Økonomiudvalget

19-12-2023

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Birgitte Glifberg (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Kim Drejer Nielsen (C)

Sager 228 - 228

Fold alle ud

Ny genbrugsstation på Sandbækvej
Sag nr. 228

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har siden temamødet den 22. august 2023 med Teknik- og Miljøudvalget arbejdet videre med den model for den nye genbrugsstation, som der var bred enighed om. Der er indhentet prisoverslag ved rådgiver, hvor det har vist sig, at anlægsarbejdet og forberedelser af underlag til belægning er forventet at blive væsentligt dyrere end forudset.  

I modellen er der mulighed for at opnå besparelser på udgifter til det nuværende beholderlager og mandskabsfaciliteter. De forventede besparelser kan dog ikke dække hele den merudgift der er i prisoverslaget, hvorfor der indstilles til en drøftelse om hvorvidt Teknisk Forvaltning skal arbejde videre med modellen. 

Merudgiften i den dyrere model kan finansieres ved en forhøjelse af affaldsgebyret på ca. 70 kr. pr. husstand pr. år.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk Forvaltning arbejder videre med den skitserede model og udbyder opgaven.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. december 2023, pkt. 95:

Anbefales med stemmerne 4 for (A) og 1 imod (C). C stemte imod pga. infrastrukturforholdene.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 213:

Økonomiudvalget besluttede at tilbagesende sagen til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på yderligere belysning af planforhold mv.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 18. december 2023, pkt. 99:

Anbefales, idet der udarbejdes forslag til kapacitetsudbygning af krydset Sandbækvej/Islevdalsvej frem mod en evaluering senest et år efter genbrugspladsens åbning. Evalueringen skal forholde sig til håndtering af besøgstal samt trafikken intern på pladsen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Sagen har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. december og i Økonomiudvalget den 13. december 2023. Økonomiudvalget besluttede at tilbagesende sagen til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på yderligere belysning af planforhold mv.

For at sagen kan behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2023 afholdes der ekstraordinære møder i Teknik- og Miljøudvalget den 18. december kl. 7:30 og i Økonomiudvalget den 19. december 2023 kl. 18, hvor sagen genfremsættes.

På temamødet den 22. august 2023 var Teknik- og Miljøudvalget inviteret til dialog om, hvordan den nye genbrugsstation på Sandbækvej kan indrettes, så det bliver en tidssvarende, moderne og brugervenlig genbrugsstation. På mødet blev Teknik- og Miljøudvalget præsenteret for et skitseforslag med en hævet plads med moduler, og der var bred enighed om, at det var en god løsning, hvor udvalgets ønsker til en ny genbrugsstation kan blive indfriet. Teknisk Forvaltning har ved rådgiver Dines Jørgensen & Co fået udarbejdet et prisoverslag for etablering af en nye genbrugsstation ud fra skitseforslaget. Prisoverslaget er betydeligt dyrere end forventet, og der skal derfor ske en drøftelse af om Teknisk Forvaltning skal arbejde videre med skitseforslaget og udbyde opgaven.

Den nuværende genbrugsstation har et areal på omkring 7.200 m2, og den har hvert år 80.000 til 90.000 besøgende biler. På de travleste dage kommer op mod 500 besøgende, og der modtages omkring 13.000 tons affald pr. år. Ca. 20 % af de besøgende er erhverv.

Arealet der er til rådighed for den nye genbrugsstation udgør 7.500 m2. Det er med i planerne, at parkering og opladning for skraldebiler skal flyttes, så de holder på et areal langs pladsens nordlige skel i tillæg til de 7.500 m2.

Krav til ny genbrugsstation
Der er en række lovmæssige krav, som gælder for en genbrugsstation. Det gælder både for modtagelsen af affald, men også i forbindelse med vilkår i miljøgodkendelsen. Det er eksempelvis lovpligtigt, at der etableres et område til direkte genbrug. Det er også et krav, at der etableres et støjhegn rundt om pladsen, ligesom der er en række andre myndighedskrav i forbindelse med underlag og håndteringen af bl.a. metal, elektronik og farligt affald, samt regnvand.

