Økonomiudvalget

18-09-2019

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Britt Jensen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Britt Jensen (A), sag 152-166

Sager 152 - 166

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 152

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

 • Kvartalsstatistik for beskæftigelsesindsatsen i 2. kvartal 2019.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i 2. kvartal 2019
Bilag 2: Oversigt over mål for beskæftigelsesindsatsen i 2019

Tillæg 1 til Lokalplan 145 Udvidelse af delområde F og G - endelig vedtagelse
Sag nr. 153

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 har været i offentlig høring i 4 uger fra den 2. juli 2019 til den 30. juli 2019.  Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til Lokalplan 145 og udvider det samlede lokalplanområde. I høringsperioden er der indkommet to høringssvar. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 1 til Lokalplan 145 vedtages. 


Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2019, pkt. 65:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Tillæg 1 til Lokalplan 145 - Udvidelse af delområde F og G skal give mulighed for at lokalplanområdet kan udvikles i sammenhæng med de tilstødende arealer inden for Lokalplan 145 - Karrèbyen. Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til Lokalplan 145 og udvider det samlede lokalplanområde.

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 har været i offentlig høring i 4 uger fra den 2. juli 2019 til den 30. juli 2019. I perioden er der kommet to høringssvar.

Banedanmark har ingen bemærkninger til planforslaget.

Cyklistforbundet i Rødovre henviser til, at de tidligere har gjort opmærksom på, at de ønsker stien mellem Egegårdsvej og Gunnekær bibeholdt som gang- og cykelsti.

De henviser til, at stien bliver flittigt benyttet som en sikker og hurtig rute til bl.a. Rådhuset, Viften og Rødovre Centret. De mener, at Hovedstrøget formentlig vil blive til en gennemkørende cykelrute, med høj fart ved eventuel nedlæggelse af stien.

Rødovre Kommune mener, at det vil være hensigtsmæssigt, at stiarealet kan udvikles i sammenhæng med de tilstødende arealer. Der er dog ikke nogen planer om at nedlægge stien mellem Egegårdsvej og Gunnekær.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i det endelige Tillæg 1 til Lokalplan 145.  

Lov- og plangrundlag

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lokalplanen har været i høring i 4 uger - fra den 2. juli 2019 til den 30. juli 2019.
Endelig vedtagelse - september 2019.
Offentliggørelse - oktober 2019.  

Bilag

Bilag 1: Tillæg 1 til Lokalplan 145
Bilag 2: Personopdelt høringsskema
Bilag 3: Høringssvar samlet

Forhøjelse af låneramme til nedgravede affaldsbeholdere
Sag nr. 154

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Rammen for den eksisterende leasingaftale til indkøb af nedgravede affaldsbeholdere ønskes forhøjet med 8 mio. kr. Forhøjelsen skyldes et øget behov for indkøb af nye beholdere, i takt med at Rødovre udbygges, samt et behov for udskiftning af eksisterende toppe, som er gået itu.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at rammen for den nuværende leasingaftale med Kommuneleasing øges med 8 mio. kr. fra 21 mio. kr. til i alt 29 mio. kr. 


Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2019, pkt. 67:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Nedgravede affaldsbeholdere finansieres via en leasingaftale med KommuneLeasing. På Økonomiudvalgets møde den 10. december 2014 (sag nr. 261) er det besluttet at lease nedgravede affaldsbeholdere gennem KommuneLeasing med en låneramme på 9 mio. kr. Rammen er efterfølgende forhøjet to gange til i alt 21 mio. kr., og den ønskes nu forhøjet igen med yderligere 8 mio. kr. til i alt 29 mio. kr.

Rammen ønskes forhøjet, da udviklingen i de nye byudviklingsområder som Irmabyen, Rødovre Port, Jens Nielsens Gård og Roskildevej 340 har betydet, at efterspørgslen på nedgravede affaldsbeholdere stadig stiger. Samtidig skal rammen dække udgifter vedrørende udskiftning af de ødelagte toppe, som er købt gennem aftale med I/S Vestforbrænding, med de nye toppe, som Teknisk Forvaltning har valgt på baggrund af et EU-udbud (sag nr. 55 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. august 2018).

For at kunne opfylde de nye boligområders ønsker om nedgravede affaldsbeholdere og løbende vedligeholde og udskifte toppene, er det derfor nødvendigt at forhøje leasingrammen med 8 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Indsamlingsordningen for nedgravede affaldsbeholdere er en del af Rødovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

I henhold til Rødovre Kommunes indkøbspolitik skal leasingaftaler på over 5 år, eller mere end 100.000 kr. i årlig ydelse forelægges Økonomiudvalget og underskrives efterfølgende af borgmester/kommunaldirektør.

