Børne- og Skoleudvalget

13-09-2022

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 59 - 65

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 59

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Der er ingen meddelelser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tillægsbevilling - udbygning Rødovre Skole
Sag nr. 60

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en tillægsbevilling på 9,4 mio. kr. til tilbygningen kaldet Havehuset på Rødovre Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 9,4 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget og afsættes rådighedsbeløb i 2022 til tilbygningen på Rødovre Skole, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet den 25. maj 2019 blev der givet en anlægsbevilling til en ny tilbygning på Rødovre Skole. Baggrunden var en forventning om en øget tilgang på ca. 100 elever inden for de kommende år og deraf følgende behov for fire børnehaveklasser fra 2021.

Der blev nedsat en projektgruppe bestående af formanden for Børne- og Skoleudvalget, repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen, Rødovre Skole og skolebestyrelsen samt Teknisk Forvaltning, der udarbejdede forslag til en udvidelse af skolen med en tilbygning på ca. 510 m2 mod vest ved Ny vestfløj med fire klasselokaler samt toiletter, fællesområde og birum til rengøring m.v.

De tiltagende prisstigninger i byggebranchen samt en del håndværksmæssige udfordringer har medført, at tilbygningen er blevet en del dyrere end først antaget, og forvaltningen søger derfor om en tillægsbevilling til projektet.

Coronapandemien har medført lange ventetider på håndværkere på grund af stor efterspørgsel i byggebranchen. Dertil har den store efterspørgsel ført til en prisstigning på byggematerialer på op til 30 % både i og uden for Europa. De generelle prisstigninger har for Havehuset betydet at m2-prisen for bygningen er steget fra 27.000 kr. til 35.000 kr. Derudover har der været uforudsete udgifter for ca. 6,2 mio. kr.

Byggeriet har i alt kostet ca. 24 mio. kr.

Nedenstående er oplistet de forhold som særligt har været med til at fordyre projektet samt det ekstra forbrug på posterne:

Omkostninger til byggeplads: 670.000 kr.

Udgifterne skyldes bl.a. forsinkede leverancer i forbindelse med COVID-19, ekstra udgifter for midlertidig kørevej hen over naboareal samt reetablering, forurenet jord (gammel opfyldsplads) samt øgede udgifter til rengøring ved levering.

Ændring af ventilationsprojekt, herunder VVS og CTS: 1,2 mio. kr.

Der var oprindelig planlagt et decentralt anlæg i projektet, der blev ændret til centralt anlæg i nedgravede kanaler under bygningen. Efterfølgende trængte der vand ind i kanalerne på grund af opstigende grundvand, hvilket krævede yderligere ændringer.

ABA-anlæg og el-installationer: 780.000 kr.

ABA-anlæg var ikke med i det oprindelige udbud og budget, der blev gennemført en ombygning af Rødovre Skoles eksisterende el-hovedtavle samt lavet, ekstraarbejder i forbindelse med manglende koordinering fagentreprenørerne imellem, ændringer i forbindelse med nyt ventilationsprojekt.

Ekstern tømrer: 270.000 kr.

I forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet var der udfordringer med at få den tømrer, der var indgået kontrakt med til at færdiggøre arbejdet samt udføre de mangler, der var påpeget undervejs. Da det var vigtigt at få bygningen klar til brug, blev der anvendt en ekstern tømrer til arbejdet.

Uforudsete udgifter, herunder ændret kloak- og elføring: 450.000 kr.

Rådgivning som følge af forlængelse af byggesag og diverse ændringer, tilsyn m.m.: 360.000 kr.

Brandvej, udførelse inkl. rådgivning: 1,2 mio. kr.

Etablering af brandvej til Havehuset blev en del af betingelserne for at opnå ibrugtagningstilladelse.

Udearealer: 1 mio. kr.

Der var oprindelig afsat meget få midler til genetablering af udearealer samt asfaltering af arealet omkring bygningen. Derudover er der på den sydlige del af fodboldbanen lagt nyt dræn til afvanding af arealet, da drænrørene blev ødelagt på grund af etablering af byggeplads på boldbanen under byggeriet.

Mindre poster, for eksempel inventar, vinterforanstaltninger, genhusning: 500.000 kr.

