået etableret udendørs vaskestationer med kun koldt vand.

Der vil fortløbende blive fremlagt sager til politisk behandling vedrørende vaskestationer.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 285.000 kr. til opsætning af udendørs vaskestationer i følgende dagtilbud:

 • Elvergården: 75.000 kr. ekskl. moms
 • Græshoppen: 105.000 kr. ekskl. moms
 • Skibet: 105.000 kr. ekskl. moms.

Der er i budget 2021 ikke afsat økonomi til projektet, da man på daværende tidspunkt ikke kendte til de udfordringer, som COVID-19 har medført. Det foreslås, at udgiften finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Udgiften vil blive håndteret som COVID-19 relateret.

Udgiften vedrører hovedfunktionen 05.25 Daginstitutioner.

Tidsplan

Udførelse: primo januar frem til midten af februar 2021

Ibrugtagning: forventes at kunne tages i brug i uge 7 2021.

Anlægsbevilling Ungecenter2610 ombygning af kantinekøkken
Sag nr. 103

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til om- og udbygning af kantinekøkkenet i Ungecenter2610. Der søges om at få frigivet rådighedsbeløbet, så renoveringen og ombygning af kantinekøkkenet kan påbegyndes.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til ud- og ombygning af køkkenet godkendes,
 2. at opgaven udbydes som underhåndsbud i fagentreprise,
 3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning,
 4. at tidsplanen godkendes samt
 5. at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2021 til Ungecenter2610, Om- og udbygning af kantinekøkken.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Ungecenter2610 har kantinekøkkenet en meget vigtig funktion, da det at indtage et måltid sammen bruges som et pædagogisk redskab.

Køkkenet er et samlingspunkt for skolen, og eleverne spiser hver dag morgenmad og frokost sammen.

Kantinekøkkenet er af ældre dato, og der er behov for en renovering og ombygning af dette centrale rum.

Ved en renovering og ombygning vil køkkenet desuden kunne bruges til fællesspisninger af foreninger som Lokal Hus Syd, der allerede låner lokalerne til fællesspisninger for områdets beboere, og foreningen Rødovre Folkekøkken. Sidstnævnte forening har ingen fast placering, men har pt. en aftale med Sportscaféen i Rødovrehallen. Der er således i forvejen en tradition for fællesspisninger i området. Ligesom det boligsociale arbejde kan være med til at støtte op om fællesspisnings-aktiviteter.

Det er folkekøkkenets erfaring, at de primært trækker gæster fra det område, hvor spisningen afvikles, og af den grund vil det fortsat være relevant at lave pop-up spisninger andre steder i byen - for at være hele Rødovres folkekøkken.

Ombygningen vil blive gennemført og koordineret i tæt samarbejde med Ungecenter2610.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til om- og udbygning af kantinekøkkenet på Ungecenter2610.

Udgiften vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud: jan-maj 2021

Udførelse: maj-september 2021

Ibrugtagning: efterår 2021

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg - Ungecenter2610 - Om- og udbygning af kantinekøkken

Anlægsbevilling Nyager Skole
Sag nr. 104

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til pædagogisk udnyttelse af fællesområder og gangarealer på Nyager Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslaget godkendes,
 2. at opgaven udbydes som underhåndsbud i fagentreprise,
 3. at gennemførelsen varetages af Teknisk Forvaltning,
 4. at tidsplanen godkendes samt
 5. at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. i 2021 til Nyager: Pædagogisk udnyttelse af fællesområder + gangareal.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Nyager Skole har en del uudnyttet gangareal, som vil være oplagt at inddrage som læringsrum. Set i lyset af de seneste skoleprognoser, som viser, at elevantallet på Nyager Skole vil stige markant de næste 10 år, vil udviklingen af læringsmiljøerne i gangarealerne være med til at skabe plads til flere elever.

Gangarealerne og fællesområderne vil blive indrettet med fast inventar, så holdbarhed og udtryk sikres bedst muligt. Der vil blive skabt rum til, at eleverne kan arbejde i mindre grupper, og der vil være fokus på at indrette forskellige typer af læringsrum.

Projektet vil blive udført i tæt dialog med skolen og skolebestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. til pædagogisk udnyttelse af fællesområder + gangareal på Nyager Skole.