Økonomiske konsekvenser

De nedgravede affaldsbeholdere koster pt. i gennemsnit ca. 57.000 kr. pr. stk.

Teknisk Forvaltning foreslår, at den eksisterende aftale med KommuneLeasing med en ramme på 21 mio. kr., forhøjes til 29 mio. kr. Det vil sikre indkøb af beholdere til byudvikling og udskiftning af toppe, som er gået itu.

I forhold til det nuværende niveau kan forhøjelsen af rammen medføre, at den årlige ydelse, som Rødovre Kommune betaler for leasingsaftalen stiger med op til 0,9 mio. kr, når rammen er fuldt udnyttet.

Ydelsen finansieres via affaldsgebyrerne og indarbejdes i driftsbudgettet for affaldsområdet. Ydelsen vil øge de samlede udgifter på affaldsområdet, i takt med at lånerammen udnyttes. Den øgede udgift vil primært blive finansieret af tilgangen af nye boliger. Det sker via beholdergebyret for nedgravede affaldsbeholdere og via grundgebyret. 

Tidsplan

Ingen.

Frigivelse af anlægsmidler til hjemtagning af affaldsindsamlingen
Sag nr. 155

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der er i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 3.900.000 kr. til etablering af omklædningsfaciliteter inkl. baderum til medarbejdere, etablering af elforsyning til elbilerne og den nødvendige pladsindretning, som følge af beslutning om at hjemtage affaldsindsamlingen.

Teknisk Forvaltning indstiller, at rådighedsbeløb frigives.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 3.900.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3.900.000 kr. i 2019 til indretning af faciliteter i forbindelse med hjemtagningen af affaldsindsamlingen. 


Teknik- og Miljøudvalget, 10. september 2019, pkt. 68:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Det blev på Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2018 (sag nr. 13) besluttet at hjemtage affaldsindsamlingen. I forlængelse heraf blev der i budget 2019 afsat midler til ombygning af den eksisterende genbrugsplads med strøm og ladestandere, bade- og omklædningsfaciliteter, samt de nødvendige omlægninger af de eksisterende arealer ved genbrugspladsen.

Som følge af planerne for Bykernen har Rødovre Kommune erhvervet en ny plads på Sandbækvej, hvor der fremadrettet skal indrettes både materielplads og genbrugsstation. Da faciliteterne til de kommende medarbejdere og elbiler skal stå klar inden den 1. marts 2020, er det nødvendigt nu at etablere parkering for renovationsbiler og anlægge strøm til opladning af renovationsbiler, samt etablere de nødvendige personalefaciliteter til affaldsområdets personale på Sandbækvej.

Indretningen koordineres med indretning af den øvrige materielplads.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement i forhold til indretning af bade- og omklædningsfaciliteter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Faciliteter til mandskab og skraldebilder inkl. ladestandere er klar til ibrugtagning den 1. marts 2020.

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Islev Skole
Sag nr. 156

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med et medlems udtrædelse af skolebestyrelsen på Islev Skole har skolebestyrelsen behov for at supplere sig, hvorfor der anmodes om at udskrive suppleringsvalg i efteråret 2019 for Islev Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Martin Kehlet Gross' udtrædelse som medlem af skolebestyrelsen på Islev Skole tages til efterretning,
 2. at udskrivelse af suppleringsvalg herunder frister for valget godkendes samt
 3. at det godkendes at, valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, den siddende bestyrelsesformand samt et forældrevalgt medlem af den nuværende skolebestyrelse.


Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2019, pkt. 63:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Martin Kehlet Gross ønsker at udtræde som medlem af skolebestyrelsen på Islev Skole, da han ikke længere har børn på skolen. Da der ikke findes suppleanter, der ønsker at indtræde i skolebestyrelsen, ønsker skolebestyrelsen at afholde suppleringsvalg.

De indstillede frister omfatter valgperioden frem til et eventuelt valg, som vil blive afholdt den 13. november 2019. Den nye skolebestyrelse vil tiltræde den 1. december 2019.

