Børne- og Skoleudvalget

14-11-2023

Medlemmer

Formand Flemming Lunde Østergaard (A)
Anette Rachlitz (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Henriette Hesselmann (C)
Kenneth Rasmussen (F)

Sager 74 - 80

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 74

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet fremlægges til orientering.

 1. Åbent tema: Mundtligt oplæg om Læringsfællesskaber for alle.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opfølgning på skolernes trivselsmålinger 2022/2023
Sag nr. 75

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Orientering om skolernes opfølgning på den nationale trivselsmåling 2022/2023.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orientering om opfølgning på trivselsmålinger tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Alle skoler gennemfører hvert år en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det er obligatorisk at anvende Børne- og Undervisningsministeriets elektroniske spørgeskema til gennemførelse af den nationale trivselsmåling. Trivselsmålingen gennemføres i perioden fra den 20. januar til den 20. marts 2023. Skolerne tilrettelægger selv, hvornår indenfor den udmeldte periode, de enkelte klasser gennemfører trivselsmålingen.

Status

Resultaterne af målingerne for skoleåret 2022/2023 kom i juni. Der tegnede sig på landsplan et generelt billede af, at langt størstedelen af eleverne i skolen trives. Der er dog sket et mindre fald i elevernes samlede trivsel. Således er udviklingen i andelen af elever på landsplan med højest generel trivsel faldet fra 89,8% i 2021/2022 til 87,5% i 2022/2023.

Rødovre Kommune ligger i målingen for 2022/2023 4,1 procentpoint under landsgennemsnittet med en andel af elever med højest generel trivsel på 83,4%. Også i Rødovre Kommune er tendensen, at andelen af elever med højest generel trivsel er faldet i løbet af de senere år. I Rødovre Kommune er faldet imidlertid mere markant end på landsplan. Kommunetallet for 2021/2022 var 87,6%, og således er der sket et fald på 4,2 procentpoint i andelen af elever med højest generel trivsel i Rødovre Kommune, mens det tilsvarende tal for samme periode på landsplan er 2,3 procentpoint.

Opfølgning og trivselsfremmende initiativer

Elevernes fysiske og mentale trivsel er et fast tema og opmærksomhedspunkt på alle skoler i Rødovre kommune. Således arbejder alle skolerne med trivselsfremmende tiltag og indsatser i dagligdagen. Der er et generelt ønske blandt skolerne om at følge mere systematisk op på trivselsmålingerne og være nysgerrige på den nationale, såvel som den lokale udvikling.

Den nuværende økonomiske situation i Rødovre Kommune har udskudt igangsættelsen af nye initiativer, der kan iværksættes. På trods heraf fortsætter skolerne det vigtige arbejde med at styrke børn og unges trivsel. De enkelte skoler har konkret igangsat forskellige initiativer, som kort præsenteres nedenfor.

Islev Skole arbejder med elevinddragelse som en vigtig dimension. Eleverne skal på klassemøder tale om trivsel og dermed være med til at tage ansvar for trivslen i klassen. Ledelsen arbejder desuden med sparring til det pædagogiske personale i forhold til opfølgning på trivselsarbejdet. Derudover fortsættes arbejdet med søvn og digitale vaner i udskolingen.

Nyager Skole har fra det nye skoleår indført såkaldte trivselstimer på alle årgange, hvor der arbejdes med klassetrivsel. Skolens ledelse vil desuden styrke dialogen med hele klasseteamet og have et fortsat fokus på arbejdet med relationskompetencer samt klassekonferencer med trivsel som tema.

Valhøj Skole fortsætter tiltaget med morgenbånd, der giver en rolig start på dagen. Morgenbånd er placeret som den første lektion på dagen. Der er ikke et egentligt fagfagligt indhold, men i stedet fokus på ro, fordybelse og fællesskabsfremmende aktiviteter. Man vil desuden se på, hvordan dette tiltag kan videreudvikles henimod i højere grad at involvere børnenes stemmer. Sideløbende hermed vil man på skolen fortsætte arbejdet med relationscirkler, der er et værktøj til refleksion over egen praksis, som sætter lys på voksenrelationer til de enkelte børn og unge i hver klasse. Herved bliver personalet opmærksom på, om der er børn og unge, som i højere grad har brug for nære voksenrelationer blandt skolens pædagogiske personale - et forhold som har afgørende betydning for børn og unges læring og oplevelse af trivsel i skolen. På Valhøj Skole vil man ydermere arbejde med, hvordan pauserne i løbet af skoledagen kan styrke trivslen.