Udgiften vedrører hovedfunktionen 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud: jan-maj 2021

Udførelse: maj-september 2021

Ibrugtagning: efterår 2021.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg - Nyager skole - Pædagogisk udnyttelse af fællesområder + gangareal

Status på indskrivning af børn i dagtilbud
Sag nr. 105

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen giver en status på indskrivningen af børn i dagtilbud i 2020, et overblik over udviklingen i børnetallet siden 2015 samt forventninger til børnetallet i 2021.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På Dagtilbudsområdet blev der i 2020 udlagt 975 0-2 års pladser. Der har i 2020 i gennemsnit været indskrevet 905 0-2 årige. Det vil sige, at 70 færre 0-2 årige har haft et pasningsbehov end forventet. Der ses særligt et fald i antallet af 0-2 årige børn i første halvår af 2020, hvorefter antallet af 0-2 årige er stabilt. Det er særligt Dagplejen, der har passet færre børn end forventet. Dagplejen forventes at kunne passe ca. 200 0-2 årige. I 2020 har Dagplejen i gennemsnit passet 162 0-2 årige.

I 2020 blev der udlagt 1.405 3-5 års pladser. Pladserne opgøres som et gennemsnit over året. Også kaldet helårsbørn. Der har i 2020 i gennemsnit været indskrevet 1.371 3-5 årige. Det vil sige, at der i gennemsnit har været indskrevet 34 færre 3-5 årige end forventet.

Fra 2019 til 2020 har der således været et faldende pasningsbehov for de 0-2 årige på 49 børn og en lille stigning i antallet af 3-5 årige på 8 børn. Udviklingen i børnetallet fra 2019 til 2020 har således ikke været som forventet i befolkningsprognosen.

Årsagen til den lavere udnyttelse af pladserne i 2020 tillægges bl.a. COVID-19, hvor forældre har valgt at passe deres børn hjemme. Dertil kommer, at flere tilflyttere end tidligere år beholder deres pladser i fraflytningskommunen.

I bilaget fremgår udviklingen i indskrivningen af 0-5 årige siden 2015 og frem til 2020. Af bilaget fremgår desuden den forventede gennemsnitlige indskrivning i 2021. Bilaget viser et stigende behov for pladser i perioden, og omregnet til enheder udgør stigningen 311 enheder. Det svarer til 131 flere 0-2 årige og 49 flere 3-5 årige.

Med udgangspunkt i de vedtagne befolkningsprognoser er der udlagt 925 0-2 års pladser og 1.450 3-5 års pladser i 2021, svarende til i alt 3.300 enheder.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Bilag

Bilag 1: Status på indskrivning 2020

Procesplan for revidering af Rødovre Kommunes sundhedspolitik
Sag nr. 106

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger procesplan for udviklingen af revideret sundhedspolitik til godkendelse. Procesplanen indeholder forslag til en proces for revidering af politikken, hvor der vil være en høj grad af inddragelse af alle relevante aktører, både borgere, lokale interessenter, politikere og medarbejdere på tværs af forvaltninger med fokus på at styrke arbejdet med sundhed ud fra det brede sundhedsbegreb i hele kommunen.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der igangsættes en proces, der skal føre til vedtagelse af ny sundhedspolitik i Rødovre Kommune samt
 2. at forslag til proces godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den nuværende sundhedspolitik "Sammen om sundhed" er udarbejdet i 2015. Den består af en beskrivelse af vision, værdier og strategimål, som stadig er vigtige og relevante at arbejde efter. Men efter seks år er det tid til at revidere sundhedspolitikken. Derfor tilrettelægges der i foråret 2021 en proces for revidering af politikken, hvor der vil være en høj grad af inddragelse af alle relevante aktører, både borgere, lokale aktører, politikere og medarbejdere med fokus på at styrke samarbejdet om sundhed både i lokalsamfundet, i frivillige foreninger og i kommunens institutioner.

Den nye sundhedspolitik vil sætte den politiske ramme for sundhedsområdet, og kommunens fagsektorer vil spille en afgørende rolle for sundhed som en tværgående indsats, der kommer til at påvirke den praktiske dagligdag for både borgere og medarbejdere de næste fire år på tværs af alle forvaltningsområder.

Sundhedspolitikken har sammenhæng til Rødovre Kommunes øvrige politikker blandt andre Udsattepolitikken, Handicappolitikken, Beskæftigelsespolitikken, Børne- og Ungepolitikken samt Helhedsplanen for psykisk sårbare borgere.