Der henvises endvidere til det fulde regelsæt vedrørende skolebestyrelsesvalg, som kan findes i styrelsesvedtægterne for Rødovre Kommunes skoler.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, BEK nr. 1074 af 14/09/2017.
Styrelsesvedtægter for Rødovre Kommunes skoler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Uge 40: Skolen udskriver valgliste og informerer om skolebestyrelsesvalget.
Uge 43: Der afholdes valgmøde på skolen.
Den 6. november: Frist for kandidatopstilling.
Den 13. november: Eventuel valghandling.
Den 1. december: Den nye skolebestyrelse tiltræder.

Bilag

Bilag 1: Frister for suppleringsvalget Islev Skole

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til projektet Unge med kant
Sag nr. 157

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Ungecenter2610 har indgået et samarbejde om at deltage som partner i udviklingsprojektet ’Unge med kant’. Ungecenter2610 forventer at modtage 4.504.828 kr. i løbet af projektperioden.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2019 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 1.501.609 kr. til Ungecenter2610 samt
 2. at der i budget 2020 og 2021 indarbejdes en bevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på årligt 1.501.609 kr. til Ungecenter2610.


Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2019, pkt. 64:

Anbefales.


Beskæftigelsesudvalget, 10. september 2019, pkt. 34:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har indgået et samarbejde om at deltage som partner i udviklingsprojektet ’Unge med kant’, som forankres i Ungecenter2610. Projektet blev fremlagt som en meddelelsessag i juni 2019 (BSU sag nr. 42).

’Unge med kant’ er et udviklingsprojekt, som skal hjælpe de mest udsatte unge til at gennemgå og opnå en tilsigtet progression, så flest mulige af de unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse.

Målgruppen er unge i alderen 15 til 29 år med udpræget mangel på forudsætninger for at kunne deltage i uddannelse og beskæftigelse, herunder diverse uddannelsesforberedende aktiviteter. Det vil sige unge, der af kognitive, personlige og sociale årsager - for nuværende - ikke er i stand til at vælge, påbegynde eller gennemføre et uddannelsesforløb eller et job, uden at der foruden er iværksat særlige foranstaltninger af individuel karakter.

Formålet med projektet er, at de unge skal hjælpes videre på en bæredygtig måde i en personlig og social identitetsudvikling. Der vil være tale om indsatser, der ikke kan foranstaltes via de eksisterende ordninger. Det vil sige helt unikke tiltag og indsatser, der tilpasses den unge efter individuelt behov.

Det forventes, at 60 unge vil blive fulgt gennem hele projektperioden. Ved fraflytning eller ved et ”positivt” ophør vil disse pladser blive erstattet af andre unge.

Projektmidlerne kommer fra EU-Socialfond og Erhvervsstyrelsen. Det er UU Danmark, der har ansøgt om midlerne, som er udmøntet direkte til aktiviteter med de unge. 

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune forventer at modtage 4.504.828 kr. i løbet af projektperioden. Der vil derudover være en samlet medfinansiering i projektperioden på 1.801.931 kr., som kan være i form af timer/medgået arbejdstid, og som vil blive holdt inden for den økonomiske ramme.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektet forløber fra 1. august 2019 til 31. december 2021.

Høringssvar til KKR's udkast til strategi og inspirationskatalog for unges fysiske og mentale sundhed
Sag nr. 158

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

KKR Hovedstaden vedtog i 2017 KKR-mål for sundhed, godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 25. april 2017 (sag nr. 68). Et af målene var "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge".

KKR Hovedstaden har nu sendt udkast til fælles strategi og inspirationskatalog for unges fysiske og mentale sundhed til høring i de politiske udvalg i kommunerne. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til høringssvar til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til høringssvar til udkast til fælles kommunal strategi og inspirationskatalog i forhold til unges fysiske og mental sundhed drøftes og godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget, 10. september 2019, pkt. 56:

Anbefales.


Børne- og Skoleudvalget, 10. september 2019, pkt. 65:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden afholdt i 2016 en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor de drøftede fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet.

Dette arbejde resulterede i vedtagelse af "KKR-mål for sundhed - kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske område i Region Hovedstaden" som indholder tre fælles mål for sundhed. Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår det, at KKR skal:

 • Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser
 • Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet et udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor den røde tråd er at fremme lokale samarbejder mellem kommuner og ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre fysisk og mental trivsel og videreformidle eksempler på lokale eller tværgående indsatser på området til kommunerne.