Ovennævnte udfordringer har været til stor gene for skolens hverdag, og forvaltningen har igennem hele perioden været i tæt dialog med skolens ledelse samt skolebestyrelsen for at få rettet op på skaderne.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en tillægsbevilling samt afsættelse af rådighedsbeløb på 9,4 mio. kr. i 2022 til tilbygningen på Rødovre Skole, som finansieres af kassebeholdningen.

Bevillinger som er frigivet:

I juni 2019 blev der bevilliget i alt 13 mio. kr. til projektet.

I april 2020 blev der bevilliget 2,8 mio. kr. til ekstra fundering pga. blød jord.

I april 2020 blev der bevilliget 550.000 kr. til at skabe en bedre sammenhæng mellem mellemtrin og indskoling.

I juni 2022 blev der givet en tillægsbevilling til udearealerne på 1,5 mio. kr.

I alt i budget: 17,8 mio. kr.
Forbrug: 24 mio. kr.
Merforbrug: 6,2 mio. kr.

Det samlede behov er i alt på 24 mio. kr.

Grundet en administrativ fejl er der ikke indarbejdet et rådighedsbeløb på 3,2 mio.kr. i budget 2021, hvorfor der i alt søges om en tillægsbevilling på 9,4 mio. kr.

Udgiften på 9,4 mio. kr. vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen med budget 2022 vedtog en budgetresolution omkring risikovurdering af anlæg med henblik på fremadrettet at være mere på forkant med prissætninger af anlægsprojekter. Formålet med denne er bl.a. at identificere og minimere risici, så man så vidt muligt undgår fordyrelser af anlægsprojekter. Forvaltningerne vil på den baggrund fremadrettet se nærmere på bl.a. kontraktforhold, brug af forundersøgelser samt gennemgå forvaltningernes interne byggestyringsregler med henblik på at optimere processer og arbejdsgange, herunder foreksempel optimering af økonomistyring af eksterne leverandører.

Tidsplan

Ingen.

National brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet
Sag nr. 61

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger resultaterne fra den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på Dagtilbudsområdet.

Danmarks statistik har afviklet undersøgelsen i perioden oktober 2021 til februar 2022. Data er blevet indsamlet via spørgeskemaundersøgelse i alle kommunens dagtilbud. Resultaterne er offentliggjort den 20. juni 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at resultaterne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Brugertilfredshedsundersøgelsen er en del af regeringens aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. Aftalen skal undersøge tilfredsheden inden for en række velfærdsområder i perioden 2019-2022.

Brugertilfredshedsundersøgelsen på Dagtilbudsområdet er en spørgeskemaundersøgelse, som undersøger forældrenes tilfredshed inden for fire temaer:

 • Aktiviteter, leg og grupper
 • Sprog, forståelse og tryghed
 • Samarbejdet med personalet
 • Børnene imellem

Tilfredsheden er målt på en skala fra 1-5; meget utilfreds, utilfreds, hverken eller, tilfreds og meget tilfreds.

Den samlede brugertilfredshedsundersøgelse ligger i bilag. Derudover kan undersøgelsen tilgås via indenrigs- og boligministeriets hjemmeside. Her er det muligt at sammenligne resultaterne på tværs af dagtilbud og kommuner.

Besvarelser og resultater

Den samlede svarprocent i Rødovre er 53 %, mens den gennemsnitlige svarprocent på landsplan er 54 %. Der er kun udtrukket én forældre pr. barn i undersøgelsen. Hvis der er flere børn i familien, har forældrene haft mulighed for at svare for hvert barn. Generelt set ligger Rødovre Kommune lidt under landsgennemsnittet for tilfredshed med sit barns dagtilbud, men på niveau med omegnskommunerne.

Tema 1: Aktiviteter, leg og grupper

Forældrenes tilfredshed med ”de aktiviteter personalet står for i dagligdagen” ligger på 4,2 (landsgennemsnit: 4,3). Tilfredsheden med ”personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer” ligger på et gennemsnit med 4,1 (landsgennemsnit: 4,3). 76% er tilfredse eller meget tilfredse med ”personalets opmærksomhed på at støtte og rammesætte leg for dit barn”. Det svarer til et gennemsnit for 4,0 (landsgennemsnit: 4,2).

Dagtilbudsområdet har haft iværksat en stor indsats omkring leg og legens betydning i dagtilbuddene i 2019 og 2020. Derudover er fokus stor på alle børns deltagelsesmuligheder i børnefællesskaberne.

