Social- og Sundhedsudvalget

11-06-2019

Medlemmer

Ahmed H. Dhaqane (A)
Brian Møller (A)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Formand Britt Jensen (A)

Sager 36 - 43

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 36

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Oversigten fremlægges til orientering.

 1. Nyhedsliste for social i perioden 07.05.2019 - 28.05.2019
 2. Opsamling fra Social- og Sundhedsudvalgets studietur til Trieste april 2019
 3. Status børne- og ungepanel

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Social i perioden 07.05.2019 - 28.05.2019
Bilag 2: Opsamling fra Social- og Sundhedsudvalgets studietur til Trieste april 2019
Bilag 3: Status børne- og ungepanel

Fremlæggelse af oversigt over visitation af pladser til plejehjem
Sag nr. 37

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger en oversigt over visitation af borgere til plejehjem til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at oversigt over visitation af borgere til plejehjem for 2018 og 2019 pr. maj 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt over visitation af borgere til plejehjem hver anden måned.

I perioden 19. marts 2019 til 20. maj 2019 har visitationsudvalget modtaget 12 ansøgninger. Ingen borgere har modtaget afslag på ansøgning om plejebolig.

I samme periode er 13 borgere flyttet permanent i plejebolig i Rødovre Kommune. Ingen borgere fra anden kommune er flyttet i plejebolig i Rødovre Kommune. Fem borgere fra Rødovre Kommune er flyttet i plejebolig i anden kommune. En af disse borgere boede på plejehjem i Rødovre Kommune. En borger har takket nej til plejebolig, men har i samme periode modtaget nyt tilbud om plejebolig, hvor der er takket ja.

Pr. 20. maj 2019 er der ingen ledige plejeboliger.

Rødovreborgere på den generelle venteliste

På den generelle venteliste er opført borgere, der lader sig skrive op til alle kommunens plejehjem, og som kommunen er forpligtet til at tilbyde plejebolig inden for to måneder. 20 borgere er noteret på den generelle venteliste. For at tilgodese de borgere, der søger et specifikt plejehjem og de borgere, der har et akut behov for en plejebolig, har det været nødvendigt at overskride plejeboliggarantien for 13 borgere.

Rødovreborgere på venteliste til et plejehjem efter eget ønske
På denne venteliste er opført borgere, der ønsker at bo på et specifikt plejehjem. Det betyder, at kommunen tilbyder en bolig, når der er en bolig ledig. 18 borgere er noteret på den specifikke venteliste. Heraf ønsker seks borgere Ældrecentret Broparken, seks borgere Plejehjemmet Engskrænten, tre borgere Dorthe Mariehjemmet og tre borgere Plejehjemmet Ørbygård. På grund af ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård er der begrænset mulighed for indflytning.

Rødovreborgere på venteliste til anden kommune

En borger søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Rødovreborgere, der bor på plejehjem, på venteliste i anden kommune

Tre borgere, der bor på plejehjem i Rødovre Kommune, søger udelukkende plejehjem i anden kommune.

Udenbysborgere på venteliste i Rødovre Kommune

18 borgere fra anden kommune er noteret på venteliste til plejehjem i Rødovre Kommune. Ti af de 18 borgere bor på plejehjem i anden kommune. For otte af de 18 borgere er plejeboliggarantien overskredet. Fem af de otte borgere, hvor plejeboliggarantien er overskredet, bor på plejehjem i anden kommune.

For at tilgodese Rødovreborgere på den generelle venteliste modtager de kommuner, hvis borgere søger alle plejehjem, fortsat besked om, at Rødovre kommune i øjeblikket ikke kan overholde plejeboliggarantien for borgere fra anden kommune.

Se oversigt "Borgere visiteret til plejehjem for 2018 og 2019, pr. maj 2019" i vedlagt bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger §54.

Lov om social service §192.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Borgere visiteret til plejehjem for 2018 og 2019, pr. maj 2019

Status på handleplanen for Handicappolitikken 2017-2018
Sag nr. 38

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handleplanen for handicappolitikken 2017 til 2018. Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Status på handleplanen for handicappolitikken 2017 til 2018 godkendes

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. juni 2017 (sag nr. 106) handleplanen for handicappolitikken, herunder en status på indsatserne i juni 2019.

I handleplanen er der arbejdet med følgende seks indsatser:

 1. Bedre livskvalitet med sundhedstjek
 2. Bedre overgang fra barn til voksen
 3. Bedre adgang til job og uddannelse
 4. Tilgængelighed i byrummet
 5. Tilgængelighed i offentlige bygninger
 6. Øget synlighed via kvalitetsstandarder

Indsatserne er valgt i dialog med Handicaprådet, og der er løbende givet en status på indsatserne på handicaprådsmøderne. Den skriftlige status i det vedhæftede bilag er drøftet på handicaprådsmødet den 13. marts 2019. Der vil fortsat være indsatser i handleplanen, der skal arbejdes videre med. Disse vil indgå i den nye handleplan, der forelægges til politisk godkendelse i oktober møderækken. 