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. For at kunne gennemføre strategien er der fokus på kommunale initiativer som:

 • Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak
 • Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (f.eks. ryge- og alkoholpolitikker)
 • Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne, uanset hvor stor en andel der kommer fra andre kommuner
 • Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser
 • Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner
 • Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategien omsat til virkelighed.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår følgende høringssvar:

"Rødovre Kommune hilser både strategi og inspirationskataloget velkomment. De indeholder begge rigtig mange gode elementer. For at kunne påvirke unges fysiske og mentale sundhed er det af afgørende betydning at indgå i samarbejde med ungdomsuddannelserne, som er de rammer, de unge befinder sig i.  Det er vigtigt at inddrage uddannelsesinstitutionerne på et tidligt tidspunkt i processen, og det er ligeledes vigtigt, at kommunerne kan samarbejde på tværs i samspillet med uddannelsesinstitutionerne."

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på, at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020. Herefter vil den endeligt vedtagne strategi og inspirationskataloget blive udsendt til kommunerne for at styrke samarbejdet lokalt og give gensidig inspiration til nye indsatser.

Bilag

Bilag 1: Følgebrev til høring af KKR-mål strategi for unges sundhed_fagudvalg
Bilag 2: KKR strategi - unges sundhed_FINAL
Bilag 3: KKR strategi - unges sundhed - inspirationskatalog

Udpegning af bestyrelsesmedlem til FGU Vestegnen
Sag nr. 159

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I efteråret 2018 blev arbejdet med at etablere de nye FGU-institutioner påbegyndt. I den forbindelse blev der nedsat en første bestyrelse for FGU-institutionen. Flemming Lunde Østergaard Hansen blev udpeget som medlem af bestyrelsen. Den første bestyrelses funktionsperiode ophørte den 31. juli 2019.

Kommunalbestyrelsen anmodes derfor om at udpege et bestyrelsesmedlem til den ordinære bestyrelse for FGU Vestegnen.

Indstilling

Borgmesteren indstiller,

at Flemming Lunde Østergaard Hansen udpeges som medlem af bestyrelsen for FGU Vestegnen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I efteråret 2018 blev arbejdet med at etablere de nye FGU-institutioner påbegyndt. I den forbindelse blev der nedsat en første bestyrelse for FGU-institutionen. Den første bestyrelses funktionsperiode ophørte den 31. juli 2019. FGU Vestegnen har derfor anmodet Rødovre Kommune om at udpege nyt medlem til bestyrelsen.  

Bestyrelsens sammensætning

Det er fastsat i vedtægten for FGU Vestegnen, at udefrakommende medlemmer med stemmeret, er udpeget af:

 • Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune
 • Kommunalbestyrelsen Brøndby Kommune
 • Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune
 • Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune
 • Kommunalbestyrelsen i Ishøj Kommune
 • Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune
 • Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation (2 repræsentanter)
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Industri
 • Erhvervsrettede Uddannelser (Next København)
 • 2 medlemmer (ét med og ét uden stemmeret) udpeget af og blandt institutionens medarbejdere

Hvis der nedsættes et elevråd efter den 1. september 2019, udpeger elevrådet en tilforordnet uden stemmeret.

Bestyrelsens opgaver er fastsat i ’Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse’ samt institutionens vedtægt. Her fremgår det blandt andet, at bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelser og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 08.00 – 10.00. Mødet holdes på FGU Vestegnen Brøndby, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby. Funktionsperioden for bestyrelsen varer frem til 30. april 2022.

Lov- og plangrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse § 12, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den ordinære bestyrelse for FGU Vestegnen tiltræder den 30. september 2019.

AKB afd. Ved Milestedet. Godkendelse af lånoptagelse og kommunal garanti
Sag nr. 160

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

AKB, Rødovre v/KAB har ansøgt om godkendelse af lånoptagelse, der foreløbigt er beregnet til 114.506.566 kr. i forbindelse med renovering af installationer og nye køkkener i afd. Ved Milestedet. Da afdelingens værdiansættelse ikke kan bære flere lån, er det nødvendigt med kommunal garanti for lånet.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at boligselskabets optagelse af 30-årigt lån på 114.506.566 kr. godkendes samt
 2. at der gives kommunal garanti på 100 % for lånet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

AKB har igennem længere tid arbejdet på en helhedsplan for afd. Ved Milestedet. Behovet for renovering af afdelingens vand- og afløbsinstallationer er imidlertid akut og kan ikke afvente godkendelsen af helhedsplanen. På den baggrund har afdelingsmødet den 23. april godkendt, at der skal skiftes installationer og installeres nye køkkener i hele afdelingen. Organisationsbestyrelsen har godkendt projektet og finansieringsforslaget på sit møde den 14. maj 2019.

