Børne- og Skoleudvalget

11-01-2022

Medlemmer

Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 1 - 5

Fold alle ud

Konstituering af Børne- og Skoleudvalget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Valg af formand og næstformand til Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget skal på mødet den 11. januar 2022 vælge en formand og næstformand for udvalget.

Beslutning

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A) blev valgt som formand for udvalget.

Anette Rachlitz (A) blev valgt som næstformand for udvalget.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december blev følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt til Børne- og Skoleudvalget:

 • Annie Arnoldsen Petersen (A)
 • Anette Rachlitz (A)
 • Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
 • Henriette Hesselmann (C)
 • Kenneth Rasmussen (F)

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunens styrelse, LBK nr. 318 af 28. marts 2017.

Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt af 28. januar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Børne- og Skoleudvalget fungerer i perioden 1. janaur 2022 til 31. december 2015.

Meddelelser
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Der er ingen meddelelser.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Generel orientering om Børne- og Skoleudvalgets ressortområde
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen vil på mødet give en introduktion til udvalgets ansvarsområde, struktur, budget samt igangværende og kommende større opgaver på udvalgets område.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Denne sag beskriver Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde, organisation, samt større igangværende og kommende opgaver.

Ansvarsområde

I henhold til Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt af 31. januar 2018, varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af dagpasning og undervisning, herunder:

 • daginstitutioner og dagpleje,
 • folkeskolen med tilhørende skolefritidsordninger,
 • byggelegepladser,
 • specialskoler og specialtilbud,
 • ungecenter,
 • pædagogisk udviklingscenter,
 • den kommunale tandplejedrift,
 • SSP-samarbejde,
 • samarbejde med private og selvejende institutioner samt
 • samarbejde med fælleskommunale organisationer.

Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af:

 • anlæg og arealer under udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om:

 • politikker og planer for udvalgets opgaver, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.
 • anlægsplaner
 • byggeopgaver indenfor udvalgets ansvarsområde. Udvalget har ansvaret for byggeriet i alle faser, indtil idriftsætning jf. § 10, stk. 6.
 • øvrige anlægsopgaver indenfor udvalgets ansvarsområde, og har ansvaret for anlægget i alle fase.

Fakta og organisering

Børne- og Kulturforvaltningen er opbygget med følgende områder:

 • Dagtilbudsområdet
 • Skoleområdet
 • Kultur- og Fritidsområdet
 • Børne- og Kulturforvaltningens administration, herunder Den kommunale Tandpleje.

I bilag 1 er en detaljeret oversigt over Forvaltningens opbygning og organisering.

Budget i 2022

Børne- og Skoleudvalgets samlede budgetramme (drift) er i 2022 på 979 mio. kr. på udgiftssiden og 227 mio. kr. på indtægtssiden, svarende til en nettoramme på 751 mio. kr. Anlægsbudgettet er på 94 mio. kr.

Budgettet er fordelt således (udvalgte områder):

 • Skole 454 mio. kr.
 • Dagtilbud 246 mio. kr.
 • Øvrige områder 33 mio. kr.
 • Sundhedsområdet 19 mio. kr.

Pr. 1. januar 2022 er der indskrevet ca. 918 vuggestuebørn og 1468 børnehavebørn i kommunens dagtilbud.

Der var pr. 5. september 2021 indskrevet 3.931 elever i Rødovre kommunes folkeskoler incl. 108 elever i interne specialklasser. Der var 101 elever på Ungecenter2610, 122 elever på Skovmoseskolen (heraf 35 fra Rødovre) og 49 elever på dagbehandlingstilbuddet Skiftesporet. Der er budgetlagt med køb af 616 privatskolepladser og 102 efterskolepladser, samt køb af 107 pladser på specialskoler, opholdssteder og specialklasser i andre kommuner.

Der er 2.099 børn, der bruger SFO 1 og SFO 2. Og der er budgetlagt med 480 pladser på Rødovre Kommunes byggelegepladser.

Råd, nævn og selskaber

På Kommunalbestyrelsesmøde den 1. december 2021 er der på børne- og skoleområdet nedsat følgende udvalg og bestyrelser:

 • Bestyrelsen for Rødovre Gymnasium
 • Bestyrelsen for Ungecenter2610

Igangværende og kommende opgaver på Dagtilbudsområdet

Kapacitetsstyring:

Grundet den stigende befolkningstilvækst i Rødovre er der kommet flere børn i vores dagtilbud. Der er derfor etableret en række nye dagtilbud, ligesom at flere dagtilbud er udvidet med ekstra stuer. Dagtilbudsområdet arbejder på en langsigtet investeringsplan, som skal matche det fremtidige pasningsbehov.

