Social- og Sundhedsudvalget

09-04-2019

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Fraværende

Brian Møller (A), sag 17-26

Sager 17 - 26

Fold alle ud

Meddeleser
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

Nyhedsliste for social i perioden 01.03.2019 - 21.03.2019

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 01.03.2019 - 21.03.2019

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en oversigt over visitation af borgere til plejehjem til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2018 og 2019 pr. marts 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 15. januar 2019 til 18. marts 2019 har visitationsudvalget modtaget 15 ansøgninger. En borger har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig. Borger havde ikke behov for omfattende støtte, pleje samt omsorg hele døgnet og ønskede for nuværende ikke at flytte i plejebolig, men ville gerne være skrevet op.

I samme periode er ni borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. To borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. Den ene borger boede på plejehjem i Rødovre Kommune. En borger har takket nej til plejebolig, men er fortsat på den generelle venteliste til plejebolig. Den 18. marts 2019 var der ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 22 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for 15 borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske

På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en bolig ledig. 19 borgere er noteret på den specifikke venteliste. Heraf ønsker syv borgere Ældrecentret Broparken, fem borgere Plejehjemmet Engskrænten, fire borgere Dorthe Mariehjemmet og tre borgere Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård, er der begrænset mulighed for indflytning.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

Tre Rødovreborgere søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Fire borgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

18 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. Ti af de 18 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For syv af de 18 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Fem af de syv borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese Rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre Kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2018 og 2019, pr. marts 2019" i vedlagte bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger §54.

Lov om social service §192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2018 og 2019, pr. marts 2019

Forslag til reviderede vedtægter for Seniorrådet
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til reviderede vedtægter for Seniorrådet i Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til reviderede vedtægter for Seniorrådet godkendes 

Beslutning

Enhedslisten fremsætter ændringsforslag til de fremlagte vedtægter, således at valg til Seniorrådet sker samtidig med valg til Kommunalbestyrelsen.

Forslaget blev nedstemt med 1 stemme for (Ø) og 3 stemmer imod (A og Claus Gisselmann Olsen).

Indstillingen blev anbefalet

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt forslag om ændring af vedtægterne, så forretningsudvalget nedlægges, og deraf også en beskrivelse af formandens opgaver, der tidligere lå i forretningsudvalget. Baggrunden for dette er en vurdering af, at forretningsudvalget ikke har formel kompetence, og at en nedlæggelse vil forenkle arbejdsgangen omkring dagsordensudarbejdelse til møderne i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen har derudover haft en drøftelse med Seniorrådet om ændring i antallet af medlemmer fra de nuværende 15 medlemmer. Det skyldes et ønske om, at sikre optimale muligheder for at Seniorrådet internt og eksternt kan arbejde for de bedste forhold for ældre i Rødovre. Erfaringerne fra otte omegnskommuner til Rødovre om antallet af medlemmer i de enkelte kommuners seniorråd er, at fem kommuner har syv medlemmer, de øvrige tre havde mellem otte og 11 medlemmer.

Forvaltningen og Seniorrådet er på baggrund af en dialog om antallet enige om, at foreslå en reduktion til 9 medlemmer med ikraftræden fra næste funktionsperiode marts 2022.

Social- og Sundhedsforvaltningen har desuden tilrettet vedtægterne, således at de følger lov om ældreråd. Seniorrådet skal høres og kan udtale sig i alle forhold, der vedrører politiske beslutninger på ældreområdet, sidste afsnit i § 4. Desuden er § 12 i vedtægterne ændret, så ændringer i vedtægter skal godkendes af Kommunalbestyrelsen efter dialog med Seniorrådet.  

Lov- og plangrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det social område § 30-§ 33.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtægtsændringerne træder i kraft 1. maj 2019

Ændring af antallet af medlemmer i Seniorrådet træder i kraft i marts 2022

Bilag

Bilag 1: Forslag til Vedtægter for Seniorrådet 2019
Bilag 2: Nuværende Vedtægter for Seniorrådet - godkendt i KB 190313

Godkendelse af ny Ældre- og Værdighedspolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger det endelige forslag til ny Ældre- og Værdighedspolitik i Rødovre Kommune efter endt høringsperiode.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at ny Ældre- og Værdighedspolitik godkendes 

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen godkendte på møde den 4. december 2018 (sag nr. 70) første udkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik i Rødovre Kommune.