Projektet omfatter udskiftning af vand- og afløbsinstallationer til nye i samtlige af afdelingens 454 boliger. Varmecentraler renoveres og alle køkkener vil blive udskiftet til nye tidssvarende. Projektets samlede anskaffelsessum er opgjort til 132.506.566 kr som finaniseres ved 30-årigt annuitetslån på 114.506.566 kr. samt via tilskud fra dispositionsfonden 8.000.000 kr. og egen trækningsret 10.000.000 kr.

Huslejen forventes at stige med 6% og fra de nuværende 900 kr/m2/år til 954 kr/m2/år. Ved beregningen af huslejen indgår besparelser på henlæggelserne årligt med 4.831.000 kr. i hele lånets løbetid.

Da lånet ligger ud over afdelingens værdiansættelse kræves kommunal garanti for hele lånet.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1, hvorefter boligselskabets optagelse af lån skal godkendes af Kommunalbestyrelsen samt lov om kommunernes styrelse § 41, hvorefter beslutning om påtagelse af garantiforpligtelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens garantiforpligtelse henregnes ikke til kommunens låntagning og har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Teoretisk set kan garantien blive aktuel, hvis afdelingen går konkurs.

Tidsplan

Projektet forventes igangsat i 3. kvartal 2020 og afsluttet ca. 12 måneder efter.

Social sagkyndig til Beboerklagenævnet
Sag nr. 161

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal udpege en social sagkyndig til Beboerklagenævnet og en suppleant for denne. Da den nuværende udpegede social sagkyndige, Jens Damsø, ønsker at fritages fra hvervet, da han er fråtrådt sin stilling i Rødovre Kommune, skal der udpeges en ny. Suppleanten Jannie Kragh-Pedersen ønsker ligeledes at fritages fra hvervet.

Valget er gældende for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at Jens Damsø og Jannie Kragh-Pedersen fritages fra hvervet som social sagkyndig og suppleant for denne i Beboerklagenævnet,
 2. at Stine A. Høegh udpeges som social sagkyndig i Beboerklagenævnet samt
 3. at Jannie Lund udpeges som suppleant for den social sagkyndige i Beboerklagenævnet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Beboerklagenævnet skal ud over formand og to andre medlemmer bestå af en social sagkyndig og en suppleant for denne, som udpeges af Kommunalbestyrelsen. Pågældende har ikke stemmeret.

I sager, som behandles efter almenlejeloven kapitel 13, husordenssager, tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig med hensyn til sociale forhold. Det er den social sagkyndiges opgave, at vejlede nævnet om sociale spørgsmål. Hensigten med den sagkyndiges deltagelse er at sikre, at sociale hensyn inddrages ved afgørelsen af, hvilken retsfølger beboerklagenævnet skal pålægge en lejer, der har udvist generende adfærd. Endvidere er hensigten, at sikre bistand ved vurderingen af, om en sag er af social karakter jf. almenlejeloven § 103.

Lov- og plangrundlag

Den social sagkyndige og suppleanten skal være sagkyndige med hensyn til sociale forhold jf. almenlejeloven § 97, stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Udpegning er gældende for resten af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

1. Behandling af Budgetforslag 2020 - budgetoverslagsår 2021-2023
Sag nr. 162

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2019 at fremsende Budgetoplæg 2020 (2021-2023) til 1. behandling i Økonomiudvalget den 21. august 2019.

På baggrund af budgetoplægget fremlægges budgetforslaget hermed til 1. behandling. Budgetforslagets indhold beskrives nedenfor.

Folketingsvalg og regeringsdannelse har forsinket indgåelse af økonomiaftale mellem regeringen og KL, og som følge heraf også den resterende del af budgetprocessen i kommunerne. Regeringen og KL har den 6. september indgået en økonomisk aftale om kommunernes økonomi for 2020. Aftaleteksten ventes udmøntet i konkrete udmeldinger til kommunerne i løbet af de kommende uger. De nærmere økonomiske effekter af aftalen, herunder udmelding af statsgaranti og øvrige forhold på indtægtssiden, udestår derfor pt.

De økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen vil, i lighed med tidligere år, blive fremlagt som tekniske ændringsforslag. Hvis der fremkommer nye oplysninger forud for Kommunalbestyrelsens 1. behandling, vil de blive indarbejdet i sagen.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Budgetforslaget 2020 (2021-2023) fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

1. Drift
Budgetforslaget tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2019 (2020-2022), som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned 2018. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger, konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2019 og ændringer som skyldes ny lovgivning eller regler.