Tema 2: Sprog, forståelse og tryghed

Forældrenes tilfredshed med ”personales indsats for at understøtte dit barns sproglige udvikling” ligger på 4,1, hvor landsgennemsnittet er på 4,2. 74 % er tilfredse eller meget tilfredse med ”personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns perspektiv”. Det svarer til en tilfredshed på 4,0 (landsgennemsnit 4,2). Tilfredsheden med ”personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg” ligger på 4,2 (landsgennemsnit: 4,3).

Dagtilbudsområdet er opmærksomme på, at sprogindsatsen nogle steder har været nedprioriteret under Covid-19. Blandt andet viste kvalitetsrapporten, at antallet af sprogvurderinger var faldet i 2020-2021. Der er således en opmærksomhed på, hvordan sprogarbejdet kan få en større plads i dagtilbuddene fremadrettet.

Tema 3: Samarbejdet med personalet

Forældrenes tilfredshed med ”informationsniveauet om dit barns dagligdag i dagtilbuddet ligger på 3,8 (landsgennemsnit 3,9). 66% eller et gennemsnit på 3,8 er tilfreds eller meget tilfreds med ”personalets dialog og samarbejde med dig som forælder om dit barns læring og udvikling i dagtilbuddet” (landsgennemsnit 3,9).

Det skal bemærkes, at forældresamarbejdet har været udfordret under Covid-19, hvor forældre, i langt mindre grad en normalt, har haft adgang til dagtilbuddene. Desuden er it-understøttelsen i Rødovre Kommunes dagtilbud begrænset, hvilket har været en udfordring i nogle dagtilbud.

Dertil kommer at der i perioden er implementeret nyt kommunikationsredskab- AULA

Tema 4: Børnene imellem

Forældrenes tilfredshed med ”personalets indsats for at støtte dit barn i at skabe venskaber” ligger på 4,0 (landsgennemsnit 4,1). Tilfredsheden med ”personalets indsats for at dit barn bliver lyttet og respekteret ligger ligeledes på 4,0 (landsgennemsnit på 4,2).

Der arbejdes fortsat med at implementere systematisk praksis for refleksions- og evalueringskulturen i alle Rødovre kommunes dagtilbud, hvorunder også børnenes demokratiske dannelsesperspektiver og venskaber fortsat understøttes.

Samlet tilfredshed

På tværs af dagtilbuddene er 83% af forældrene meget tilfredse eller tilfredse med deres barn dagtilbud i Rødovre Kommune. Det svarer til, at tilfredsheden ligger på 4,1 mens landsgennemsnittet ligger på 4,3.

Børne- og Kulturforvaltningen har opfordret dagtilbudslederne til at have en lokal dialog med medarbejdere og forældrebestyrelser om brugertilfredshedsundersøgelsen.

Lov- og plangrundlag

Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Brugertilfredshedsundersøgelse for dagtilbuddene

Udvidelse af målgruppen for Den Kommunale Tandpleje
Sag nr. 62

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med vedtagelsen af finansloven for 2022 besluttede forligskredsen gradvist at udvide adgangen til gratis tandpleje i Den Kommunale Tandpleje gældende for unge fra 18 år til og med 21 år. Udvidelsen indfases med en årgang pr. år startende i 2022. I de kommende 10 år skal tandplejen levere service til ca. 35 % flere borgere, hvilket udfordrer den nuværende organisering af tandplejen. Sagen indeholder derfor også forslag til den fremtidige organisering af tandplejen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2022 gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 390.000 kr., der placeres på Tandplejen, som finansieres af kassebeholdningen,
 2. at udvidelsen af målgruppen håndteres i regi af Den Kommunale Tandpleje samt
 3. at de foreslåede ændringer omkring organisering implementeres i 2023.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I finansloven for 2022 vedtog forligskredsen, at den gratis kommunale tandpleje i perioden fra 2022 til 2025 gradvist skal udvides til at omfatte unge fra 18 år til og med 21 år. Økonomien er nu afklaret og Rødovre Kommune modtager i 2022 390.000 kr. til varetagelse af opgaven, som med denne sag gives til tandplejen. Målgruppen stiger gradvist i de følgende år indtil ordningen i 2025 er fuldt indfaset. Den medfølgende økonomi for 2023 og frem indarbejdes i budget 2023.

