Børne- og Skoleudvalget

01-02-2022

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Fraværende

Kenneth Rasmussen (F), sag 7-16

Sager 7 - 16

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet fremlægges til orientering.

Kommissorium for helhedsplan på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Kommissorium for helhedsplan på Dagtilbudsområdet

Anlægsbevilling Islemark Produktionskøkken
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til etablering af produktionskøkken i Børnehuset Islemark.  

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. i 2022, til frokostordning i daginstitutioner - produktionskøkken i Børnehuset Islemark.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Af dagtilbudsloven fremgår det, at frokostordning i dagtilbud er obligatorisk, men at forældre minimum hvert andet år skal have mulighed for at fravælge frokostordningen, hvis ordningen er forældrefinansieret. I Rødovre Kommune er børnehavebørnenes frokost 100% forældrefinansieret, mens vuggestuebørnenes frokost indgår som en del af pasningstilbuddet.

Ved forældreafstemningen for perioden 2021-2022 har forældrebestyrelsen i Børnehuset Islemark ønsket frokostordning for børnehavebørnene. Frokostproduktionen skal øges væsentligt, da dagtilbuddets nuværende køkken i dag kun har kapacitet til at producere til vuggestuebørnene.

I sag nr. 98 på kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj 2021 blev principperne for produktion af frokost til børnehavebørn i Rødovre Kommune godkendt. Principperne skal sikre den bedste anvendelse af kommunens midler og at det ikke sker på bekostning af plads til børnene.

I sag nr. 99 på kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj 2021 blev det godkendt, at der i 2022 blev afsat et anlægsbudget på 3,9 mio. kr. til et produktionskøkken i Børnehuset Islemark. Anlægsbevillingerne til produktionskøkkener i dagtibuddene Broparken og Slottet blev frigivet i samme sag.

Børnehuset Islemark har i dag 36 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn. Dagtilbuddet er placeret i flere bygninger, og har børn på 1. sal i den ene bygning. Indretningen af Islemark er fleksibel, så fordelingen mellem vuggestuebørn og børnehavebørn kan tilpasses efterspørgslen.

Produktionskøkkenet i Islemark kan etableres i eksisterende lokaler uden inddragelse af børneareal. Det er ikke muligt at etablere et samproduktionskøkken. Uanset om Islemark selv producerer frokosten eller modtager den fra et andet køkken, så vil der skulle etableres en madelevator mellem stue og 1. sal i den ene bygning.

Projektet omhandler udvidelse af det eksisterende køkken, ændring af indvendige adgangsforhold til udeområder og arbejder på udeområderne.

Forslaget specificeres med brugerne på brugermøde og udføres med mindst mulig gene for personale og børn.

Opgaven konkurrenceudsættes med henblik på at få det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og det tilstræbes at anvende lokale entreprenører, dog med delleverancer fra SKI-aftaler.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget om et produktionskøkken i Børnehuset Islemark er anslået til 3,9 mio. kr. Der er på investeringsoversigten i budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 3,9 mio. kr. til etablering af et produktionskøkken i Børnehuset Islemark.

Der søges om en anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. til etablering af et produktionskøkken, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

I sag nr. 99 på kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj 2021 blev det godkendt, at der blev afsat et samlet driftsbudget til afledte driftsudgifter på 290.000 kr. i 2022 og 365.000 kr. fra 2023 og frem, til el, vand, varme og vedligehold i produktionskøkkenerne i dagtilbuddene Islemark, Broparken og Slottet. De øgede driftsudgifter i Børnehuset Islemark skønnes at udgøre 80.000 kr. pr. år., som indregnes i budgettet for 2023.

Alle udgifter vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Udgifter til mad og eventuelt ekstra personale finansieres af forældrebetalingen.

Tidsplan

Projektering og udbud: februar – juli 2022.