Skovmoseskolen fokuserer i det kommende skoleår på elevsamtalerne. Eleverne vil blive bedt om at vurdere undervisningsmiljø og tale om det i elevrådet. Herefter vil der blive målt på resultaterne med henblik på at vurdere, om der sker en positiv udvikling.

Hendriksholm Skole fortsætter og styrker arbejdet med at gennemføre et såkaldt klassecharter i hver klasse i starten af skoleåret. Her aftales samværsregler og værdier for klassen. Disse gøres synlige i klassen, og der tales om dem løbende. Skolen har afsat to årlige personalemøder med fokus på årsplaner og trivsel. Personalet bliver bedt om at orientere sig i klassernes trivselsmålinger før mødet og dykke ned i 2-3 emner, der skal arbejdes videre med i hver klasse. I løbet af skoleåret følger ledelsen op på klassetrivslen med hvert enkelt klasseteam.

Rødovre Skole er optaget af at benytte de indsigter, som trivselsmålingerne giver. Mange børn og unge udtrykker eksempelvis, at de er bange for at blive til grin eller at blive udstillet. Det giver anledning til at stille sig nysgerrig i forhold til, hvordan skolehverdagen kan indrettes, så den tilgodeser alle børn og unge. Rødovre Skole vil desuden arbejde aktivt med at etablere pauser for alle børn i løbet af skoledagen med fokus på trivsel.

Tinderhøj Skole vil fokusere på den faglige trivsel og elevernes oplevelse af medansvar og -indflydelse i forhold til undervisningen. Elevrådets rolle styrkes i det indeværende skoleår og får en særlig rolle på skolen. Elevrådet vil blandt andet blive inddraget i arbejdet med at tilrettelægge bedre pauser med fokus på trivsel i løbet af skoledagen, ligesom eleverne vil få en stemme til skolens fællessamlinger.

Netværket Sundhed & Trivsel vil fra det nye år arbejde aktivt med opfølgning på trivselsdata, igangsættelse af prøvehandlinger og tiltag samt videndeling heraf på tværs af skolerne. Netværket har helt konkret udviklet et grafisk værktøj, der kan understøtte ledelsernes og personalets arbejde med opfølgning på de forskellige målinger, som løbende henover skoleåret foretages på skoleområdet.

Netværket kommer desuden til spille en aktiv rolle i forbindelse med Trivsels-året, hvor netværket blandt andet vil facilitere igangsættelsen af konkrete prøvehandlinger og tiltag på tværs af skolerne og i samarbejde med kommunens øvrige aktører.

Udfordringerne med stigningen i børn og unges mistrivsel er et fælles anliggende. Vi vil derfor se på mulighederne for, hvordan vi kan være Sammen om Rødovre, når vi skal undersøge hvilke handlemuligheder, der kan bremse den negative udvikling og i stedet skabe sundhed og trivsel for alle børn og unge i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over trivselsmålinger, skoleåret 202223

Udgiftsneutral tillægsbevilling: Pulje til mere pædagogisk personale
Sag nr. 76

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået tilsagn om i alt årligt 1.364.550 kr. i perioden 2023-2025 fra Undervisningsministeriet (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Tilskuddet er søgt og bevilget til to institutioner: Børnehuset Bybjerget og Børnehuset Mælkevejen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2023 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 1.364.550 kr. samt
 2. at midlerne fordeles således, at Børnehuset Bybjerget får 793.340 kr. og at Børnehuset Mælkevejen får 571.210 kr. svarende til institutionens andel af udsatte børn.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har i 2022 udmeldt en ansøgningspulje med det formål at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Puljen er tiltænkt daginstitutioner, som har minimum 25 procent indskrevne børn, hvor forældrene er berettiget til mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud. I Rødovre er der to institutioner, der opfylder kriterierne: Børnehuset Bybjerget og Børnehuset Mælkevejen.

