Social- og Sundhedsudvalget

12-05-2015

Medlemmer

Britt Jensen (A)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)

Øvrige oplysninger

Ahmed H. Dhaqane (A) - deltog fra behandling af punkt 43.

Sager 38 - 44

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet:

 • Nyhedsliste for Social i perioden 28.03.2015 - 04.05.2015

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for SOC i perioden 28.03.2015 - 04.05.2015

Udbud af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

I forbindelse med budgetaftalen for 2015, blev det besluttet at sætte fritvalgsordningen af personlig og praktisk hjælp i udbud. Der vil således fremover være to private leverandører og den kommunale hjemmepleje til at varetage den personlige og praktiske hjælp i Rødovre Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen og indkøbskontoret, har i samarbejde med Glostrup og Hvidovre Kommuner udarbejdet fælles udbudsmateriale, der tilgodeser de enkelte kommuners politisk vedtagne serviceniveau og ældrepolitiske målsætninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tildelingskriterier og vægtning heraf godkendes

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Under udarbejdelse af udbudsmaterialet, er det blevet konstateret, at ydelserne efter udbudsdirektivet ikke er udbudspligtige. Det er derfor ikke muligt at benytte udbud efter EU`s udbudsdirektiv. I stedet er der udarbejdet en tilbudsindhentning.

Tilbudsindhentningen indebærer, at der på forhånd vælges et antal leverandører med gode referencer og en første vurdering af soliditet, som tilbudsmaterialet sendes til.

Tilbudsmaterialet sendes til fem leverandører, på baggrund af indhentning af referencer i andre kommuner, samt erfaringer med leverandører, der i forvejen er kendt i de tre kommuner.

Tilbudsmaterialet er udarbejdet i tæt samarbejde med Glostrup og Hvidovre Kommuner, hvor fagpersoner og udbudsmedarbejdere i fælleskab er kommet frem til de krav der stilles til leverandørerne. Tilbudsmaterialet bygger på de respektive kommuners kvalitetstandarder, og leverandørerne skal kunne håndtere, at der er forskellige kvalitetsstandarder i de tre kommuner.

De to private leverandører vælges på baggrund af følgende tildelingskriterier:

 • Pris (vægtes 35 %).
 • Kvalitet(vægtes 45 %) omhandler personlig pleje, praktisk hjælp og hverdagsrehabilitering samt kvalitetssikring og medarbejderudvikling.
 • Leveringssikkerhed og samarbejde (vægtes 20 %).

Kriterierne er valgt ud fra en faglig vurdering af de vigtigste krav til en god opgaveløsning. Vægtningen af de enkelte kriterier afspejler en faglig vurdering af kriteriernes indbyrdes vigtighed.

Tildelingskriterierne skal godkendes af kommunalbestyrelsen i alle tre kommuner. Hvis der er væsentlige ændringer på baggrund af den politiske behandling, vil der ske en fornyet politisk behandling.

De krav, der stilles til leverandørerne, er beskrevet i kravspecifikationen, som er vedlagt som bilag.

Kravspecifikationen kan blive ændret efter den politiske behandling, hvis der af en eller anden grund viser sig uklarheder eller uhensigtsmæssigheder i materialet. Der vil i så fald ikke blive tale om væsentlige ændringer.

Valg af leverandører foretages administrativt på baggrund af de politisk godkendte tildelingskriterier samt vægtningen heraf. Inden kontraktindgåelse, vil de valgte leverandører blive forelagt til politisk godkendelse.

Kontraktlængden er fire år med mulighed for at forlænge kontraktperioden med to gange et år. Kontrakterne kan opsiges med seks måneders varsel.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social service.
Budgetaftale for 2015ff.

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet en budgetbesparelse på 1.000.000 kr. i 2015ff.

Tidsplan

September 2015: Politisk godkendelse af valgte leverandører.
November 2015: Leverandør opstart.

Bilag

Bilag 1: Kravspecifikation

Status på Børnehuset.
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed status på Børnehuset.

Indstilling

Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på Børnehuset tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med indgåelsen af budgetforlig 2010 blev det besluttet at etablere et børnehus i Rødovre Kommune. På Social-og Sundhedsudvalgets møde d. 9.02.2010 (sag nr. 16) blev det besluttet at etablere Børnehuset på Gustav Jensens vej 9 til 8 børn. Børnehuset har siden udvidet kapaciteten til 11 børn.

