Økonomiudvalget

14-06-2016

Medlemmer

Erik Nielsen(A)
Claus Gisselmann Olsen(V)
Niels Spittau(O)
Britt Jensen(A)
Peter Mikkelsen(Ø)

Sager 119 - 137

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 119

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

 • Orientering om ændringer i valglovgivningen pr. 1. april 2016
 • Kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune for 1. kvartal 2016
 • Argumenter for hovedstadsudligningen

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyt orienteringsbrev til Statsforvaltningen, kommunerne og regionerne om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016.
Bilag 2: Kvartalsredegørelse for beskæftigelsesindsatsen 1 kvt 2016
Bilag 3: Argumenter for hovedstadsudligningen
Bilag 4: Slides vedr udligning marts 2016

Udbygning af fjernvarmeforsyning til området Islevdalvej - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 120

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af igangsætning af fjernvarmeudbygning i erhvervsområdet Islevdalvej.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings udbygningsplaner afsat rådighedsbeløb på 20.000.000 kr.

Der ansøges om anlægsbevilling på 1.350.000 kr. til detailprojektering og udbud af fjernvarmeudbygningen i erhvervsområdet Islevdalvej.

Ansøgning om anlægsbevilling til projektets gennemførelse fremsendes, når projektering og udbud er afsluttet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at udbygning af fjernvarme i erhvervsområdet Islevdalvej igangsættes, samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1.350.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til detailprojektering og udbud af fjernvarmeudbygningen i erhvervsområdet Islevdalvej.

Bestyrelsen for RKF 07-06-2016
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2015 (sag nr. 162) blev det endelige projektforslag for fjernvarmekonvertering af erhvervsområdet ved Islevdalvej godkendt. Projektforslaget var udsat fra februar 2015, hvor det blev sat i midlertidigt bero.

Grundet denne udsættelse af den endelige godkendelse af projektforslaget, samt det forhold, at det har vist sig mere tidskrævende end forventet at få forhåndstilkendegivelser fra de potentielle kunder gør, at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ikke forventer at kunne påbegynde entreprenørarbejdet i særligt stort omfang i 2016.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings udbygningsplaner afsat rådighedsbeløb på 20.000.000 kr. Det forventes på dette grundlag ikke at blive brugt fuldt ud i 2016. Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning forventer i 2016 at gennemføre detailprojektering og udbud. Efter modtagelse af tilbud kendes det økonomiske omfang og mulig opstart af entreprenørarbejdet.

I den endelige godkendelse af projektforslaget, er det angivet, at anlægsarbejdet vil gå i gang ved en tilslutningsprocent på over 50 %.

Efter det indledende salgsarbejde er det lykkedes at få underskrevne leveringsaftaler og forhåndstilkendegivelser svarende til 38 % af varmegrundlaget for erhvervsområdet Islevdalvej. Alle leveringsaftaler er indgået af Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning med forbehold for Rødovre Kommunes godkendelse af projektets gennemførelse.

Det er Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings opfattelse, at konverteringen med en tilslutningsprocent på 38 % stadig er miljømæssigt, samfundsøkonomisk, selskabsøkonomisk og brugerøkonomisk attraktiv.
Øvrige kunder, der indtil videre ikke har underskrevet en aftale, vil igen blive tilbudt at indgå en aftale, og der vil blive givet en sidste frist for tilslutning.

Entreprisearbejdet forventes udført i perioden december 2016 - december 2017.
Udbygningen vil medføre gener for trafikken i området Islevdalvej. Håndtering af dette sker i tæt samarbejde og koordination med Vej- & Trafikafdelingen i Teknisk Forvaltning.

Lov- og plangrundlag

 • Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2010 (sag nr. 263).
 • Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarme. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2011 (sag nr. 2).
 • Endelig godkendelse af projektforslag for fjernvarmekonvertering af erhvervsområdet ved Islevdalvej. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2015 (sag nr. 162).

Økonomiske konsekvenser

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2016 er der til Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsynings udbygningsplaner afsat rådighedsbeløb på 20.000.000 kr.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning gennemfører detailprojektering og udbud i 2016.

Teknisk Forvaltning forventer, at detailprojektering og udbud kan gennemføres for en anlægsbevilling på 1.350.000 kr.

Den resterende del af anlægsbevillingen søges frigivet, når projektering og udbud er afsluttet.

Tidsplan

 • Detailprojektering og udbud forventes udført juli - november 2016.
 • Entreprisearbejdet forventes udført i perioden december 2016 - december 2017.

Kommuneplanstrategi 2016
Sag nr. 121

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 har været fremlagt i offentlig høring og der er indkommet 5 høringssvar.
Kommuneplanstrategi 2016 fremlægges nu til endelig vedtagelse.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Kommuneplanstrategi 2016 vedtages endeligt,
 2. at Kommuneplanstrategi 2016 offentliggøres, samt
 3. at Bilag 3 - behandling af indkomne høringssvar, fremsendes som svar på de indkomne høringssvar.

Alle fagudvalg 07-06-2016
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Efter den lovpligtige høringsperiode på 8 uger, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til fremkomne bemærkninger i høringsperioden og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres. Kommunalbestyrelsen kan, når den endelige strategi er offentliggjort, udarbejde et kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen i overensstemmelse med strategien.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. januar 2016, sag. nr. 2, at fremlægge Forslag til Kommuneplanstrategi 2016 i offentlig høring i 8 uger, og at der skulle afholdes et borgermøde i høringsperioden.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. maj 2015, sag nr. 97, at foretage en fuld revision af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014.

I den kommende planperiode vil der være fokus på en bæredygtig byudvikling.
Visionen ”Sammen om Rødovre" går på tværs af alle forvaltninger og handler om at nytænke velfærdskommunen, så vi også er en moderne velfærdskommune med et stærkt fællesskab om 20 år. Dette er også udgangspunktet for den kommende planperiode. Kommuneplanstrategi 2016 er et bud på, hvordan velfærdskommunen Rødovre skal udvikle sig fremover. I Kommuneplanstrategien er der et naturligt fokus på den fysiske udvikling af byen, som i høj grad defineres af kommuneplanens temaer og rammer. I Rødovre er der tradition for, at kommuneplanen er langt mere end blot en arealplan med optegninger af, hvor der kan være forskellige funktioner.

