Social- og Sundhedsudvalget

12-06-2018

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Fraværende

Claus Gisselmann Olsen (V), sag 35-45

Sager 35 - 45

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering

 1. Rundvisning på Ørbygårds nye afdeling.
 2. Nyhedsliste for Social i perioden25.04.2018-29.05.2018

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 25.04.2018 - 29.05.2018

Tilsyn med plejehjemmene i Rødovre Kommune
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger tilsynsrapporterne for de fire plejehjem i kommunen til drøftelse. Efterfølgende sendes rapporterne i høring i plejehjemmenes Bruger- og Pårørenderåd og i SeniorRådet inden endelig godkendelse til september 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at tilsynsrapporterne for de fire plejehjem i kommunen drøftes
 2. at tilsynsrapporterne for de fire plejehjem i kommunen sendes i høring i plejehjemmenes Bruger- og Pårørenderåd og i SeniorRådet.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen har ultimo maj og primo juni 2018 foretaget kommunalt tilsyn på de fire plejehjem i kommunen.

På baggrund af tilsynene vurderes det, at alle fire plejehjem løser deres opgave fuldt tilfredsstillende. Beboerne får den nødvendige hjælp, pleje og omsorg og oplever, at de har stor indflydelse på egen hverdag.

Både beboere og medarbejdere fortalte, at hverdagen kan være præget af travlhed. Større ændringer, som eksempelvis ombygningen af Ørbygård, kan bidrage til oplevelsen af travlhed.

Større organisatoriske ændringer såsom ombygning, sammenlægning af afdelinger eller lederskift påvirker både lederes og medarbejderes ressourcer.

I årenes løb er beboersammensætningen på plejehjemmene ændret, så der kommer flere komplekse borgere og en stor andel af borgere med demens. Denne udvikling ser ud til at fortsætte. De mange demente beboere betyder, at de ikke-demente beboere kan føle sig ensomme blandt de demente, de savner fællesskab med ligesindede. Beboersammensætningen har også betydning for ledelse og medarbejdere, der fortæller, at der går mere tid til sygeplejefaglige opgaver og personlig pleje end til at støtte det sociale samvær, og at der i stigende grad er brug for flere specialiserede kompetencer.

For at sikre de nødvendige kompetencer vil Rødovre også fremover opkvalificere sygeplejerskerne på kommunens plejehjem, bl.a. gennem den nye etårige specialuddannelse i borgernær sygepleje.

Plejehjemmene har indført forskellige former for velfærdsteknologi. Generelt er vurderingen, at velfærdsteknologi kan være med til at forbedre nogle beboeres hverdag, men at det kræver en bevidst indsats fra ledelse og medarbejderene at få implementeret den nye teknologi i hverdagen, samt at det ikke er alle beboere, der profitterer af al teknologi, så implementering og brug skal tilpasses den enkelte beboer.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Juni 2018: Tilsynsrapporterne sendes i høring i plejehjemmenes Bruger- og Pårørenderåd og i SeniorRådet.

September 2018: Endelig politisk godkendelse.

Bilag

Bilag 4: Tilsynsrapport Ældrecentret Broparken 2018
Bilag 5: Tilsynsrapport Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet 2018
Bilag 6: Tilsynsrapport Plejehjemmet Engskrænten 2018
Bilag 7: Tilsynsrapport Plejehjemmet Ørbygård 2018

Oversigt over sager vedrørende magtanvendelse og værgemål i 2017
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opgørelse over sager om magtanvendelse og værgemål på ældreområdet behandlet i 2017 til efteretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at opgørelse over sager om magtanvendelse og værgemålssager i 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I særlige tilfælde er det nødvendigt at ansøge Statsforvaltningen om tilladelse til at flytte en borger med nedsat psykisk funktionsevne i særligt botilbud uden samtykke. Dette foregår i henhold til servicelovens § 129, og formålet er at undgå, at borgeren kommer til skade, fordi vedkommende ikke er i stand til at tage vare på sig selv.

I særlige tilfælde søger Social- og Sundhedsforvaltningen om personligt værgemål, økonomisk værgemål eller begge dele. Dette foregår i henhold til værgemålslovens § 5, hvis en borger på grund af sindssygdom, herunder svær demens, ikke er i stand til at varetage egne interesser.

Ansøgning om magtanvendelse og ansøgning om økonomisk og/eller personligt værgemål godkendes af ældre- og handicapchefen og sendes til afgørelse i Statsforvaltningen.