Udførelse: August – november 2022.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg Islemark - Produktionskøkken.docx

Anlægsbevilling - ankomstområdet Skovmoseskolen
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 800.000 kr. til sikring af ankomstområdet på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslag og tidsplan godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2022 til sikring af ankomstområdet på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På grund af de trafikale forhold ved ankomstområdet på Skovmoseskolen ønskes en ekstra facade/dør af sikkerhedsmæssige årsager. Det ekstra vindfang giver eleverne mulighed for at stoppe op af flere omgange. Herudover giver det personalet bedre forudsætning for at gribe ind, inden eleverne bevæger sig ud på de omkringliggende arealer herunder parkeringspladsen ud til Rødovre Hallen. Forslaget omfatter etablering af ekstra dør for adgangsstyring i forhold til brugere, samt arbejder for bedre adgang ved hovedindgangen.

Forslaget specificeres med brugerne på brugermøde og udføres med mindst mulig gene for personale og elever.

Sikring af ankomstområdet vil i praksis være opdelt i flere mindre entrepriser. Kommunens byggestyringsregler giver mulighed for, at Teknisk Forvaltning ved mindre entrepriser på under 300.000 kr. kan løse opgaven som underhåndsbud, hvor man ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at lave et offentlig udbud. Ved underhåndsbud kan man indhente tilbud fra 1-2 entreprenører og igangsætte arbejdet, hvis tilbuddet er tilfredsstillende. Indhentes mere end ét tilbud, skal der altid indhentes et tilbud fra lokale håndværkere/entreprenører, hvis der findes kvalificerede lokale tilbudsgivere.

Projektet har været drøftet med Handicaprådet.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til gennemførelse af forslaget om sikring af ankomstområdet på Skovmoseskolen er anslået til 800.000 kr. Der er på investeringsoversigten i budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til etablering af sikring af ankomstområdet på Skovmoseskolen.

Der søges om en anlægsbevilling på 800.000 kr. til sikring af ankomstområdet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

Der regnes ikke med øgede driftsudgifter i forbindelse med forslaget.

Udgiften på 800.000 kr. vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud: februar – juni 2022.

Udførelse: August – oktober 2022.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg Skovmoseskolen - Sikring af indgangsparti

Fremrykning af anlægsbevilling som følge af påbud
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har modtaget to påbud på henholdsvis Rødovre Skole samt Islev Skole. Der blev i budget 2022 i overslagsåret 2023 afsat et rådighedsbeløb på 925.000 kr. til renovering af Islev skolegård samt et rådighedsbeløb på 550.000 kr. til et nyt loft i idrætssalen på Rødovre Skole. Sagen vedrører som følge af de to påbud forslag om at fremrykke midlerne til de to projekter til 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 925.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til Islev Skole: Renovering af skolegård og afsættes rådighedsbeløb på 925.000 kr. i 2022, som finansieres af kasse beholdningen samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til Rødovre Skole: Nyt loft i idrætssal og afsættes et rådighedsbeløb på 550.000 kr. i 2022, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har været på tilsynsbesøg på Islev Skole primo januar 2022. Tilsynsbesøget har medført et påbud omhandlende, at alle færdselsområderne på Islev Skoles SFO's legepladser skal være sikkerhedsmæssigt forsvarlige at færdes på. Belægningen fremstår flere steder med kanter og højdeforskelle samt løse fliser. Arbejdstilsynet lægger særlig vægt på, at der er risiko for fald og snublen som i yderste konsekvens kan føre til knoglebrud.

Påbuddet medfører, at belægningen skal udskiftes flere steder end den oprindelige planlagte renovering af belægningen i det aflange gårdrum mellem skolen og SFO'en. Der vil derfor blive udført lokale omlægninger af belægningen, hvor påbuddet kræver det.

I sommeren 2021 fik Rødovre Skole et påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende nedstyrtede loftsplader i idrætssalen. Bygningsafdelingen har efterfølgende udbedret skaden på baggrund af påbuddet.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2022 i overslagsåret 2023 afsat 925.000 kr. til renovering af Islev Skolegård og 550.000 kr. til renovering af loftet i idrætssalen på Rødovre Skole. I alt 1.475.000 kr.

Det foreslås, at de to anlægsbevillinger til renovering af loftet i idrætssalen på Rødovre Skole samt renoveringen af Islev Skolegård rykkes til 2022 i stedet for 2023 som følge af de to påbud og finansieres af kassebeholdningen.