Sorteringskrav til affald fra både myndigheder og I/S Vestforbrænding, er støt stigende. Der introduceres løbende nye affaldstyper, som der skal være plads til, og som skal bidrage til at øge genanvendelsen. Det skal den nye genbrugsstation kunne rumme.

På temamødet den 22. august 2023 var der bred enighed om, at den nye genbrugsstation skal tilbyde niveaufri adgang til containerne og mulighed for at benytte genbrugsstationen uden for den bemandede åbningstid. Derudover er der ønske om adskillelse af trafikken på pladsen, så lastbiler (der henter affald) og borgere holdes mest muligt adskilt. Det øger sikkerheden på pladsen. Skitsen for denne model, samt visualisering af plateauet og en beskrivelse af indretningen fremgår af bilag.

Fra Affaldsplan 2022-2033 er der et initiativ om etablering af undervisningslokale til formidling om affaldsområdet for kommunens skoleelever. Det er ligeledes et ønske.

Skitseforslag
Arealet til den nye genbrugsstation er forholdsvis lille, og det er derfor vigtigt, at pladsen udnyttes bedst muligt. Ved at hæve et areal på ca. 2.000 m2 kan der findes plads til de ønskede funktioner på de 7.500 m2, der er til rådighed. Det sker ved, at de 2.000 m2 bliver udnyttet dobbelt, da det giver 2.000 m2 lokaler under plateauet. Denne løsning vil således give niveaufri adgang til flest mulige affaldstyper og samtidig give plads for en fleksibel indretning under plateauet.

Med dette skitseforslag er alle aktiviteter på affaldsområdet (genbrugsstation, skraldebiler, renovationsmedarbejdere, administrationen og lager) samlet et sted, og derved fremtidssikret i forhold til en kommende selskabsgørelse af affaldsområdet.

Det er især udgifter til anlægsarbejde, belægning og jordhåndtering, der overstiger den forventede pris. Det er derved også udgifter der ikke ændrer sig uanset genbrugsstationens udformning og udseende.

Oprindeligt var det indregnet, at der ved købet af Sandbækvej skulle være etableret en belægning af arealet med kloakering og forsyningsledninger. Dette blev siden ændret til at arealet blev købt uden nogen forberedelser. Udgiften til ovenstående er således ikke indregnet i det oprindelige projekt.

Det hævede plateau er på skitseforslaget større end oprindeligt planlagt. Det er først og fremmest for at sikre en bedre trafikafvikling og en bedre indretning af genbrugsstationen. Til gengæld har det den afledte effekt, at der kan samles flere aktiviteter under plateauet og derved dobbeltudnytte et større areal af pladsen.

Affaldsområdet lejer for nuværende et lager på 800 m2 til brug for affaldsbeholdere. Med den skitserede model kan lejemålet opsiges og flyttes ind under plateauet. Derved spares lejeudgifterne. Det samme gør sig gældende for de pavilloner, der lejes til direkte genbrug og omklædning for skraldemænd.

Den skitserede model er ikke en ekstravagant model. Den består udelukkende af standardmoduler og betonelementer og der er ingen udgifter til arkitekter eller design. Den eneste måde den adskiller sig fra lignende genbrugsstationer er det forholdsvis store areal, som er hævet med moduler, men det er nødvendigt på det lille areal der til rådighed.

Til sammenligning koster den nye genbrugsstation i Gladsaxe Kommune omkring 95 mio. kr. og den i Herlev Kommune har kostet ca. 34 mio. kr.

I Kristiansstad i Sverige har man i 2019 bygget en genbrugsstation til ca. 55 mio. Dkkr.

Genbrugsstationen i Gladsaxe er stadig under opbygning, og den endelige pris kendes derfor ikke. De 95 mio.kr. er fra anlægsbevilling i budget 2022.

