Teknik- og Miljøudvalget

01-12-2015

Medlemmer

Svend Erik Pedersen(F)
Pia Hess Larsen(A)
Michel Berg(A)
Jan Kongebro(A)
Peter Michael Jensen(V)

Sager 119 - 131

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 119

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Meddelelsespunkter:

 1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser (se bilag 1).
 2. Referat fra møde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Agenda 21-gruppen den 5. november 2015 (se bilag 2).
 3. Orientering om undersøgelse af fyldningsgrad på affaldsbeholdere (se bilag 3 og 4).
 4. Orientering om kommunens solcelleanlæg på Teknisk Forvaltning (se bilag 5).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Lovliste fra 27. oktober til 19. november 2015
Bilag 2: Agenda 21 møde med TMU - den 5. november 2015
Bilag 3: Fyldningsgradsundersøgelse 2015
Bilag 4: Notat om fyldningsgradundersøgelse
Bilag 5: Orientering om kommunens solcelleanlæg på Teknisk Forvaltning

Tillæg 1 til Kommuneplan 2010-2022 for omdannelse ved Damhuskroen - endelig vedtagelse
Sag nr. 120

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2010-2022 for omdannelse ved Damhus Kroen har været i offentlig høring i 10 uger fra den 1. juli 2015 til den 8. september 2015 sammen med Forslag til Lokalplan 124. I perioden er der indkommet 21 bemærkninger til kommuneplantillægget. Ingen bemærkninger har givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Tillæg 1 til Kommuneplan 2010-2022 for omdannelse ved Damhus Kroen vedtages endeligt og offentligt bekendtgøres sammen med Lokalplan 124, jf. Planlovens bestemmelser samt
 2. at høringssvarene bliver besvaret i overensstemmelse med "Teknisk Forvaltnings kommentarer", jf. Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A, V) og 1 stemme imod (F).

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2010-2022 for omdannelse ved Damhus Kroen blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 16. juni 2015, sag nr. 116, hvorefter kommuneplantillægget blev sendt i offentlig høring i 10 uger sammen med Forslag til Lokalplan 124 . Den 14. januar 2015 blev der afholdt et borgermøde, hvor grundejerens arkitekt Gröning Arkitekter viste et projekt for Damhus Tivoligrunden for borgerne, politikerne og administrationen.

I høringsperioden er der indkommet 21 høringssvar til Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2010-2022. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger, der har givet anledning til ændringer i det endelige kommuneplantillæg.

Flere af høringssvarene indeholder bemærkninger til både lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillægget. Teknisk Forvaltning har derfor valgt at behandle høringssvarene samlet i 12 temaer, jf. Bilag 3. Høringssvarene til lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillægget er således behandlet i samme skema. Af de 12 temaer er 3 temaer relevante for kommuneplantillægget. Følgende temaer omhandler også kommuneplantillægget:

Bebyggelsens højde, tæthed og karakter

 • Flere høringssvar omhandler indsigelser til områdets ændrede bebyggelsesprocent fra 40 til en bebyggelsesprocent på 85 for området som helhed, som er fordelt på 75 % for erhverv og 135 % for boliger.
 • Flere høringssvar omhandler indsigelser til områdets ændrede højde på byggeri i max. 2,5 etage til byggeri i max. 6 etager.

Miljøvurdering og VVM

 • Flere høringssvar omhandler indsigelser til beslutning om, at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes.

Tivoligrunden til rekreative formål

 • Flere høringssvar omhandler indsigelser til rammeområdets ændrede status fra forlystelsespark til et rammeområde, hvor der må opføres boliger, publikumsorienteret erhverv og park.

Der er indkommet en klage til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende beslutning om ikke at miljøvurdere Forslag til Lokalplan 124 og Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2010-2022. Natur- og Miljøklagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse i sagen.

De indkomne høringssvar er behandlet i Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar med forslag til besvarelse, jf. Teknisk Forvaltnings kommentarer.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Tillæg 1 til Kommuneplan 2010-2022 forventes offentligt bekendtgjort i januar 2016 sammen med Lokalplan 124.