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for handicappolitikken

Udviklingscenter Skiftesporet - renovering af legeplads, frigivelse af anlægsbevilling
Sag nr. 39

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger projektforslag til renovering af legeplads på udviklingscenter Skiftesporet til godkendelse. På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 850.000 kr. til renovering af legepladsen. Der ansøges om en frigivelse af anlægsbevilling på 850.000 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslaget godkendes og udføres som beskrevet i projektforslaget,
 2. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse samt
 3. at der gives en anlægsbevilling på 850. 000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 850.000 kr. i 2019 til renovering af legeplads på Skiftesporet

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er indhentet tilbud fra tre leverandører. Udfra de fremsendte tilbud, har Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Teknisk forvaltning valgt tilbuddet fra Kompan Danmark, da det er det ud af de tre tilbud, som bedst lever op til de krav, som har været stillet til tilbudsgiverne.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement 2018, herunder krav til gældende standarder for legepladssikkerhed

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til renovering af legepladsen er anslået til i alt 850.000 kr. Heraf afsættes et mindre beløb til omlægning af fliser m.m. for at skabe de bedste legemuligheder og gennemføre projektforslaget. Det vurderes, at gennemførelse af forslaget ikke vil påvirke driftsudgifterne.

Tidsplan

Projektet forventes færdigt i indeværende år.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag fra Kompan

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 og foreningstilskud §79, efterår 2019
Sag nr. 40

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til fordeling af tilskud til de frivillige sociale foreninger §§18 og 79 for andet halvår 2019 til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til fordeling af tilskud godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Til fordeling i 2019 er der på budgettet afsat 1.003.300 kroner fordelt på 808.624 kroner i henhold til servicelovens §18 og 102.416 kroner i henhold til servicelovens §79.

Midlerne uddeles to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1. oktober (til forårssæsonen) og den 1. april (til efterårssæsonen).

Der er kommet 57 ansøgninger til den resterende pujle for 2019: 27 ansøgninger til §18 og 30 ansøgnigner til §79.

Under puljen for frivilligt socialt arbejde §18 er der ansøgt om 462.986 kroner i tilskud og under puljen for foreningstilskud §79 er der ansøgt om 249.328 kroner i tilskud.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at der i efteråret 2019 fordeles 290.550 kroner til §18 og 102.416 kroner til §79 - ialt 392.966 kroner.

I prioriteringen af §18 midlerne er der lagt vægt på, om aktiviteten hører under de frivillige fokusområder for 2019, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 5. februar 2019 (sag nr. 8):

 • Ensomhed
 • Tilflyttere i foreningslivet

Der er modtaget 15 ansøgninger til "Ensomhed" og 6 ansøgninger til "Tilflyttere i foreningslivet".

Udover de nævnte fokusområder indgår der også andre afvejninger ved fordeling af de økonomiske midler. Det kan eksempelvis være foreningens kassebeholdning i forhold til udgifter, hvor mange borgere, der gør brug af tilbuddet, eller om der er tale om en aktivitet, der allerede findes i kommunalt regi.

Til den aktuelle fordeling er der kommet:

 • 10 ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for ældre og handicappede
 •  7 ansøgninger indenfor området "Aktiviteter børn, unge og familier"
 •  2 ansøgninger indenfor området "Aktiviteter for sindsledende"
 •  6 ansøgninger indenfor området "Syge/patienter og sundhedsfremme aktiviteter"
 •  1 ansøgning indenfor området "Oplysende og rådgivende aktiviteter"
 •  1 ansøgning indenfor området "Aktiviteter for andre"

Foreningstilskud efter §79 ydes til forebyggende indsatser og aktiviterer for ældre og handicappede. Størrelsen af tilskuddet afhænger af en række forhold, primært foreningens medlemstal.

Bilagene indeholder en samlet oversigt over fordeling af midlerne og oversigt over indkommende ansøgninger til henholdvis §§18 og 79 med kort beskrivelse af de enkelte ansøgninger og forslag til fordeling af midlerne.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service §§18 og 79.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i bilaget.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Efterårspuljen 2019
Bilag 2: Indkomme ansøginger §79 efterår 2019
Bilag 3: Indkomme ansøginger §18 efterår 2019

Handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 til godkendelse.

Sagen behandles i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Social- og Sundhedsforvaltningen en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikkens strategimål. Handleplanen beskriver prioriterede fokusindsatser for det kommende år.

Handleplanen er ikke en fuldstændig beskrivelse af indsatserne på sundhedsområdet. De mange indsatser som gennem årene er gået fra udvikling til drift fortsætter og udvikles løbende. Der vil blive udarbejdet særskilte indsatsbeskrivelser for og evalueringer af disse indsatser.

I handleplanen arbejdes der videre med visionen i sundhedspolitikken om at skabe lige muligheder for borgere i forhold til sundhed og livskvalitet. Indsatserne i handleplanen relaterer til sundhedhedspolitikkens fire strategimål:

 • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatserne.

Fokusområderne i handleplanen er særligt videreudvikling af "Vores Sunde Hverdag" og indsatsen på tobaksområdet.