Midlerne skal anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i daginstitutioner og midlerne er målrettet en særlig indsats, hvorfor forældrebetalingen i kommunens daginstitutioner ikke må stige som følge af de tildelte tilskud. Pædagogisk personale ansat som følge af denne pulje, tæller ikke med i opgørelsen af normeringer på kommune- eller institutionsniveau.

Puljens midler i perioden 2023-2025 udmøntes via én ansøgningsrunde og midlerne udmøntes med forbehold for, at bevillingen fastholdes til formålet på finanslovene for de enkelte år.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 593 af 13. maj 2019 om ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 05.25 dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Tilskuddet skal anvendes i perioden 2023-2025.

Sammenlægning af Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave – genoptaget efter høring
Sag nr. 77

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen om sammenlægning af Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave pr. 1. januar 2024 genoptages efter høring.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave sammenlægges ledelsesmæssigt, administrativt og økonomisk fra d. 1. januar 2024,
 2. at Børnehuset Solen er et selvstændigt dagtilbud fra d. 1. januar 2024,
 3. at Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave får navnet Børnehuset Carlsro fra 1. januar 2024,
 4. at sammenlægningsprocessen for alle berørte enheder fortsættes i et samarbejde med nye MED-udvalg, nye forældrebestyrelser, dagtilbuddenes ledelser og forvaltning samt
 5. at der bevilliges 70.000 kr. til Børnehuset Carlsro og 30.000 kr. til Børnehuset Solen til sammenlægningsprocessen herunder for eksempel flytninger og personaledage.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I dag er Carlsro vuggestue lagt sammen med Børnehuset Solen med en fælles ledelse og forældrebestyrelse. Der er i dag ikke et børnefællesskab mellem Carlsro vuggestue og Børnehuset Solen, da vuggestuens børn ikke er sikret en plads i Solen ved børnehavestart grundet Solens normering. De seneste tre år er kun ét barn fortsat fra Carlsro vuggestue til Solens børnehaveafdeling. Størstedelen af vuggestuens børn fortsætter i Carlsro Børnehave.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler en sammenlægning mellem Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave, da det kan sikre større kontinuitet i børnenes dagtilbudsliv. Det skyldes, at børnene i et integreret dagtilbud ikke skal skifte dagtilbud, når de går fra vuggestue til børnehave. I et integreret dagtilbud kan der etableres et længerevarende forældresamarbejde, og det pædagogiske personale kan sikre de bedste sammenhænge for barnet. Det betyder, at vigtig viden ikke risikerer at gå tabt i skiftet mellem to dagtilbud, og at barnets potentialer løbende understøttes. Dette er ikke mindst til gavn for børn i udsatte positioner, hvor personale og ledelse bedre kan følge barnet og dets familie i de cirka 5 år, som barnet har sin gang i dagtilbuddet.

Den 12. september 2023 blev sagen om sammenlægning behandlet på Børne- og Skoleudvalget og besluttet sendt i høring hos forældrebestyrelserne og personalegrupperne i de to dagtilbud samt hos de faglige organisationer fra BUPL og FOA.

Høringssvarene er vedlagt i bilag 1. Generelt er der en positiv holdning til den foreslåede sammenlægning hos alle høringsparter. På baggrund af høringssvarene har forvaltningen enkelte bemærkninger og justeringer i forhold til den oprindelige sag.

Den fremadrettede organisering for Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave

Fysiske rammer

I høringssvarene stilles der spørgsmål til de fremtidige fysiske rammer for det sammenlagte dagtilbud. Der er usikkerhed om, hvor Carlsro vuggestue skal genhuses i forbindelse med renoveringen af Carlsro Langhus. Forvaltningen kan oplyse, at der er forhandling mellem DAB og Rødovre Kommune om økonomien, placering og periode for genhusningen. Rødovre Kommune arbejder på, at genhusningen bliver så tæt på Carlsro børnehave som muligt. Der er afsat 4 mio. kr. til genhusning i budget 2024. Teknisk Forvaltning understøtter hele processen med genhusning.