Kommuneplanstrategi 2016 "Sammen om Rødovre - bæredygtig byudvikling" beskriver Kommunalbestyrelsens strategi for den forestående planlægning. Udover det overordnede tema beskrives 6 undertemaer, samt status på den aktuelle situation og en identificering af Rødovres potentialer og udfordringer.

Udviklingen beskrives gennem temaerne:

 • Flere borgere - en kommune i vækst
 • Erhvervsliv i vækst
 • Bæredygtige og attraktive byrum
 • Det grønne Rødovre
 • Effektiv mobilitet
 • Byområder i udvikling

Høringssvar

Der er indkommet i alt 5 høringssvar. Høringssvarene kan læses i deres fulde længde i Bilag 2 - Indkomne høringssvar.
De indkomne høringssvar giver ikke anledning til ændringer.
Høringssvarene omtaler i vidt omfang emner der er så konkrete, at det ikke naturligt indgår på det strategiske niveau som Kommuneplanstrategi 2016 befinder sig på. En lang række af bemærkningerne vedrører derfor andre planer og politiker i Rødovre Kommune. Som udgangspunkt beskriver Kommuneplanstrategi 2016 visionerne og strategien for den forestående planlægning, der herefter vil blive bearbejdet og konkretiseret i den kommende kommuneplan og efterfølgende lokalplaner. Teknisk Forvaltnings behandling af høringssvarene kan ses i Bilag 3 - Behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer.

Høringssvarene vil indgå som input til det forestående arbejde med kommuneplanrevisionen.

Cafédebat om Kommuneplanstrategiens emner og byudviklingsområder

Den 6. april 2016 blev der afholdt en cafédebat om Forslag til Kommuneplanstrategi 2016. Ved denne lejlighed var det muligt for alle interesserede at deltage i debatter omkring strategiens temaer og Byområder i udvikling. Der var et pænt fremmøde til cafédebatten. Der blev debatteret i mindre grupper og de fremmødte kunne i løbet af aftenen nå at deltage i debat om tre emner. På side 22 i Kommuneplanstrategien er en opsamling fra høringsperioden.
I Bilag 4 - Opsamling fra cafédebat den 6. april 2016 kan ses en opsamling af debatterne.

Opsamlingen fra cafédebatten vil indgå som input til det forestående arbejde med kommuneplanrevisionen.

En kombineret Planstrategi og Agenda 21 strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.
Ligesom det var tilfældet i Kommuneplanstrategi 2012 er der udarbejdet en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplan 2014, der fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt. Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Rødovre Kommuneplan 2014 har Rødovre Kommune aftalt med Naturstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen), at Rødovre Kommune i forbindelse med den kommende revision ændrer på rammeområdernes afgrænsning i forhold til stationsnærhed.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kommuneplanstrategi 2016 offentliggøres sommer 2016.

Bilag

Bilag 1: Kommuneplanstrategi 2016
Bilag 2: Indkomne høringssvar
Bilag 3: Behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 4: Opsamling fra cafédebat den 6. april 2016

Resultat af forhøring til den forestående planlægning for Bykernen
Sag nr. 122

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 29. marts 2016 (sag nr. 40), at igangsætte forhøring til den forestående planlægning for Bykernen.

Der er ikke modtaget nogen høringssvar i høringsperioden den 6. april til den 27. april 2016. I perioden er der afholdt et dialogmøde for grundejerne i Bykernen. Der skal nu tages stilling til den videre planlægningsproces for Bykernen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg for Bykernen,
 2. at tillægget udarbejdes med fokus på at skabe mulighed for at udvikle en attraktiv bymidte med et varieret byliv og med forskellige bykvarterer,
 3. at tillægget udarbejdes med fokus på at skabe mulighed for at få flere grønne områder i Bykernen,
 4. at der i tillægget bl.a. gives mulighed for, at der kan etableres boliger, restauranter, caféer og andet publikumsorienteret serviceerhverv,
 5. at området udvikles i overensstemmelse med Rødovre Kommunes arkitekturpolitik, samt
 6. at det annonceres i Rødovre Lokalnyt og på Rødovre Kommunes hjemmeside rk.dk, hvilke fokusområder der vil indgå i overvejelserne i det kommende planarbejde.

Teknik- og Miljøudvalget 07-06-2016
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den forestående planlægning for Bykernen blev der i perioden den 6. april til 27. april 2016 gennemført en forhøring, hvor borgerne blev opfordret til at fremkomme med idéer og forslag til udviklingen af området med udgangspunkt i nedenstående hovedspørgsmål:

 1. Spørgsmål 1: Hvordan kan der skabes mere byliv ude i gaderummene i Bykernen?
 2. Spørgsmål 2: Hvordan kan der skabes oplevelsesrige og gode byrum i Bykernen?
 3. Spørgsmål 3: Hvor kan beplantning være med til at forskønne Bykernen?
 4. Spørgsmål 4: Hvordan kan områdets kulturhistorie og arkitektoniske værdier bevares ved en omdannelse?

Den 19. april 2016 afholdt Rødovre Kommune i samarbejde med COWI et dialogmøde for grundejerne i Bykernen. På mødet blev de fremmødte præsenteret for visionen for Bykernen, hvorefter der var debat i grupper med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

 1. Hvilke muligheder giver visionen jer?
 2. Hvilke udfordringer kan I se?
 3. Hvilke idéer har I til konkrete tiltag, der kan sættes i værk, for at I kan få mest muligt ud af visionen?
 4. Hvordan kan I bidrage til at realisere visionen?

Høringssvar og input fra dialogmøde

I løbet af forhøringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

Der var 17 deltagere i dialogmødet, hvor 104 grundejere var inviteret til at deltage. Generelt var stemningen blandt de fremmødte positiv overfor kommunens præsentation af visionen for Bykernen og man så bl.a. muligheder for:

 1. Stigende kvadratmeterpriser.
 2. Mere liv i bydelen døgnet rundt.
 3. Udvikling af grunde og ejendomme.
 4. Mulighed for vand i byen i form af LAR-projekter.
 5. Mulighed for at etablere studieboliger.

Der blev dog udtrykt bekymringer primært i forhold til:

 1. Infrastruktur – adgang til p-pladser og offentlig transport.
 2. At eksisterende boligejere/erhvervsdrivende bliver presset ud.
 3. Konfliktende interesser – bolig og erhverv – især med hensyn til trafikale gener.
 4. At bevare helheden, så ikke hjørner af området får lov til at forfalde.
 5. Udvikling vil i nogle tilfælde kræve at flere parceller slås sammen, hvilket kræver at naboer kan samarbejde.
 6. Prisstigninger på nabogrunde kan være en udfordring i forhold til at opkøbe og udvikle.