Budgetforslagets driftsudgifter udarbejdes efter rammeprincipper, hvis sigte er at vise hvad der - alt andet lige - vil være råd til. Der vil fortsat være behov for en konkret vurdering og politisk stillingtagen til den overordnede prioritering.

Budgetforslagets nettodriftsudgifter udgør 2.831 mio. kr. i 2020. Driftsudgifterne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 i bilag 1.

Effektiviseringsforslag/væsentlige ændringer
Der er i lighed med tidligere år indarbejdet effektiviseringsforslag/serviceomlægninger og servicereduktioner i budgetforslaget. De indarbejdede forslag til effektiviseringer/serviceomlægninger og servicereduktioner fremgår af bilag 3, og er indarbejdet som såkaldte "grå bokse" i budgetforslagspublikationen. Budgetforslagspublikationen er lagt på kommunens hjemmeside og på kb-net forud for 1. behandlingen af budgetforslaget.

Der er ligeledes i lighed med tidligere år indarbejdet væsentlige ændringer i budgetforslaget, med henblik på at holde uændret serviceniveau, honorere lovkrav, mv. De indarbejdede væsentlige ændringer fremgår af bilag 4, og er indarbejdet som såkaldte "hvide bokse" i budgetforslagspublikationen.

Øvrige bemærkninger til driftsudgifterne
Nettodriftsudgifternes fordeling på hovedkonti og de fire budgetår fremgår af hovedoversigten i bilag 2.

KL og regeringen har den 6. september indgået en økonomisk aftale for 2020. Aftaleteksten ventes udmøntet i konkrete udmeldinger til kommunerne i løbet af de kommende uger. De nærmere økonomiske effekter af aftalen udestår derfor pt.

Konsekvenserne af økonomiaftalen, herunder udmelding af statsgaranti og øvrige forhold på indtægtssiden, nye pris- og lønskøn, effekter af lov- og cirkulæreprogrammet, særlige tilskud m.m. ventes at blive fremlagt i de tekniske ændringsforslag, der udsendes til Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2019.

Budgetforslaget baserer sig på opdaterede tal for kommunens befolkningsprognose. Forslag om investeringer og øvrige justeringer i budgettet som følge af den igangværende byudvikling fremlægges løbende, når behovet er kendt. I år er de aktuelle skøn for udbygning er Karrébyen indarbejdet i Investeringsoversigten i bilag 5.

Der er konstateret et fortsat pres på ældreområdet, og på specialområdet for børn og unge. Til imødegåelse af dette pres er indarbejdet forslag til servicereduktioner, som er præsenteret i bilag 3 sammen med effektiviseringsforslag og forslag til serviceomlægninger.

Børne- og Kulturforvaltningen har i junimøderækken 2019 fremlagt en sag om Folkeskoleforliget. Sagens økonomiske konsekvenser er indarbejdet i Budgetforslaget og beskrevet i en såkaldt "hvid boks", jf. tillige bilag 4.

Kommunens mellemværende med fjernvarmen følges løbende. Eventuelle ændringer i budgettet for fjernvarme, vil blive fremlagt som tekniske ændringsforslag.

2. Anlæg
I budgetforslaget er indarbejdet anlægsudgifter svarende til investeringsoversigten i bilag 5. Alle beløb er i 2020-priser. Der afsættes 86,8 mio. kr. til anlæg i 2020, jf. bilag 5, heraf 0,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Nettoudgifterne på anlæg fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 i bilag 1.

Indarbejdelse af Karrébyen, baseret på den foreliggende Business Case, indebærer nettoudgifter på 9,0 mio. kr. i 2020, på 23,0 mio. kr. i 2021, på -32,5 mio. kr. i 2022 (dvs. nettoindtægter) og på 21,0 mio. kr. i 2023. Det skal bemærkes at disse forholdsvis begrænsede nettoudgifterne til Karrébyen dækker over store udgifter og indtægter. Den samlede økonomi vedrørende Karrébyen er på nuværende tidspunkt derfor behæftet med betydelig usikkerhed.

Enkelte anlægsprojekter i bilag 5 er markeret med tre stjerner: ***. Det indikerer, at de pågældende projekters rådighedsbeløb i 2020 søges bevilget (frigivet) straks ved budgetvedtagelsen. Der vil derfor ikke skulle fremlægges særskilte bevillingssager efter budgetvedtagelsen 2020 for de stjerne-markerede projekter. Der vil fortsat blive fremlagt sager i de politiske udvalg, hvor der skal tages stilling til projekters indhold.