Medarbejdergruppen i Carlsro børnehave foreslår en renovering af Carlsro børnehave, den bagvedliggende dagplejelegestue Bagperronen og sammenbygning af disse. Mulighederne for renovering og udvidelse af Bagperronen har været undersøgt, men det er ikke muligt at udvide Bagperronen tilstrækkeligt til at kunne huse børn og voksne fra Carlsro vuggestue.

Ligeledes efterspørges det, at der skabes et fællesrum, hvor det samlede dagtilbud kan mødes. Dette er desværre ikke en mulighed på nuværende tidspunkt. Børne- og Kulturforvaltningen vil undersøge muligheden for at låne den nærvedliggende hal til personaledage og fælles aktiviteter for alle børn.

Ledelse

Af flere høringssvar fremgår det, at der er behov for yderligere afklaring omkring økonomien til ledelse. I den oprindelig sag er det beskrevet, at det fremtidige ledelsesteam vil bestå af dagtilbudslederen og de to nuværende souschefer.

Der er afsat 1,1 mio. kr. til ledelse i det sammenlagte dagtilbud svarende til ca. to fuldtidsstillinger til ledelse. I Rødovre Kommune er der rammestyring. Det er således dagtilbuddets leders ansvar at sikre en organisering, der kan understøtte personalet med tilstrækkelig faglig ledelse inden for den samlede ramme.

Personale

Der er i høringssvarene fremsat spørgsmål til personalesituationen og deres arbejdsområder. Som udgangspunkt fortsætter alle medarbejdere i deres nuværende arbejdsopgaver. Dog kan ledelsen altid flytte børn og personale, hvis det er nødvendigt for at sikre stabilitet og tilstrækkeligt med personale, så børnegruppens samlede trivsel opretholdes.

I høringssvarene bliver der gjort opmærksom på, at der bør tilføres lønmidler til personalet i forbindelse med en ekstra indsats i forhold til sammenlægning og genhusning. Børne- og Kulturforvaltningen har foreslået, at der samlet set afsættes 100.000 kr. til sammenlægningsprocessen og aktiviteter i denne forbindelse. Alle lønforhandlinger sker efter gældende regler i Rødovre Kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen gør desuden opmærksom på, at der er mulighed for at søge efteruddannelsesudvalget, hvis der er behov for fælles pædagogiske oplæg og indsatser. Efteruddannelsesudvalget er et tilbud finansieret af dagtilbuddene selv, hvorfra der kan søges midler til relevant efteruddannelse indenfor eksempelvis sprog, førstehjælp eller andre pædagogiske aspekter.

Minimumsnormeringer

Carlsro vuggestue får i dag ekstra midler fra puljen til minimumsnormeringer grundet andelen af børn i udsatte positioner indskrevet i dagtilbuddet. Der er i høringssvarene en bekymring for, at genberegningen af andelen af børn i udsatte positioner samlet vil være under grænsen for at få tildelt ekstra midler og dermed en forringelse af enhedens økonomi til at understøtte børn i udsatte positioner.

Forvaltningen kan oplyse, at Carlsro vuggestue også i 2024 vil modtage ekstra midler til understøttelse af børn i udsatte positioner. Herefter vil tildelingen blive genberegnet, som det fremgår af den politisk aftalte model.

Pladser

Børne- og Kulturforvaltningen er allerede nu gået i gang med at sikre, at der er plads i børnehavedelen til de børn, som løbende bliver tre år i vuggestuedelen. Forældrene med børn i Carlsro vuggestue vil modtage digital post om, at de er sikret en plads i børnehaven, men at der er mulighed for at beholde pladsen på ventelisten til andre dagtilbud.

Den fremadrettede organisering for Solen

Børnehuset Solen bemærkes ikke i høringssvarene. Derfor har forvaltningen ikke lavet justeringer i den organisering, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget i september 2023.
Børnehuset Solen vil blive et mindre, selvstændigt dagtilbud med to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Solen fortsætter med deres nuværende leder og en souschef.