Udkastet blev til gennem en proces med involvering af en styregruppe med repræsentanter fra Seniorrådet og medarbejderne. Ud fra en dialog med styregruppen blev der valgt fire temaer for Ældre- og Værdighedspolitikken. Temaerne blev drøftet på møde i Social- og Sundhedsudvalget i efteråret 2018, hvor der også blev afholdt borgermøde om de valgte temaer med deltagelse af ca. 70 borgere og repræsentanter fra styregruppen. Derudover er der blevet afholdt fokusgruppemøde med en gruppe ældre borgere fra Aktiv Fritid.

Udkastet har i januar/februar 2019 været i høring hos Seniorrådet, plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd, Håndicaprådet og Integrationsrådet. Der er kommet fem høringssvar fra Handicaprådet, Seniorrådet, Integrationsrådet, Bruger- og pårørenderådet på plejehjemmet Engskrænten og ÆHA MED.

Høringssvarene er overvejende positive og beskriver udkast til ny Ældre- og Værdighedspolitik som en visionær og ambitiøs politik. Integrationsrådet fremhæver, at det er vigtigt med fokus på medinddragelse af de ældre i udmøntningen af politikken, og Handicaprådet nævner, at uddannelse og efteruddannelse af personalet er vigtigt for at kunne fastholde det høje niveau på ældreområdet.

Høringssvarene har givet anledning til følgende tilretninger af udkast til Ældre- og Værdighedspolitikken:

  • På baggrund af Handicaprådets høringssvar vil det i politikken blive beskrevet, at politikken skal ses i sammenhæng med andre politikker, og at ældre borgere med handicap både er omfattet af Ældre- og Værdighedspolitikken og Handicappolitikken.
  • På baggrund af Seniorrådets høringssvar vil formuleringen under strategimål 1 blive ændret fra "Gennem en aktiv byplanlægning fremmer vi en varieret boligmasse og gode fælles- og udearealer, der stimulerer til fritidsinteresser og kulturelle aktiviteter." til "Gennem en aktiv byplanlægning fremmer vi en varieret boligmasse og gode fælles- og udearealer, der stimulerer til fritidsinteresser og kulturelle samt fysiske aktiviteter".
  • På baggrund af ÆHA MED´s høringssvar vil formuleringen under Strategimål 1 blive ændret fra "Derfor sætter vi ind med hjælp til at huske deres livshistorie gennem billeder og små historier" til "Derfor sætter vi ind med hjælp til at genskabe erindringer fra deres livshistorie gennem billeder og små historier".

Seniorrådet har et ønske om i højere grad at  blive inddraget tidligere i processen, når politikkens visioner skal udmøntes i praksis og ønsker også, at indsatserne bliver fulgt op. Social- og Sundhedsforvaltningen imødekommer Seniorrådets ønske om inddragelse i udmøntningen af konkrete indsatser fremadrettet. I forhold til opfølgning på indsatserne, herunder udmøntningen af værdighedsmidlerne er der udarbejdet et årshjul med planlagt status på nye indsatser til oktober/november 2019.   

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Marts/april 2019: politikken layoutes med billeder og citater.

Senest 1. maj: politikken er trykt.

8. maj 2019: politikken lanceres på borgermøde.

Bilag

Bilag 1: Ældre og værdighedspolitik- endelig
Bilag 2: Høringssvar Ældre- og Værdighedspolitik samlet

Ombygning Ørbygård - Ændring af tidsplan
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger ny tidsplan for ibrugtagning af det nye Plejehjem Ørbygård til orientering. Ombygningen af plejehjemmet er forsinket, og hovedentreprenøren har derfor bedt om, at afleveringen af det færdige plejehjem rykkes. Afleveringen vil derfor blive rykket fra den oprindelige frist i september 2019 til den 24. januar 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter den oprindelige plan skal ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård med 82 nye boliger være tilendebragt den 5. september 2019.

1. byggeafsnit af det nye plejehjem med 34 pladser blev afleveret rettidigt og var klar til indflytning i april 2018.  Tidsplanen holdt, selv om det under byggeafsnit 1 var nødvendigt med ekstra fundering på grund af en skjult kælder/delvis ingeniørgang af betonfundamenter, som ikke var angivet i projektet, men som betød at en betydelig mængde jord og beton skulle graves op og køres bort og erstattes ved tilkørsel og stampning af grus, hvilket tog to måneder.