Det forventes, at den samlede anlægssum under Børne- og Skoleudvalget i 2022 balancerer som følge af, at det vedtagne projekt omkring renovering af Vestfacaden ved Valhøj Skole på 3 mio. kr. først gennemføres i 2023 på grund af en ændring i byggeetaperne. Renovering af facaden udføres derfor ikke i 2022 som først antaget.

Tidsplan

Projektet på Islev Skole, skolegården forventes at tage ca. 5 måneder med opstart i marts 2022 og ibrugtagning i august 2022.

Børne- og Skoleudvalget vil få en status på projektet, herunder økonomi og tidsplan på udvalgsmødet i maj 2022.

Genhusning af Børnehuset Solen
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler ansøgning om anlægsbevilling og afsættelse af rådighedsbeløb i 2022 til genhusning af Børnehuset Solen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget til genhusning af Børnehuset Solen i Sundhedscenterets lokaler og afsættes rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i 2022, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning vurderet, at det er nødvendigt at genhuse dagtilbuddet Solen, da dagtilbuddet er placeret midt i en byudviklingszone, hvor naboejendomme omkring bygningen nedrives, og der i stedet opføres nye boliger helt op til dagtilbuddets matrikel. Eksempelvis giver det store rystelser, når der spunses (store jernplader som skal ned i jorden), arbejdet med store maskiner der støjer og skaber støv, samt den meget store transportaktivitet fra lastbiler på alle sider af Solen. Der er således ikke mulighed for at skabe afstand til byggeområderne, hvilket giver så store gener, at forvaltningen i det konkrete tilfælde anbefaler en genhusning af personale og børn.

Dagtilbuddet Solen har to vuggestuer med 24 børn og to børnehavestuer med i gennemsnit 40 børn.

Følgende arbejder forventes udført fra 1. marts til 31 december 2022:

• 1.3.22 til 21.3.22: Spunsning

• 22.3.22 – 2.5.22: Fjernelse af jord

• 2.5.22 – 31.12.22: Opstilling af beton elementer, støbning samt færdiggørelse af råhuset.

Fra primo marts 2022 og frem til ca. medio 2023 anbefaler forvaltningen, at Rødovre Kommune genhuser personale og børn, da der er ekstra meget støv, støj og vibrationer i denne periode, hvilket generer børn og medarbejdere i betragteligt omfang.

Forvaltningen foreslår, at Solen bliver genhuset i det nuværende Sundhedscenter, Egegårdsvej 77, da medarbejderne fraflytter lokalerne i februar måned.

Sundhedscenteret er i fin stand, og inden børn og personale flytter ind, vil det blive klargjort, så det lever op til de gængse krav til et dagtilbud.

Der bliver således etableret legeplads, installeret børnetoiletter, puslerum samt stuer til børnehavegrupperne. Der er desuden et køkken til rådighed samt et stort personalerum.

Så snart sagen er offentliggjort, vil forvaltningen orientere personale, bestyrelse, forældre, faglige organisationer og informere om det videre forløb. Parterne vil blive inddraget i processen med genhusning.

Den videre proces:

Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning er i gang med en analyse af behovet for pladser og langsigtede investeringer på dagtilbudsområdet de kommende år. I analysen indgår også de allerede planlagte renoveringer og det deraf følgende behov for genhusninger over de kommende år. I den forbindelse vil der ligeledes blive kigget på placeringen af dagtilbuddet Solen på længere sigt.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 3 mio. kr. i 2022.

Der prioriteres ca. 1,5 mio. kr. til udearealer og ca. 1,5 mio. kr. til indendørs ombygninger.

Prisen indeholder etablering af legeplads (bl.a. flytning af legeredskaber, opsætning af hegn, belægning, m.m.).

Derudover skal der etableres udgange til legepladsen.

Indvendigt skal der foretages mindre ombygninger i form af bl.a. nedrivning af vægge, etablering af puslerum samt opsætning af børnetoiletter og garderober.

Den samlede anlægsramme forventes ikke anvendt fuldt ud, hvorfor forbruget til genhusning af Solen forventes modsvaret af et samlet mindreforbrug på anlægsrammen.

Udgiften på 3 mio. kr. vedrører Børne- og Skoleudvalget, hovedfunktion 05.25.

Tidsplan

Der forventes genhusning i perioden primo marts 2022 til medio 2023.