Formålet med tiltaget er, at målgruppen fortsætter med at gå til tandeftersyn mv. i samme omfang, som de har gjort tidligere. Forslaget indfases således, at dem der fylder 18 år i 2022 kan fortsætte i Den Kommunale Tandpleje uden ændringer trods uvished omkring i hvilket omfang de unge ønsker at fortsætte i Den Kommunale Tandpleje frem for at overgå til en privat løsning. Den forventede anvendelsesgrad blandt de 18-21 årige kan dog med rimelighed sammenlignes med anvendelsesgraden blandt de nuværende 16-18 årige, hvor stort set alle vælger at fortsætte i Den Kommunale Tandpleje.

En prognose for udviklingen i målgruppen i Rødovre Kommune fremgår af bilag 1. Den demografiske udvikling og udvidelsen af målgruppen til at omfatte de 18-21 årige betyder, at den samlede målgruppen for Den Kommunale Tandpleje vokser med ca. 37 % i 2030, hvor målgruppen i forhold til den nuværende befolkningsprognose forventes at toppe.

De 18-21 årige vurderes at have samme behandlingsbehov som den eksisterende målgruppe, som har meget varierende behov i alderen fra 0-18 år. Der vil dog også bliver tale om andre behandlinger end for den nuværende målgruppe – eksempelvis bliver det i højere grad aktuelt at udtrække visdomstænder.

Samlet set vurderes udvidelsen af målgruppen derfor at give udfordringer for behandlingskapaciteten, som bevirker, at det kan blive relevant at tage stilling til den fremtidige organisering af Den Kommunale Tandpleje.

Den nuværende organisering
I dag er tilbuddet organiseret således, at børn i førskolealderen går til tandeftersyn på skolerne (før 2022 foregik tandeftersynet i Tandplejehuset). Børn i skolealderen går til Tandeftersyn på skolerne, undtagen børn fra Rødovre Skole, som på grund af nærheden til Tandplejehuset går til tandeftersyn der. Børn efter skolealderen og privatskolebørn går til tandeftersyn i Tandplejehuset.

Behandlinger foretages kun i Tandplejehuset, da der skal være mulighed for at hente hjælp til behandling og faglig sparring. At behandlinger kun foretages ét sted skyldes også effektivitetshensyn, da det giver et mere flexibelt og effektivt flow i service, end hvis ydelsen er delt op på forskellige matrikler. Behandlinger varierer meget ift. tid og kompleksitet samt materialeforbrug. Det er således muligt at indkalde flere borgere til behandling og undersøgelser samme dag, når de foretages samme sted, end det er hvis behandlingerne spredes ud på flere fysiske enheder, ligesom det er mere effektivt med hensyn til udstyr og materialer.

I dag er alt kapacitet i Tandplejehuset udnyttet fuldt ud, og en udvidelse af målgruppen for Den Kommunale Tandpleje medfører således, at det er nødvendigt at se på organiseringen af tilbuddet.

Løsningsforslag
Der er aktuelt plads til at udvide kapaciteten til undersøgelser og forebyggende foranstaltninger på de fem normalskoler. Skoleklinikkerne har pt. én tandlægestol, der kan undersøges 10 borgere pr. dag. Klinikkerne anvendes i dag kun tre dage om ugen, og det er således muligt at øge kapaciteten til undersøgelser med 2/3. I Tandplejehuset foretages alle tandbehandlinger som fyldninger og tandudtrækninger størstedelen af tiden, men ca. 1,5 stol bruges dagligt til undersøgelser. En udvidelse med ekstra dage i de nuværende skoleklinikker vil således udvide stolekapaciteten til undersøgelser med ca. 45 %. I praksis er det dog ikke 45 % ekstra borgere, der kan serviceres herved, da undersøgelser på de enkelte skoler som nævnt er mindre effektive. Skoleklinikkerne er fx meget sårbare i forhold til manglende fremmøde fra borgerne eller sygdom hos en af de to ansatte, der altid skal være tilstede. I september 2021 som ikke vurderes særligt covid-19 påvirket, var der manglende fremmøde i ca. 20 % af de planlagte tider på skolerne, og de tider kan kun i ringe grad udnyttes til eksempelvis akutte behandlinger. Der er herudover ca. én dags aflysning pr. måned på hver skole grundet sygdom hos de ansatte. Med ca. 20 behandlingsdage pr. måned giver det 5 % aflysninger. Der er også udeblivelser og personalesygdom i Tandplejehuset, men udeblivelser kan her udnyttes til akutbehandlinger, og sygdom fører kun sjældent til aflysninger.