I perioden 1. januar - 31. december 2017 har Social- og Sundhedsforvaltningen behandlet følgende sager inden for området magtanvendelse og værgemål:

 Status/områder

Optagelse i særligt botilbud uden samtykke

Personligt eller personligt og økonomisk værgemål

Økonomisk værgemål

Medhold

3

5

6

Ikke medhold

0

0

0

Ikke afgjort endnu

0

1

2

I de sager, hvor der er afsendt ansøgning til Statsforvaltningen, er lovens krav opfyldt. Det betyder:

 • At det har drejet sig om borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne
 • At man har forsøgt at finde mindre indgribende metoder, inden der er taget beslutning om ansøgning
 • At der er en faglig begrundelse for, at ansøgningen har været nødvendig.

Lov- og plangrundlag

Serviceloven § 129.

Værgemålsloven § 5.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny ældrepolitik
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny ældrepolitik til godkendelse. Forslaget lægger op til en bred inddragelse af interessenter på ældreområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny ældrepolitik godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har gennem årene haft et højt ambitionsniveau på ældreområdet, hvilket også er kommet til udtryk gennem kommunens ældrepolitik.

Ældrepolitikken og værdighedspolitikken definerer rammerne for Rødovre Kommunes indsatser på ældreområdet. Ældrepolitikken og værdighedspolitikken består af en bred vifte af målsætninger målrettet ældre borgere, og den nye politik skal sætte retningen for ældreområdet i de kommende fire år.

I udarbejdelsen af den nye politik vil der blive lagt op til en proces med dialogmøder, interview og dataindsamling og inddragelse af borgere, brugere, pårørende medarbejdere og frivillige. I denne proces vil Seniorrådet og plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd også blive inddraget.

Regeringen har siden 2016 stillet krav om, at kommunerne skal udarbejde en særlig værdighedspolitik, som skal beskrive en række temaer og vedtages første år i en kommunalbestyrelsesperiode. Forvaltningen lægger op til at værdighedspolitikken indarbejdes i den nye ældrepolitik.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes vision for velfærdsfornyelse "Sammen om Rødovre".

Social- og Sundhedsforvaltningens tiltag "Sammen med borgeren".

Handleplanen for demensindsatsen.

Lov om social service.

Bekendtgørelse om værdighedspolitik.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Efteråret 2018: Indsamling og produktion af data samt temadrøftelse i fagudvalg

December 2018: Politisk behandling af første udkast til ny ældre- og værdighedspolitik

December 2018 til januar 2019: Høring

Marts 2019: Politisk godkendelse af endeligt forslag til ny ældre- og værdighedspolitik.

Bilag

Bilag 1: Procesplan
Bilag 2: Tidsplan

Risikobaseret tilsyn i Rødovre Kommunes Hjemmepleje
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført risikobaseret tilsyn i Rødovre Kommunes Hjemmepleje den 25. august 2017, og den endelige tilsynsrapport er modtaget den 28. november 2017 efter høring i Social- og Sundhedsforvaltningen. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger tilsynsrapporten til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilsynsrapporten tages til efteretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed fører henholdsvis planlagte og reaktive tilsyn med behandlingssteder som plejehjem, hjemmepleje, bosteder, midlertidige døgnpladser og træningscentre. De planlagte tilsyn udføres som led i det risikobaserede tilsyn og varsles seks uger før, de gennemføres.

På baggrund af observationer, interviews, journalgennemgang og besøg i tre hjem fremhæves det, at næsten alle målepunkter var opfyldt. Der fandtes dog i alt seks uopfyldte målepunkter, som var af mindre betydning for patientsikkerheden, fordelt på områderne instrukser, dokumentation, medicinhåndtering og patientrettigheder. Eksempelvis var der ikke dokumenteret i nogen af stikprøverne, om borgeren var helt eller delvist i stand til at give informeret samtykke til behandling og pleje. Uoverensstemmelsen i medicinhåndteringen handlede om manglende dokumentation for ordination, som den fremgik i fællesmedicinkort.

Mangler i dokumentationen og i medicinhåndteringen, uoverensstemmelse mellem Fælles Medicinkort (FMK) og medicinlisten i journalen blev straks korrigeret.