Under nedrivningen i byggeafsnit 2 opstod nye komplikationer henover sommeren og efteråret 2018, som har forsinket byggeriet yderligere. Det skyldes et udgravningsområde med byggeaffald fra opførelsen af den oprindelige bygning, der skulle fjernes og krævede ekstra fundering, samt en væg vinkelret på støttemur, der skulle vurderes ekstra af ingeniør, inden den kunne rives ned.

Under nedrivningen af indgangsbygningen viste en kældergavlvæg sig ikke at være en del af bygningen. Væggen blev midlertidigt afstivet og er siden støbt sammen med loftet i bygningen. Desuden var jernarmeringen i altandækkenet og søjler meget rustne, og blev derfor revet ned og erstattet af betonstøbning.

Endelig blev der fundet en samling på et højspændingskabel lige der, hvor det nye fundament for facaden til den nye indgangsbygning skal etableres. Der er derfor udført et nyt stykke højspændingskabel under bygningen. Arbejdet, der er udført af Radius, er afsluttet, men forløbet har været uacceptabelt og besværligt, idet bl.a. oplysninger om placeringen af det nye kabel har afventet Radius.

Grundlæggende er der følgende fire årsager til forsinkelserne: en skjult kælder, et højspændingskabel, der ikke var med på tegningerne, en støttemur, der skulle vurderes ekstra, inden den kunne rives ned, samt en kældergavlvæg i indgangsbygning, der skulle afstives og støbes sammen med loftet i bygningen.

Afleveringen af det samlede plejehjem (med yderligere 48 pladser til i alt 82 pladser) rykkes derfor til den 24. januar 2020. 

Tilbud om plejehjemsbolig vil blive sendt ud til borgerne til d. 1. november med henblik på indflytning fra ultimo januar 2020.  

Det skal i øvrigt bemærkes, at den nye tidsplan betyder, at for-/p-plads og haveanlæg først færdiggøres efterfølgende (afhængig af vejrforholdene).

Lov- og plangrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Økonomi for den forlængede tidsplan for ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård fremlægges i særskilt sag til Økonomiudvalget d. 24. april 2019.

Tidsplan

Byggeriet afsluttes efter ny tidsplan d. 24. januar 2020 med henblik på indflytning af nye beboere fra ultimo januar 2020.

Orientering om udviklingen i indsatser på børne- og familieområdet
Sag nr. 22

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på udviklingen i indsatser og underretninger på børne- og familieområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på udviklingen i indsatser og underretninger på Børne- og Familieområdet tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Rødovre Kommune er der i alt 10.754 børn og unge mellem 0-22 år hvoraf 676 har en sag i Børne- og familieafdelingen svarende til 6,3 %.

Nedenstående tabel viser fordelingen og udviklingen i Rødovre Kommunes børnesager fordelt på ydelser og år.

År

2016

2017

2018

2019*

Underretninger

553

735

939

200

Forebyggende indsatser

525

523

583

420

Anbringelser

127

125

111

99

Der er fra 2017 til 2018 sket en stigning i antal underretninger fra 735 til 939. I de første to måneder i 2019 har der været 200 underretninger. Der har været et stigende antal underretninger siden indførelsen af barnets reform og overgrebspakken, der begge har haft fokus på underretninger. Der er sket et mindre fald i antal anbringelser fra 125 anbringelser i 2017 til 111 i 2018.

Stigningen i antallet af forebyggende foranstaltninger er i tråd med målsætningen i den sammenhængende børnepolitik om tidlig indsats og understøttelse af muligheden for, at bevare familierne og sikre barnets relation til egen familie og nærmiljø.

I Rødovre Kommune er der opbygget en stærk intern tilbudsvifte med forebyggende indsatser på Udviklingscenter Skiftesporet, Familiehuset Elektravej og Rødovre Børnehus. Børne- og familieafdelingen har haft fokus på den sammenhængende indsats, gennem bl.a. projektet ”Sammen om Familien”, hvor børne- og familieafdelingen og jobcentret har arbejdet tæt sammen på tværs med en ambition om en tidligere og mere effektiv indsats for familierne. 

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Godkendelse af partnerskabsaftale Rødovre Folkekøkken
Sag nr. 23

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til partnerskabsaftale om drift og aktiviteter for folkekøkkenet mellem foreningen Rødovre Folkekøkken og Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at partnerskabsaftalen mellem foreningen Rødovre Folkekøkken og Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt med 3 stemmer for (A og Ø) og 1 stemme imod (Claus Gisselmann Olsen)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 29. januar 2019 at godkende forslaget om etablering af et folkekøkken baseret på et frivilligt foreningsset-up samt forslaget om at udarbejde en partnerskabsaftale om drift og aktiviteter for folkekøkkenet mellem den nyetablerede forening Rødovre Folkekøkken og Rødovre Kommune.