Med den nuværende organisering er der ikke kapacitet til at behandle flere borgere i Tandplejehuset, men der kan på den lange bane frisættes behandlingskapacitet ved at flytte i første omgang tandeftersyn af børn efter skolealderen, privatskole børn mv. ud på de enkelte skoler. Denne løsning kan forøge kapaciteten til at behandle med ca. 30 % flere borgere i Tandplejehuset. Bliver der behov for yderligere kapacitet, kan tandeftersyn af børnene på Rødovre Skole også flyttes til eksempelvis Nyager skole, hvilket kan forøge kapaciteten til behandling med yderligere 13 %. Samlet kan der flyttes undersøgelser væk fra Tandplejehuset hvilket kan give 1,5 stol ekstra til behandling, hvor der i dag anvendes 3,5 stole.

Udvidelsen svarer således til ca. 43 %.

I praksis bruges tandeftersyn i Tandplejehuset i dag dog til at fylde kalenderhuller, hvorfor ovenstående udvidelse af behandlingskapaciteten næppe i praksis er fuldt realiserbar.

Løsning på kort sigt
Forvaltningen foreslår på kort sigt, at kapaciteten på Nyager Skole udvides med én stol, og at Nyager Skole anvender de to stole ca. fem dage om ugen. Det vil konkret betyde, at de på Nyager Skole, kan gennemføre eftersyn mv., hvis der skulle være et sygdomstilfælde blandt personalet, da der forsat vil være tre medarbejdere på arbejde. Der har tidligere været placeret to tandlægestole på Nyager Skole, hvorfor det vurderes, at det er et lille bygningsmæssigt indgreb at opsætte en ny stol. Der er aktuelt et anlægsønske til budget 2023 på 0,5 mio. kr. til opsætning af en tandlægestol og bygningstilpasning mv. Desuden er Nyager Skole centralt placeret i Rødovre Kommune, hvilket er optimalt ift. transport. Og en større enhed vil samtidig give mulighed for at optimere behandlingsflowet.

En anden mulighed på kort sigt er, at kommunen vælger at løse opgaven gennem aftaler med privatpraktiserende tandlæger. En sådan løsning fjerner den umiddelbare kapacitetsudfordring i Den Kommunale Tandpleje, men på baggrund af de nuværende erfaringer med private løsninger, er det vurderingen, at det vil fordoble driftsomkostningen pr. ung. På den baggrund er det anbefalingen at tilpasse Den kommunale Tandpleje, så de 18 - 21 årige kan serviceres i kommunalt regi.

Løsning på lang sigt
På langt sigt vil det give en bedre kvalitet rent tandfagligt og en bedre ressourceudnyttelse at samle tandplejeundersøgelser og behandlingskapaciteten ét sted. Der er rekrutteringsudfordringer også på tandplejeområdet, hvorfor det vurderes, at en mere decentral opgaveløsning vil forøge udfordringen med at tiltrække arbejdskraft, da det er tandplejens erfaring, at medarbejderne foretrækker at være i Tandplejehuset, hvor der er mulighed for at indgå i et større kollegialt fællesskab med mulighed for faglig sparring. Over for disse hensyn står selvfølgelig ønsket om at levere en borgernær service. Flere dele af tandplejebehandlingen forudsætter dog i dag forældresamtykke, derfor går børnene i dag meget sjældent selv til tandundersøgelser, men ledsages af en forælder – uanset alder og uanset beliggenheden af tandplejefaciliteterne. Forvaltningen vil såfremt behovet for yderligere kapacitet opstår vende tilbage med yderligere forslag til organisering.

Lov- og plangrundlag

Den Kommunale Tandpleje reguleres i henhold til sundhedsloven mere specifikt bekendtgørelse om tandpleje (aktuelt BEK nr. 959 af 14/06/2022).

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune modtager i 2022 et beløb på 390.000 kr. til at dække aktivitetsudvidelsen, hvilket svarer til tillægsbevillingen i 2022.

Økonomien fra 2023 og fremefter håndteres i forbindelse med budgetprocessen for budget 2023. Bevillingen vedrører funktion 04.62 Sundhedsudgifter m.v.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: bilag 1 væksten i målgruppen

Årsrapport for Den Kommunale Ungeindsats 2021-2022
Sag nr. 63

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger årsrapport for Den Kommunale Ungeindsats i Rødovre Kommune.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at årsrapporten for Den Kommunale Ungeindsats 2021-2022 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den Kommunale Ungeindsats (KUI) er en sammenhængende plan for kommunens vejledningsaktiviteter for unge, og den koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser.