På baggrund af det risikobaserede tilsyn placerer Styrelsen for Patientsikkerhed behandlingsstedet i en af fire kategorier:

 1. Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden.
 2. Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden.
 3. Problemer med betydning for patientsikkerheden eller få forhold af større betydning for patientsikkerheden.
 4. Kritiske problemer med betydning for patientsikkerheden.

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af tilsynet placeret Rødovre Kommunes Hjemmepleje i kategori 2 'få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden'. Der er dermed ikke behov for yderligere dokumentation.

Hjemmeplejen har efterfølgende implementeret styrelsens henstillinger.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes Hjemmepleje endelig rapport

Oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en oversigt over visitation af borgere til plejehjem til efteretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2017 og 2018 pr. maj 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.
I perioden 13. marts 2018 til 12. maj 2018 har visitationsudvalget modtaget 28 ansøgninger. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 12 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. En borger fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. Ingen borgere har takket nej til plejebolig.

Pr. 12. maj 2018 er der ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 27 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for 15 borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en ledig. 18 borgere er opført på den specifikke venteliste. Heraf ønsker syv borgere Plejehjemmet Engskrænten, syv borgere ønsker Ældrecentret Broparken, tre borgere ønsker Dorthe Mariehjemmet og en borger ønsker Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård, er der begrænset mulighed for indflytning.


I forbindelse med at første etape af ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård netop er taget i brug, er otte borgere anvist plejebolig på Plejehjemmet Ørbygård. Disse borgere fremgår ikke længere af hverken den generelle venteliste eller ventelisten til et plejehjem efter eget ønske. De indgår ikke i opgørelsen af indflytninger i perioden 13. marts 2018 til 12. maj 2018, da de er flyttet ind efter 12. maj 2018.
Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

To rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.
Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune
Syv borgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.
Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune
22 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. 15 af de 22 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For 12 af de 22 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Otte af de 12 borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.
For at tilgodese rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.
Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2017 og 2018, pr. maj 2018" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 54.
Lov om social service § 192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2017 og 2018, pr. maj 2018

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79, efterår 2018
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til fordeling af tilskud til de frivillige sociale foreninger §§18 og 79 for andet halvår 2018 til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af tilskud godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2018 er der i budgettet afsat 789.062 kroner i henhold til servicelovens §18 og 189.652 kroner i henhold til servicelovens §79 - i alt 978.714 kroner.

Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. oktober (til forårssæsonen) og den 1. april (til eftersårsæsonen).

Der er kommet 52 ansøgninger til den resterende pujle for 2018: 26 ansøgninger til §18 og 26 ansøgninger til §79.

Under puljen for frivilligt socialt arbejde §18 er der ansøgt om 407.400 kroner i tilskud, og under puljen for foreningstilskud §79 er der ansøgt om 108.918 kroner i tilskud.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der i efteråret 2018 fordeles 311.100 kroner til §18 og 90.915 kroner til §79 - i alt 402.015 kroner.

I prioriteringen af §18 midlerne er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de frivillige fokusområder for 2018, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 6. februar 2018 (sag nr. 11):

 • Plads til alle i foreningerne
 • Aktiviteter, der fremmer den fysiske og mentale sundhed.

Der er modtaget fem ansøgninger til "Plads til alle i foreninger" og en ansøgning til "Aktiviteter, der fremmer den fysiske og mentale sundhed".

Udover de nævnte fokusområder indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Det kan eksempelvis være foreningens kassebeholdning i forhold til udgifter, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet, eller om der er tale om en aktivitet, der allerede findes i kommunalt regi.

Til den aktuelle fordeling er der kommet: 

 • syv ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for ældre og handicappede"
 • otte ansøgninger indenfor området "Aktiviteter børn, unge og familier"
 • tre ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for sindslidende"
 • seks ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for syge/patienter og sundhedsfremmende aktiviteter"
 • to ansøgninger indenfor området "Oplysende og rådgivende aktiviteter"
 • nul ansøgning indenfor området "Aktiviteter for andre".

Foreningenstilskud efter §79 ydes til forebyggende og aktiviterende aktviteter for ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forhold, primært foreningens medlemstal.