Teknisk Forvaltnings anbefalinger for planlægningen af området

På baggrund af det samlede resultat af høringsperioden anbefaler Teknisk Forvaltning, at der igangsættes en planlægningsproces med udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der tager udgangspunkt i: at området planlægges med fokus på at skabe mulighed for udvikling af en attraktiv bymidte med et varieret byliv og med forskellige bykvarterer, og at der bl.a. gives mulighed for, at der kan etableres boliger, restauranter, caféer og andet publikumsorienteret serviceerhverv. Samtidig skal der skabes mulighed for at få flere grønne områder i Bykernen. Derudover skal området udvikles i overensstemmelse med Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, Lov om planlægning.
Rammer om livet – Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Opsamling fra dialogmøde

Skitseprojekt - Ombygning af krydset Korsdalsvej/Fjeldhammervej
Sag nr. 123

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med udbygningen af IrmaByen skal krydset Korsdalsvej/Fjeldhammervej ombygges fra et vigepligtreguleret kryds til et signalreguleret kryds. Ombygninger kræver arealoverdragelser mellem Rødovre Kommune og ELF Development. Til det er der udarbejdet et skitseprojekt, som viser arealbehovene.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at skitseprojektet for krydsombygningen til signalanlæg godkendes, samt
 2. at arealoverdragelsen mellem Rødovre Kommune og ELF Development godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 07-06-2016
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I miljøvurderingen for IrmaByen viste det sig, at for at kunne håndtere trafikmængder, genereret fra det nye boligområde, var der behov for at ombygge krydset Korsdalsvej/Fjeldhammervej. Se bilag 1 og 2 for skitseprojekt af krydsombygningen.

Skitseprojektet er godkendt af politiet uden bemærkninger. Ombygningen af krydset er en del af udbygningsaftalen for IrmaByen mellem Rødovre Kommune og ELF Development.

De nuværende vejforhold er ikke tilstrækkelige til at kunne rumme et nyt signalreguleret kryds, og der er derfor behov for en arealoverdragelse mellem kommunen og ELF Development. Heraf overdrages den gamle buslomme på Korsdalsvej fra Rødovre Kommune til ELF Development imod, at der overdrages et nyt areal til den fremtidige buslomme ved Irmatårnet til Rødovre Kommune. Se bilag 3 for arealoverdragelsesbehovet.

Samlet skal Rødovre Kommune overgive ca. 109 kvm fra de grønne arealer i vest side af Korsdalsvej til vejareal og ca. 175 kvm i øst side til ELF Development fra den gamle buslomme ved Korsdalsvej. ELF Development overgiver samlet ca. 707 kvm til Rødovre Kommune som vejareal for anlæggelse af en ny buslomme ved Irmatårnet og til udvidelse af Fjeldhammelvej ved krydset.

Såfremt skitseprojektet og arealovergivelsen godkendes, så vil der blive udarbejdet et detailprojekt, som behandles politisk efterfølgende.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje.
Miljøvurdering af Lokalplan 133 IrmaByen.
Udbygningsaftale for IrmaByen.
Skitseprojekt for signalombygningen af Korsdalsvej og Fjeldhammervej.

Økonomiske konsekvenser

Ombygningen af krydset til signalreguleret vil give Rødovre Kommune forøget driftsudgifter til anlæg og strøm.

Arealoverførslen medfører, at kommunen afgiver ca. 109 kvm grøntareal til vejareal, hvilket har en nulværdi ejendomsmæssigt.

Tidsplan

Detailprojektet for krydsombygningen udarbejdes i løbet af sommeren og forventes klar til politisk behandling i september 2016.

Bilag

Bilag 1: Skitseprojekt - oversigtstegning
Bilag 2: Skitseprojekt - tværsnit
Bilag 3: Skitseprojekt - arealoverdragelse

Bygningsvedligeholdelse 2015, driftsregnskab
Sag nr. 124

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af driftsregnskab for bevillingen til bygningsvedligeholdelse i 2015.

Bevilling 18.Februar 2015  

21.000.000 kr.

Forbrug  

21.000.000 kr.

Mindreforbrug  

0 kr.

 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at driftsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har 18. februar 2015 givet driftsbevilling på 21.000.000 kr. til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger i 2015.

Beløbet er disponeret tværgående efter bygningsfaglige kriterier til planlagte vedligeholdelsesaktiviteter og til reparationer og akutte aktiviteter i overensstemmelse med de forudsætninger, der blev godkendt sammen med anlægsbevillingen.

Af det samlede forbrug er 20% anvendt til egentlig planlagt vedligeholdelse, 14% er anvendt til faste, lovpligtige serviceaftaler mv., 2% er anvendt til hærværk/graffiti/glasskader og 64% er anvendt til reparationer og akutarbejder. Af forbruget til reparationer og akutarbejder, er 23% anvendt på større afhjælpende aktiviteter. Af disse kan nævnes:

 • Brandsikring generelt
 • Kulturhus Viften, udskiftning af gulv i teatersal
 • Nyager Skole, asbestforsegling og asbestsanering i loftrum
 • Rødovre Bibliotek:
  Gulvbelægning i voksenudlån
  Lovliggørelse og renovering af installationer over loft
  Nye loftsplader
  Opretning af gamle installationer
  Udskiftning af lysstyring
 • Rødovre Jobcenter, renovering af gulve
 • Rødovre Rådhus:
  Helhedsplan for Rødovre Rådhus
  Nye lofter i kældergangene
  Renovering af vinduernes lukkemekanisme, 1. og 2. sal
 • Rødovrehallen og Skøjtearenaen, renovering af pumpebrønde
 • Skovmoseskolen, etapevis påsvejsning af tagpap
 • Tinderhøj Skole, udskiftning af procesusdsugning i sløjd
 • Valhøj Skole:
  Reparation af vinduespartier
  Tagskade inkl. tagafvanding

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bygningsvedligeholdelse 2014, anlægsregnskab
Sag nr. 125

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for bevillingen til bygningsvedligeholdelse i 2014.

Bevilling 28. januar 2014  

12.372.000 kr.

Forbrug  

12.372.000 kr.