Bilag

Bilag 1: Tillæg i til Kommuneplan 2010-2022
Bilag 2: Indkomne høringssvar
Bilag 3: Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar

Lokalplan 124 for Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet - endelig vedtagelse
Sag nr. 121

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 124 for Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet, har været i offentlig høring i 10 uger fra den 1. juli 2015 til den 8. september 2015. I perioden er der kommet 220 høringssvar til lokalplanforslaget. I høringsperioden er der indkommet bemærkninger, der har givet anledning til forskellige tilføjelser og præciseringer i den endelige lokalplan. Der er ikke indkommet høringssvar der har givet anledning til så væsentlige ændringer, at der er tale om en fornyet høring eller et nyt lokalplanforslag, jf. Planlovens § 27, stk. 2.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 124 vedtages endeligt med de forslag til tilføjelser og præciseringer, der fremgår af Bilag 3 i kolonnen "Teknisk Forvaltnings indstilling",
 2. at Lokalplan 124 offentligt bekendtgøres, jf. Planlovens bestemmelser,
 3. at Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar, fremsendes som svar på de indkomne høringssvar samt
 4. at Kommunalbestyrelsen vedtager den vedlagte udbygningsaftale med Damhus Tivoli A/S.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A, V) og 1 stemme imod (F).

Udvalget ønskede størrelsen på P-pladser præciseret i lokalplanforslaget. Der tilføjes derfor i § 6 stk. 3: "P-pladser skal være minimum 2,3 m i bredden".

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 124 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 16. juni 2015, sag nr. 117, hvorefter lokalplanforslaget blev sendt i offentlig høring i 10 uger sammen med Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2010-2022. Den 14. januar 2015 blev der afholdt et borgermøde, hvor grundejerens arkitekt Gröning Arkitekter viste et projekt for Damhus Tivoligrunden for borgerne, politikerne og administrationen.

I høringsperioden er der i alt indkommet 220 høringssvar til lokalplanforslaget. Alle indkomne høringssvar fremgår i deres fulde længde af Bilag 2.

Der er indkommet en klage til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende beslutning om ikke at miljøvurdere Forslag til Lokalplan 124 og Forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2010-2022. Natur- og Miljøklagenævnet har endnu ikke truffet afgørelse i sagen.

I henhold til Planlovens § 21b er udarbejdet en udbygningsaftale mellem ejeren af ejendommen matr. nr. 3ab og Rødovre Kommune. Udbygningsaftalen er indgået efter ønske fra ejeren med henblik på at opnå en højere kvalitet af den planlagte infrastruktur i området.

Af de 220 høringssvar er der mange bemærkninger til de samme emner. Teknisk Forvaltning har derfor valgt at behandle høringssvarene i temaer. De indkomne høringssvar er behandlet i Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar med forslag til besvarelse, jf. Teknisk Forvaltnings kommentarer. I de indkomne høringssvar er der indkommet bemærkninger til følgende 12 temaer:

 • Bebyggelsens højde, tæthed og karakter
 • Natur- og rekreative interesser
 • Tivoligrunden til rekreative formål
 • Trafik og parkering
 • Udsigt, indsigt og skygge
 • Lokalplanens redegørelse og bestemmelser
 • Miljøvurdering og VVM
 • Lokalplanproces og materiale
 • Støj, forurening og miljø
 • Videreførelse af Damhus Tivoli
 • Damhuskroen
 • Damhustorvet og Roskildevej

De temaer der er indkommet flest bemærkninger til, er bebyggelsens højde, tæthed og karakter, natur- og rekreative interesser samt trafik og parkering.
Teknisk Forvaltning foreslår forskellige tilføjelser og præciseringer i lokalplanforslaget, som fremgår af Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar. Teknisk Forvaltnings forslag til ændringer i den endelige lokalplan er markeret med rød skrift i Lokalplan 124, jf. Bilag 1.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lokalplan 124 forventes offentligt bekendtgjort i januar 2016 sammen med Tillæg 1 til Kommuneplan 2010-2022.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 124 for Damhusparken, Damhuskroen og Damhustorvet
Bilag 2: Indkomne høringssvar
Bilag 3: Bilag 3: Skema med behandling af indkomne høringssvar
Bilag 4: Udbygningsaftale

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 Rødovre Centrum
Sag nr. 122

