Social- og Sundhedsudvalget

14-05-2019

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Fraværende

Brian Møller (A), sag 27-35

Sager 27 - 35

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 27

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

  1. Nyhedsliste for social i perioden 22.03.2019 - 06.05.2019.
  2. Mundtlig orientering om ny aftale om seniorpension

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for perioden 23032019-06052019

Tilsyn med hjemmeplejen og plejehjemmene i Rødovre Kommune
Sag nr. 28

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger tilsynsrapporterne for hjemmeplejen og de fire plejehjem i kommunen til drøftelse. Efterfølgende sendes rapporterne i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og plejehjemmenes bruger- pårørenderåd  inden endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget til september 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at tilsynsrapporterne fra hjemmeplejen og de fire plejehjem i kommunen drøftes, samt
  2. at tilsynsrapporterne fra hjemmeplejen og de fire plejehjem sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet og i plejehjemmenes bruger- pårørenderåd. 

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen har i marts/april 2019 foretaget kommunalt tilsyn i hjemmeplejen og de fire plejehjem i kommunen. Ud over det kommunale tilsyn i hjemmeplejen og plejehjem i kommunen, er der også arbejdsmiljøtilsynet, Fødevarekontrollens tilsyn, det risikobaserede sundhedsfaglige tilsyn ved Styrelsen for patientsikkerhed og det socialfaglige tilsyn ved Styrelsen for patientsikkerhed.

Generelt for både hjemmeplejen og plejehjemmene er en fortsat udvikling i retning af borgere med et komplekst sygdomsbillede og med et stort behov for hjælp og sygefaglig behandling. Det stiller øgede krav til medarbejdernes kompetencer, som løbende skal udvikles, så de svarer til borgernes behov.

Både hjemmeplejen og plejehjemmene oplever et rigtig godt samarbejde med kommunens akutteam.

Generelt var de interviewede borgerne tilfredse med medarbejdere både fagligt og personligt. Nogle borgere udtrykte, at det kan være svært at forstå medarbejdere, der ikke taler så godt dansk. For at styrke medarbejdernes danskkundskaber har Social- og Sundhedsforvaltningen tidligere taget beslutning om i efteråret 2019 at tilbyde alle sosu-assistenter og sundhedshjælpere danskundervisning ud fra en individuel vurdering.

Tilsynet oplevede dedikerede medarbejderne, som er optagede af, at give den nødvendige pleje og omsorg til borgerne. Der kan særligt i spidsbelastningsperioder opleves et pres med at nå alle opgaver.

Fælles for både hjemmeplejen og plejehjemmene er også implementeringen af en ny dokumentationsmetode, Fælles Sprog III og det nye it-system Cura. Implementeringen har medført ændringer i arbejdsgange og brug af begreber, som det tager tid at få indarbejdet i den daglige praksis.

Tilsyn i hjemmeplejen

Der er gennemført tilsyn i den kommunale hjemmepleje og med Altiden den private leverandør af hjemmepleje i Rødovre. Begge steder med interview af ledelsen samt fire medarbejdere og i alt 12 borgere, hvor der også ved flere interview deltog pårørende.

På baggrund af tilsynene vurderes det, at både Rødovre hjemmepleje og Altiden løser deres opgave fuldt tilfredsstillende. Generelt er der tilfredshed med indsatsen, og borgerne er overordnet glade for den hjælp, de får og de medarbejdere, der kommer i hjemmet.

Udsagn der kom frem i interviewene var blandt andet ønsker om faste ankomsttider - særligt morgen/formiddag, mulighed for senere aftenhjælp, mindre ventetid i telefonen, viden om brug af klippekortet, færre forskellige medarbejdere i hjemmet og bedre tid til at tale med de pårørende.

Ledelsen af hjemmeplejen har kendskab til disse udsagn, og arbejder så vidt det er muligt med at finde løsninger inden for de givne rammer. Konkret kan nævnes, at der følges op på mulighederne inden for klippekort samt tid til pårørende, og at der i højere grad bliver ringet til borgerne, hvis et besøg bliver forsinket ud over den aftalte tidsramme. Der er over årene blevet arbejdet med den store logistiske opgave at planlægge besøgene med færrest mulige medarbejdere samt at imødekomme borgernes ønske om besøgstidspunkt, og der arbejdes fortsat med at forbedre dette.

Tilsyn i plejehjemmene

Der er gennemført tilsyn på de fire plejehjem i kommunen med interview med ledelsen hvert sted og i alt otte medarbejdere og 16 beboere.

På baggrund af tilsynene vurderes det, at alle fire plejehjem løser deres opgave fuldt tilfredsstillende. Beboerne får den nødvendige hjælp, pleje og omsorg og de oplever, at de har mulighed for selvbestemmelse i forhold til aktiviteter i deres hverdag.