Målgruppen er børn mellem 6 og 12 år, som grundet familiemæssige forhold er anbringelsestruede, men ikke egentlig behandlingskrævende. Formålet er at give børnene den fornødne støtte i dagtimerne og sikre, at der bliver fulgt op på renlighed, tøj, mad, skolegang, opretholdelse af venner, fritidsaktiviteter, lektier m.m.

Barnet bor fortsat hjemme, i det barnet hver dag kommer hjem og sover, samt er hjemme i weekenderne. Børnehuset skal være et sted, hvor børnene kan have venner med på besøg og lege, holde børnefødselsdag (sammen med forældrene i huset), således at deres hverdag bliver så lig andre børns som muligt.

Siden Børnehusets start 1.10.2010 har 20 børn været indskrevet, og aktuelt er der 11 børn. ( se bilag). Af de 20 børn har 11 været drenge og 9 piger. Den første gruppe børn var omkring 8 år, da de startede i børnehuset. De 9 børn, der er afsluttet i børnehuset, har været indskrevet i følgende tidsperioder:

 • 1 barn lige under 1 år,
 • 1 barn i 1 ½ år,
 • 3 børn i 2 år,
 • 2 børn i 3 år og
 • 2 børn i knap 4 år.

3 af de 20 børn er blevet anbragt efter en periode i Børnehuset. Et barn var i Børnehuset 9 måneder inden anbringelsen, et barn i 1 ½ år og et barn knap 4 år. Den lange periode i Børnehuset har for det sidste barn betydet, at hun på flere områder er blevet langt bedre fungerende, og både hun selv og forældre var enige i anbringelsen, som forhåbentlig kan medvirke til, at hun får det sidste skub, inden hun kan klare sig selv. Udover de tre anbragte børn har Børne-og Familieafdelingen fortsat kontakt til langt de fleste børn og familier, der har været indskrevet, bl.a. fordi børnene fortsat har deres skolegang på Udviklingscenter Skiftesporet.

Tre af børnene, der har afsluttet deres ophold i Børnehuset, går i folkeskole, hvilket de også gjorde ved indskrivning i Børnehuset.

Børnehuset har udviklet sig til at have mere fokus på støtte til forældrene. Selvom målgruppen netop var børn og familier, hvor der havde været iværksat forebyggende foranstaltninger som f.eks. familiebehandling, som ikke havde haft tilstrækkelig effekt, så har det vist sig at Børnehuset kan støtte den/de voksne på anden vis.

I en familie er en mor blevet hjulpet til at få bedre overblik over regninger og økonomi i det hele taget og for de sidste børn og familier, der er indskrevet i børnehuset, er der afsat personaleressourcer til at give mere konkret og direkte støtte til forældrene. I en familie kommer en medarbejder fra Børnehuset hjem i familien for at støtte mor i at give børnene bad, få læst højt for dem og have kammerater hjemme på besøg. Ting, som i starten af Børnehusets virke alene foregik i Børnehuset, foregår nu også i hjemmet. I en anden familie har støtten bestået i at hjælpe mor til at få søgt bolig og at tage med hende og barnet til den nye bolig for at se den og området.

Der er indledt et nærmere samarbejde mellem Børnehuset og Skiftesporet i forhold til to af børnene for at sikre det samme fokus på at give dem positiv opmærksomhed. Skiftesporet arbejder med dette i form af et forældrekursus kaldet ” De Utrolige År”, og Børnehuset er ligeledes opmærksomme på denne tilgang i deres relation med børnene.

Som led i budgetvedtagelsen for 2015 er der sket en justering i ressourceforbruget, så der nu er flere børn er indskrevet i Børnehuset. Dette kan lade sig gøre, fordi det enkelte barn ikke kommer hver dag, men 2 eller 3 dage om ugen. Oprindelig var normeringen på 8 børn, men praksis har vist, at det er meget få børn, der har brug for at komme i Børnehuset hver dag, da de har andre aktiviteter som f.eks. sport, SFO eller klub. Børnene kommer således 2 – 3 dage om ugen, og i ugeplanen tages der hensyn til alder og køn. Børnehuset har således aktuelt indskrevet 11 børn.

