Børne- og Skoleudvalget

04-10-2022

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 66 - 69

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 66

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering.

1. Statusnotat på Læringsfællesskaber for alle.

2. Orientering om nye regler vedr. udsættelse af undervisningspligten.

3. Orientering på udbygningen af Børneinstitutionen Skibet.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Statusnotat Læringsfællesskaber for alle
Bilag 2: Nye regler ved udsættelse af undervisningspligten
Bilag 3: Orientering om økonomi vedr. tilbygning til dagtilbuddet Skibet

Resultat af skolebestyrelsesvalget
Sag nr. 67

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I foråret blev der afholdt skolebestyrelsesvalg på de seks almene folkeskoler og Skovmoseskolen. Børne- og Kulturforvaltningen præsenterer her de forældrevalgte repræsentanter.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at skolebestyrelsernes nye sammensætninger tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens møde i januar 2022 (sag nr. 8) blev det besluttet, at der i Rødovre Kommune indføres forskudte valg til skolebestyrelsernes forældrerepræsentanter. Der blev samtidig igangsat forberedelser til valghandlingen, som blev afholdt på de seks almene skoler og Skovmoseskolen i marts 2022.

På skolebestyrelsernes møder efter sommerferien har bestyrelserne konstitueret sig med formand, evt. næstformand samt repræsentanter for hhv. 2- og 4-årige perioder. Valget til 2 år sker kun denne gang i en overgangsperiode jf. sag nr. 8.

Rødovre Skole

 • Formand: Jens-Halvor Zoffmann (2 år)
 • Næstformand: Helle Jensen (2 år)
 • Valgt for 2 år: Sibel Arslan
 • Valgt for 4 år: Julie Hannibal Haugbølle, Stine Grangaard, Morten Hannibal Andersen og Bjarne Sander Andersen

Valhøj Skole

 • Formand: Lars Nordam (2 år)
 • Næstformand: Stella Merete Aagaard (4 år)
 • Valgt for 2 år: Anna Skov Fougt
 • Valgt for 4 år: Jens Debel-Hasløv, Karsten F. Hansen, Anders Kirkeby og Christina Granberg Ravn

Islev Skole

 • Formand: Gry Minor Jensen (4 år)
 • Næstformand: Ditte-Maria Ravn (4 år)
 • Valgt for 2 år: Morten Nyholm, Christian Milne og Amalie Kofoed
 • Valgt for 4 år: Julie Korfitsen og Jens Damgaard Gøtzsche

Tinderhøj Skole

 • Formand: Henrik Birkemose (2 år)
 • Næstformand: Troels Ernst Jeppesen (2 år)
 • Valgt for 2 år: Martin Peter Rosenkrantz og Martin Hjøllund Sonne
 • Valgt for 4 år: Mette Ravn Rehdin, Jacob Lyng Madsen og Anne-Mette Frydkjær

Hendriksholm Skole

 • Formand: Mickel Hedemand (4 år)
 • Næstformand: Der er ikke valgt en næstformand
 • Valgt for 2 år: Jesper Rønnow Iversen, Laila Bildtoft og Anders Halsø
 • Valgt for 4 år: Esben Brøgger, Patrick Wonsyld og Jan Juul Lorenzen

Nyager Skole

 • Formand: Michel Doukmagjian (4 år)
 • Næstformand: Kim Schwartz Andersen (2 år)
 • Valgt for 2 år: Jesper Mogensen og Rikke Baggersgaard,
 • Valgt for 4 år: Liv Knopp, Charlotte Gelbek og Stine Kloster

Skovmoseskolen

 • Formand: Lene Dietrich (2 år)
 • Næstformand: Anna Mezin (4 år)
 • Valgt for 2 år: Christian Harpsøe og Sameena Basharat
 • Valgt for 4 år: Janni Frandsen, Camilla Valsted og Karsten Gjessing

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (nr. 1074 af 14. september 2017).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

De nye skolebestyrelser er gældende fra august 2022.