Den nye styrkede læreplan:

Den nye dagtilbudslov fra 2018 har afstedkommet en igangsættelse af et udviklingsarbejde i alle dagtilbud, blandt andet skal alle dagtilbud udarbejde læreplaner på en ny måde. Der er især fokus på udviklingen af arbejdet med kvalitet, evalueringskultur, pædagogisk udvikling og de 12 nationale mål om læringsmiljøer.

Børn i udsatte positioner og pædagogisk ressourceteam (PRT):

Vores dagtilbud oplever et stigende antal børn med særlige behov, hvorfor der gennem de seneste to år har været særligt fokus på arbejdet med børn i udsatte positioner og tidlig indsats i kommunens dagtilbud. Der er udviklet en ny tværfaglig visitationspraksis for børn med behov for særlige indsatser, og ligeledes arbejdes der med opkvalificering af medarbejdere til denne opgave.

Tilsyn:

Tilsynskonceptet har været under udvikling de senere år med fokus på at tilpasse tilsynsrammen til den nye dagtilbudslov af 2018. Fra 2022 er der vedtaget en ny lov om tilsyn som en del af minimumsnormeringsaftalen. Rødovre Kommunes tilsynskoncept lever i høj grad op til det nye tilsynskrav, men der skal i tilsynene fremadrettet være endnu større fokus på kvaliteten i dagtilbuddene og dagplejen, ligesom der stilles nye krav til øget forældreinddragelse.

Rekruttering og minimumsnormeringer:
Den nye styrkede pædagogiske læreplan sætter fokus på høj pædagogisk kvalitet i landets dagtilbud, bl.a gennem implementering af minimumsnormeringer, som Regeringen udmønter midler til frem til 2024. Rødovre Kommune har vedtaget en hurtigere indfasning af minimumsnormeringer end på landsplan. Høj pædagogisk kvalitet kræver dygtige pædagogiske ledere og medarbejdere, hvorfor Børne- og Kulturforvaltningen og Personale og Udvikling, er i gang med at undersøge, hvad der fremadrettet kan gøres for at tiltrække og fastholde dygtige pædagoger.

Digitalisering:

Der er fortsat stigende forventninger til det pædagogiske personales digitale færdigheder både i forhold til at leve op til GDPR-regler og for at understøtte børnenes digitale dannelse. Der skal derfor arbejdes videre med en digitaliseringsstrategi for Dagtilbudsområdet.

I bilag 2 findes en oversigt over større igangværende og kommende opgaver på anlægsområdet på Dagtilbudsområdet i 2022.

Igangværende og kommende opgaver på Skoleområdet

Tre overordnede indsatser:

Skoleområdet arbejder under tre overordnede indsatser; Læringsfællesskaber for alle (LFA), Sundhed & Trivsel (S&T) og Teknologi & Innovation (T&I).

Med indsatsen 'Læringsfællesskaber for alle' er der generelt et bredt fokus på alle børn og unge på hele skoleområdet. Netværket er pt. særlig opmærksomt på at styrke det pædagogiske indsatsteam (PIT) på skolerne, så der kan arbejdes endnu mere målrettet med de forebyggende, foregribende og indgribende indsatser til glæde for alle børn og unge på Rødovre Kommunes skoler. Kommunens specialpædagogiske center har i en periode oplevet udfordringer med rekruttering af kvalificeret personale, men er nu i mål med at besætte de ledige stillinger. Fra 1. februar 2022 er centret derfor fuldtallig med alle medarbejdere og en ny leder. I forhold til udvikling af centret afventer forvaltningen en rapport fra VIVE, som forventes ultimo januar 2022. Forvaltningen vil vende tilbage med et oplæg til en længere drøftelse senere på året.

'Sundhed & Trivsel' sætter fokus på børn og unges mentale, sociale og fysiske sundhed, trivsel og udvikling. Netværket S&T (tidligere Fremtidens skole) beskæftiger sig med flere aspekter af sundhed og trivsel bl.a. de fysiske læringsmiljøer og ’klog brug af data’.

Det overordnede fokus for indsatsen 'Teknologi & Innovation' i skoleåret 2021/2022 er styrkelse af teknologi og innovation i fagene, og handler særligt om, hvordan teknologi og innovation kan understøtte og udvikle de eksisterende fag og fagligheder i skolernes fagrække. Der arbejdes derfor med organiseringen og strukturen af teknologi og innovation i fagene, de professionelles læring og kompetenceudvikling til at kunne understøtte og udvikle teknologi og innovation i praksis på skolerne samt konkrete læringsforløb for alle elever på skolerne.