Der er i procesplanen lagt op til at arbejde med fem spor i udviklingen af politikken. De fem spor skal udvikles i samarbejde mellem alle interessenter og forvaltningsområder:

Spor 1: Rødovre i bevægelse

Spor 2: Den første røgfri generation i Rødovre

Spor 3: Trivsel i top

Spor 4: Fra overvægt til ligevægt

Spor 5: Sundhed og trivsel i skolen

Processen har fokus på at afdække, hvordan vi kan skabe endnu bedre rammer for borgerne i Rødovre inden for hvert af de fem spor med det brede sundhedsbegreb og mere lighed i sundhed som styrende perspektiv. Der vil særligt være fokus på tidlige indsatser og indsatser i det nære miljø, herunder i foreningslivet i Rødovre.

I processen vil der være åbenhed for, at der kan komme forslag om andre spor og perspektiver, som skal med i den kommende sundhedspolitik. Visionen for sundhedsindsatsen i Rødovre med ”Sundhed og Livskvalitet – lige mulighed for alle borgere” vil også blive revideret igennem processen.

Lov- og plangrundlag

Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Januar 2021 til oktober 2021.

Bilag

Bilag 1: Procesplan for revidering af sundhedspolitikken 2020

Årsrapport for den kommunale ungeindsats
Sag nr. 107

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år trådte i kraft den 1. august 2019. Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen har i fælleskab implementeret lovens intentioner og den ansvarsfordeling og organisering, som Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 14. maj 2019. Forvaltningerne har udarbejdet en årsrapport om Kommunal Ungeindsats, som forelægges til orientering. Årsrapporten fremlægges samtidigt i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at årsrapporten for Kommunal Ungeindsats 2019-2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den samlede kommunale indsats for unge under 25 år (KUI) er tilrettelagt i to enheder: En vejledningsenhed i Børne- og Kulturforvaltningen, tilknyttet grundskolen frem til elevens afslutning med en uddannelsesplan, samt en vejledningsenhed i Social- og Sundhedsforvaltningen, tilknyttet Jobcentret, for unge, der har forladt grundskolen.

Den samlede ungeindsats omhandler desuden det tværkommunale samarbejde om den nye uddannelsesinstitution Forberedende Grunduddannelse (FGU), som er etableret pr. 1. august 2019.

Formålet er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. En styrket indsats kan ruste unge bedre til en ungdomsuddannelse eller et job.

Vejledningsenheden i grundskolen er placeret på Ungecenter2610, i tilknytning til ungdomsskolen og skolens 10. klasse m.m., og omhandler de almene uddannelsesforberedende aktiviteter, uddannelsesparathedsvurderinger i 8. og 9. klasse, samt uddannelsesplaner for den enkelte elev ved afslutning. Desuden er der specialvejledning for unge med behov for socialpædagogisk støtte.

Vejledningsopgaven, tilknyttet Jobcentret, er indrettet i ungeafsnittet. Indsatsen omhandler uddannelsesvejledning i sammenhæng med social- og beskæftigelsesindsatsen for unge, der ikke begynder uddannelse, er frafaldstruet eller frafalder uddannelse. Ligeledes er der opfølgning på FGU-uddannelsesplaner samt videreførelse af socialpædagogisk støtte til unge med særlige behov.

Der er etableret en koordinerende funktion mellem de to forvaltninger, som sikrer overgangen mellem de to vejledningsenheder for de unge, der har særlige behov, eller som forventes en indsats videreført efter grundskolen og i voksenlivet i sammenhæng med social- og beskæftigelsesindsatsen.

Den nedsatte styregruppe, med deltagelse af Børne-og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen på ledelsesniveau, følger fortsat indsatsen med henblik på justeringer og resultatopfølgning.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet vedlagte årsrapport, der dels gør status på implementeringen, og dels redegør for aktiviteterne i den kommunale ungeindsats.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport for den kommunale ungeindsats 2019-2020
Bilag 2: Bilag 1. KUI - Organisering
Bilag 3: Bilag 2. KUI - Samarbejdsfora
Bilag 4: Bilag 3. KUI - Ungecenter2610
Bilag 5: Bilag 4. KUI - Ungeenheden i Rødovre Jobcenter
Bilag 6: Bilag 5. KUI - Vejviser

Diverse
Sag nr. 108

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste Ungecenter2610 ombygning af kantinekøkken
Sag nr. 109

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Anbefales.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 110

Beslutningskompetence: BSU

Beslutning

Taget til efterretning.