Genbrugsstationen i Herlev blev indviet i 2022. Der har fra starten været betydeligt flere kvadratmeter til rådighed, så der har ikke på samme måde været behov for at udnytte arealet dobbelt. I Herlev er der ikke indrettet lokaler til direkte genbrug og der er ikke lagerfaciliteter eller mulighed for aflæsning i båse.

Genbrugsstationen i Kristiansstad fra 2019 er bygget inden prisernes himmelflugt. Det er en supermoderne genbrugsstation, med fokus på bæredygtighed og formidling til børn og unge. Selve pladsen, med mandskabsbygning og opbygningen af- og indretning under modulerne, har givet inspiration til skitsemodellen for den nye genbrugsstation. Kristiansstad genbrugsstation er således bygget op af de samme moduler, som er forudsat i skitsen til genbrugsstation i Rødovre.

Fordele ved at arbejde videre med skitseforslaget

 • Den skitserede model er en ny og moderne genbrugsstation med niveaufri aflæsning af affald og adgangskontrol uden for bemandet åbningstid.
 • Aktiviteter på affaldsområdet samles og fremtidssikres i forhold til selskabsgørelse. Administration, lager og mandskabsfaciliteter flyttes til genbrugsstationens område.
 • Indtægt for salg af grund. Der er allerede regnet med indtægter for salg af grunden hvor den nuværende genbrugsstation er placeret i budget 2024.
 • Tidsplanen er presset i forhold til at få en ny genbrugsstation klar til december 2024. En opbremsning af processen kan betyde, at en ny genbrugsstation måske ikke kan nå at stå klar før i løbet af 2025.

Ulemper ved at arbejde videre med skitseforslaget

 • Prisoverslaget er dyrere end forventet og de budgetterede besparelser ved at samle lager og andre aktiviteter kan ikke dække alle meromkostninger.
 • Tidsplanen er underlagt usikre markedsvilkår, og den pressede tidsplan kan være med til at gøre løsningen uforholdsmæssig dyr, fordi vi er tvunget til at handle nu.
 • Inflationen har generelt gjort det væsentligt dyrere at bygge.
 • Der er ikke umiddelbart en billigere løsning, som kan opfylde alle krav og ønsker.

Bæredygtighed
I udbud af totalentreprise vil bæredygtighed blive tænkt ind som optioner og omfatte følgende parametre:

 • Genbrugte byggematerialer i anlægsarbejde. Til selve anlægsarbejdet kan genbrugte byggematerialer erstatte jomfruelige materialer til opbygningen af bund og bærelag under belægningen.
 • Beklædning af facader med genbrugstræ. Bygningerne og moduler til plateauet kan beklædes med genbrugstræ.
 • Solceller på overdækning til skraldebiler. Der kan etableres en overdækning af skraldebilerne som kan benyttes til et solcelleanlæg. Energien herfra skal bidrage til opladningen af skraldebilerne og driften af genbrugsstationen.
 • Regnvandet fra det overdækkede areal skal kunne opsamles og genanvendes.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 142 Islevdal erhvervskvarter.

Økonomiske konsekvenser

På Kommunalbestyrelsens møde den 10. november 2020 (sag nr. 103) blev bevilling af 7,5 mio. kr. i 2021 til etablering af ny genbrugsstation godkendt. Beløbet var første del af det afsatte beløb på 14,5 mio. kr., som er afsat til anlæggelse af ny genbrugsstation på Sandbækvej. De 7 mio. kr. er blevet bevilliget i forbindelse med overførselssagen 2022-2023 på kommunalbestyrelsesmødet d. 28. marts 2023 (sag nr. 64).

I budget 2023 er der foretaget en budgetudvidelse på 10,1 mio. kr., så det samlede rådighedsbeløb for etablering af en ny genbrugsstation er på 24,6 mio. kr.