Mindreforbrug  

0 kr.

 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har 28. januar 2014 givet anlægsbevilling på 12.372.000 kr. til gennemførelse af bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger i 2014.

Der var til samme formål afsat 8.000.000 kr. i driftsbudgettet for 2014. Der var således i alt 20.372.000 kr til rådighed til bygningsvedligeholdelse i de kommunale bygninger i 2014. Det samlede beløb er disponeret tværgående efter bygningsfaglige kriterier til planlagte vedligeholdelsesaktiviteter og til reparationer og akutte aktiviteter i overensstemmelse med de forudsætninger, der blev godkendt sammen med anlægsbevillingen.

Af det samlede forbrug er 12% anvendt til egentlig planlagt vedligeholdelse, 9% er anvendt til faste, lovpligtige serviceaftaler mv., 2% er anvendt til hærværk/graffiti/glasskader og 77% er anvendt til reparationer og akutarbejder. Af forbruget til reparationer og akutarbejder, er 40% anvendt på større afhjælpende aktiviteter. Af disse kan nævnes:

 • Broparken Pleje- og træningscenter, renovering af tag
 • Børnehuset Islemark, facaderenovering
 • Espevang, udskiftning af utæt vandledning i jord
 • Islev Skole, nyt gulv i omklædning
 • Islevbadet, renovering og modernisering af kemikalieanlæg
 • Nyager Skole, reparation af murværk, fuger samt maling af træværk
 • Rødovre Jobcenter, udskiftning af linoleum på gangareal
 • Rødovre Musikskole, istandsættelse af 2 lokaler
 • Rødovre Rådhus, istandsættelse af vinduer
 • Rødovrehallen og Skøjtearenaen, renovering af brugsvandsinstallation, reparation af ammoniak veksler og eftersyn af kondensator samt udskiftning af PLC-styring (kølecentral)
 • Rønneholm børneinstitution, udskiftning af gangbro
 • Tinderhøj Skole, udskiftning af gulvbelægninger

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Forslag til Rødovre Kommunes værdighedspolitik
Sag nr. 126

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til værdighedspolitik, og forslag til anvendelse af de afsatte midler til en værdig ældrepleje.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til værdighedspolitik godkendes og
 2. at forslag til anvendelse af ansøgte midler til en værdig ældrepleje godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 07-06-2016
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøftede og godkendte på sit møde den 8. marts 2016 (sag nr. 14) forslag til proces og tidsplan for udarbejdelsen af en værdighedspolitik.

Rødovre Kommunes værdighedspolitik er en del af ældrepolitikken og er baseret på den samme vision, værdier og indsatser som ældrepolitikken.

Visionen i værdighedspolitikken er, at se ældre borgere som en ressource med stor viden, erfaring og energi til gavn og glæde for alle. Det er vigtigt, at alle ældre borgere, uanset helbredssituation, kan leve et godt og værdigt liv. Rødovre skal være en god by at bo i og et sted, hvor alle trygt kan blive ældre.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i forslag til anvendelsen af de afsatte midler lagt vægt på, at midlerne skal understøtte indsatsen hos de svageste ældre borgere i forhold til fem indsatsområder:

 • Livskvalitet
 • Selvbestemmelse
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død

Der er udarbejdet syv forslag, der blandt andet indeholder tilførelse af personale til demensindsatsen, aftenvagten på alle fire plejehjem, og de svageste ældre hjemmeboende, der modtager hjemmehjælp. Derudover indeholder de en indsats for at forebygge utilsigtet vægttab hos ældre hjemmeboende. Indsatserne er beskrevet i bilaget med forslag til anvendelse af de afsatte midler til en værdig ældrepleje

Værdighedspolitikken og redegørelsen for forslag til anvendelsen af de afsatte midler skal godkendes og offentliggøres af Kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2016.

Værdighedspolitikken og redegørelsen for forslag til anvendelsen af de afsatte midler indsendes herefter til Sundheds- og Ældreministeriet til behandling, hvorefter midlerne udbetales til kommunen.

Lov- og plangrundlag

Finansloven for 2016.
Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune tilføres 7,272 mio. kr., der fordeles, når bevillingen fra Ministeriet forelægger.

Tidsplan

1. juli 2016: Værdighedspolitikken og redegørelsen for de afsatte midler offentliggøres og indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes værdighedspolitik.
Bilag 2: Forslag til anvendelse af de afsatte midler til en værdig ældrepleje.

Opfølgning på budgetresolution om fædregrupper
Sag nr. 127

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en opfølgning på budgetresolutionen om mulighed for initiering af fædregrupper til efterretning.

Peter Mikkelsen har i mail af 6. juni 2016 anmodet om, at punktet 'Opfølgning på budgetresolution om fædregrupper' på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 7. juni 2016, behandles på møde i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at opfølgningen på budgetresolutionen om mulighed for initiering af fædregrupper tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget 07-06-2016
Taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016 aftalt følgende budgetresolution: Social- og Sundhedsudvalget forelægges en sag vedrørende mulighed for initiering af fædregrupper.

Med henblik på at afdække behovet for fædregrupper har Sundhedsplejen med bistand fra Social- og Sundhedsforvaltningens ledelsessekretariat gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Derudover er der holdt møde med biblioteket om muligheden for at arrangere foredrag eller andet målrettet fædre.

I første kvartal 2016 har Sundhedsplejen udleveret 103 spørgeskemaer. Der er indkommet 43 besvarelser.

Undersøgelsen spurgte bredere ind til behov og ønsker end blot til fædregrupper. Blandt andet spørges der ind til, i hvilken grad de var interesserede i andre aktiviteter som for eksempel babybio, babysvømning, fars legestue, caféarrangementer med inspirationsoplæg, hvad deres indstilling er til at deltage i aktiviteter for fædre, samt hvilke emner de kunne tænke sig at høre mere om.

Af besvarelserne fremgår det, at kun 16 procent 'i høj grad' er interesserede i at deltage i en fædregruppe. 14 procent angiver 'i nogen grad', mens knap 40 procent og knap 30 procent svarer henholdsvis 'i ringe grad' og 'slet ikke'. På denne baggrund vurderer Social- og Sundhedsforvaltningen, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for at etablere fædregrupper.

Den aktivitet, der er størst interesse for at deltage i blandt fædrene, er babysvømning, hvor knap 42 procent svarer 'i høj grad'. Mindst er fædrenes interesse for caféarrangementer med inspirationsoplæg; kun 14 procent har ytret stor interesse for denne aktivitet.