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med udarbejdelse af et nyt lokalplanforslag for Rødovre Centrum, som omfatter planer om en udvidelse, er det hensigtsmæssigt at oprette et nyt rammeområde med rammebestemmelser for en eksisterende bygning i seks etager.
Det eksisterende Vandtårn, som er beliggende sydvest for Rødovre Centrum er ikke længere relevant for vandforsyningen. Der er derfor ændret i anvendelsesbestemmelserne for dette rammeområde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 med miljøscreening vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget udarbejdes i sammenhæng med Lokalplan 136 for Rødovre Centrum. I forbindelse med planer om en udvidelse af butikscentret Rødovre Centrum er det besluttet at udarbejde én samlet lokalplan for hele lokalplanområdet. Lokalplanområdet er beliggende indenfor kommuneplanens Rammeområde 5C01 Rødovre Centrum.

I Kommuneplan 2010 er Rammeområde 5C01 Rødovre Centrum rammelagt for en centerbebyggelse på maksimum fire etager, men i forbindelse med tidligere planlægning er der imidlertid lovligt opført en bygning i seks etager på ejendommen; Rødovre Centrum (matr. nr. 6ad Rødovre By, Rødovre).

For at sikre, at den eksisterende bygning i seks etager, i tilfælde af f.eks. brand, skal kunne genopføres i seks etager med samme bygningshøjde, beliggenhed og rammebestemmelser i øvrigt, er det nødvendigt at oprette et nyt Rammeområde 5C03 Rødovre Centrum.

Rammebestemmelserne for Rammområde 5C01 giver en udvidelsesmulighed på 30.000 m² til detailhandel, denne mulighed gælder fremadrettet samlet for Rammeområde 5C01 og 5C03.
På nuværende tidspunkt er en stor del af denne udvidelsesmulighed allerede udnyttet.

Det eksisterende Vandtårn, beliggende i det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet (på matr. nr. 6x Rødovre By, Rødovre), er ikke længere relevant til dets oprindelige funktion for vandforsyningen. Tårnet er dog stadig relevant, som et vigtigt pejlemærke i byens struktur. I tillægget er Rammeområde 5T01Tårnvej ændret fra et teknisk område med anvendelse til "Vandtårn" - til et nyt offentligt område; Rammeområde 5D07 Tårnvej med anvendelse til "Offentlige formål".

Ændringerne omhandler dels et eksisterende lovligt forhold og dels en mindre tilføjelse i anvendelsesbestemmelserne, som vurderes ikke at være i strid med kommuneplanens hovedprincipper og hovedstruktur.
Ændringen vurderes derfor at være af en karakter, der i henhold til Planlovens § 23 c kan undlades forud at indkalde idéer og forslag til.

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 muliggør oprettelse af et nyt Rammeområde 5C03 Rødovre Centrum, som overføres fra Rammeområde 5C01Rødovre Centrum

Centerområde 5C03 er fastlagt med følgende rammebestemmelser:
Maksimum bebyggelsesprocent: 600 (en sokkelafgrænsning).
Maksimum antal etager: 6 etager.
Nuværende og fremtidig anvendelse: Butikker, kontor, kollegieværelser og tre boliger.

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 muliggør ændring i anvendelsesbestemmelsen fra "Vandtårn" til "Offentlige formål" i Rammeområde 5T01 Tårnvej - nu Rammeområde 5D07 Tårnvej

Offentligt område 5D07 Tårnvej er rammelagt med følgende rammebestemmelser:
Fremtidig anvendelse: Offentlige formål.
Nuværende anvendelse: Vandtårn.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved en indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer, som Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010 vil give, er uden betydning for miljøet i forhold til gældende planlægning. Det anbefales derfor, at der ikke bliver udarbejdet en miljøvurdering for Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022.

Lov- og plangrundlag

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022.
Lov om Planlægning.
Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer.
Kommuneplan 2010-2022.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag til tillæg - december 2015.
Offentliggørelse af forslag til tillæg - januar 2016.
Høring i 8 uger - januar 2016 til marts 2016.
Endelig vedtagelse - maj 2016.
Bekendtgørelse - juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022
Bilag 2: Miljøscreening-scoping af Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 og Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum

Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum
Sag nr. 123

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 136 muliggør en ny udbygning af det eksisterende butikscenter Rødovre Centrum. Lokalplanforslaget erstatter Lokalplan 101 og Tillæg 1 til Lokalplan 101 og overfører delområde A fra Lokalplan 71.