Bilaget indeholder en samlet oversigt over fordeling af midlerne og oversigt over indkommende ansøgninger til henholdvis §18 og §79 med en kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §18 og §79.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i bilaget.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Efterårspuljen 2018
Bilag 2: Indkomme ansøgninger §18 efterår 2018
Bilag 3: Indkomme ansøgninger §79 efterår 2018

Forslag til proces for opdatering af politik på det frivillige sociale område
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til proces for opdatering af politikken på det frivillige sociale område til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til proces for opdatering af politikken på det frivillige sociale område godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På sit møde den 26. august 2014 (sag nr. 181) godkendte Kommunalbestyrelsen politik på det frivillige sociale område. Heraf fremgår det, at politikken skal revideres hvert fjerde år.

I den gældende politik har vi formuleret en vision om, at Rødovre Kommune skal være en af de bedste kommuner at være frivillig i. For at realisere denne vision arbejder vi med fire strategimål:

 1. Vi skaber gode rammer for den frivillige sociale indsats i Rødovre.
 2. Vi skaber synlighed og netværk på frivilligområdet.
 3. Nye alliancer - Rødovre Kommune vil indgå partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder.
 4. Vi støtter det frivillige sociale arbejde økonomisk.   

Derudover arbejder vi ud fra et værdigrundlag, der skal sikre et godt samspil mellem de frivillige og Rødovre Kommune. Det handler blandt andet om, at vi løser opgaverne i fællesskab, og at vi skaber rammer, der fremmer aktivt medborgerskab.

Ved politikkens udarbejdelse i 2014 var der en bred involvering af de frivillige, og det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at politikkens vision, strategimål og værdigrundlag efter fire år grundlæggende stadigvæk er relevante. Forslaget er derfor, at opdateringen primært indebærer mindre tilretninger, herunder en layout-mæssig opdatering, så politikken kommer til at ligne Social- og Sundhedsforvaltningens øvrige politikker.

Med henblik på at få input til opdateringen vil Social- og Sundhedsforvaltningen bede Rødovre Frivilligcenters bestyrelse drøfte politikken.

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender indstillingen, foreslås det, at der om minimum fire år gennemføres en større proces, hvor de frivillige inddrages med henblik på at revidere vision, værdigrundlag og strategimål for det frivillige, sociale område.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

August-september 2018: Dialog med Rødovre Frivilligcenters bestyrelse.

September-oktober 2018: Input bearbejdes, og politikken opdateres.

November 2018: Forslag til opdateret politik på det frivillige sociale område forelægges for Social- og Sundhedsudvalget.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger hermed handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikken. Handleplanen beskriver prioriterede fokusområder for det kommende år.

I handleplanen arbejdes der videre med visionen i sundhedspolitikken om at skabe lige muligheder for borgerne i forhold til sundhed og livskvalitet. Indsatserne i handleplanen relaterer til sundhedspolitikkens fire strategimål:

 • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatserne

De overordnede rammerne for sundhedspolitikken og handleplanen er Region Hovedstadens Sundhedsprofil for 2017, Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med anbefalinger til kommunerne, KL´s oplæg "Forebyggelse for fremtiden" fra januar 2018 og Sundhedsstyrelsens rapporter iøvrigt.

I 2018 vil der fortsat være fokus på udvikling af tværgående indsatser og indsatser i forhold til tobak, mental sundhed, overvægt og fysisk aktivitet, indsatsen for borgere med kronisk sygdom og borgere med kræft. Derudover vil der i 2018 blive sat et udviklingsprojekt i gang kaldet "Vores Sunde Hverdag".

Et af de centrale punkter i ”Vores Sunde Hverdag” er at begrænse udviklingen af social ulighed i sundhed, hvilket stemmer rigtig godt overens med visionen i kommunens sundhedspolitik. ”Vores Sunde Hverdag” kommer til at fungere som en paraply for en optimering af de nuværende indsatser og udvikling af nye indsatser bredt i kommunen i forhold til både trivsel og sundhed.

Som det fremgår af den økonomiske oversigt i bilag 2, er der afsat en pulje til igangsættelse af nye aktiviteter udviklet i ”Vores Sunde Hverdag".  

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens paragraf 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og at Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 523.611 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er delt ud på indsatsområderne i handleplanen. Der er afsat 55.000 kr. til en pulje til nye indsatser opstået i den proces, der sættes i gang i forbindelse med "Vores Sunde Hverdag".