Børnehuset Carlsro - flytning af budget
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 28. september 2021, at Børnehuset Carlsro overgik fra selvejende til kommunal drift. Beslutningen betyder, at der skal flyttes bevillinger mellem udvalg, hvorfor denne bevillingssag nu forelægges. Sagen er udelukkende en konsekvens af den organisatoriske ændring.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Børnehuset Carlsros huslejebudget på 642.000 kr. flyttes fra BSU til ØU i 2022 og fremefter,
 2. at Børnehuset Carlsros budget til vedligeholdelse på 97.000 kr. flyttes fra BSU til ØU i 2022 og fremefter samt
 3. at der i 2022 flyttes 60.000 kr. fra BSU til ØU til husleje for Børnehuset Carlsro samt 73.000 kr. fra BSU til ØU til dækning af resterende udgifter til vedligehold af udearealer for Børnehuset Carlsro.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børnehuset Carlsro får i 2022 budget på lige fod med de øvrige kommunale dagtilbud. Som selvejende institution har Børnehuset Carlsro haft et huslejebudget og et budget til vedligeholdelse. Teknisk Forvaltning overtager nu administrationen af lejemålet i lighed med andre kommunale lejemål, ligesom vedligeholdelsesbudgettet også flyttes. Det betyder, at der skal flyttes bevillinger fra Børne- og Skoleudvalget til Økonomiudvalget for husleje og vedligeholdelse af udearealer.

Der er efter kommunaliseringen af Børnehuset Carlsro konstateret et efterslæb på vedligeholdelse af dagtilbuddets legeplads. Legepladsen har således behov for et større løft for at kunne leve op til Rødovre Kommunes standard for legepladser i dagtilbud. Midler til opgradering af legepladsen vil blive prioriteret fra det afsatte anlægsbudget til etablering og vedligeholdelse af legepladser på Dagtilbudsområdet fra 2023.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der flyttes i 2022 og fremefter 642.000 kr. i huslejebudget fra BSU funktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge til ØU funktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Der flyttes i 2022 og fremefter 97.000 kr. i budget til vedligeholdelse fra BSU funktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge til ØU funktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Der er i 2022 et yderligere behov for 133.000 kr. til husleje og vedligehold for Børnehuset Carlsro. Disse midler findes inden for Dagtilbudsområdets ramme. Der flyttes derfor i 2022 133.000 kr. fra BSU funktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge til ØU funktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Det ekstra budgetbehov i 2023 og frem indarbejdes i budgetprocessen for 2023.

Tidsplan

Ingen.

Sammenlægning af Bybjergets vuggestue og Bybjergets børnehave
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Sagen omhandler sammenlægning af Bybjergets Vuggestue og Bybjergets Børnehave pr. 1. juni 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at sagen sendes i høring for de berørte forældrebestyrelser, personalegrupper og relevante faglige organisationer med høringsfrist d. 28. marts 2022, samt
 2. at sagen genoptages på maj-møderækken med endelig vedtagelse i Kommunalbestyrelsen d. 31. maj 2022.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede i august 2003, at hvis der opstår ledervakancer i geografisk tæt placerede daginstitutioner, så skal udvalget tage stilling til, om daginstitutionerne skal sammenlægges.

Lederen af Bybjergets Vuggestue fratræder sin stilling med udgangen af april 2022 i forbindelse med pension. I den forbindelse er der i gangsat en proces, der skal undersøge, hvordan Bybjergets Vuggestue og Bybjergets Børnehave kan sammenlægges.

Dagtilbuddene er naboer. Vuggestuen er normeret til 32 0-2 årige, mens børnehaven er normeret til i gennemsnit 64 3-5 årige. Processen involverer personalet og forældrebestyrelserne i begge dagtilbud samt forvaltningen.