Forslag til Lokalplan 136, Rødovre Centrum fremlægges til vedtagelse og offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum med tilhørende miljørapport vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A, V) og 1 stemme imod (F).

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund og formål

Dette lokalplanforslag er udarbejdet på foranledning af A/S Rødovre Centrums ønske om en udvidelse af butikscentret Rødovre Centrum, med yderligere centerbebyggelse og tilhørende parkering. Udvidelsen skal ses som en fremtidssikring af Rødovre Centrum, hvilket er i overensstemmelse med visionerne i Kommuneplan 2010.

Lokalplanområdet afgrænses af Tårnvej mod vest, Højnæsvej mod øst og Rødovre Parkvej mod nord. Mod syd grænser lokalplanområdet mod boligbebyggelsen Pedersborg.

Lokalplanforslaget skal dels overføre relevante bestemmelser fra eksisterende lokalplaner og dels sikre, at fremtidig bebyggelse og parkering bliver rammelagt med tilpasning til eksisterende butikscentres struktur og arkitektoniske udtryk.

Lokalplanforslaget skal desuden sikre, at der kan udføres trafikløsninger, der kan håndtere den stigende trafikmængde, som udvidelsen af butikscenteret vil generere.

Det eksisterende Vandtårn beliggende i det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet (på matr. nr. 6x Rødovre By, Rødovre) er ikke længere relevant til dets oprindelige funktion for vandforsyning, men har stadig en funktion, som et vigtigt pejlemærke i byens struktur. Planforslaget sikrer, at tårnet i fremtiden kan anvendes til offentlige formål, samt at eksisterende udformning og facadeudtryk bliver bevaret.

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet omfatter et grundareal på ca. 91.000 m². Området består af arealet, hvor Rødovre Centrum ligger i dag og syv grunde, beliggende langs Højnæsvej (matr. nr.: 6ec, 6ed, 6ee, 6ef, 6 eg, 6,eh og 6ei Rødovre By, Rødovre).
Området er udlagt til detailhandel, liberalt erhverv, administration samt privat- og offentlig service. Grundene er stadig omfattet af Kommuneplan 2010 - Rammeområde 5C01 Rødovre Centrum.

Butikscentret Rødovre Centrum omfatter en bebyggelse på ca. 88.266 m², hvoraf ca. 56.220 m² er udnyttet til butikker. Efter den nye udvidelse på ca. 7.550 m², hvoraf de 5.000 m² er til butikker, vil der stadig være en restrummelighed indenfor kommuneplanens rammer, både i forhold til bebyggelsesprocenten på 110 % og for detailhandelen, som er maksimalt 94.200 m² til butikker.

Lokalplanområdet er i nærværende lokalplanforslag planlagt som ét område med ni byggefelter. Se lokalplanens Kortbilag 3, hvor etagehøjderne er påskrevet.

Lokalplanforslaget muliggør en ny centerbebyggelse som primært får facade ud mod og langs Højnæsvej. Udvidelsen består af følgende bebyggelser:

 • en ny centerfløj i tre etager på det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet,
 • en ny ekstra etage ovenpå den eksisterende bygning i én etage (ved Kolonnaden) samt
 • en ny bebyggelse i to etager i den nordøstlige del af lokalplanområdet, i sammenhæng med eksisterende indgang til centret.

Se lokalplanens Kortbilag 4 med ny bebyggelse og ny parkeringsanlæg.

Mulige anvendelser i den nye bebyggelse:

 • I den nye centerfløjsbebyggelse kan etableres centerfaciliteter, detailhandel og fællesarealer samt overdækket p-hus. Under terræn kan etableres p-kælder i to etager. Syd for den nye centerfløj kan desuden etableres parkeringspladser på terræn. Konkret kan der etableres ca. 1.300 nye parkeringspladser. Der indrettes desuden en ny varegård for Føtex med adgang fra Tårnvej.
 • I den nye ekstra etage ovenpå den eksisterende centerbebyggelse kan etableres butikker og fællesarealer.
 • I den nye to etages bebyggelse kan etableres centerfunktioner.