Plejehjemmene har siden sidste tilsyn været gennem større organisatoriske ændringer, såsom ombygning og ny ledelsesstruktur, samt implementering af Cura. Der bliver fortsat arbejdet med kerneopgaven og med at styrke arbejdet med beboernes livshistorier og deres muligheder for så vidt muligt selv at bestemme, hvordan dagen skal gå. Der er fokus på den faglige udvikling og oplæring af nye medarbejdere. Derudover arbejdes der fortsat med at styrke det sociale liv på plejehjemmene, både med aktivitetsmedarbejdernes indsats i den daglige pleje og ved at åbne plejehjemmene for omverdenen.

Planlægning af tilsyn fremadrettet

Af hensyn til tilsynets arbejdstilrettelæggelse vil tilsynet med plejehjemmene blive gennemført i foråret 2020 med politisk godkendelse i maj, og tilsynet med hjemmeplejen vil blive gennemført i efteråret 2020 med politisk godkendelse i november.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Lov om restsikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Maj 2019: Tilsynsrapporterne sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet samt i plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd.

September 2019: Tilsynsrapporterne forelægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Bilag 1: Tilsynsrapport Hjemmeplejen 2019
Bilag 2: Tilsynsrapport Altiden
Bilag 3: Tilsynsrapport Engskrænten
Bilag 4: Tilsynsrapport Broparken 2019
Bilag 5: Tilsynsrapport Ørbygård
Bilag 6: Tilsynsrapport Dorthe Mariehjemmet

Tilbagemelding på projekt Dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens
Sag nr. 29

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har i vinteren 2018/2019 gennemført et kursusforløb målrettet yngre borgere med demens. Evalueringen af kursusforløbet forelægges til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen modtog i 2018 36.730 kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje under demenshandlingsplanen til at gennemføre og afprøve et kursusforløb målrettet yngre borgere med demens. Bevillingssagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmøde den 27. november 2018 (sag nr. 170). Beløbet dækkede udgifter til aktiviteter, forplejning, transport og frikøb af medarbejdere.

Kursusforløbet bestod af otte lektioner. Der var seks borgere tilmeldt, og der var et godt fremmøde. De seks tilmeldte deltagere var mellem 53 og 71 år.

Tilbuddet havde to specifikke mål:

- At yngre med demens får et tilbud, der er målrettet deres behov, og hvor de selv har indflydelse på indholdet.

- At de pårørende bliver aflastet og får tid til egne aktiviteter

Begge mål er opnået gennem projektet. Som et ekstra resultat har flere deltagere dannet netværk og ses privat uden for møderne. Der er i Rødovre Kommune ikke andre relevante tilbud til målgruppen Yngre med demens, derfor påtænkes det at fortsætte tilbuddet om kursusforløb, bestående af tre timer hver anden uge på hold af otte til ti deltagere. Målgruppen for tilbuddet er yngre borgere med let til moderat demens (borgere under 75 år) der ikke samtidig har væsentlige fysiske begrænsninger.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes demenshandleplan.

Den nationale demenshandleplan.

Satspuljeaftalen 2016-2019.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til videreførelse af initiativet afholdes inden for Ældre- og handicapafdelingens økonomiske ramme.

Tidsplan

Opstart sommer 2019

Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge
Sag nr. 30

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opdateret handlevejledning, når børn er udsat for overgreb til medarbejdere i Rødovre Kommune til orientering.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handlevejledning, når børn er udsat for overgreb tages til efterretning. 

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I følge loven om beskyttelse af børn mod overgreb, skal alle kommuner have et beredskab med klare procedurer for, hvordan ansatte, der er i kontakt med børn og unge skal handle, hvis de har mistanke eller viden om overgreb.

Rødovre Kommune har udformet beredskabet som en handlevejledning til medarbejdere i kommunen. Handlevejledningen blev udarbejdet i 2013 og godkendt af Kommunalbestyrelsen, og skal godkendes i hver valgperiode. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger opdateret handlevejledning til orientering.

I opdateringen er det blevet præciseret, hvem der skal gøre hvad, når der foretages en underretning, og at der altid skal en leder ind over, inden der tages kontakt til Børne- og Familieafdelingen. Desuden er der lagt vægt på, at underretningen er beskrevet fyldestgørende, og at det er muligt at få vejledning fra Børne- og Familieafdelingen i forhold til dette. Det er præciseret, at medarbejderen skal lave en børnesamtale, der er så objektiv og afklarende som muligt. Derudover er der tilføjet et afsnit om Børnehus Hovedstaden.