Der skal som hidtil aflægges regnskab for alle anlægsprojekter, hvis de er på 2 mio. kr. eller derover.

Puljen til bygningsvedligeholdelse er i lighed med de senere år budgetlagt på driftsudgifterne. Puljen indgår som en del af Økonomiudvalgets bevilling, men anvendes på alle kommunens områder.

Det skal bemærkes, at skolehelhedsplanen i lighed med tidligere år ikke er indarbejdet i investeringsoversigten.

Skoleudbygningsplanerne, som blev indarbejdet i Budget 2019 (2020-2022), er blevet justeret i forhold til aktuel befolkningsudvikling.

3. Finansieringsforudsætninger
Budgetforslaget er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger om finansieringen:

 • Udskrivningsprocenten for personskat fastholdes uændret på 25,7 pct. (svarende til udskrivningsprocenten i budget 2019)
 • Udskrivningsprocenten for ejendomsskat (grundskyldspromillen) fastholdes uændret på 30,8 promille
 • Dækningsafgifter fastholdes uændrede
 • Udskrivningsprocenten for kirkeskatten fastsættes, så kirkens mellemværende med kommunen udlignes
 • Der budgetteres med låneoptagelse til alle låneberettigede udgifter. Det vil sige den del af anlægsudgifterne hvortil der er, eller evt. kan søges låneadgang, samt låneadgang til pensionisters indefrysning af ejendomsbeskatning
 • Et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Frem mod sagen til 2. behandling af budgettet foretages en vurdering af statsgaranti og de nyeste indtægtstal
 • Skatteministeriet oplyser at de nye ejendomsvurderinger er forsinkede og først gælder fra 2020. Derfor er beskatningsgrundlaget for grundskylden beregnet med udgangspunkt i en videreførelse af de gamle vurderinger. Folketinget har vedtaget en midlertidig indefrysningsordning for boligejere, der dækker stigninger i grundskylden i 2018-2020. Kommunerne kompenseres individuelt for indefrysningsordningen.

Ændringen i kassebeholdningen er justeret med henblik på at fremlægge et budgetforslag i balance.

Uddybende om kasseændring og servicevækst
Det fremgår af tabel 3 i bilag 1, at der i budgetforslaget indgår et kassetræk på 3,3 mio. kr. i 2020. Det skal ses i lyset af, at der i Budget 2019 (2020-2022) var planlagt et kassetræk i 2020 på 18,0 mio. kr. Det her fremlagte Budgetforslag 2020 (2021-2023) rummer i budgetoverslagsårene kasseopbygninger på 16,9 mio. kr. i 2021, på 72,2 mio. kr. i 2022 og på 32,9 mio. kr. i 2023.

De økonomiske konsekvenser af den økonomiske aftale mellem KL og regeringen og øvrige ændringer for 2020 betyder at kasseændringen fra budgetforslaget vil skulle revurderes i de tekniske ændringsforslag.

Hvorvidt kommunerne samlet set overholder servicevæksten, herunder Rødovres andel heri, ventes først afklaret, når kommunerne samlet har indmeldt deres endelige budgetter.

Uddybende om låneadgang
Der er forudsat en samlet låneadgang på 30,6 mio. kr. i 2020. Heraf udgør låneoptag til forventet indefrysning af grundskyld 26,6 mio. kr., som staten overtager fra Rødovre Kommune. Det skal bemærkes, at Rødovre Kommunes låneadgang først kan afklares endeligt, når det er afklaret hvorvidt evt. låneansøgninger bliver imødekommet m.m., hvorfor lånebeløbet ventes reguleret i de tekniske ændringsforslag.

Uddybende om skatter og tilskud og udligning
Skatter og tilskud og udligning er beregnet på baggrund af vejledninger og modeller udarbejdet af KL og Social- og Indenrigsministeriet. Beregningen af indtægtssiden i budgetforslaget baserer sig på de oplysninger der forelå på tidspunktet for sagen til Økonomiudvalget i juni måned.

Med økonomiaftalen for 2017 aftalte regeringen og KL et moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal frigøre 1 mia. kr. om året i fire år, bevirkende at der hvert år tages 3 mio. kr. ud af Rødovre Kommunes økonomi. KL har imidlertid forudsat i deres tilskudsmodel, at moderniserings- og effektiviseringsprogrammet ikke fortsætter. Derfor er det ikke indregnet i budgetforslaget. Den nu indgåede økonomiaftale af 6. september bekræfter KLs forudsætning om at kommunernes bidrag til staten ikke fortsætter.