Midlerne i forebyggelsespuljen er fortrinsvis fordelt til finansiering af udviklingsprojekter. Undtagelser i forhold til dette gælder indsatserne seksuel sundhed og medlemskab og aktiviteter i Sund By Netværket. De øvrige indsatser er enten udgiftsneutrale eller finansieret inden for konti i sundhedscenteret.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Handleplan for sundhedsindsatsen 2018
Bilag 2: Budget Handleplan 2018-samlet

Kommuneplan 2018 - endelig vedtagelse
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommuneplan 2018 – sammen om et bæredygtigt Rødovre, foreligger til endelig vedtagelse efter forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 24. januar 2018 til den 21. marts 2018.

Kommuneplanforslaget er miljøvurderet vedrørende de foreslåede ændringer. Kommuneplanen indeholder en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Kommuneplan 2018 – sammen om et bæredygtigt Rødovre, vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen,
 2. at administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser og præciseringer samt
 3. at Kommuneplan 2018 offentlig bekendtgøres.


Teknik- og Miljøudvalget, 12. juni 2018, pkt. 43:

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2018 er en fuld revision af Kommuneplan 2014 med udgangspunkt i Kommuneplanstrategi 2016. Begge plandokumenter tager udgangspunkt i den politiske vision "Sammen om Rødovre" og fokus på bæredygtig byudvikling.

Forslaget har været i høring i 8 uger i perioden 24. januar 2018 til den 21. marts 2018. De indkomne høringssvar har givet anledning til forslag til ændringer i den endelige kommuneplan. På baggrund af høringssvarene er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.  

Høringssvar

Teknisk Forvaltning har modtaget i alt 29 høringssvar. Heraf 5 bemærkninger fra statslige myndigheder. 10 bemærkninger er indkommet fra henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening, Agenda 21 Gruppen i Rødovre, 1 forsyningsselskab, Cyklistforbundet, 2 grundejerforeninger, 1 boligforening, 2 virksomheder samt 1 politisk parti. 14 bemærkninger er indkommet fra borgere.

De fremsendte bemærkninger fra borgere, foreninger, virksomheder og et politisk parti handler om:

 • Levende hegn.
 • Udendørs oplag i boligområder.
 • Trafikbelastede veje.
 • Rammebestemmelserne for områder omkring større veje udlagt til blandede bolig- og erhvervsområder – herunder områderne omkring Randrupvej og Jyllingevej.
 • Manglende parkeringspladser i de stationsnære områder.
 • Udvidelse af Rødovre Centrum.
 • Detailhandelsstrukturen – herunder udvidelse af lokalcenter ved Tårnvej/Roskildevej, samt udvidelse af bydelscenter Islev Torv.
 • De ældres muligheder i Rødovre.
 • Udpegning af bevaringsværdige bygninger.
 • Krav til lokalplanlægning af kulturmiljøer.
 • Krav om høj arkitektonisk og materialemæssig kvalitet til byggeri.
 • Styrkelse af de grønne områder.
 • Forbedrede forhold for bløde trafikanter.
 • Nedsættelse af trafikstøj.
 • Vækst i forhold til bæredygtighed.
 • Terrænregulering.
 • Natparkering og udendørs oplag i tekniske områder.
 • Uoverensstemmelse mellem kommuneplanforslaget og Bynet 2019

De fremførte bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen handler om:

 • Byvækst – præcisering af udviklingsrækkefølgen i kommunen.
 • Produktionsvirksomheder – rettelser til kort og signaturforklaring samt konsekvensrettelse i tekst.
 • Grønne kiler – beskriv hvordan der skabes grønne og blå forbindelser fra de 3 byudviklingsområder og de grønne kiler/bykiler jf. Fingerplanens § 7.
 • Klimatilpasning – lovændring fra februar 2018 med kommende vejledning kræver kommuneplantillæg.

Der er indgået aftale med Erhvervsstyrelsen om ovenstående punkter jf. aftalenotat af den 21. marts 2018. Dog forbeholder Rødovre Kommune sig retten til at afvente kravene i den kommende vejledning om klimatilpasning før der stilles krav om kommuneplantillæg.

Bemærkninger fra andre myndigheder handler om følgende:

 • Miljø- og fødevareministeriet gør opmærksom på at Rødovre Kommune mangler at udpege forskellige grønne områder i ”det grønne Danmarkskort” og tilhørende retningslinjer.
 • Energistyrelsen anbefaler, at der tilføjes en retningslinje om respektafstand langs jordkabler og gør opmærksom på servitutterne omkring jordkabler.
 • Banedanmark ønsker at støjen omkring jernbaner bliver vist.
 • Vejdirektoratet ønsker, at der tilføjes en retningslinje for trafikstrukturen, som også fastlægger det overordnede vejnet i kommunen. Derudover anbefaler de, at vejbyggelinjerne omtales i afsnittet ”Trafikstruktur”.