På baggrund af tidligere erfaringer med sammenlægning af dagtilbud i Rødovre Kommune arbejdes der ud fra fire principper for, hvordan en sammenlægning kan ske succesfuldt:

 1. De to dagtilbud skal kunne dele børn
 2. Der skal etableres et stærkt ledelsesteam
 3. Der skal være medarbejderinvolvering og faglige sparring på tværs af personalet i de to huse
 4. En gennemsigtig proces for forældre og personale

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler desuden en sammenlægning, da det kan sikre større kontinuitet i barnets dagtilbudsliv. Det skyldes, at børnene i et integreret dagtilbud ikke skal skifte dagtilbud, når de går fra vuggestue til børnehave. I et integreret dagtilbud kan der etableres et længerevarende forældresamarbejde og det pædagogiske personale kan sikre de bedste sammenhænge for barnet. Det betyder, at vigtig viden ikke risikerer at gå tabt i skiftet mellem to dagtilbud, og at barnets potentialer løbende understøttes. Dette er ikke mindst til gavn for børn i udsatte positioner, hvor personale og ledelse bedre kan følge barnet og dets familie i de cirka 5 år, som barnet har sin gang i dagtilbuddet.

Begge dagtilbud lever i dag op til kriterierne for ekstra minimumsnormeringer, jf. Rødovre modellen for udmøntning af minimumsnormeringer, som blev vedtaget i marts 2021 Det betyder, at mere end 15% af børnene i dagtilbuddene lever op til Danmarks Statistiks kriterier for børn, der lever i udsatte familier. Rødovre har derfor besluttet, at disse dagtilbud får en lidt højere andel af minimumsnormeringerne. Børn fra udsatte familier har stor gavn af sammenhængende indsatser, hvor færre fagpersoner skal understøtte barnet og dets familie, hvilket bedre kan sikres ved at sammenlægge de to dagtilbud.

Processen med at undersøge mulighederne for sammenlægning er påbegyndt. I starten af 2022 afholdes fælles personalemøder, så medarbejderne har mulighed for at lære hinanden at kende og hinandens pædagogiske ståsteder. Dog skal det bemærkes, at der allerede nu er et tæt samarbejde mellem de to dagtilbud, da deres matrikler støder op mod hinanden, samt at en stor del af vuggestuens børn allerede i dag fortsætter i børnehaven. I samarbejde med personalet, vil der efter personalemødet blive igangsat et arbejde med at formulere nye fælles pædagogiske principper. Derudover vil der blive arbejdet med de fremtidige principper for arbejdsfællesskabet.

Forslag til fremadrettet organisering:

Børnetal:

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der ikke ændres på antallet af børn eller medarbejdere i et nyt samlet dagtilbud. Der kan dog fremadrettet som i alle andre dagtilbud ske justeringer i alderssammensætningen af børn, hvis behovet for pladser ændrer sig. Vuggestuebørnene forbliver i lokalerne fra Bybjergets Vuggestue, og børnehavebørnene forbliver i lokalerne fra Bybjergets Børnehave.

Ledelsen:

Det fremtidige ledelsesteam vil bestå af en dagtilbudsleder og en souschef, som skal kunne indtræde i dagtilbudslederens rolle, hvis denne er fraværende. Der vil blive rekrutteret en ny souschef efter sammenlægningen.

Fysiske rammer:

Dagtilbuddene er placeret i DABs bygninger, som Rødovre Kommune lejer sig ind i. Dagtilbuddene er allerede i dag naboer, men fysisk adskilt af sti og hegn. Der vil i starten af 2022 blive igangsat en dialog med DAB for at forsøge at skabe en mere sammenhængende legeplads for dagtilbuddet. Det vil give bedre mulighed for personalesamarbejde og en mere glidende overgang fra vuggestue til børnehave. Forvaltningen vil endvidere afdække, om der er nogle nødvendige indretningsmæssige ændringer, der bør foretages, så det eksempelvis bliver muligt at samle alle personaler i et personalerum etc.

Øvrige tiltag:

Hvis det besluttes at sammenlægge Bybjergets vuggestue og Bybjergets børnehave, så vil de to dagtilbud og forvaltningen arbejdere videre med følgende:

 • Nyt navn til det samlede dagtilbud
 • Fælles forældrebestyrelse
 • Pladsvisitering til et integreret dagtilbud
 • Fælles hjemmeside

Den videre proces:

Efter en eventuel sammenlægning vil der fortsat være fokus på at understøtte sammenlægningsprocessen. Der vil i samarbejde med forvaltningen blive afsat tid ved de kommende personalemøder og personalelørdage til at evaluere og tilpasse pædagogikken i det nye samlede dagtilbud med henblik på at sikre og udvikle kvaliteten.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven samt Børne- og Skoleudvalgets principbeslutning fra august 2003 om sammenlægning af geografiske tæt placerede institutioner.