Solens økonomi vil blive reduceret og forvaltningen vil i overgangsperioden følge økonomistyringen tæt for at sikre en robust enhed og stabil personalegruppe.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven samt Børne- og Skoleudvalgets principbeslutning fra august 2003 om sammenlægning af geografisk tæt placerede institutioner.

Økonomiske konsekvenser

Der skal udarbejdes en ny budgetfordeling mellem dagtilbuddene gældende fra 2024. I henhold til Dagtilbudsområdets nuværende tildelingsmodel vil der blive tildelt 150.000 kr. til ledelse til det sammenlagte børnehus mellem Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave. Dette sker ud fra kriteriet om ledelse af to matrikler med større afstand.

Det anbefales, at der afsættes i alt 100.000 kr. til sammenlægningsprocessen herunder genhusning, flytning og relevant efteruddannelse. Midlerne findes indenfor Dagtilbudsområdets budgetramme.

Tidsplan

Hvis sammenlægningen vedtages i BSU og KB, vil det træde i kraft fra d. 1. januar 2024.

Dagtilbudschefen er i oktober måned blevet inviteret til at deltage i personalemøder i Carlsro vuggestue og Carlsro børnehave.

Bilag

Bilag 1: Samlet høringssvar

Tillægsbevilling og projektændringer - Valhøj Skole
Sag nr. 78

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der blev i 2019 i alt afsat 150 mio. kr. til ud- og ombygning af Valhøj Skole inklusiv opførelse af ny multihal som følge af befolkningstilvæksten i Rødovre Kommune.

Siden da har der været prisstigninger i byggebranchen samt projektændringer, som har medført, at bevillingen til projektet er blevet forøget, så der i budget 2024 samlet ser er afsat i alt 263 mio. kr.

Der blev i juni 2023 afholdt licitation i forbindelse med udvidelsen, hvor alle indkomne tilbud overskred den afsatte bevilling. Licitationen blev derfor annulleret, og Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen har nu udarbejdet et forslag til et revideret byggeprojekt.

Der søges derfor om godkendelse af ændringer i projektet, således at byggeriet kan holdes inden for den afsatte budgetramme i 2024 samt en tillægsbevilling til køb af pavilloner.

Indstilling

Børne og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at løsningsforslag om udskydelse af byggeri af indskoling og undladelse af sammenbygningen ved multihallen godkendes samt
 2. at der fremrykkes en udgift til projektet og gives en tillægsbevilling på 11,2 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget og afsættes rådighedsbeløb i 2024 til køb af pavilloner ved Valhøj Skole, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I juni måned 2023 blev der afholdt licitation i forbindelse med udvidelse af Valhøj Skole. Kommunen modtog tilbud fra fire prækvalificerede tilbudsgivere. Det viste sig, at samtlige af de indkomne tilbudspriser overskred det afsatte budget til projektet. På baggrund af overskridelsen af det samlede budget til projektet samt hensynet til den samlede økonomi i kommunen, blev udbuddet annulleret. Der er samlet set behov for at finde besparelser svarende til ca. 50 mio. kr. i det samlede projekt for ikke at overskride det afsatte anlægsbudget på 263 mio. kr.

Teknisk Forvaltning har derfor sammen med Børne- og Kulturforvaltningen undersøgt mulighederne for at reducere projektet. De to forvaltninger har vurderet potentialer i hele Valhøjkvarteret og inddraget både det bygningsfaglige, det skolefaglige og det idrætsfaglige perspektiv. Samtidig har både tidsperspektivet samt udgifter til rådgivere mm. indgået i vurderingen. De forskellige muligheder er blevet forelagt styregruppen for projektet, der anbefaler nedenstående løsningsforslag.

Løsningsforslag:

 • Udskolingsbygningen samt multihallen bevares som projekteret,
 • Man undlader sammenbygningen af multihal og eksisterende bygninger,
 • Indskolingsbygningen udtages i sin helhed med henblik på at bygge den senere.

