Børne- og Skoleudvalget

16-05-2023

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 37 - 42

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunkterne fremlægges til orientering:

  1. Status på jordundersøgelse ved dagtilbuddet Solen.
  2. Kapacitetsudfordringer på specialpladser på Dagtilbudsområdet, herunder §32-pladser.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Orientering om PFAS-undersøgelse på børneinstitutionen Solen
Bilag 2: Status på §32-pladser på Dagtilbudsområdet

Tillægsbevilling til renovering af Broparken med henblik på kapacitetsudvidelse
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er både i budget 2023 og 2024 afsat 2,9 mio. kr. til en indvendig renovering af Børnehuset Broparken. Grundet en vækst i antallet af dagtilbudsbørn i 2023, opleves et stigende pres på kommunens garantiventeliste til dagtilbud. For at kommunen kan overholde pasningsgarantien foreslås det, at Børnehuset Broparken midlertidigt udvides med to ekstra børnegrupper. Der søges derfor om en tillægsbevilling i 2023 på i alt 11,2 mio. kr. til den igangværende indvendige renovering, hvoraf de 2,9 mio. kr. er en fremrykning af midlerne afsat i 2024 til den indvendige renovering, de 1,5 mio. kr. er en fremrykning af midler fra den planlagte facaderenovering i 2024, mens de resterende 6,8 mio. kr. ikke er afsat i budgetterne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at Børnehuset Broparken i 2023 midlertidigt udvides med to ekstra børnegrupper som en del af den indvendige renovering med henblik på, at kommunen kan overholde pasningsgarantien samt
  2. at der gives en tillægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb i 2023 på 11,2 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget til den indvendige renovering og to ekstra grupperum i Børnehuset Broparken, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har i 2023 fået en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til en indvendig renovering af Børnehuset Broparken. Der er i 2024 afsat 2,9 mio. kr. yderligere til renoveringen. Derudover er der til bl.a. en facaderenovering af Børnehusene Rønneholm og Broparken i 2024 afsat 15,4 mio. kr. og i 2025 afsat 14,2 mio. kr.

Befolkningsprognosen forudsiger en stor vækst i børnetallet i 2023 og frem. Det giver et pres på kommunens garantiventeliste til dagtilbud og et pres på pasningsgarantien. Derfor indstilles det, at Børnehuset Broparken i 2023 midlertidigt udvides med to ekstra børnegrupper. Indretningen af to ekstra grupperum kan med fordel ske som en del af den igangværende renovering af Børnehuset Broparken.

Det vurderes, at indretning af to ekstra grupperum på den måde vil koste 11,2 mio. kr. ekstra i 2023, hvoraf en del af midlerne kan findes ved fremrykning af midler afsat i 2024 til hhv. indvendig renovering og facaderenovering, mens de resterende 6,8 mio. kr. ikke er afsat i budgetterne. Midlerne bruges til indretning af de to ekstra grupperum, tilhørende faciliteter, såsom mødelokale i stueplan, nyt lederkontor, personalerummet flyttes for at give et bedre pædagogisk flow mellem grupperummene, større og mere åbent indgangsparti samt omlægning af udearealer. Planen for udvidelsen er udarbejdet i samarbejde med Broparkens ledelse. Fremrykningen af renovering af facader sikrer, at de to nye grupperum kan ibrugtages uden gener fra en senere facaderenovering.

En udvidelse af Børnehuset Broparken med indretning af to ekstra grupperum til en merudgift på 6,8 mio. kr. vurderes at være en relativ billig løsning, sammenlignet med f.eks. tilbygninger eller med etablering af nye dagtilbud.

Hvis der på sigt etableres tilstrækkelig kapacitet andetsteds i kommunen, kan de to nye grupperum konverteres til fællesfaciliteter, mere tidssvarende læringsmiljøer og kan herefter indgå som en del af kommunens samlede bufferkapacitet. Der er på nuværende tidspunkt ingen ledig bufferkapacitet tilbage i kommunen, som kan bruges i tilfælde af uforudset vækst i antallet af børnehave- og vuggestuebørn.