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag i budgetforslaget er beregnet med udgangspunkt i indtægts- og fradragstal fra selvangivelserne vedrørende 2017, pr. maj 2019.

Udskrivningsgrundlaget forventes at udgøre 7.227,3 mio. kr. i 2020. Der er anvendt en udskrivningsprocent på 25,7 pct., hvorfor der budgetteres med personskatteindtægter på 1.857,4 mio. kr. Heri skal dog modregnes medfinansieringsbidrag af det skrå skatteloft på 4,8 mio. kr., på grund af den højere skatteprocent siden 2008.

Beregninger, der belyser forskelle mellem det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, forventes fremlagt i de tekniske ændringsforslag til budgetforslaget. Samtidigt vil der blive fulgt op på udviklingen i forhold til Kommunalbestyrelsens valg af selvbudgettering fremfor statsgaranti siden 2017 og de deraf ventede efterreguleringer.

Der er anvendt en grundskyldspromille på 30,8. Med de gældende ejendomsvurderinger vil dette medføre et grundskyldsprovenu på 282,7 mio. kr. i 2020. Heri er indregnet den generelle fritagelse for stigninger i grundskylden i Islevdalkvarteret, som Kommunalbestyrelsen har besluttet i majmøderækken 2019. Provenuet af anden skat på fast ejendom forventes at blive på 34,7 mio. kr. i 2020.

Kirkeskatteprocenten er forudsat uændret på 0,72 pct.

Der budgetteres med et selskabsskatteprovenu på 29,4 mio. kr.

Beregningen af tilskud og udligning i budgetforslaget er baseret på det forventede folketal (betalingskommunefolketallet) i de fire budgetår og det foreløbige selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Folketallet svarer til Rødovre Kommunes befolkningsprognose, hvor der er indregnet effekter af boligudbygning, fortætning og øvrige bevægelser i folketallet i de kommende fire år.

Der budgetteres i budgetforslaget i 2020 i alt med kommunal udligning og særtilskud på 754,8 mio. kr. Heraf er det i lighed med sidste år forudsat at Rødovre Kommune, på baggrund af ansøgning, kan modtage et tilskud vedr. vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet på 4 mio. kr. i alle år., svarende til kommunes eget bidrag til ordningen. Rødovre Kommune vil lighed med tidligere år fremsende ansøgninger om at modtage tilskud til vanskeligt stillede kommuner m.v., samt ansøge om dispensation til låneoptagelse. Som nævnt tidligere forventes eventuelle tilskud m.v. indarbejdet i de tekniske ændringsforslag. 

Siden 2013 har der som en del af de årlige økonomiske aftaler mellem regeringen og KL, bl.a. været afsat et ét-årigt likviditetstilskud til kommunerne. Likviditetstilskuddet er, i overensstemmelse med sædvanlig praksis, ikke indarbejdet i budgetforslaget. Økonomiaftalen af 6. september indebærer, at tilskuddet fortsætter i 2020.

Der vil - i lighed med tidligere år - blive fremlagt nye beregninger for tilskud og udligning i forbindelse med de tekniske ændringsforslag til budgetforslaget.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven, Bekendtgørelse af Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15/01/2019) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 788 af 09/08/2019).

Mere detaljerede regler for budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle Bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet er styringsgrundlag for Rødovre Kommunes virksomhed 2020 (2021-2023).

Tidsplan

Politisk 1. behandling
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget: 18. september 2019.
Skema til Politiske ændringsforslag udsendes til gruppeformændene: 18. september 2019.
Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslaget: 8. oktober 2019.
Hæftet med tekniske ændringsforslag lægges på nettet til KB-medlemmer, m.fl.: 9. oktober 2019.
Frist for gruppeformænd til at aflevere Politiske ændringsforslag til budgetforslaget: 21. oktober 2019, kl. 12.00

Politisk 2. behandling 
Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 30. oktober 2019.
Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 5. november 2019.
Budgettet lægges på nettet: 20. december 2019.

Bilag

Bilag 1: Tabeller til sagen 2020
Bilag 2: Hovedoversigt 2020
Bilag 3: Grå bokse
Bilag 4: Hvide bokse
Bilag 5: Investeringsoversigt

Diverse
Sag nr. 163

Beslutningskompetence: ØU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Økonomisk Oversigt - september 2019
Sag nr. 164

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Uansøgt afsked for 3. kvartal 2019
Sag nr. 165

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 166

Beslutningskompetence: ØU

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 8.45.