Økonomiske konsekvenser

Sammenlægningen af Bybjergets vuggestue og Bybjerget børnehave vil betyde en samlet nettobesparelse på 300.000 kr. Besparelsen vil blive indarbejdet i budget 2024 og frem. Ikke anvendte lønmidler til ledelse i 2022 og 2023 bebyttes til sammenlægningsprocessen og tilpasning af personaleressourcer.

Tidsplan

7. februar-28. marts 2022: Høringsperiode

Maj 2022: Genoptagelse efterhøring med endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

1. juni 2022: Sammenlægningen træder i kraft.

Revision af skolestyrelsesvedtægten for skoleområdet
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Styrelsesvedtægten for skoleområdet revideres med afsæt i de gældende politiske beslutninger fra de senere år, herunder på baggrund af ændringer i Lov om Folkeskolen samt relevante bekendtgørelser. Styrelsesvedtægten er ligeledes tilpasset med en tydeliggørelse af Rødovre Kommunes tværgående indsatser på skoleområdet. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den reviderede styrelsesvedtægt sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne på de syv folkeskoler samt Ungecenter2610.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at styrelsesvedtægten sendes til udtalelse i skolebestyrelserne med deadline 8. marts 2022.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægtens formål

Kommunalbestyrelsen skal efter indhentelse af udtalelse fra skolebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens skoler (jf. Folkeskoleloven §41). Jf. Børne- og Undervisningsministeriet skal styrelsesvedtægten supplere Folkeskoleloven, de dertilhørende bekendtgørelser og kommunalbestyrelsens politiske beslutninger samt mål og rammer for kommunens skoler. I vedtægten fastsætter kommunalbestyrelsen således de nærmere retningslinjer for styrelsen af skoleområdet, ligesom vedtægten indeholder lokale udmøntninger af nye love og bekendtgørelser under Folkeskoleloven. Bilagene til styrelsesvedtægten indeholder en fortegnelse over de spørgsmål, som kommunalbestyrelsen eller Børne- og Skoleudvalget har besluttet vedrørende skoleområdet som helhed samt de enkelte skoler. Det er bl.a. bestemmelser om undervisning, skolefritidsordninger, kommunale mål og udviklingsplaner, uddelegering af beslutningskompetence samt andre væsentlige forhold, der går på tværs af skoleområdet. Styrelsesvedtægten skal løbende revideres, så den er opdateret ud fra ændringer i Folkeskoleloven samt nye bekendtgørelser. Derudover revideres styrelsesvedtægten, såfremt der har været mange ændringer, hvorfor Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at det samlet set giver mening at opdatere vedtægten nu.

Revideret styrelsesvedtægt for Rødovre Kommunes skoler

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed den opdaterede styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægten for skoleområdet samt dertilhørende bilag er opdateret ud fra de seneste års ændringer i Folkeskoleloven, relevante bekendtgørelser samt politiske beslutninger i kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget. Styrelsesvedtægtens bilag er ligeledes opdateret med en beskrivelse af Rødovre Kommunes tre tværgående indsatser; Læringsfællesskaber for alle, Teknologi og Innovation og Sundhed og Trivsel. Nærværende revision af styrelsesvedtægten indebærer udelukkende opdateringer af styrelsesvedtægten ud fra allerede vedtagne beslutninger, herunder enten fra Folkeskoleloven og bekendtgørelser eller lokalt vedtagne beslutninger. Der henvises til relevante sagsfremstillinger.
Væsentlige ændringer er fremhævet i styrelsesvedtægten samt bilag, og der er bl.a. foretaget følgende korrektioner.

Kapitel 1
Kapitlet er blevet præciseret med afsæt i lokale forhold, herunder er fordelingen af forældrerepræsentanter i skolebestyrelser opdateret. Dette er jf. organiseringen af Rødovre Kommunes specialpædagogiske centres afdelinger på Tinderhøj Skole og Valhøj Skole.