Lokalplanforslaget fastlægger desuden parkeringspladsers placeringer og parkeringsnormer for den samlede bebyggelse. Der er p.t. 2.700 parkeringspladser inden for lokalplanområdet og med centerudvidelsen er der mulighed for etablering af 1.300 nye parkeringspladser, så der i alt er 4.000 parkeringspladser. Lokalplanens redegørelse omfatter kortbilag, som viser omfang og flow for hhv. biltrafik og varelevering indenfor lokalplanområdet.

I henhold til Lokalplan 101 og Tillæg 1 til Lokalplan 101 er lokalplanområdet udlagt til Centerområde med boliger, detailhandel, administration, liberalt erhverv og publikumsorienterede serviceerhverv samt parkering. Disse anvendelser samt de relevante bebyggelsesregulerende bestemmelser for eksisterende forhold er fastholdt ved overførelsen til nærværende lokalplanforslag.
Ved endelig vedtagelse af Lokalplan 136 aflyses Lokalplan 101 og Tillæg 1 til Lokalplan 101 samt bestemmelserne for Delområde A i Lokalplan 71.

Udarbejdelse af kommuneplantillæg

Da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer, er der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget udarbejdet et Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022. Kommuneplantillægget behandles i en særskilt mødesag i samme møderække.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis Forslag til Lokalplan 136 må antages at få væsentlig indflydelse på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening og -scoping vurderet, at den udvidelse, som lokalplanforslaget giver mulighed for, er forøgelsen af detailhandel uden væsentlig indvirkning på miljøet og uden yderligere regional betydning. Men på grund af den øgede trafikmængde, som de eksisterende centerfaciliteter, den nye detailhandel samt udvidelsen af parkeringsarealet vil generere, er det vurderet, at trafikforholdene skal undersøges nærmere.
Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering, som er afgrænset til at omfatte vurdering af konsekvenserne af den øgede trafik.
I miljøvurderingen indgår en trafikanalyse af 31. januar 2014, som A/S Rødovre Centrum har fået udarbejdet ved Rambøll Danmark A/S. Miljøvurderingen indeholder en trafikvurdering af, hvilke trafikale ændringer der er nødvendige i forbindelse med en udvidelse af parkeringsarealerne ved Rødovre Centrum. Undersøgelsen omfatter blandt andet generelle betragtninger omkring trafikken til og fra Rødovre Centrum, trafikbelastningen samt trafikafviklingen i knudepunkter omkring centret frem til år 2030.

I henhold til resultatet af miljøvurdering og trafikanalysen er det sikret i lokalplanforslaget, at der skal udføres trafikløsninger, som kan håndtere den stigende trafikmængde i forbindelse med udvidelsen af centret: Se Kortbilag 2 og 4.

 • En ombygning af krydset ved Rødovre Parkvej / Højnæsvej.
 • En udvidelse af Højnæsvej, som anlægges med fortov og cykelbaner i begge vejsider.
 • Permanet vejlukning af Højnæsvej, lige nord for Himmelkol.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning.
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer.
Kommuneplan 2014 og 2010-2022.
Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik ”Rammer om livet”.
Rødovre Kommunes registrant ”Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i Rødovre”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag - december 2015.
Offentliggørelse af forslag - januar 2016.
Høring i 8 uger - januar 2016 til marts 2016.
Endelig vedtagelse - maj 2016.
Offentliggørelse - juni 2016.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum
Bilag 2: Miljøscreening-scoping af Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2010-2022 og Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum
Bilag 3: Miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 136 Rødovre Centrum
Bilag 4: Bilag 1 til Miljøvurdering - Trafik Rødovre Centrum
Bilag 5: Bilag 2 til Miljøvurdering - Beskrivelse af krydsombygning
Bilag 6: Bilag 3 til Miljøvurdering - Oversigtsplan
Bilag 7: Bilag 4 til Miljøvurdering - Kapacitet og signaloptimering

Konvertering af byggesagsarkiv - anlægsregnskab
Sag nr. 124

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes samt
 2. at mindreudgiften er tilgået kassebeholdningen i 2014.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2010 givet en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til gennemførelse af konvertering af byggesagsarkiv ved indscanning af det tidligere analoge papirarkiv til et fuldt digitalt arkiv i et webbaseret system, der er tilgængeligt for alle.

Bevilling 31. august 2010

2.000.000 kr.