Teknisk Forvaltnings vurderinger af de indkomne bemærkninger og anbefalinger om ændringer er samlet i et skema af den 4. maj 2018. Sammenfattede anbefaler Teknisk Forvaltning følgende ændringer i kommuneplanforslaget. Alle ændringer er skrevet med rødt i kommuneplanen (bilag 4). Ændringerne skrives med sort, når kommuneplanen skal offentliggøres.

Forslag til ændringer

1. Tilføjelse til rækkefølgeplanen:

Rækkefølgeplanen er uddybet og omfatter nu en mere detaljeret beskrivelse af udviklingsrækkefølgen i kommunen på baggrund af befolkningsfremskrivning.

2. Justering i kortmateriale i forhold til konsekvensområder:

I afsnittet om erhverv er kort over konsekvensområder justeret så afstandszoner og konsekvensområder vises på to forskellige kort. Teksten er konsekvensrettet i forhold til dette.

3. Ændring af retningslinjer for byudvikling – Sammenhængen til grønne kiler og/eller grønne bykiler: 

Der er tilføjet et punkt under retningslinje 3.7 om, at der skal skabes sammenhængende blå eller grønne forbindelser fra nye tætte byudviklingsområder til de grønne kiler og de grønne bykiler jf. Fingerplanens § 7. Retningslinjen er uddybet under afsnittene for hvert byudviklingsområde, hvor det er beskrevet, hvordan der skabes forbindelse til de grønne kiler og/eller de grønne bykiler.  

4. Tilføjelse af henvisning til kommende vejledning om klimatilpasning:

I kapitlet om klimatilpasning er der tilføjet, at Rødovre Kommune skal forholde sig til den vejledning, Erhvervsstyrelsen er i gang med at udarbejde om klimatilpasning i forbindelse med lovændringen, der trådte i kraft 1. februar 2018. Vejledningen forventes færdig i efteråret 2018.

5. Ændring i krav til hegning og beplantning:

Kravet i de generelle rammer, om at hegn skal være levende hegn, er justeret, så der kan opsættes trådhegn i forbindelse med levende hegn. Det kan være nødvendigt at anvende trådhegn - f.eks. i forbindelse med børneinstitutioner, i forbindelse med virksomheder og i boligområder, hvor folk har husdyr. Trådhegnet må ikke være højere end det levende hegn.

6. Detailhandelsstrukturen:

I kommuneplanen er detailhandelsstrukturen ændret med to udvidelser af henholdsvis bydelscenteret ved Islev Torv og lokalcenteret ved Tårnvej/Roskildevej.

Rammen for Bydelscenteret ved Islev Torv 1C01 er udvidet til at omfatte matrikel nr. 4ay. Dette er gjort for at skabe bedre mulighed for planlægning af en ny dagligvarebutik på hjørnet af Viemosevej og Islevbrovej. Der bliver herved skabt mulighed for, at bydelscenteret kan styrkes med mere detailhandel og Islevbrovej kan blive tilført mere liv.

Lokalcenteret ved Tårnvej/Roskildevej udvides så en del af matrikel 8eg, samt matrikel 8ft tages med i lokalcenteret. Dette giver en udvidet mulighed for at opføre butikker langs Roskildevej.

7. Ændring i udpegning af bevaringsværdige bygninger:

En bygning på Bjerringbrovej og én på Viemosebro – i alt to bygninger – er udtaget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2018. Bygningen på Bjerringbrovej er besigtiget på ny og er fundet i så ringe stand, at den ikke bør udpeges som bevaringsværdig. Bygningen på Viemosebro vurderes kun til at være bevaringsværdig i sammenhængen med øvrige bebyggelse og altså ikke som selvstændig bygning.

8. Krav til lokalplanlægning af kulturmiljøer:

De generelle rammer for fredet og bevaringsværdig bebyggelse og beplantning er tilføjet et punkt, der skal tydeliggøre, hvordan der skal arbejdes med kulturmiljøer i lokalplanlægningen.