Sundhedsplejen er opmærksom på nye behov og ønsker, og hvis der opstår behov for at etablere fædregrupper eller andre aktiviteter inden for Sundhedsplejens område, initierer Sundhedsplejen gerne disse.

Lov- og plangrundlag

Budget 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse vedrørende fædregrupper

Afholdelse af Rødovre-dag
Sag nr. 128

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Som en festdag for vores lokale fællesskab, demokrati og foreninger er der lavet forslag til koncept for afholdelse af Rødovre-dag lørdag den 10. september 2016 kl. 10 - 14.

Som en hyldest til Rødovre vil området omkring rådhuset på dagen i så stort omfang som muligt være pyntet i rødt.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2011 afviklede Kultur- og Fritidsområdet ”Røde Dage” fordelt over fire weekenddage. Der var tale om et meget stort arrangement, og hvis det skulle udvikle sig, ville det forudsætte ansættelse af en projektleder. Efterfølgende har kommunen engageret sig i andre stærke fællesskaber som f.eks. Rødovre Kulturnat og Vestegnens Kulturuge, der siden 2013 er blevet afviklet i samarbejde med fem andre kommuner på Vestegnen.

Som en videre udvikling af de Røde Dage i 2011 præsenteres her et koncept for en festdag, der tager udgangspunkt i farven rød. Farven er som bekendt gennemgående i Rødovre Kommunes designmanuel, og mange borgere bruger farven som pejlemærke for, om de befinder sig i Rødovre Kommune (ikke mindst takket være de karakteristiske røde vejskilte). Farven signalerer altså Rødovre, og på samme måde vil indholdet på festdagen relatere sig til fællesskab og lokal sammenhængskraft. Rødovre-dagen er tænkt som en festdag for vores lokale fællesskab, demokrati og foreninger. Konceptet er udarbejdet i et samarbejde mellem de tværgående arbejdsgrupper ”Demokratisk Laboratorium” og ”Fællesskab og Medborgerskab”, som er etableret med henblik på realisering af Kommunalbestyrelsens vision om Sammen om Rødovre.

Demokratisk laboratorium

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en strategi for demokratisk laboratorium, som bl.a. indebærer, at der skal afholdes et opstartsarrangement. Det foreslås, at dagen fungerer som opstartsarrangement for demo-kratisk laboratorium. Borgere og politikere vil blive bragt sammen, og der vil blive afprøvet nye måder at inddrage borgerne i den politiske beslutningsproces. Dagen skal også bruges til at få klarlagt yderligere, hvilken dialog borgerne ønsker med politikerne, jf. strategien for demokratisk laboratorium.

Fællesskab og medborgerskab

Den grundlæggende idé om at lave dagen er opstået i den tænketank, der er blevet etableret i forbindelse med den tværgående arbejdsgruppe ”Fællesskab og Medborgerskab”, som en anerkendelse af foreningernes og de frivilliges store betydning for netop fællesskab og medborgerskab i Rødovre. Dagen skal bruges til at fremme ”borgerlysten” til aktiv deltagelse i byens liv samt inspirere borgerne til samskabelse, fælleskab og frivillighed.

Koncept for dagen

Der afholdes en festdag, som har til formål at styrke fællesskabet, frivilligheden, demokratiet og dialogen i Rødovre. Som en hyldest til Rødovre vil byen på dagen i så stort omfang som muligt være pyntet i rødt.

Konceptet er inspireret af både ”Røde Dage”, festivalkonceptet og tanken om et folkemøde i mini-format, hvor der bliver skabt en ny ramme om møderne mellem beslutningstagerne, borgerne, erhvervslivet og foreningerne. Det skal understreges, at der udelukkende er tale om inspiration af folkemødet-tanken på et overordnet plan. Arrangementet bliver målrettet Rødovre.

Målet er at lave en interessant og alsidig dag, der appellerer bredt. Dagen skal både give deltagerne substans og være sjov og underholdende. Rødovre-dagen er endnu ikke planlagt i detaljer, men de grundlæggende ideer i konceptet er:

 • Tid og sted: Den 10. september kl. 10-14 i området omkring Rådhuspladsen, rådhuset, hovedbiblioteket og Viften. Arrangementet bliver afholdt dagen efter kulturnatten i Rødovre og midt i Vestegnens Kulturuge. Arrangementet bliver synligt som en del af Vestegnens Kulturuge og vil fremgå af det fælles program.
 • Området vil blive ”pakket ind i rødt", og der bliver lavet aktiviteter, der involverer farven.
 • Der vil blive sat fokus på at fremme ”borgerlysten” til aktiv deltagelse i byens liv og det frivillige arbejde samt inspirere til samskabelse og fælleskab.
 • Dagen skal bruges til at afprøve alternative metoder til borgerinddragelse.
 • Der bliver mulighed for at købe mad, og der bliver musikalske indslag.
 • På scenerne vil der være arrangementer, som deltagerne kan gå rundt til og vælge imellem – som på en festival. Det kan f.eks. være debatter om politikområder i kommunen. Tilbuddene vil fremgå af en programoversigt over scenerne.
 • Forvaltningen vil i så vidt omfang som muligt involvere lokale råd og udvalg (f.eks. Folkeoplysningsudvalget, Kunstrådet, Integrationsrådet, Erhvervsrådet, Seniorrådet) til at arrangere og facilitere arrangementer og debatter på scenerne.
 • På Rådhuspladsen vil der være en række kulturelle- og foreningsmæssige aktiviteter, der appellerer til et bredt publikum, f.eks. sjove workshops for børn og barnlige sjæle, der involverer farven rød.
 • Kommunalbestyrelsen har den formelle værtsforpligtelse – og det er Kommunalbestyrelsen, der så at sige inviterer borgerne til arrangementet og dialogen. Kommunalbestyrelsen vil naturligvis ikke have forpligtelser i forbindelse med planlægning af dagen, men have en aktiv rolle på selve dagen.
 • Der vil være en åben invitation til alle borgere med annoncering, omtale og program i lokalavisen.

I det omfang det er muligt vil der blive sendt en skriftlig invitation, samt en tak for indsatsen, til de borgere der varetager et demokratisk tillidshverv i Rødovre Kommune. Det gælder eksempelvis medlemmer af paraplyorganisationer, råd og nævn samt forældrebestyrelser, skolebestyrelser og andre brugerbestyrelser.