Teknisk Forvaltning samarbejder med Børnehuset Broparken om en plan for, hvordan driften kan fortsætte under renoveringen uden gener for personale og børn, og under hensyntagen til at Børnehuset Broparken har været under renovering i flere år.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Ved vedtagelse af budget 2023 blev 2,9 mio. kr. straksbevilget til Børne- og Skoleudvalget til en indvendig renovering af Børnehuset Broparken. I 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til samme renovering. Derudover er der afsat et rådighedsbeløb på 15,4 mio. kr. i 2024 og 14,2 mio. kr. i 2025 til renovering af tag, facader og ventilation på Børnehusene Rønneholm og Broparken. Heraf vedrører 1,5 mio. kr. facaderenovering af Broparken.

Med henblik på etablering af to ekstra grupperum i 2023 søges om en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget i 2023 på i alt 11,2 mio. kr. til den igangværende indvendige renovering, hvoraf de 6,8 mio. kr. vedrører etableringen af de to ekstra grupperum. Ved vedtagelsen af tillægsbevillingen vil det samlede anlægsbudget for projektet med indendørs renovering, to ekstra grupperum og facaderenovering af Børnehuset Broparken være 14,1 mio. kr. Af den samlede udgift til projektet er 6,8 mio. kr. ikke allerede afsat i 2023 inkl. overslagsår og kan derfor karakteriseres som en yderligere udgift.

Som en konsekvens af tillægsbevillingen indgår de afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i 2024 i budgetprocessen for 2024 med henblik på en reducering af de to beløb i 2024.

Der forventes ikke yderligere afledt drift ved udvidelsen, da arealet ikke udvides. Børnehuset Broparken har efter renoveringen i alt 13 børnegrupper.

Alle udgifter vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Tidsplanen for den indvendige renovering fremrykkes, så den afsluttes ultimo 2023 fremfor i 2024. Tidsplanen for facaderenoveringen i 2024-2025 ændres ikke væsentligt. Tidsplanen for den indvendige renovering og etablering af to ekstra grupperum er nu følgende:

Udførelse: Maj-november 2023
Ibrugtagning: December 2023

Revidering af byggelegepladsernes styrelsesvedtægt, forretningsorden og tilsynsskabelon
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har revideret styrelsesvedtægt og forretningsorden for de kommunale byggelegepladser samt udarbejdet en ny tilsynsskabelon. Arbejdet er igangsat i dialog med lederne og for at gøre dokumenterne tidssvarende i forhold til dagtilbudsloven.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at den reviderede styrelsesvedtægt for de kommunale byggelegepladser godkendes,
  2. at den reviderede forretningsorden for de kommunale byggelegepladser godkendes samt
  3. at tilsynsskabelonen for byggelegepladserne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har revideret styrelsesvedtægt og forretningsorden samt udarbejdet tilsynsskabelonen i samarbejde med lederne af byggelegepladserne. Revideringen er foretaget efter gældende lovgrundlag i dagtilbudslovens § 65, som handler om klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. I følge dagtilbudsloven skal styrelsesvedtægten og forretningsorden opdateres, da de er forældede, og tilsynsskabelonen er også tilpasset til lovgrundlaget.

Styrelsesvedtægten (bilag 1) er ændret med det formål at fastlægge de formelle rammer for valg og konstituering af en forældrebestyrelse samt at præcisere kompetencefordelingen mellem Rødovre Kommune, forældrebestyrelsen og lederen af den enkelte byggelegeplads.

Forretningsordenen (bilag 2) er ændret til et selvstændigt dokument med mulighed for lokal tilpasning. Det er desuden præciseret, at lederen skal fremsende byggelegepladsens gældende forretningsorden til Børne- og Kulturforvaltningen, efter at forretningsordenen er behandlet på et bestyrelsesmøde.

Tilsyn skal tage udgangspunkt i den nye tilsynsskabelon (bilag 3), som skal sikre, at den pædagogiske kvalitet udvikles, og dagtilbudsloven bliver overholdt, samt at byggelegepladsen gennemgår og sikrer udearealernes byggerier og aktivitetsområder, så det er forsvarligt for børn, gæster og ansatte at færdes på byggelegepladsens udeareal.