Beredskabet skal medvirke til:  

  • at fagpersoner får en tilstrækkelig viden til at reagere
  • at fagpersoner bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold og seksuelle overgreb
  • at fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne
  • at fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats

Beredskabet beskriver, hvordan sager om overgreb mod børn og unge behandles, med angivelse af klare procedurer for handlinger ved mistanke eller viden om overgreb. Ved overgreb forstås såvel seksuelle overgreb, som vold udøvet mod et barn eller ung. Såvel håndteringen af underretninger, som samarbejdet med politi og med Børnehus Hovedstaden i disse sager beskrives nøje i beredskabet.

Beredskabet skal endvidere formidle kommunens organisering på området og skabe grundlag for arbejdet med forebyggelse af overgreb i kommunens dag- og døgntilbud samt skoler.

Beredskabet er tænkt som et opslagsværk for kommunalt ansatte, der har brug for viden og hjælp til handling, hvis de pludselig får kendskab til, at et barn eller ung er udsat for overgreb, som kan være såvel fysisk, psykisk som seksuelt.

Det skal sikres, at såvel kendskabet til, som den endelige implementering af beredskabet bliver så bredt forankret som muligt i det daglige arbejde i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §19, stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er ydet kompensation (DUT-midler) for meropgaver, handlevejledningen medfører i form af flere administrative opgaver, da denne blev indført i forbindelse med budget 2013.

Tidsplan

Loven trådte i kraft den 1. oktober 2013.

Bilag

Bilag 1: Handlevejledning når børn er udsat for overgreb

Budgetresolution: Undersøgelse af behovet for anonym psykologisk rådgivning for unge mellem 15 og 25 år
Sag nr. 31

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budgetresolutionen for 2019 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en undersøgelse af behovet for anonym psykologisk rådgivning af unge mellem 15 og 25 år. Notat med undersøgelsen forelægges hermed til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at undersøgelse af behovet for anonym psykologisk rådgivning af unge mellem 15 og 25 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I budgetresolutionen for 2019 blev beskrevet, at der skulle udarbejdes en undersøgelse af behovet for anonym psykologisk rådgivning af unge mellem 15 og 25 år.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en undersøgelse, som består af en kort gennemgang af tal, der siger noget om, hvordan de unge har det, en gennemgang af de nuværende indsatser for målgruppen i kommunen og eksternt, en gennemgang af erfaringer fra andre kommuner, samt til sidst en opsamling med anbefalinger om den videre udvikling af indsatsen i forhold til vejledning af unge.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Notat om behov for anonym psykologisk rådgivning for unge mellem 15 og 25 år

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018/2019
Sag nr. 32

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I handleplanen for sundhedsindsatsen 2018 har de overordnede fokusområder været udvikling af tværgående indsatser og indsatser i forhold til tobak, mental sundhed, overvægt og fysisk aktivitet, indsatsen for borgere med kronisk sygdom og borgere med kræft.

Udviklingsprojektet "Vores Sunde Hverdag" blev sat i gang i 2018, hvor der blev gennemført en workshop for direktionen og fagchefer. Resultaterne fra workshoppen kvalificeres yderligere og drøftes på et direktionsmøde 15. maj 2019, så det kan  indgå i handleplan for sundhedsindsatsen 2019/2020.

Der er i 2018 fortsat arbejdet med at styrke trivsel og sundhed i kultur og idrætsforeningerne, og der blev i foråret 2019 i samarbejde mellem Børne- og Kulturafdelingen afholdt en konference om sundhedsfremme, hvor det blev besluttet at arbejde videre med en model i Rødovre inspireret af Aalborg Kommunes "Kulturvitaminer" og at styrke det strukturelle samarbejde mellem de to forvaltninger.

Der er i 2018 arbejdet med tobaksforebyggelse blandt andet med et mere intensiveret samarbejde i klynge Midt. Kommunens rygestop tilbud viser gode resultater. Der er flere, der tilmelder sig rygestop og særligt cafémodellen "Rødovre kvitter smøgerne" er en succes med 85 % røgfrie ved kursets afslutning. Udfordringen er stadig at få flere deltager til at gennemføre rygestopkurserne.

Der har været afholdt fire forløb "Mental balance", hvor deltagerne ved evalueringen tilkendegiver, at de har fået et positivt udbytte. I 2018 har der fortsat været gode erfaringer  med vægtenheden for børn og unge og deres familier. De gode erfaringer er overført til et pilotprojekt for en individuel model for overvægtige voksne, hvor 10 borgere har deltaget i et pilotprojekt i 2018, foreløbig med gode resultater.

I forhold til kronisk sygdom er det formelle strukturelle samarbejde optimeret i 2018. På kræftområdet er der i forbindelse med "Sammen med borgeren" indsatsen arbejdet med livssituationen: "Vi er en familie, hvor mor eller far har en kræftdiagnose". Dette arbejde har resulteret i at der arbejdes videre med udvikling af en mentorordning for kræftramte og et "action card" til de medarbejdere i kommunen, der møder børn og deres forældre i situationen, hvor mor eller far har en kræftdiagnose. Disse initiativer beskrives nærmere i handleplan for sundhedsindsatsen 2019/2020.