Da det vil være første gang, at der bliver afholdt sådan et arrangement, vil der blive udarbejdet evaluering af Rødovre-dagen, med henblik på at Kommunalbestyrelsen efterfølgende kan tage stilling til, om Rødovre-dagen skal gentages.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til at afvikle dagen anslås til 250.000 kr. fordelt på 75.000 kr. til opbygning af området, herunder scene, lyd, materialer til boder, aktivitetsbaner, vagter, ekstra personale, rød indpakning og lys, samt 175.000 kr. til afvikling af arrangementer, debatter, workshops og aktiviteter, herunder honorarer til kunstnere/underholdning, debattører og oplægsholdere.

I forbindelse med behandlingen af Sammen om Rødovre-sagen i juni 2015 har KB afsat 100.000 kr. til opstartsarrangement for Demokratisk Laboratorium. Den resterende finansiering på 150.000 kr. afholdes af den afsatte pulje under Demokratisk Laboratorium.

Tidsplan

Ingen.

RAB, afdeling Islevtoften II, DAB, Helhedsplan, Skema A
Sag nr. 129

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

DAB har på vegne af Rødovre almennyttige Boligselskab, afdeling Islevtoften II anmodet om kommunens godkendelse af skema A vedrørende helhedsplan for afdelingen. Helhedsplanen omfatter gennemgribende renovering og opretning af afdelingens bygninger og udearealer.

Helhedsplanen vil have følgende økonomiske konsekvenser for kommunen:

Kapitaltilførsel: 400.000 kr.

Garantistillelse: ca. 241.000.000 kr., regaranti Landsbyggefonden 50 %.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at skema A vedrørende renovering og opretning i afdelingen godkendes,
 2. at finansiering med støttet 30-årigt kontantlån på 245.918.304 kr. og ustøttet kontantlån på 128.578.766 kr. samt låneoptagelse i forbindelse hermed godkendes,
 3. at en gennemsnitlig årlig lejestigning på 242 kr. pr. m2 til i alt 999 kr. pr. m2 godkendes,
 4. at kommunen yder kapitaltilførsel på 400.000 kr. samt
 5. at kommunen yder garanti på støttet realkreditlån, som opgøres endeligt ved byggeriets afslutning, men forventes at udgøre 98 % af 245.918.304 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

DAB har på vegne af RAB, afdeling Islevtoften II anmodet Rødovre Kommune om godkendelse af skema A vedrørende helhedsplan for afdelingen. Helhedsplanen vil løfte boligområdet og byggeskader vil blive udbedret. Desuden ombygges 48 boliger, således at de vil være mere egnede til ældre og unge.

Rækkehusene består af 130 stk. 4-rums boliger på 86 m2. Helhedsplanen indebærer for rækkehusene etablering af nye isolerede terrændæk og nye døre og vinduer. I forbindelse med etablering af nyt betondæk nyindrettes stueetagen med gennemlysning fra indgang til haveside og nyt stort og åbent køkken og nyt stort bad og nye trapper til 1. sal. Tagene udskiftes med nye isolerede tage med ovenlysvinduer. Eksisterende havestuer og overdækninger nedrives i forbindelse med byggeriet, men lovlige havestuer og overdækninger genetableres og nye kan opføres mod betaling af lejetillæg.

Etagehusene indeholder i dag 96 stk. 4-rums boliger på 86 m2. 48 etageboliger ombygges, således at der opnås en mere varieret boligstørrelse. Der vil efter renovering være 12 stk. 2½-rums boliger på 70 m2, 12 stk. 4- rums boliger på 96 m2, 12 stk. 4-rums boliger på 95 m² og 12 stk. tilgængelighedsboliger med 3-rum på 79 m2. Tilgængelighedsboligerne får adgang til elevator, store badeværelser og køkkener, hvor det er muligt at komme rundt i kørestol. Boligerne vil i øvrigt ikke bære præg af at være handicapvenlige. Det vil for mange beboere være muligt at få en bolig, der i langt højere grad opfylder deres behov.

De boliger, som ikke ombygges, vil blive moderniseret. I alle etageboligerne afslibes og lakeres trægulve, vægge og lofter males, kuldebroer efterisoleres, sydfacader males og der isættes nye vinduer med sålbænke. Der etableres adgang til haver fra alle stueetageboligerne.

I alle boligafdelingens boliger indrettes nye funktionelle og moderne køkkener med nyt el, nye el-tavler, nye badeværelser med ny sanitet, nyt afløbssystem, nye faldstammer, nyt brugsvandssystem med individuel forbrugsmåling og nyt 2-strengs varmesystem med nye radiatorer og termostatventiler. Derudover etableres fugtstyret ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Udearealerne gøres attraktive og funktionelle med indretning af grill-pladser, opholdspladser og legepladser, hvor beboerne kan mødes på tværs af afdelingen. Der etableres niveaufrie stier og ny belysning.

Den samlede anskaffelsessum er beregnet til 404.027.070 kr., hvoraf de støttede arbejder udgør 245.918.304 kr. og de ustøttede arbejder, forbedringer, udgør 158.108.766 kr.

De støttede arbejder, som omfatter ekstraordinære arbejder, som ikke kan løses ved den almindelige drift og vedligeholdelse, finansieres med et støttet 30-årigt kontantlån på 245.918.304 kr, hvortil Landsbyggefonden betaler fuld ydelsesstøtte.

Rødovre Kommune forudsættes at garantere for den del af lånet, der skal have pant ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantiens størrelse opgøres ved byggeriets afslutning og afhænger af en vurdering af ejendommens værdi. Ejendomsværdien fastsættes af det långivende realkreditinstitut. Garantien forventes at udgøre 98 % af lånets størrelse. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af kommunens garantiforpligtelse.

De ustøttede arbejder finansieres med et 30-årigt ustøttet kontantlån på 128.578.766 kr., tilskud fra dispositionsfonden på 7.000.000 kr., egen trækningsret på 6.010.000 kr., fællespuljen på 4.520.000 kr., henlæggelser 10.000.000 kr. og kapitaltilførsel på 2.000.000 kr. Der forventes ikke kommunal regaranti for det ustøttede lån.