9. Ændring i krav til byggeri:

De generelle rammer for materialer og udformning af bebyggelse er tilføjet et punkt, der skal tydeliggøre, at byggeri skal gennemføres med høj arkitektonisk kvalitet og i overensstemmelse med principperne i Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.

10. Ændring i krav til terrænregulering:

For at sikre en hensigtsmæssig afvikling af terrænforskelle f.eks. i forbindelse med nybyggeri, er de generelle rammer for terrænregulering ændret, så der ikke må etableres store terrænforskelle i skelzonen (2,5 meter fra skel). Terrænregulering inden for skelzonen ændres til at være maksimalt 0,3 meter og må ikke ske nærmere end 0,5 meter fra skel. Uden for skelzonen må der ske terrænregulering op til 0,5 meter.

11. Ændring i krav til de tekniske områder:

I de generelle rammer for de tekniske områder er bestemmelserne om forbud mod natparkering taget ud af kommuneplanen. Forbuddet mod udendørs oplag er ligeledes fjernet og erstattet af et krav om at udendørs oplag ikke må være skæmmende og skal kunne godkendes af Rødovre Kommune.

12. Ændring af retningslinjekort 14 for busruter:

Retningslinjekortet over busruterne i Rødovre er blevet rettet så det er i overensstemmelse med Bynet 2019, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i marts 2018.

13. Ændring af retningslinjekort 9 det grønne danmarkskort:

Det grønne danmarkskort er ændret, så det udpeger tre forskellige typer naturområder i Rødovre Kommune: Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Derudover er der tilføjet retningslinjer for de tre typer naturområder.

Ifølge planlovens § 11 a stk. 1 nr. 14 skal også potentielle naturområder udpeges. Men Miljøstyrelsen accepterer dog, at Rødovre Kommune ikke udpeger potentielle naturområder i kommunen, da det i kommuneplanen er beskrevet, at kommunen er fuldt udbygget og det derfor er svært at udlægge nye naturområder.

14. Tilføjelse af retningslinje 25.2 for øvrige tekniske anlæg:

Retningslinjen for øvrige tekniske anlæg er ændret, så høje genstande som minimum bør placeres i en respektafstand på 50 meter fra Energinets jordkabelanlæg. Dette er gjort for at mindske risikoen for strømafbrydelse i store dele af hovedstaden ved lynnedslag. Retningslinjen er fulgt op af en udvidelse af den generelle ramme for ”Antennemaster, synligt sendeudstyr, skorstene og vindmøller” for alle områdetyper.

For at synliggøre at der kan være tinglyst servitutter eller deklarationer omkring elanlæg tilføjes ”elanlæg” til den generelle ramme ”Deklarationer og servitutter” for de forskellige områdetyper.

15. Tilføjelse af kort over støj fra jernbaner:

For at synliggøre støjen omkring jernbanerne i nærheden af Rødovre er der indsat et kort over jernbanestøj.

16. Ændring af betegnelserne i afsnittet om trafikstruktur:

I afsnittet om trafikstruktur er nogle betegnelser ændret, så de stemmer overens med vejlovens betegnelser. Derudover er teksten uddybet i henhold til ”vejbyggelinjer” og ”det overordnede vejnet”.

Herudover anbefaler Teknisk Forvaltning en række mindre redaktionelle rettelser og præciseringer i forhold til de enkelte afsnit i kommuneplanforslaget.  

Sammenfattende vurdering:

Teknisk Forvaltning vurderer, jf. skema af den 4. maj 2018, at der ikke er høringssvar, der kræver yderligere ændringer i kommuneplanforslaget.  

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Bilag

Bilag 1: Samledokument samtlige indkomne høringssvar
Bilag 2: Aftalenotat med Erhvervsstyrelsen
Bilag 3: Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer
Bilag 4: Kommuneplan 2018 - Kapitel 0
Bilag 5: Kommuneplan 2018 - Kapitel 1
Bilag 6: Kommuneplan 2018 - Kapitel 2
Bilag 7: Kommuneplan 2018 - Kapitel 3 (52 MB)
Bilag 8: Kommuneplan 2018 - Kapitel 4
Bilag 9: Kommuneplan 2018 - Kapitel 5
Bilag 10: Kommuneplan 2018 - Kapitel 6
Bilag 11: Kommuneplan 2018 - Kapitel 7
Bilag 12: Sagsfremstilling til Forslag til Kommuneplan 2018

Diverse
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 20.20