Partnerskabsaftalen lægger op til, at foreningen Rødovre Folkekøkken i 2019 afholder minimum 10 folkekøkkener i Sportscaféen i Rødovrehallen. Endvidere vil der blive etableret en partnerskabsgruppe, hvori Udsatterådet indgår. Gruppen har til hensigt at planlægge udviklingsaktiviteter for folkekøkkenet, herunder aktiviteter, der har fokus på involvering af udsatte borgere i folkekøkkenet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter for 2019 forventes at beløbe sig til 180.500 kr, hvoraf et beløb på 130.500 kr. dækker udgifter beskrevet i partnerskabsaftalen til opstart (anskaffelse af udstyr og hygiejnekursus), køkkenleder og lokaler samt inklusionsaktiviteter og udviklingspulje, og et beløb på 50.000 kr. dækker udgifter til intern eller ekstern bistand i forbindelse med udviklingsaktiviteterne. Udgifterne afholdes inden for den afsatte økonomiske ramme for folkekøkkenet i 2019 på 700.000 kr.

Tidsplan

April 2019: Indgåelse af partnerskabsaftale med foreningen Rødovre Folkekøkken.

December 2019: Evaluering af efterårets folkekøkkener og udviklingsaktiviteter samt evaluering og justering af partnerskabsaftalen.

Bilag

Bilag 1: Partnerskabsaftale Rødovre Folkekøkken

Udsatterådet - dispensation fra princippet om medlemmers bopælspligt i Rødovre
Sag nr. 24

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Udsatterådet har rettet henvendelse til Social- og Sundhedsforvaltningen angående dispensation fra vedtægterne i forhold til princippet om bopælspligt for medlemmer af rådet. Det gælder ét medlem, der flytter til en nabokommune, men ønsker at fortsætte i Udsatterådet.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at der dispenseres fra princippet om bopælspligt for medlemmet af Rødovre Udsatteråd valgperioden ud til 31. december 2020.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udsatterådet har rettet henvendelse til Social- og Sundhedsforvaltningen angående dispensation fra vedtægterne i forhold til princippet om bopælspligt for medlemmer af rådet. Det gælder medlemmet Jeanne Sandkvist, der flytter til nabokommunen Glostrup, men fortsat ønsker at være en del af Rødovre Kommunes Udsatteråd. Jeanne Sandkvist er Udsatterådets nyligt genvalgte medlem, som også er tilknyttet Lænkens Unge Ambassadører (LUA). Udsatterådet har glæde af Jeanne Sandkvists deltagelse i rådet og ønsker at kunne fastholde den viden, Jeanne bidrager med.

På vegne af Udsatterådet ansøger Social- og Sundhedsforvaltningen om dispensation for vedtægternes princip om bopælspligt for medlemmet af Udsatterådet. Det fremgår af vedtægterne for Rødovre Udsatteråd jf. § 4, stk. 4, at repræsentanter for Udsatterådet skal have bopæl eller arbejde i Rødovre Kommune. Dog kan der dispenseres fra dette princip, såfremt Social- og Sundhedsudvalget finder det vigtigt for rådets samlede viden og indsigt på udsatteområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen anbefaler, at Jeanne Sandkvist får dispensation for bopælsprincippet valgperioden ud (til 31. december 2020).

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for Udsatterådet i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Statistik over klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet 2018
Sag nr. 25

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen orienterer om statistik fra Ankestyrelsens behandling af klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 2018 samt om Danmarkskort over klagesager på socialområdet generelt, på børnehandicapområdet og på voksenhandicapområdet 2018.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen om Ankestyrelsens statistik 2018 for Rødovre Kommune tages til efterretning samt

2. at Danmarkskort over klagesager på socialområdet tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestatisk 2018 for Rødovre Kommune

Ankestyrelsen har i 2018 modtaget 171 klagesager over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2018. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 215 sager.

Der er tale om afgørelser på følgende lovområder:

  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og sygedagpengeloven
  • Lov om aktiv socialpolitik og serviceloven
  • Loven om social pension og loven om højeste, mellemste mv. førtidspension
  • Retssikkerhedsloven
  • Øvrige lovområder

Af de 215 afgjorte sager har Ankestyrelsen stadfæstet 140 sager, ændret/ophævet 26 sager, hjemvist 34 sager og afvist 15 sager.