I 2019/2020 skal projektet "Vores Sunde Hverdag" videreudvikles. Projektets fokusområde er det sociale og fysisk aktive hverdagsliv i hele kommunen. Derudover skal der laves en lokalsamfundsanalyse i Islev, som omfatter boligområder, institutioner, foreninger, forretninger og erhverv, samt de rekreative områder i bydelen. Projektet skal afprøve metoder som går på mobilisering af ressourcer i lokalområdet, tværfagligt samarbejde, samskabelse, kapacitetopbygning og forankring blandt borgere og professionelle aktører i kommunen. En bred kommunal indsats mod rygning vil også være en del af "Vores Sunde Hverdag". Indsatserne vil blive defineret undervejs i processen. En detaljeret beskrivelse af "Vores Sunde Hverdag" er vedlagt som bilag 1 til handleplan for sundhedsindsatsen.

Der vil i 2019/2020 også fortsat være et stort fokus på udvikling af indsatsen på tobaksområdet. Der vil være indsatser i forhold til unge og rygning, og der vil i 2019 blive udarbejdet en handleplan for implementering af partnerskabsaftalen "Røgfri fremtid", som Rødovre Kommune har indgået med Kræftens Bekæmpelse, som beskrevet i bilag 2 til handleplan for sundhedsindsatsen.

Partnerskabsaftalen "Røgfri Fremtid" er en indsats, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen om at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer. Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for røg. Målet er, at der i 2030 ikke er nogen børn og unge under 18 år og færre end 5 % af den voksne befolkning, der ryger.  

Handleplan for sundhedsindsatsen indeholder også indsatser for psykisk sårbare borgere, voksne med overvægt og udvikling af nye løsninger på kræftområdet.

Som bilag til mødesagen er vedlagt en økonomisk oversigt over fordelingen af forebyggelsespuljen i 2019/2020.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens paragraf 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 532.096 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er delt ud på indsatsområderne i handleplanen. Der er afsat 25.000 kr. til en pulje til finansiering af nye indsatser, som opstår i forbindelse med "Vores Sunde Hverdag".

Midlerne i forebyggelsespuljen er fortrinsvis fordelt til finansiering af udviklingsprojekter. Undtagelser er indsatserne seksuel sundhed og medlemskab og aktiviteter i Sund By Netværket. De øvrige indsatser er enten udgiftsneutrale eller finansieret inden for andre konti, primært sundhedscenteret.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Budget Handleplan 2019-2020
Bilag 2: Handleplan for sundhedsindsatsen 2019 2020

Godkendelse af forslag til Sundhedsaftale 2019-2023
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 til godkendelse efter høring.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne  i regionen som skal bidrage til sammenhæng og koordinering af patientforløb, der går på tværs af regionens sygehuse, kommuner og almen praksis. Udarbejdelsen af sundhedsaftalen varetages af sundhedskoordinationsudvalget i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget sendte udkast til ny sundhedsaftale i høring i perioden fra den 20. december 2018 til den 28. februar 2019. Social- og Sundhedsudvalget behandlede Rødovre Kommunes høringssvar på møde den 5. februar (sag nr. 7). I Rødovre Kommunes høringssvar blev det vurderet som positivt med en enkel og fokuseret sundhedsaftale. Fokusområderne og principperne for implementeringen af disse blev vurderet som meget relevante og i god overensstemmelse med indsatserne i kommunen.

Generelt viste høringssvarene en stor opbakning til at lave en enkel og fokuseret sundhedsaftale og til de fokusområder og mål, som indgik i udkastet. Der kom naturligvis også forslag til ændringer, hvoraf nogle er indarbejdet i det endelige forslag til sundhedsaftalen, som blev godkendt i sundhedskoordinationsudvalget den 23. april 2019.

Der er blandt andet tilføjet et nyt mål under fokusområdet "Sammen med borgere med psykisk sygdom" om at borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftalen består derfor af tre fokusområder og seks mål.

Den fælles vision for forslag til Sundhedsaftale er:

 • Mere sammenhæng i borgerens forløb
 • Mere lighed i sundhed
 • Mere samspil med borgeren
 • Mere sundhed for pengene.

De tre fokusområdet og seks mål er:

Sammen om ældre borgere og borgere med kronisk sygdom

Målet er at:

 1. Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
 2. Alle ældre borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

Sammen om borgere med psykisk sygdom

Målet er at:

 1. Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov - også i forbindelse med anden sygdom.
 2. Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

Sammen om børn og unges sundhed

Målet er at:

 1. Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
 2. Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

De fælles fokusområder skal bidrage til at realisere de otte nationale mål for sundhed, og der skal, hvor det er muligt, følges op på arbejdet med fokusområderne ud fra de indikatorer, der er fastlagt for de otte nationale mål. 

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Regionsadministrationen skal indsende Sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen senest mandag den 1. juli 2019. Aftalen skal forinden være politisk godkendt i regionsrådet og i alle 29 kommuner i regionen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023

Diverse
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: SOSU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 20.00.