Børnehuset prioriterer aktiviteter højt, hvor barn og forældre er sammen og prøver nye oplevelser. Det kan være en teatertur, som det skete i efteråret med to drenge og deres mødre, som for første gang oplevede det. Det kan imidlertid også være en skovtur til et naturområde med et par af børnene og deres forældre for at vise i praksis, at der også er fælles oplevelsesmuligheder, som ikke koster så meget. Aktiviteterne foregår ofte i mindre grupper med to-tre familier sammen, hvor der i starten var to fælles arrangementer om året for alle børn og forældre.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag - status børnehuset februar 2015

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler og anlægsbevillinger i 2015 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 – Social- og Sundhedsudvalget".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2015 - Social- og Sundhedsudvalget

Integrationsrådets redegørelse 2014
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2014.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2014 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Første halvdel af 2014 stod i konstitueringens tegn. Der var nyheder i forhold til de seneste konstitueringer og Dansk Arbejdsgiverforening valgte igen, at udpege et medlem til rådet. Der har efterfølgende været afholdt seminar for det nyvalgte Integrationsråd.

Integrationsrådet har udarbejdet høringssvar i forhold til en revideret frivillighedspolitik, budgettet for 2015, opfølgning på målsætninger og handlinger fra Integrationsområdet i 2013, forslag til ny Børne- og Ungepolitik, samt sundhedspolitik.

Der har i 2014 været et godt samarbejde, både på politisk- og forvaltningsniveau, omkring integrationspolitikker og indsatser i kommunen. Integrationsrådet har flere gange i løbet af 2014 været synlige i pressen og på digitale medier, især i forbindelse med Mangfoldighedsfestivalen, som igen blev afholdt med succes i juni 2014.

Lov- og plangrundlag

Integrationslovens § 42.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Integrationsrådets redegørelse for 2014

Proces og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2015
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til Planloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at vedtage og offentliggøre en strategi for planlægningen inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Strategien skal indeholde;

 • oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den seneste revision af kommuneplanen,
 • Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt
 • en beslutning om revisionsmetode.

Der er to muligheder for revisionsmetode; en fuld revision af hele kommuneplanen eller en delvis revision – en temarevision.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at proces og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2015 vedtages.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Revisionsmetode

Teknisk Forvaltning anbefaler en fuld revision af næste kommuneplan, da der er behov for en gennemgående revision af samtlige af kommunens rammeområder, samt en generel ajourføring af den hidtil gældende kommuneplanlægning for alle de emner, der skal medtages i en kommuneplan, jf. Planlovens § 11a.
I 2011 (26.04.2011, sag nr. 60) vedtog Kommunalbestyrelsen at revidere Kommuneplan 2010 delvist efter temaet ”vækst gennem bæredygtig udvikling”. Det betød ændringer i nogle af kommuneplanens afsnit, og der foreligger nu Rødovre Kommuneplan 2010 og Rødovre Kommuneplan 2014.

Baggrunden for en fuld revision er, at størstedelen af den gældende kommuneplan ikke er gennemgået siden 2010, og i mellemtiden er der sket mange ændringer både i forhold til ny lovgivning, men også udviklingen i Rødovre har ændret sig. For at sikre, at kommuneplanen fortsat er et godt og brugbart administrativt arbejdsredskab i den videre udvikling i Rødovre også efter 2018, anbefaler Teknisk Forvaltning en fuld revision. Derudover skaber det også unødig forvirring for borgere og andre interessenter med mange forskellige plandokumenter.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Rødovre Kommuneplan 2014 er det aftalt med Naturstyrelsen, at Rødovre Kommune i forbindelse med den kommende revision ændrer på rammeområdernes afgrænsning i forhold til stationsnærhed.

Forslag til indhold

Den kommende kommuneplanstrategi og derefter kommuneplan skal bygge videre på det fundament, vi har. Det betyder, at vi fortsætter det arbejde, der ligger i de mange politikker og projekter, der er udarbejdet i de seneste år, og som er ved at blive gennemført. Det er også væsentligt at sikre sammenhæng med projektet ”Sammen om Rødovre”.

I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommuneplan 2010-2022 med titlen ”Det rige hverdagsliv”. I 2014 fik temarevisionen om bæredygtig udvikling undertitlen ”Fremtidens forstad – vækst gennem bæredygtig udvikling”. Fælles for de foregående temaer er udgangspunktet, at Rødovre er et godt sted at bo, arbejde og drive forretning. Noget vi skal sikre i mange år fremover. Derfor er vi nødt til at sikre en udvikling, hvor hverdagslivet stadig kan udspille sig.

Derudover er vi også stadig nødt til at have fokus på vækst. Både i forhold til at fastholde og tiltrække nye virksomheder, men også borgere. Prognoserne viser stadig, at der på sigt vil ske en skævvridning i befolkningssammensætningen, hvor især den arbejdsaktive gruppe af borgere vil blive forholdsvis mindre end den ældre befolkningsgruppe. Det betyder, at vi skal tiltrække nye borgere, der kan være med til at sikre en befolkningssammensætning i balance.