Landsbyggefondens andel af kapitaltilførsel udgør 2/5, i alt 800.000 kr. Rødovre Kommunes andel udgør 1/5 svarende til 400.000 kr., boligselskabets andel udgør 1/5 og realkreditinstituttets andel udgør 1/5.

Den gennemsnitlige husleje vil efter projektet stige fra 757,- kr. til 999,- kr. pr. m2/år.

Projektet er godkendt af beboerne på ekstraordinært afdelingsmøde den 14. januar 2016 og af organisationsbestyrelsen den 20. januar 2016.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger nr. 1278 af 18. november 2015 §§ 91 stk. 1 og 127 og § 29 stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunes andel af kapitaltilførsel udgør 400.000 kr.

Kommunen skal derudover yde garanti for de støttede arbejder. Garantiens størrelse opgøres endeligt ved byggeriets afslutning, men forventes at være på 98 % af 245.918.304 kr. i alt 240.999.938 kr.

Tidsplan

Arbejdet forventes gennemført i perioden 1. marts 2018 til 1. januar 2022.

Bilag

Bilag 1: Skema A-ansøgning.
Bilag 2: Helhedsplan Islevtoften II.
Bilag 3: Tids- og procesplan frem til skema B - 23.05.2016.

Wi-Fi i kommunale bygninger
Sag nr. 130

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 900.000 kr. til WI-FI i kommunens institutioner og byrum. Der ansøges om frigivelse af 700.000 kr.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 700.000 kr. til etablering af WI-FI i udvalgte kommunale bygninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2016 er der afsat 900.000 kr. til etablering af WI-FI med gæstenetværk (kioskløsning) i udvalgte kommunale bygninger.
En kioskløsning er en selvbetjeningsløsning, der hjælper brugeren igennem et forløb, der giver adgang til internettet via kommunens WI-FI.
Dele af den grundlæggende infrastruktur til gæstenetværket (kioskløsning) er etableret og finansieret i 2015 i forbindelse med WI-FI på ældreområdet, da det var den første løsning der blev etableret.
Der søges nu om frigivelse af 700.000 kr som anvendes til at etablere WI-FI med gæstenetværk på yderligere kommunale bygninger/institutioner.
Det er ressource- og serviceforvaltningens forventning, med de kendte præmisser, at den yderligere udbygning ikke vil overstige 700.000 kr.
Den konkrete vurdering af, hvor i institutionen WI-FI med gæstenetværk (kioskløsning) gør størst nytte for publikum, sker i samarbejde mellem digitaliseringsafdelingen og institutionens leder.

Der er planlagt yderligere etablering af WI-FI med gæstenetværk (kioskløsning) i nedenstående bygninger, finansieret af denne bevilling.

Kulturinstitutioner: Hovedbiblioteket og Islev Bibliotek
Sport: Espelundens klubrum, Rødovrehallen, Stadionhallen (begge haller)
Skoler: Musikskolen, Rødovre skole, Nyager skole, Tinderhøj skole, Valhøj skole, Islev skole, Hendriksholm skole

Derudover er der etableret gæstenetværk i nedenstående bygninger. Gæstenetværket er her finansieret tidligere bl.a. ved at udnytte den basisstruktur, der blev etableret ved gæstenetværk på ældreinstitutionerne (finansieret af ældremilliarden).

Rådhuset, Social- og Sundhedsforvaltningen (Gunnekær 62-64), Teknisk Forvaltning (Tæbyvej 77), Kulturhuset Viften (Rødovre Parkvej 130), Rødovregård og Heerup Museum (Kirkesvinget 1), Sundhedscenter (Egegårdsvej 77), Tandplejehuset (Rødovrevej 125), børneinstitutionen Æblehaven (Brandholms Allé 31), Børneinstitutionen Broparken (Lisbjergvej 3), Børnehuset Græshoppen (Rødovre parkvej 405), Børneinstitutionen Regnbuen (Rødager Allé 123), Friluftsbørnehaven Valhøj (Brandholms Allé 40), Hjemmeplejen (Egegårdsvej 39), Plejehjemmet Ørbygård (Medelbyvej 6), Ældrecenter Broparken (Slotherrens Vænge 2), Plejehjemmet Engskrænten (Kirkesvinget 5).

Lov- og plangrundlag

Bevillingen anvendes til at udbygge gæstenetværket i de kommunale bygninger. Der vil således ikke være tale om åben WI-FI dækning i Rødovre.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke øvrige økonomiske konsekvenser, da vedligeholdelse og drift af 'gæstenetværket' er indregnet i driftsbudgettet for 2016 og frem.

Tidsplan

Den resterende del af WI-FI med gæstenetværk kan etableres på de nævnte institutioner i 2016.

Anskaffelse af ESDH-system - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 131

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I foråret 2017 udløber kontrakten med Fujitsu for vores nuværende ESDH-system, eDoc. Rødovre Kommune skifter i den forbindelse til systemet SBSYS. SBSYS er et fælleskommunalt ESDH-system, hvor en række kommuner sammen har indgået aftaler med it-leverandører om vedligehold og udvikling, men hvor selve systemet er ejet i fællesskab. Dette ligger i tråd med det generelle fokus på kommunale samarbejder og koordinering på digitaliseringsområdet, som ses både generelt og i Rødovre.

På investeringsoversigten for 2016 er der afsat 3.500.000 kr. til genanskaffelse af ESDH, og der søges foreløbig frigivet 3.000.000 kr. til anskaffelse og implementering af SBSYS.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af 3.000.000 kr. ud af rådighedsbeløbet på 3.500.000 kr. til anskaffelse og implementering af nyt ESDH system.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes kontrakt med Fujitsu A/S for it-systemet eDoc, der er kommunens ESDH-system (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering) udløber i foråret 2017. I den forbindelse ønsker direktionen at aktivere vores medlemskab af 'Brugerklubben for SBSYS' (herefter Brugerklubben). Medlemskabet giver Rødovre Kommune mulighed for at anvende ESDH-systemet SBSYS.

Der er på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. til anskaffelse af ESDH system i forbindelse med kontraktudløbet på det nuværende system. Der ansøges om frigivelse af 3.000.000 kr. af de 3.500.000 kr.

Beløbet skal anvendes på følgende hovedposter:

Teknisk implementering

2.200.000 kr.

 • aktivering af medlemskab
 • konvertering af eksisterende data til nyt system
 • konfigurering og idriftsættelse
 • tilpasning af eksisterende snitflader mv. til nyt system
 • særlige tilpasninger
 
Organisatorisk implementering

800.000 kr.