Stadfæstede afgørelser er, hvor Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelser. Ændrede/ophævede afgørelser er, hvor Ankestyrelsen ikke er enig i kommunens afgørelser. Hjemviste afgørelser er, hvor Ankestyrelsen vurderer, at sagerne ikke er tilstrækkeligt belyst eller, hvor der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl. Hjemviste afgørelser bliver derfor sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling.

I 2017 blev der afgjort 169 sager, hvor 104 blev stadfæstet, 21 blev ændret/ophævet, 28 blev hjemvist og 16 blev afvist. Antallet af afgjorte sager, som Ankestyrelsen har stadsfæstet er således steget fra 61 % i 2017 til 65 % i 2018.  

Det samlede antal klager til Ankestyrelsen er faldet med 13 % fra 198 klager i 2017 til 171 klager i 2018. Det samlede antal klager er faldet med 8,5 % på landsplan. Antallet af klager over afgørelser til Ankestyrelsen er højest i forhold til serviceloven, sygedagpengeområdet og lov om aktiv Socialpolitik. Det er især i forhold til Serviceloven, at antal klager er faldet. Ankestatistik 2018 Rødovre Kommune er vedlagt som bilag 1.

Danmarkskortene over klagesager

Børne- og Socialministeriet har den den 7. marts 2019 offentliggjort tre kommunedelte Danmarkskort med statistik over klagesager efter lov om social service behandlet i Ankestyrelsen i 2018. Der er et Danmarkskort for socialområdet generelt, et Danmarkskort over med udvalgte bestemmelser på børneområdet og et Danmarkskort for udvalgte bestemmelser på voksenområdet. Kommunalbestyrelsen skal inden årets udgang behandle Danmarkskortene.

I Danmarkskortene anvender Børne- og Socialministeriet begrebet omgørelsesprocenten, som er udtryk for hvor stor en procentdel af klagesagerne, der samlet set bliver enten ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen ud af alle realitetsbehandlede klagesager.

Danmarkskortet på socialområdet generelt

Danmarkskortet som fremgår af bilag 2 omfatter alle klagesager efter lov om social service.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2018 har behandlet 71 klagesager fra Rødovre Kommune. Omgørelsesprocenten var 25 %. Heraf blev 4 % af klagesagerne ændret og 21 % hjemvist. 75 % af klagesagerne blev stadfæstet. På landsplan er omgørelsesprocenten 36 %, hvoraf 9 % blev ændret og 27 % blev hjemvist.

Danmarkskortet for udvalgte bestemmelser på børneområdet

Danmarkskortet som fremgår af bilag 3 omfatter klagesager om pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-401, merudgiftydelse § 41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45.

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2018 har behandlet 16 klagesager fra Rødovre Kommune. Omgørelsesprocenten var 44 %. Heraf blev 13 % ændret og 31 % blev hjemvist. 56 % af sagerne blev stadfæstet. På landplan blev 47 % af sagerne omgjort, heraf blev 14 % ændret og 33 % blev hjemvist. 53 % blev stadfæstet.

Danmarkskortet for udvalgte bestemmelser på voksenområdet

Danmarkskortet som fremgår af bilag 4 omfatter klagesager om kontante tilskud efter § 95, borgerstyret personlig assistance efter § 96, ledsagelse efter §97 og merudgifter efter § 100. Der indgår både klagesager der hører under Social- og Psykiatriafdelingen og Ældre- og Handicapafdelingen. 

Opsamling 

Social- og Sundhedsforvaltningen anvender statistik over Ankestyrelsens afgørelser til generel læring og forbedring af sagsbehandlingen. Forvaltningen arbejder fortsat med at ændre tilgangen til klager, nedbringe klagesagsbehandlingstiden og udnytte det udviklingspotientiale, der er i klager.

På Servicelovområdet arbejder både  Ældre- og Handicapafdelingen og Social- og Psykiatriafdelingen efter Ankestyrelsens praksis, og der bliver så vidt muligt givet en forklaring og begrundelse for afgørelserne.

På sygedagpengeområdet har jobcenteret fokus på at formidle og forklare afgørelserne til den enkelte borger. Derudover er der fokus på overgangene, så overlevering til en anden sagsbehandling sker med en aftalt plan for både forsørgelses- og beskæftigelsesindsatsen. 

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Ankestatistik - Rødovre Kommune 2018

Diverse
Sag nr. 26

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19.50