Derudover er kapitlet opdateret med beslutningen om, at forældrerepræsentanterne til skolebestyrelserne vælges ved forskudte valg, således at skiftevis tre og fire forældrerepræsentanter vælges hvert andet år for en fireårig periode (jf. KB-sag nr. 8 af 25. januar 2022).

Kapitel 2
Ingen ændringer.

Kapitel 3
Der er tilføjet mindre præciseringer af indholdet og rammerne omkring dialogmøder.

Kapitel 4
Styrelsesvedtægtens ikrafttrædelse er tilføjet.

Bilag 1
Der er tilføjet afsnit om de politiske og pædagogiske rammer for skoleområdet og de politiske visioner for faglige resultater. Der er derudover tilføjet beskrivelser af kommunens tværgående indsatser; Læringsfællesskaber for alle, Teknologi og Innovation og Sundhed og Trivsel, samt en beskrivelse af de fire profilskoler.

Der er tilføjet afsnit 1.3 om regler til valg for skolebestyrelserne (jf. bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017), herunder bl.a. om kommunalbestyrelsens delegering af kompetencen til at tage udtrædelser af skolebestyrelserne til efterretning samt godkende suppleringsvalg til skolechefen (jf. sag nr. 84 af 6. oktober 2020).

Der er tilføjet afsnit om antimobbestrategi (jf. § 1b, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 316 af 5. april 2017).

Bilag 2
Bilaget er opdateret med de nye regler om klasseloftet på 24 elever i Rødovre Kommunes skoler, jf. BSU-sag nr. 81 af 30. november 2021.

Som følge af forliget ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolereformen” og efterfølgende ændringer af Folkeskoleloven af d. 2. maj 2019 er det ugentlige timetal i indskolingen opdateret, og der er tilføjet afsnit om mulighed for yderligere afkortning af dagen i indskolingen, og konvertering af den understøttende undervisning i mellemtrin og udskoling er tilføjet jf. KB-sag nr. 106 af 25. juni 2019.

Reglerne om fravær og skolefrihed er opdateret jf. bekendtgørelse om fravær nr. 1063 af 24. oktober 2019.

Der er derudover i bilaget tilføjet en beskrivelse af Rødovre Kommunes specialpædagogiske center, der startede op 1. januar 2020, jf. KB-sag nr. 45. af 26. marts 2019.

Bilag 3
Tidligere afsnit om visitationsregler for tildeling af støtte- og ressourcepædagogtimer er udgået, da dette er omlagt som del af PIT-indsats (pædagogisk indsatsteams), jf. KB-sag nr. 45. af 26. marts 2019.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Den nye styrelsesvedtægt for skoleområdet træder i kraft den 1. maj 2022.

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for Rødovre Kommunes skoleområde - med markeringer

Benchmarkinganalyse af brugertilfredshed på skoleområdet
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger med denne sag resultaterne af Indenrigs- og Boligministeriets benchmarkinganalyse af forældretilfredsheden i Rødovre Kommunes skoler. Resultaterne er udgivet i november 2021. Undersøgelsen er afviklet vha. spørgeskemaer til et repræsentativt udsnit af forældre på kommunens seks almene folkeskoler i foråret 2020 som en del af en national brugertilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik udførte for det daværende Social- og Indenrigsministerium.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at resultaterne tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Spørgeskemaundersøgelsen indeholder 14 spørgsmål, hvoraf benchmarkinganalysen er baseret på besvarelserne af et spørgsmål omhandlende forældrenes samlede tilfredshed med skolerne. Analysen viser overordnet set, at forældre med børn i Rødovre Kommunes skoler samlet har et tilfredshedsniveau, der ligger lidt lavere, end man i undersøgelsen forventer på baggrund af kommunens og skolernes rammevilkår, som er defineret ud fra bl.a. forældrenes uddannelse, husstandsindkomst samt ernicitet.