Såfremt den nye styrelsesvedtægt og forretningsorden godkendes, vil forvaltningen ligeledes anmode kommunens selvejende byggelegeplads om at tilrette institutionens styrelsesvedtægt og forretningsorden, så de svarer til dem, der er gældende for de kommunale byggelegepladser.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven – Lov og bekendtgørelse nr. 985 af 27. juni 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Styrelsesvedtægt og forretningsorden vil være gældende for de enkelte byggelegepladser i takt med, at styrelsesvedtægten bliver behandlet og underskrevet på de kommende bestyrelsesmøder.

Tilsynsskabelonen er gældende med Børne- og Skoleudvalgets godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for kommunale byggelegepladser i Rødovre Kommune
Bilag 2: Forslag til forretningsorden kommunale byggelegepladser
Bilag 3: Tilsynsnotatskabelon 2023

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2023 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2023 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2023 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i status pr. ultimo marts.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo marts for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo marts 2023 for Børne- og Skoleudvalget

Mod på trivsel
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har en særlig opmærksomhed på, at der i dag i højere grad end tidligere synes at være flere børn og unge, der mistrives. På den baggrund afholdes et topmøde, hvor der sættes lys på at skabe en forskel i alle børn og unges hele liv. Topmødet følges op af et 'Sammen om trivsel'-år, hvor der med afsæt i børne-, unge- og forældreinddragelse samt ekspertviden gennemføres prøvehandlinger, tilpasninger og evalueringer i hverdagen i dagtilbud, skoler, fritidslivet samt i børn og unges mange øvrige arenaer.

Sagen behandles samtidig i BSU, KFU, SOSU og BEU.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen om topmøde og den særlige trivselsindsats tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Internationalt, nationalt og kommunalt er der fokus på trivsel – særligt i disse år.

Ingen er endnu lykkedes med at finde gode, fundamentale løsninger, der knækker kurven den rette vej og finder nye veje for trivslen for alle børn og unge. Den ambition ønsker Rødovre Kommune at tage på sig og har mod på at skabe nye velfærdsløsninger i arbejdet med udviklingen af trivselsindsatser, der gør en forskel for ethvert barn og enhver ung.

Trivsel betyder noget forskelligt for hver enkelt af os. Derfor er trivsel svært at definere, og der er ofte brug for at skabe rammer og fællesskaber, der understøtter både samvær og den enkelte. Det gør vi os på børne- og ungeområdet allerede nogle erfaringer med i Rødovre Kommune i denne tid. Vi gør os allerede erfaringer med trivselsarbejdet og understøtter børn og voksne med indsatser som ’Sammen om de mindste’, ’Sammen om familien’, Fritidspasset, fremskudt familiebehandling, STIME, ’Læringsfællesskaber for alle’ og meget mere. I Rødovre Kommune er der derfor allerede arbejdet med børn og unges trivsel som en vigtig del af hverdagen på tværs af kommunen. Vi er en stærk velfærdskommune med lange traditioner for fællesskaber på tværs af velfærdsområderne, på tværs af sektorer og i forenings- og idrætslivet. Vi har de senere år formuleret et ambitiøst børne- og ungesyn, der for alvor er ved at få liv, hvilket betyder, at det er børnene og de unges kompetencer, der træder frem. De voksne er opmærksomme på at møde det enkelte barn, dér hvor det er, med visheden om at alle gør det så godt, de kan. Forandringer i samfundet kalder dog på en mere målrettet indsats for børn og unges trivsel og mentale sundhed.

At trives er en forudsætning for at lære og at udvikles, og Rødovre Kommune har derfor en særlig opmærksomhed på, at der i dag i højere grad end tidligere synes at være flere børn og unge, der mistrives. Der opleves bl.a. en stigende tendens til, at flere børn og unge føler et mindre skoletilhør, at der ved visitationer til særlige tilbud oftere er behov for et tilrettelægge nye forløb og veje tilbage i skolen for det enkelte barn, øget behov for endnu flere både forebyggende og indgribende indsatser hos børn, unge og deres familier og udfordringer med at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse og være i beskæftigelse.

Øget mistrivsel blandt børn og unge er desværre en tendens, der også opleves på nationalt plan. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har i deres seneste rapport ’Børn og unge i Danmark 2022’ for fjerde gang undersøgt forskellige livsforhold, bl.a. helbred, sociale relationer og fritidsliv. Resultaterne peger på flere områder, hvor der er udfordringer, og hvor udviklingen går den gale vej. Det drejer sig fx om eftervirkninger fra covid-19, for lidt søvn, at flere føler sig ensomme, og at glæden ved at gå i skole er faldende.