Formålet med KUI er at skabe en tydelig sammenhæng mellem kommunens vejledningsaktiviteter, uddannelsesvalg og overgang til ungdomsuddannelser. Målgruppen er unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har gennemført en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

KUI omfatter et tæt samarbejde på tværs af flere forvaltninger. Grundskole- og specialvejledningen på Ungecenter 2610, der er forankret på skoleområdet i Børne- og Kulturforvaltningen, varetager indsatsen for elever frem til skoleafslutning. Ungevejledningen for unge, der har forladt grundskolen, er forankret i jobcentrets ungeenhed i Social- og Sundhedsforvaltningen. Desuden indgår KUI i det tværkommunale samarbejde med FGU Vestegnen. FGU Vestegnen blev etableret i august 2019 og er et uddannelsestilbud for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Ungecenter 2610 og jobcentret har i fællesskab udarbejdet årsrapporten, der giver en status på den kommunale ungeindsats i Rødovre. Rapporten beskriver de tiltag, der er iværksat for unge i Rødovre Kommune i 2021 og primo 2022.

Status

I Rødovre er det målet, at alle unge er i uddannelse eller job, og at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Det øgede fokus på uddannelse har medført en nedgang i antallet af unge på offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp), der ved udgangen af 2021 blot omfatter 0,6 procent af befolkningen. Det er både under landsgennemsnittet og gennemsnittet blandt kommuner på Vestegnen.

I 2021 var antallet af unge, der blev udskolet efter 9. eller 10. klasse i Rødovre Kommune og søgte ind på en erhvervsuddannelse 15,2 procent. På landsplan var tallet til sammenligning 19,9 procent. I 2022 er tallet 21,1 procent i Rødovre og 20 procent på landsplan. Der er således sket en markant positiv stigning lokalt i Rødovre.

KUI-indsatser

Siden seneste afrapportering ultimo 2020 er nedenstående indsatser og begivenheder gennemført under KUI-samarbejdet.

 • Unge på vej

I overgangen mellem grundskolen og indsatser i Ungeenheden er der etableret overdragelsesmøder for unge med særlige udfordringer i deres grundskoletid. 32 unge var en del af ordningen i 2021.

 • Rødovredagen

KUI deltog på Rødovredagen for at møde Rødovres unge borgere og deres forældre til en snak om uddannelsesvalg.

 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

KUI-vejlederne har løbende besøgt forskellige ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet. I øvrigt er der etableret en fast ramme for samarbejdet med vejledere fra blandt andet Niels Brock, NEXT, TEC mv., der omfatter kvartalsvise, virtuelle møder.

 • Forældremøder

Ungevejlederne er løbende introduceret på forældremøder i udskolingen.

 • Design Your Future

"Design Your Future" er et tilbud til unge, der har behov for lektiehjælp og hjælp til at søge uddannelse, fritidsjob, job eller læreplads. Tilbuddet ligger i faste tidsrum og på faste adresser fx DREAM Gaming Center i Rødovre Centrum.

 • VR-briller som redskab

VR-briller er implementeret i mestringsforløb for unge med fx angst. Gennem virtuelle forløb kan de unge afprøve situationer, de oplever som udfordrende, i virtuelle, trygge rammer, eksempelvis besøg på en uddannelse.

 • Ungestrategien

Siden 2019 har "Sammen med unge" sat fokus på sammenhængende indsatser for unge i Rødovre og udviklet strategien "En ung strategi - Sammen med unge". Formålet er at understøtte, at de unge gøres livsduelige og -glade, samt gives de bedste forudsætninger for at træffe det rette uddannelsesvalg og gennemføre uddannelsen.

 • Uddannelsesvejledning

KUI er i gang med at udarbejde en sammenhængende plan for uddannelsesvejledning. Blandt andet på baggrund af en undersøgelse af udskolingselevernes behov og drømme for vejledning generelt og mere specifikt i forhold til erhvervsuddannelserne.

 • Udviklingsdag på Campus Espevangen

Rødovre Kommunens STU-tilbud er under udvikling, og KUI deltog på en udviklingsdag i maj, hvor de nye uddannelsestilbud blev drøftet.