Indskolingen forbliver således i de eksisterende pavilloner, som skolen er glade for, indtil indskolingen er bygget. Der vil blive etableret et midlertidigt legeareal ved pavillonerne i perioden frem mod, at indskolingsbygningen er etableret.

Køb af pavilloner

På baggrund af ovenstående har forvaltningen indhentet et købstilbud på pavillonerne. Et køb vil medføre en fremrykning af udgifterne til projektet, men der vil være en økonomisk besparelse ved at købe frem for fortsat at leje, i og med at pavillonerne bliver stående mere end 4 år.

 • Køb af pavilloner: 11,2 mio. kr.
 • Årlig leje: 2,4 mio. kr.
 • Pris ved leje af pavilloner i 6 år: 14,4 mio. kr.

Såfremt pavillonerne kommer til at stå på Valhøj Skole frem til 2029, hvilket er et realistisk scenarie, vil der spares ca. 3,2 mio. kr. ved at købe fremfor at fortsætte lejeperioden.

Når der ikke længere er brug for pavillonerne ved Valhøj Skole, kan de flyttes og genbruges i forbindelse med de øvrige ud- og ombygninger på skoleområdet eller ved akut opståede hændelser og behov for genhusning. Forvaltningen foreslår derfor, at lejeaftalen opsiges, og kommunen køber pavillonerne per 1. januar 2024.

Yderligere perspektiver

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2023, at der i Rødovre fra skoleåret 2024/25 er ét fælles skoledistrikt. Forvaltningen vil se på, om et fælles skoledistrikt giver anledning til ændringer i den samlede anlægsplan for om- og udbygningerne på skoleområdet. Samtidig vil forvaltningen forberede en drøftelse i Børne- og Skoleudvalget om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt og muligt at justere klasseloftet midlertidigt under de kommende ud- og ombygninger, eksempelvis ved at anvende udskolingslokalerne eller andre lokaler mere fleksibelt.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler og lokalplan 151.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede budget til ud- og ombygning af Valhøj Skole er på 263 mio. kr., hvoraf ca. 5 mio. kr. udgør midler til anlægsstyring. Der er derudover afsat 3 mio. kr. til Vestfacaden Valhøj som et særskilt projekt i budget 2023. De 3 mio. kr. vil indgå som en del af det samlede projekt, når der aflægges anlægsregnskab.

Ved at udtage byggeriet af indskolingen og bevare de eksisterende pavilloner, kombineret med at undlade sammenbygning af multihallen med eksisterende bygninger, vil man kunne overholde anlægsrammen på de 263 mio. kr.
Udtagningen af indskolingsbygningen forventes at give en besparelse på ca. 35 mio. kr. Undladelse af sammenbygningen af multihal og de eksisterende bygninger forventes at give en besparelse på ca. 7 mio. kr.

Det må dog påregnes, at det samlede budget til byggeri af indskolingen på et senere tidspunkt kan blive dyrere end 35 mio. kr., da der vil skulle etableres ny byggeplads samt kan opstå prisstigninger de kommende år.

Der søges om en tillægsbevilling samt afsættelse af rådighedsbeløb på 11,2 mio. kr. i 2024 til køb af pavillonerne ved Valhøj Skole.

Økonomien er baseret på overslagspriser udarbejdet af rådgiverteamet og skal granskes yderligere.

Udgiften vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Tidsplanen er foreløbig, og der kan ske ændringer.

Udarbejdelse af nyt materiale: December 2023 - marts 2024

Udbud/licitation: Marts 2024 - juni/juli 2024

Udførelsesprojekt: August 2024-oktober 2024

Udførelse: November 2024 - september 2026

Ibrugtagning: Ultimo 2026.

Forventet regnskab pr. ultimo september 2023 for Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 79

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo september omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2023 for Børne- og Skoleudvalget med udgangspunkt i forbruget pr. ultimo september 2023.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo september 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo september for 2023 for Børne- og Skoleudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr ultimo september 2023 for Børne- og Skoleudvalget

Diverse
Sag nr. 80

Beslutningskompetence: BSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.