Implementering af klasseloft på 24 elever:

I forbindelse med budget 2022 blev det politisk besluttet at indføre et klasseloft på 24 elever fra skoleåret 2022/2023. Klasseloftet implementeres nedefra startende med de kommende 0. klasser i august 2022, og det forventes fuldt indfaset på alle årgange i 2031.

Håndtering af elevtilgang:

Skoleprognoserne tegner et billede af en massiv elevtilvækst de kommende år, og planlægningen af en stor udvidelse og ombygning af Valhøj Skole er i gang. Der er samtidig igangsat en lokaleanalyse på fem skoler, der skal give et billede af, om der er potentiale for, at skolernes lokaler og arealer kan udnyttes på en bedre måde, ligesom det nye klasseloft indtænkes.

En ung strategi:
'En ung strategi' er navnet på den nye ungestrategi i Rødovre Kommune, som er udviklet i tæt samarbejde med byens unge borgere. Indsatsen er skaleret løbende i 2021, og vil fra 1. januar 2022 være en sammenhængende indsats for unge. Fra 2022 er der bevilget budget til bl.a. personaleressourcer, så medarbejdere på tværs af forvaltningerne sammen med de unge kan skabe indsatser målrettet de unge.

Flere unge i erhvervsuddannelserne:
Kommunalbestyrelsen har med det seneste budgetforlig sat yderligere fokus på, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Skoleområdet vil derfor med hjælp fra relevante samarbejdspartnere sikre inddragelse af de unge og undersøge, hvilke relevante initiativer der kan understøtte, at flere unge får lyst til at vælge en erhvervsuddannelse.

Håndtering og implementering af det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem:
I oktober 2021 blev der indgået en ny national aftale om bl.a. de nationale test, Kvalitetsrapporten mv. Initiativerne træder gradvist i kraft fra skoleåret 2022/2023 til 2026/2027.

TekX 2.0:
TekX har på få år etableret sig som et enestående samlingspunkt for teknologisk leg og læring, og som en integreret del i mange læringsforløb på skolerne. Med TekX 2.0 fortsætter udviklingen, som bl.a. skal danne de fysiske rammer for ambitionerne i 'Sammen om Rødovre', og fremadrettet skabe et åbent læringsrum og fællesskab for alle borgere.

I bilag 2 findes en oversigt over større igangværende og kommende opgaver på anlægssiden på Skoleområdet i 2022.

Igangværende og kommende opgaver for Den kommunale Tandpleje:

Den kommunale tandpleje leverer tandpleje til 9500 borgere heraf langt størstedelen børn og unge men også omsorgspatienter, specialtandplejepatienter og socialtandplejepatienter. Tandplejen opererer efter kliniske retningslinjer sat af Sundhedsstyrelsen, men der har som følge af dårlig tandsundhed, vakante stillinger og Corona været opbygget en venteliste på børne- og ungeområdet, og det er derfor aktuelt svært ved at leve op til de gældende faglige anbefalinger ift. undersøgelsesintervaller og tidspunkt for tandregulering. Tandplejen har med Budget 22 fået tilført midler i hhv. 2022, 2023 og 2024 til opnormering på tandreguleringen/specialtandlægeområdet, så ventetiden på lovpligtig bøjlebehandling kan reduceres. En af Tandplejens større nuværende opgaver er derfor afvikling af ventelisten. Tandplejen arbejder på indførelsen af et nyt standard-indkaldeinterval baseret på faglig risikoalder og lovpligtige indberetningsårgange, som skal medvirke til større tandsundhed og ensartethed i ydelser. For at reducere undersøgelsesefterslæb efter Corona, fortsætter initiativ ’turbo-torsdag’ fra kl. 10-12.30, hvor patienter tages ind i den rækkefølge de kommer i halv tidsinterval ift. normale undersøgelser.

Det kommende år vil Tandplejen også have fokus på at gennemgå og opkvalificere omsorgstandplejen og specialtandplejen, så tilbud ensrettes og tilbydes til alle borgere i målgruppen. Der er til dette formål afsat midler på budget 2022 til opkvalificering af klinikinventar. Socialtandplejen har eksisteret i lidt over et år og fortsætter fremadrettet med tilbud til både gruppe 1, som er patienter, der ifølge loven skal tilbydes behandling og gruppe 2, som er de patienter, der ifølge loven kan tilbydes behandling. Rødovre Kommune har valgt til benytte denne mulighed mest muligt, og har derfor tilført midler til tandplejen, så opgaven varetages.