I den kommende planperiode vil der være fokus på en sund fornyelse og vækst.
Herunder vil vigtige emner være et erhvervsliv i vækst, boliger til alle, effektiv mobilitet, byområder i udvikling og ikke mindst en bæredygtig udvikling.

I årene fremover skal vi stadig være gode til at udnytte, at vi har et godt bysamfund i hovedstadsområdet, i første ring omkring landets hovedstad.

Undersøgelser og analyser

I perioden frem til kommuneplanforslaget vil der blive igangsat flere undersøgelser og analyser, herunder en detailhandelsanalyse, en gennemgang af bygningsmassen i Rødovre i forhold til bevaringsværdier, en vurdering af trafikforhold i hele byen med et perspektiv om realiserede udviklingsprojekter.

Derudover skal der ske en grundig gennemgang af samtlige kommuneplanrammer, samt tilpasning af stationsnærhed efter aftale med Naturstyrelsen i forbindelse med høring om Forslag til Kommuneplan 2014, ligesom der i forbindelse med høringen er drøftet behovet for en gennemgang af planlægningen for de grønne områder.

Forhold en ny kommuneplan skal forholde sig til

Siden vedtagelsen af Rødovre Kommuneplan 2010 er de statslige vandplaner offentliggjort. Det betyder ændringer i kommuneplanens retningslinjer for vandområdet. Derudover har Miljøministeriet også offentliggjort Fingerplan 2013 for Hovedstadsområdet.

KL og Miljøministeriet har i efteråret 2014 påbegyndt en grundig gennemgang af planloven med henblik på at finde uhensigtsmæssige barrierer. Det er endnu uvist, hvilke planlovsændringer dette medfører. Arbejdet udspringer af en vækstaftale fra juni 2014.
Derudover er der siden 2010 sket flere ændringer i Planloven og en række ændringer i de statslige krav til kommuneplanlægningen.

En kombineret Plan- og Agenda21-strategi

I henhold til Planloven skal Kommunalbestyrelsen også offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal Agenda 21) inden for den første halvdel af Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Ligesom det var tilfældet i Strategi 2007 og i Kommuneplanstrategi 2012 foreslår Teknisk Forvaltning, at der udarbejdes en kombineret Plan- og Agenda 21-strategi. Dette skal ses i forlængelse af Kommuneplan 2010-2022, der i afsnittet ”Bæredygtige Rødovre” og kapitel 1 fastslår, at Rødovre Kommune skal tænke og arbejde bæredygtigt.

Ved at lave en kombineret strategi sikres det på et meget tidligt tidspunkt, at de visioner, mål og udviklingsmuligheder, der planlægges for, som udgangspunkt er bæredygtige.

Organisering

Teknisk Forvaltning foreslår, at arbejdet med Kommuneplanstrategi 2015 og den efterfølgende Kommuneplan 2018 organiseres efter principperne for de to foregående kommuneplanprocesser, tilpasset de ændrede forhold og erfaringerne fra de foregående processer.

Høringsperiode

I henhold til Planloven fastsætter Kommunalbestyrelsen en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag mv. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Herefter tager Kommunalbestyrelsen stilling til fremkomne bemærkninger, og kan i den forbindelse vedtage ændringer af strategien. Hvis der vedtages ændringer af strategien, skal dette offentliggøres.

Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den endelige strategi, kan Kommunalbestyrelsen udarbejde et sådant kommuneplanforslag eller ændringer til kommuneplanen, som der er truffet beslutning om i strategien.

I forbindelse med den offentlige høring af Forslag til Kommuneplanstrategi 2015 foreslås, at der skal afholdes et borgermøde eller andre arrangementer for øget borgerinddragelse. Dette spørgsmål vil indgå i den politiske behandling af kommuneplanstrategiforslaget i december 2015.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 110.000 kr. (og i overslagsårene 2016 og 2017 henholdsvis 110.000 kr. og 220.000 kr.).

Tidsplan

Maj 2015 - Politisk behandling af Proces og tidsplan for Kommuneplanstrategi 2015.
Oktober 2015 - Temamøde for Kommunalbestyrelsen om strategiens temaer.
December 2015 - Politisk behandling Forslag til Kommuneplanstrategi 2015.
Januar til marts 2016 - Offentliggørelse og offentlig høring i 8 uger.
Herunder eventuelt afholdelse af borgermøde.
Juni 2016 - Politisk behandling og endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2015.
Juli/august 2016 - Offentliggørelse af Kommuneplanstrategi 2015.

Diverse
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.