 • Læringsfællesskaber

KUI var blandt de 40 nøgleaktører, der på tværs af forvaltninger, skoler mv. samledes i april 2022 for at videreudvikle indsatserne i de læringsfællesskaber, der blev indført i 2019.

 • Kompetenceudvikling om unges mentale sundhed

KUI-medarbejdere har deltaget i tre masterclasses om unges mentale sundhed. Derudover er der udarbejdet en ungeprofil for 7.-9. klasserne, mens yderligere ungeprofiler på fx unge på ungdomsuddannelse og uden for uddannelse er i støbeskeen.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: KUI-rapport 2021-2022

Udkast til handleplan til Sundhedspolitikken - Rødovre i bevægelse
Sag nr. 64

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til handleplanen, "Rødovre i bevægelse", som er den første af fem handleplaner til Rødovre Kommunes Sundhedspolitik.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til handleplanen "Rødovre i bevægelse" godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 11. november 2021 (sag nr. 87) forslag til proces for udvikling af handleplaner til sundhedspolitikken. I forslaget står beskrevet, at der skal udvikles fem handleplaner i en prioriteret rækkefølge inden for sundhedspolitikkens fireårige periode (2021-2025) startende med handleplanen ”Rødovre i bevægelse”.

Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikkens strategimål 1 "Rødovre i bevægelse", hvor der blandt andet er fokus på at fremme aktive bevægelsesvaner i hverdagen, sikre lige adgang til foreningslivet og tilbud til motionsuvante, skabe sunde rammer via byplanlægning samt skabe flere grønne områder, der indbyder til fysisk aktivitet og leg.

Ledelsessekretariatet i Social- og Sundhedsforvaltningen har været tovholder på udarbejdelsen af handleplanen, men alle forvaltninger har været involveret.

Indsatser og opfølgning

Handleplanen indeholder otte indsatser og er dermed ikke en udtømmende beskrivelse af alle bevægelsesrelaterede indsatser, der er i gang i Rødovre. De mange indsatser, som gennem årene er gået fra udvikling til drift, fortsætter, afvikles eller udvikles løbende.

Indsatserne er:

 1. Fokus på øget fysisk aktivitet for motionsuvante børn
 2. Vi videreudvikler forløbet "Bevægelse i beskæftigelse"
 3. Motorik- og cykeltræning for børn på Skiftesporet
 4. Motorik og bevægelsesfællesskaber for børn i Børnehuset
 5. Sundhed og bevægelse på Campus Espevang
 6. Flere bevægelsesfællesskaber for ældre borgere
 7. Styrket "walkability" i Rødovre
 8. Vi cykler for sundheden.

Indsatserne spænder bredt, men har særlig fokus på social ulighed i sundhed. Der er et alment fokus på bevægelse i eksempelvis idrætpolitikkens handleplan for 2022-2023, der blev godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget i juni 2022 (sag nr. 30). Handleplanerne supplerer således hinanden, og flere indsatser gennemføres i et tæt samarbejde mellem forvaltningerne.


I Social- og Sundhedsforvaltningens tiltag ”Sammen med borgeren” arbejder vi blandt andet med en tilgang til udviklingsopgaver, der handler om, at vi har et sigte, men ikke en løsning. Derfor har det i udformningen af indsatserne være vigtigt at efterlade rum til, at samarbejdsparter kan påvirke og bidrage til at forme indsatsens indhold.

Når handleplanen er politisk godkendt, udarbejdes der uddybende indsatsbeskrivelser i et samarbejde med de involverede aktører, og indsatserne konkretiseres i forhold til opfølgning og evaluering med inspiration fra Sund By Netværkets evalueringsværktøj.

Når alle indsatser i handleplanen er afsluttet, udarbejdes der en opsamling, der forelægges for Kommunalbestyrelsen.

Derudover bliver der en gang årligt udarbejdet en samlet status på indsatser på tværs af sundhedspolitikkens handleplaner, som forelægges for Social- og Sundhedsudvalget.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplanen er sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Udvikling af Sundhedspolitikkens handleplaner:

2022: Strategimål 1 "Rødovre i bevægelse"

2020-23: Strategimål 2 "Den første røgfrie generation"

Medio 2023: Strategimål 3 "Trivsel i top"

2024: Strategimål 4 "Fra overvægt til ligevægt"

Andet kvartal 2022-2023: Strategimål 5 "Sundhed og trivsel i skolen".

Bilag

Bilag 1: Handleplan Rødovre i bevægelse

Diverse
Sag nr. 65

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.