Siden rådighedsbeløbet er besluttet, har inflationen medført en stigning i priser på varer og tjenesteydelser, og krav og forventninger til genbrugsstationen er ændret. Det afsatte rådighedsbeløb rækker derfor ikke længere. Det er især udgifter til belægning, som oprindeligt var en del af købet af grunden, og til byggemodning af området, som er betydeligt højere end det, som blev lagt til grund for den oprindelige bevilling. Desuden er der kommet andre ønsker til den nye genbrugsstation samt ny lovgivning med krav om direkte genbrug og politisk aftale om selskabsgørelse af affaldsområdet.

Teknisk Forvaltning har ved rådgiver Dines Jørgensen & Co fået udarbejdet et økonomisk overslag for etablering af den nye genbrugsstation.

Omkostningsfordelingen er listet op nedenfor:
Byggemodnings-, anlægs-, plads- og bygningslægsrelaterede arbejder: 34,5 mio. kr.
Plateau og bygning: 32,9 mio. kr.
Bygherrerådgivning, adm. m.v.: 1,6 mio. kr.
Uforudsete udgifter: 6,9 mio. kr.
I alt 75,9 mio. kr.

Ovenstående overslagspris for byggemodning mm. indeholder også indledende jordarbejder, der startes op i januar 2024. Dette arbejde finansieres af de allerede bevilgede midler.

I forhold til det afsatte rådighedsbeløb på 24,6 mio. kr. mangler der således at blive afsat et rådighedsbeløb og givet en bevilling på 51,3 mio. kr.

I forbindelse med den nye genbrugsstation er der sparede udgifter til lager og pavilloner svarende til 0,9 mio. kr. årligt. Det anslås, at denne udgift vil kunne dække lån på ca. 20 mio. kr. Dette betyder, at der er en udgift på ca. 31,3 mio. kr., der ikke kan dækkes af tidligere afsatte midler.

Finansieringen af restbeløbet vil betyde en årlig merudgift på ca. 70 kr. ekskl. moms pr. husstand i Rødovre Kommune.

Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 truffet afgørelser om, at kommunerne ikke skal opkræve og afregne moms ved levering af renovationsydelser til private grundejere og grundejerforeninger. Dette har resulteret i at Skattestyrelsen har udarbejdet og udsendt et styresignal primo november 2023, som fastsætter at kommunerne fremover ikke længere skal opkræve moms af affaldsgebyrerne. For Rødovre Kommune vil det komme til at gælde fra 2025. Det er muligt for kommunerne at få refunderet tidligere opkrævet moms tilbage til 2012. Ind til videre har Rødovre Kommune indsendt krav om tilbagebetaling af 13,5 mio. for årene 2012 til og med 2022. Det vides dog ikke hvornår momsen vil blive refunderet. Derudover skal kravet for 2023 og 2024 opgøres og indsendes.

Tilbagebetalingen af de 13,5 mio. kr. i moms, kan indgå i finansieringen af genbrugsstationen, så gebyrstigningen ikke bliver 70 kr., men kun 40 kr. pr. husstand pr. år.

Da der fremover ikke vil blive opkrævet moms af affaldsgebyret, vil borgerne opleve et fald i affaldsgebyret, på trods af de ekstra omkostninger der er til den nye genbrugsstation.

Affaldsområdet er takstfinansieret og området er omfattet af affaldslovgivningens bestemmelser om økonomisk at hvile-i-sig-selv. Der er mulighed for, i henhold til lånebekendtgørelsen, at optage 30 årige lån til ny genbrugsplads.

Tidsplan

December 2023: Forberedelse til indledende jordarbejder
Januar 2024: Indledende jordarbejder starter.
Januar 2024: Udarbejdelse af udbudsmateriale.
Februar 2024: Udbud af Totalentreprisen på den nye genbrugsstation.
Marts 2024: Politisk godkendelse af anlægsbevilling og en tillægsbevillingsbevilling.
2. til 4. kvartal 2024: Etablering af den nye genbrugsstation.
3. kvartal 2024: Sag om fremtidige åbningstider herunder ubemandet åbningstid i morgen- og aftentimerne.
4. kvartal 2024: Indvielse af den nye genbrugsstation.

Bilag

Bilag 1: Tegninger