Planer og politikker

I december 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den seneste Børne- og Ungepolitik for Rødovre Kommunes børn og unge i alderen 0-18 år. Politikken sætter mål og retning for, hvordan kommunens børn og unge sikres gode, udviklende og trygge rammer for deres opvækst. Politikken indeholder visioner og målsætninger for fremtiden og anviser konkrete mål inden for hvert af følgende hovedafsnit:

 • Læring og trivsel
 • Personlig og social udvikling
 • Sundhed og bevægelse
 • Børnekultur
 • Brobygning og netværk
 • Medansvar og indflydelse.

Desuden har Sundhedspolitikken, Kultur- og Fritidspolitikken, Idrætspolitikken, Handicappolitikken samt Børnekulturpolitikken også betydning for børn og unge i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunens styrelse, LBK nr. 318 af 28. marts 2017.

Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt af 28. januar 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Organisationsdiagram, Børne-og Kulturforvaltningen
Bilag 2: Større igangværende og kommende opgaver på anlægssiden (ikke vedligehold) i 2022

Forskudte skolebestyrelsesvalg
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at indføre forskudte valg til skolebestyrelserne for forældrerepræsentanter med start i valgperioden, der påbegynder 1. august 2022.

Tidsplanen for skolebestyrelsesvalg 2022 forlægges til orientering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at indføre forskudte valg til skolebestyrelserne for forældrerepræsentanterne, således at skiftevis tre og fire forældrerepræsentanter vælges for en 4-årig periode hvert andet år,
 2. at tre af forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig valgperiode i en overgangsordning,
 3. at bestyrelsernes endelige sammensætning, hvad angår hvilke medlemmer der sidder for henholdsvis to og fire år, fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest i august 2022 samt
 4. at tidsplanen for skolebestyrelsesvalg 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der skal afholdes skolebestyrelsesvalg i 2022. Skolebestyrelserne har ydret ønske om forskudte valgperioder for forældrerepræsentanterne. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at der indføres forskudte valg for henholdsvis tre og fire af forældrerepræsentanterne. Fremadrettet afvikles valg til skolebestyrelserne hvert andet år (i lige årstal). Valget i 2022 vil blive det første valg til skolebestyrelserne, hvor forældrerepræsentanterne vælges forskudt.

Ændringen har til formål at sikre progression og stabilitet i skolebestyrelsernes arbejde. I dag vælger skolerne nye skolebestyrelser hvert fjerde år, og oftest er alle forældrerepræsentanter nyvalgte. Det betyder først og fremmest, at vigtig viden og erfaringer på baggrund af de seneste år arbejde i skolebestyrelserne kan gå tabt. Det har også den konsekvens, at fokus for en periode flytter sig fra selve kerneopgaven i skolebestyrelserne, da de nyvalgte - af naturlige årsager - skal sættes ind i skolebestyrelsernes arbejde, rammer og beføjelser. Hvis de forskudte valg indføres, vil der være et overlap på to år, hvor tre nye forældrerepræsentanter vil sidde i skolebestyrelserne sammen med fire forældrerepræsentanter, der allerede har siddet i bestyrelserne i to år. Erfarne kræfter vil således være bidragende til at sikre stabilitet i bestyrelsesarbejdet gennem vidensdeling og erfaringsudveksling.

De forskudte valg implementeres igennem en overgangsordning, hvor tre medlemmer vælges for to år. Ved konstitueringen laver skolebestyrelserne en indstilling om, hvem der sidder i skolebestyrelselserne i henholdsvis to år og fire år. Indstillingen afgøres ved lodtrækning, hvis forældrerepræsentanterne ikke kan blive enige på anden vis, jf. bekendtgørelsens §4. På baggrund af beslutningen udarbejder Børne- og Kulturforvaltningen en indstilling til Kommunalbestyrelsen om bestyrelsernes endelige sammensætning i forhold til, hvilke forældrerepræsentanter, der sidder i to og fire år.

Valghandlingen afholdes i marts 2022. Dette sker på ønske fra skolebestyrelsesformændene og giver mulighed for, at den nye bestyrelse kan nå at deltage i bestyrelsesmøder sammen med den nuværende bestyrelse i maj og juni.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen nr. 509 af 30. juni 1993.

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolenBekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Se bilag 1: tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2022.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2022

Diverse
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.