Begrebsafklaring i analysen

I analysen anvendes begreberne ’forventet tilfredshedsniveau’ og ’faktisk tilfredshedsniveau’. Det forventede tilfredshedsniveau er et tilfredshedsniveau, som det forventes, at en skole eller kommune har på baggrund af deres rammevilkår. Det faktiske tilfredshedsniveau beregnes ud fra et gennemsnit af forældrenes besvarelser af spørgsmålet ”hvor tilfreds er du samlet set med dine børns skole?”, hvor tilfredsheden angives på en skala fra 1-5. Til vurderingen af om en kommune eller skole har et højere eller lavere tilfredshedsniveau end det kan forventes ud fra de pågældende rammevilkår beregnes en benchmarkingindikator. Benchmarkingindikatoreren beregnes ud fra forskellen mellem hver kommunes eller skoles forventede og faktiske tilfredshedsniveau.

Rødovre Kommunes benchmarkingindikator på forældretilfredshed

Den samlede forældretilfredshed på Rødovre kommunes seks almene folkeskoler er, jf. ministeriets analyse, lidt lavere end forventet på baggrund af kommunens rammevilkår. Den faktiske forældretilfredhed for Rødovre Kommune er 3,84 på tilfredshedsskalaen fra 1 til 5 (se bilag 1), og kommunen har jf. ministeriets analyse et forventet tilfredshedsniveau på 4 på tilfredshedsskalaen.

Analysen viser derudover, at det gennemsnitlige faktiske tilfredshedsniveau for de deltagende kommuner er på 4. Sammenligner man med Rødovre Kommunes nabokommuner, fx Herlev, Hvidovre og Brøndby har disse kommuner forældretilfredshedsniveauer, som enten er lidt over eller lidt under det forventede.

Børne- og Kulturforvaltningen ønsker dog at henlede opmærksomheden på, at Indenrigs- og Boligministeriet peger på, at benchmarkingindikatoren er et estimeret tal, som har en vis statistisk usikkerhed. Derfor skal denne ikke ”tolkes for håndfast” i sammenligningen af kommunerne imellem.

Forældrenes tilfredshed med Rødovres skoler

Analysen viser, at Valhøj Skole og Nyager Skole har forældretilfredshedsniveauer, der er lidt højere end forventet baseret på skolernes rammevilkår. Hendriksholm Skole og Rødovre Skole har en marginalt lavere forældretilfredshed end forventet, og Islev Skole og Tinderhøj Skole har den laveste forældretilfredshed i forhold til deres forventede forældretilfredshed.

Til sammenligning blev Rødovre Kommunes seneste forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet gennemført i efteråret 2020 altså et halvt år efter ministeriets undersøgelse. Kommunens forældretilfredshedsundersøgelse viste en positiv udvikling i forældretilfredsheden på Islev Skole og Tinderhøj Skole siden den forrige tilfredshedsundersøgelse i 2017 (jf. BSU-sag nr. 25 af 16. marts 2021). At forældretilfredsheden over de senere år er i en positiv udvikling på Islev Skole og Tinderhøj Skole kommer også til udtryk ved elevtilgangen til de to skoler, hvor der er startet tre børnehaveklasser på Tinderhøj Skole og fire børnehaveklasser på Islev Skole i skoleåret 2021/2022 (jf. BSU-sag nr. 33 af 13. april 2021) mod tidligere henholdsvis to og tre klasser. Med skoleindskrivningerne de senere år er der således ikke tegn på, at forældre bosiddende i skoledistrikterne fravælger Islev Skole og Tinderhøj Skole.

Børne- og Kulturforvaltningen har et løbende fokus på forældretilfredsheden i skolerne, kommunikationen mellem skole og hjem og ikke mindst på en styrkelse af tilfredsheden. Som opfølgning på ministeriets tilfredshedsundersøgelse går Børne- og Kulturforvaltningen i dialog med de enkelte skoler om, hvordan de styrker kommunikationen med forældrene, fx igennem et arbejde med tydelige strukturer (strukturering) for processerne omkring forældresamarbejdet. Børne- og Kulturforvaltningen har månedlige status- og sparringsmøder med de enkelte skoleledere med henblik på sparring og understøttese af skolens samlede udvikling. I den kommende periode vil disse møder være fokuseret omkring en styrkelse af forældresamarbejdet. I skolernes kvalitetsrapporter, der forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til marts, beskriver de enkelte skoler deres tilgang til samarbejdet med forældrene med henblik på løbende at styrke kommunikationen og forældretilfredsheden.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes nøgletal

Diverse
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.