Afsluttende notat om Vores Sunde Hverdag
Sag nr. 68

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Projektet ”Vores Sunde Hverdag” er nu afsluttet i Rødovre Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en beskrivelse af de væsentligste udfordringer og resultater.

Sagen behandles samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at det afsluttende notat om "Vores Sunde Hverdag" tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forskningsprojektet "Vores Sunde Hverdag" (VSH) har været i gang i Rødovre Kommune siden efteråret 2018 og blev afsluttet i juni 2022.

Projektets formål var at udvikle en ny og bæredygtig model for sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne. Fokus i projektet var sundhedsfremme og forebyggelse gennem samskabelse med borgere og civilsamfund. Rødovre Kommune var med i projektet som udviklingskommune, hvilket har betydet, at den oprindelige plan har måtte tilpasses undervejs.

Derudover mødte projektet flere udfordringer, hvor den største var COVID-19, som medførte, at såvel den kommunale organisation som civilsamfundet blev sat under pres. Dette betød store udfordringer og forsinkelser i projektets udvikling og afprøvning af tiltag.

Trods udfordringer og forsinkelser fik projektet sammen med forskellige aktører udviklet og faciliteret flere tiltag, som kort skitseres nedenfor. I bilaget samles mere fyldetsgørende op på projektet.

Samarbejde med Rødovre Gymnasium om social idræt

VSH initierede et samarbejde med fokus på at skabe aktive fællesskaber på Rødovre Gymnasium. Her blev DGIs partnerskabsprojekt med Rødovre Kommune budt ind i udviklingsprocessen. DGIs store erfaring med lignende indsatser på andre ungdomsuddannelser førte til, at DGI i regi af partnerskabsprojektet med Rødovre Kommune videreførte projektet, som kører på Rødovre Gymnasium.

Udvikling af værktøj til inddragelse af sårbare unge i byudvikling
I et samarbejde mellem flere afdelinger i Teknisk Forvaltning, jobcentrets ungeenhed og headspace blev der udviklet et værktøj til at involvere sårbare unge i byudvikling på en måde, så de unge oplever, at deres stemme bliver hørt samtidig med, at der skabes input til Teknisk Forvaltning. Værktøjet er udviklet til at indgå i forskellige former for byudviklingsprojekter og kan bruges til mange forskellige grupper af borgere. Værktøjet er præsenteret for en bred gruppe af repræsentanter fra Teknisk Forvaltnings afdelinger, så værktøjet kan indgå i udviklingsprojekter fremadrettet.

Brobygning mellem SFOer, klubber og foreningslivet
En lang række aktører, herunder SFO'er, klubber og foreningslivet, udviklede i samarbejde et koncept til at rykke foreningslivet ind i SFO- og klublivets hverdag. Formålet var at sænke barriererne for at være en del af foreningslivet med fokus på de børn, der ikke deltager i foreningerne.

Der var positive tilbagemeldinger fra forældre og børn, og flere ønskede efter forløbene at fortsætte med at gå til den pågældende aktivitet. For foreningerne var oplevelsen med at samarbejde med SFO/klubberne blandet. Ligeledes viste erfaringerne en række andre udfordringer vedrørende eksempelvis tidspunkt, lokalitet og organisering. Erfaringerne er videregivet til Kultur- og Fritidsafdelingen, som bruger erfaringerne i samarbejdet med foreningslivet for at få flere børn med i foreningslivet.

Videreførelse
Udover de konkrete indsatser, der er udviklet i Rødovre, har projektperioden været med til at forme og udvikle den model, som VSH nu afprøver i Høje-Taastrup og Frederikshavn Kommuner. Modellen vil efter afprøvning i de to nye kommuner blive evalueret og udbredt, hvis den viser sig at være bæredygtig for arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i kommuner.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven §119 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Afsluttende notat Vores Sund Hverdag

Diverse
Sag nr. 69

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.