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven §119, stk 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Indsatserne er finansieret inden for det afsatte budget i 2018.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på Handleplan for sundhedsindsatsen 2018-2019

Budgetresolution:Forsøg med omsorgstandpleje til udsatte borgere
Sag nr. 33

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som opfølgning på budgetresolutionen i forbindelse med budget 2019 vedrørende "muligheden og grundlaget for, at Rødovre Kommune kan ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om, at blive godkendt til at gennemføre forsøg med omsorgstandpleje til udsatte borgere undersøges", redegør Børne- og Kulturforvaltningen herved for muligheden for at yde kommunal tandpleje for udsatte borgere i Rødovre Kommune.  

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

  1. at redegørelsen tages til efterretning samt
  2. at den varslede nye model for voksentandpleje afventes med henblik på at vurdere de muligheder, der herefter åbnes op for.  

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetresolutionen vedrørende "muligheden og grundlaget for, at Rødovre Kommune kan ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om, at blive godkendt til at gennemføre forsøg med omsorgstandpleje til udsatte borgere undersøges", redegør Børne- og Kulturforvaltningen for muligheden for at yde tandpleje for udsatte borgere i Rødovre Kommune samt svar fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Til møderækken maj 2018 var ligeledes en budgetresolution om "Tandpleje til særligt udsatte borgere" på dagsordenen. Her blev det indstillet, at det i forbindelse med budgetlægningen til 2019 skulle vurderes, om der skulle indsendes en konkret ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende et forsøgsprojekt til den foreslåede målgruppe. Såfremt forsøgsprojektet ønskedes gennemført, blev det vurderet, at de økonomiske konsekvenser ville være i størrelsesordenen 500.000 kr. årligt.

I Social- og Sundhedsforvaltningen ydes der økonomisk hjælp til tandbehandling til udsatte borgere. I 2018 er der brugt ca. 1,3 mio. kr. til denne gruppe (pensionister er ikke medregnet). Udover den økonomiske støtte ydes der i vid udstrækning social støtte til de særligt udsatte, der er omfattet af Servicelovens bestemmelser om Støtte- kontaktperson. Eksempelvis hjælp til at komme til tandlæge, overholde tider m.v. 

Der ydes således allerede betydelig støtte fra Social- og Sundhedsforvaltningen til en stor gruppe af forskellige borgere.

Som beskrevet i sagen fra maj 2018, er det en forudsætning for at få en forsøgsordning godkendt, at det skal bringe ny viden eller erfaring. Dette er en udfordring, idet der allerede er afprøvet en del forskellige satspuljeprojekter og forsøgsordninger rundt om i landet.

Lovgivningen giver ikke umiddelbart kommunerne mulighed for at tilbyde tandpleje til den ønskede gruppe. Der er allerede gennemført ganske mange projekter, der understøtter det faktum, at de svageste og mest udsatte borgere har gavn af, at kommunen tilbyder dem tandpleje. Lovgivningen er dog fortsat ikke blevet ændret.

Tandplejen har derfor i februar 2019 skrevet til Sundheds- og Ældreministeriet og forespurgt om muligheden for at etablere et kommunalt tilbud om tandpleje til udsatte borgere.

Den 26. marts 2019 fremsendte Sundheds- og Ældreministeriet et svar. Af svaret fremgår det, at der i dag ikke er en særskilt hjemmel i sundhedslovgivningen til at igangsætte tandplejetilbud målrettet socialt udsatte. Ligeledes nævner ministeriet, at beskæftigelseslovgivningen kan tages i anvendelse, men den mulighed anvendes allerede af Social- og Sundhedsforvaltningen i dag.

Til slut svarer ministeriet, at regeringen i starten af 2018 har igangsat et arbejde med henblik på at opstille nye rammer for voksentandplejen, herunder i forhold til modeller, som kan understøtte større social lighed i tandsundhed. Regeringen forventer at fremlægge forslag til en ny model for voksentandplejen i løbet af 2019.

Forvaltningen anbefaler derfor, at denne nye model afventes, hvorefter det bør vurderes, hvilke muligheder, der herefter åbnes op for med henblik på at foretage yderligere indsatser for at forbedre tandsundheden for kommunens udsatte borgere.

Lov- og plangrundlag

Budgetresolution 2019 og Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Svar fra SUM på henvendelse om tandpleje til socialt udsatte

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 34

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler i 2019 for Social- og Sundhedsudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2019.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo marts 2019".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab pr. ultimo marts 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

Diverse
Sag nr. 35

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet slut kl. 20.00.