 • uddannelse af brugere og superbrugere
 • assistance til organisatorisk implementering
 

Skiftet indebærer, at vi som medlem af Brugerklubben, bliver en del af det indkøbsfællesskab, der ejer ESDH-systemet SBSYS og sammen udbyder vedligehold og udvikling af systemet til it-leverandører på markedet. Der betales 9 kr. pr. indbygger i kommunen i årligt kontingent til Brugerklubben. Kontingentet anvendes til sekretariatsfunktioner, drift og udvikling af ESDH-systemet. Derigennem sikres, at nye integrationer, ny funktionalitet, mv. udvikles til indkøbsfælleskabet og omkostningerne herved deles blandt medlemmerne. Alle nyudviklede komponenter stilles frit på hylden til fællesskabet.

På sigt er der en række omkostninger, der undgås, idet fremtidig udvikling er dækket ind af det årlige kontingent og at der ikke er begrænsninger på antallet af brugere vi kan have på systemet. Samtidig betyder Brugerklubbens konstruktion, at udbud varetages i regi af Brugerklubben, således at Rødovre Kommune ikke skal i udbud med jævne mellemrum i forbindelse med kontraktudløb. Dermed bortfalder ressourcetræk og usikkerheder forbundet med udbud både ved den aktuelle anskaffelse og fremover, med mindre der senere foretages et aktivt, strategisk valg om at skifte væk fra SBSYS.

Kildekoden ejes af indkøbsfællesskabet, men vedligehold og udviklingsopgaven udbydes til konkurrence efter gældende regler på området. Det ligger eksplicit i vedtægterne for Brugerklubben, at det alene er ESDH-systemet med tillægsmoduler, tilgrænsende løsninger og ydelser, der er indeholdt i indkøbsfællesskabet. Der er ikke tale om at medlemmerne afgiver kompetence til Brugerklubben, ligesom der ikke er tale om solidarisk hæftelse. Medlemmer i Brugerklubben kan ikke pålægges udgifter ud over det årlige kontingent, der aftales på den årlige generalforsamling. Det er ligeledes muligt at forlade Brugerklubben med 3 måneders varsel. Den udtrædende kommune beholder retten til at bruge SBSYS i den version, der er ved udtrædelsestidspunktet.

Brugerklubben består pt. af 28 kommuner og 1 region, men yderligere tre kommuner vil efter planen tilslutte sig inden for det næste års tid.

Som konstruktion er Brugerklubben ikke forskellig fra andre typer fællesskaber på det kommunale område, hvor de kommunale kræfter samles for at sikre bedre muligheder og vilkår på markedet, end de kan få hver for sig.

Skiftet er i tråd med vores øgede fokus på fordelene ved kommunale samarbejder på det digitale område, senest vores tiltrædelse i Det Storkøbenhavnske Digitaliseringsfællesskab (DSD).

Som system vurderes SBSYS at være fuldt på højde med tilsvarende løsninger på markedet i forhold til klassisk ESDH-understøttelse.

Lov- og plangrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

De årlige omkostninger ved medlemskab og drift af systemet forventes at ligge på samme niveau, som udgiften til eDoc og dækkes indenfor den nuværende ramme.

Tidsplan

SBSYS forventes at blive taget i brug i første kvartal 2017.

Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2015
Sag nr. 132

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

PwC kommunens revision har fremsendt beretning vedrørende årsregnskabet 2015

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at beretning vedrørende årsregnskab 2015 tages til efterretning,
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningens svar til revisionens bemærkning godkendes samt
 3. at regnskab 2015 godkendes

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

PwC kommunens revision har fremsendt beretning om revisionsarbejde vedrørende årsregnskabet for 2015.

Det er generelt en pæn beretning, som understøtter, at der er godt styr på den finansielle del i Rødovre Kommune. På it-sikkerhedsområdet er der siden sidste revisionsbesøg arbejdet aktivt med it-sikkerheden, hvilket har betydet, at Rødovre Kommune har flyttet sig fra acceptabel til tilfredsstilende niveau. Revisionen har dog givet anledning til følgende bemærkning på det sociale område jvf. afsnit 1.2.:

"Revisionen har gennemgået ni bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens kapitel 11 vedrørende forebyggende og anbringende foranstaltninger. Revisionen har konstateret fejl i otte af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til; tre sager med fejl i børnesamtalerne, heraf er samtalerne ikke afholdt i to sager, og i en sag er samtalen ikke korrekt dokumenteret. I seks sager er handleplanen ikke fulgt op rettidigt, eller handleplanen har ikke været udarbejdet før en endelig iværksættelse af foranstaltning. I to sager har journalføringen været så mangelfuld, at det ikke har været muligt at definere, om den enkelte bevilling er givet efter korrekt lovgrundlag".

Forvaltningen tager bemærkningen til efterretning, herunder anbefalingen om et skærpet ledelsesmæssigt fokus på opkvalificering af medarbejdere samt struktureret sagsgennemgang. Forvaltningen har iværksat en systematisk sagsgennemgang hos alle rådgivere, hvor fokus vil være på sagsstyringssystemet, handleplaner, børnesamtaler og bevillinger. Sagsgennemgangen vil løbe frem til 1. september 2016. Endvidere er der særligt fokus på handleplaner og børnesamtaler ved nye bevillinger, genvurderinger, gruppemøder og ved målrettet uddannelse af personalet i forlængelse af ovenstående tiltag.

Lov- og plangrundlag

Social - og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (bekendtgørelse nr. 326 af 7. april 2016).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Kommunens årsregnskab sendes inden udgangen af juni til tilsynsmyndigheden sammen med beretningen og de afgørelser, som Kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Kommunalbestyrelsens afgørelser sendes samtidig til revisionen.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommune - Revisionsberetning 2015
Bilag 2: Rødovre Kommune - Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015

Diverse
Sag nr. 133

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Beslutning

Forslag om at møderne i Økonomiudvalget fremadrettet afholdes kl. 8.00 blev godkendt.

Budgetoplæg 2017 (2018-2020)
Sag nr. 134

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Godkendt.

Økonomisk Oversigt - juni 2016
Sag nr. 135

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Taget til efterretning.

Uansøgt afsked (2. kvartal 2016)
Sag nr. 136

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 137

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Taget til efterretning.


Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 9.20.