Lokalt har Rødovre Kommune også mulighed for at tage udgangspunkt i data og rapporter, som allerede foreligger på området. Bl.a. trivselsundersøgelser, skolefravær, det børnefaglige arbejde i Social- og Sundhedsforvaltningen, Sundhedsplejens erfaringer, viden fra den koordinerede Ungeindsats samt arbejdet med Ungestrategien og de erfaringer, vi har gjort os i arbejdet med fritidsvejledning og fritidspasset, i vores klubber og foreninger. Endvidere har Rødovre fra 2022 gennemført Ungeprofilundersøgelsen på alle grundskoler i 7., 8. og 9. og 10. klasserne.

TOPMØDE – ’Mod på trivsel’

Trivsel for alle børn og unge fra 0 – 25 år er på dagsordenen det kommende år i Rødovre Kommune med en modig tilgang, hvor ambitionen er at gøre en forskel kommunalt og sætte et markant aftryk nationalt.

Derfor skydes ’Mod på trivsel’-året i gang ultimo august / primo september med et topmøde, hvor programmet tilrettelægges med ambitiøse og modige oplægsholdere, workshop-forløb og bidrag fra folk nationalt og internationalt. Det vil være oplæg med kant, der skaber samtaler og handlinger med mod.

Deltagerne til topmødet bliver lokale og nationale politikere, frivillige, foreningsliv, medarbejdere fra social- og sundheds, beskæftigelses-, skole-, dagtilbuds- samt kultur- og fritidsområdet, børn og unge, ledere og forældre. Med topmødet ønsker vi i Rødovre Kommune at sætte lys på at skabe en forskel i alle børn og unges hele liv – og dermed at lade kommunens børne- og ungesyn for alvor få liv og lade det følge af konkrete handlinger. Topmødet bliver startskuddet til, at vi i Rødovre Kommune går forrest og viser, at vi godt tør stille os nye steder for at gøre en mærkbar og målbar forskel i børn og unges liv. Allervigtigst er det, at vi tør lytte til børnene og de unge selv, inden vi iværksætter handlinger og ikke forventer, at der er et ”quick-fix” eller et initiativ, der kan løse udfordringerne.

’Sammen om Trivsel’-år

I det kommende år efter topmødet vil vi gennemføre prøvehandlinger, tilpasninger og evalueringer i hverdagen på institutioner, skoler, i fritidslivet samt i børn og unges mange øvrige arenaer. Samtidig bliver det første år med 'Barnets lov', som vil betyde forandringer for myndighedsområdet og hvor der gives nye muligheder i samarbejdet om at skabe trivsel. Derudover vil der være både særlige drøftelser i de enkelte politiske udvalg samt temadrøftelser på fælles udvalgsmøder på tværs af SOC, BSU, KFU og BEU og inddragelse af vores samarbejdsudvalg.
Ambitionen er løbende at sætte handling bag ordene, så forskellige initiativer er afprøvet, inden året afsluttes med udarbejdelsen af en helhedsplan om trivsel. Den fælles helhedsplan vil ambitiøst indramme tre-fem temaer, som bliver ledestjerner for de kommende års fælles trivselsindsatser på tværs af kommunen.

At være ’Sammen om trivsel’ det kommende år vil kalde på nye møde- og inddragelsesformer, som understøtter Kommunalbestyrelsens udviklingsarbejde i ’Sammen om Rødovre version 2.0’.

Det forestående ’Sammen om trivsel’-år ledes af en tværgående chefgruppe og faciliteres af en tværgående enhed på tværs af Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen i tæt samarbejde med udviklingsenheden i Staben. Derudover vil enheden stå i spidsen for at samle data og viden, som danner grundlag for en helhedsplan for trivselsindsatserne i Rødovre Kommune de kommende år. Arbejdet vil ligeledes pege frem mod budgetønsker for budget 2025.

Lov- og plangrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Topmødet afholdes i august/september, og efterfølges af et 'Sammen om trivsel'-år.

Diverse
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.