Forbrug

1.776.854 kr.

Mindreudgift

223.146 kr.

Mindreudgiften skyldes, at udbudsprisen for opgaven lå en anelse lavere end forventet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften på 223.146 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2014, da der ikke er sket overførsel af budget til 2015.

Tidsplan

Ingen.

Takster i 2016 for vand og spildevand
Sag nr. 125

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med prisloft fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med lovgivningen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at HOFOR Vand Rødovre A/S takst – vandpris – er 10,44 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms,
 2. at HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst – vandafledning – trin 1 jf. trappemodellen er 16,81 kr. ekskl. moms,
 3. at HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst – vandafledning – trin 2 jf. trappemodellen er 14,79 kr. ekskl. moms samt
 4. at HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst – vandafledning – trin 3 jf. trappemodellen er 10,76 kr. ekskl. moms.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S, fastsætte takster under eller lig med prisloftet fra Forsyningssekretariatet. Herefter skal Kommunalbestyrelsen godkende taksterne. HOFOR sendte 11. november 2015 en email til Rødovre Kommune, hvor de bad os godkende taksterne for 2016 under forudsætning af, at de blev godkendt af bestyrelserne i HOFOR. HOFORs mail er vedlagt mødesagen som bilag 1.

Bestyrelserne i HOFOR godkendte taksterne for 2016 på deres møde 12. november 2015. Taksterne fremgår af bilag 2 til mødesagen "takstbilag for 2016". Den samlede vandpris ændres ikke fra 2015 til 2016. Den uændrede vandpris dækker over en højere takst for spildevand men en lavere takst for vand.

I begge tilfælde er der tale om ændringer, der mest skyldes, at der er opkrævet for lidt eller for meget i 2014. Det følger af "hvile i sig selv princippet", at hvis der et år er opkrævet mere, end selskabet faktisk bruger, så skal beløbet betales tilbage i form af en lavere takst i et efterfølgende år.

Hvad angår vandafledningsafgiften er det et lovkrav, at virksomheder med stort vandforbrug skal have rabat. Det er årsagen til, at der eksisterer en "trappemodel" med 3 forskellige takster for vandafledningsafgift. Private husstande, offentlige myndigheder og mindre virksomheder skal alle betale den høje sats, som i 2016 er på 16,81 kroner / m3 ekskl. moms.

Takstfastsættelsen for 2016 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer/prislofter fra Forsyningssekretariatet. Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. fremgår af bilag 3-5 til mødesagen.

Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

På baggrund af det materiale, som HOFOR har fremsendt, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at taksterne for 2016 er lovlige, og kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

 • Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009.
 • Bekendtgørelse om prisloftregulering mv. af vandsektoren, BEK nr. 122 af 8. februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede takst holdes uændret i 2016 i forhold til 2015. Det dækker dog over, at vandprisen falder lidt, og vandafledningsafgiften stiger.

Tidsplan

Rødovre Kommune skal godkende taksterne for 2016 senest 31. december 2015.

Bilag

Bilag 1: Anmodning fra HOFOR om godkendelse af takster for vand og spildevand for 2016
Bilag 2: Takstbilag 2016
Bilag 3: Budgetter og priser 2016 HOFOR Rødovre
Bilag 4: Prisloft 2016 for HOFOR Spildevand Rødovre A/S inkl. bilag
Bilag 5: Prisloft 2016 for HOFOR Vand Rødovre A/S inkl. bilag

Gebyrer i 2016 for tilmeldeordningen til genbrugsstationen
Sag nr. 126

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I/S Vestforbrændings bestyrelse har vedtaget forslag til gebyrer for 2016 for virksomheders betaling for tilmeldeordningen, som I/S Vestforbrænding skal anmode interessentkommunernes kommunalbestyrelser om at godkende.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at gebyrerne for 2016 for virksomheders adgang til genbrugsstationen som angivet i sagsfremstillingen, godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune samarbejder med 17 andre af Vestforbrændings interessentkommuner om driften af genbrugsstationerne, herunder også administration af reglerne for virksomhedernes betaling for adgangen til genbrugsstationerne.

For at fastholde den åbne adgang til genbrugsstationerne på tværs af kommunegrænserne anbefaler Vestforbrændings bestyrelse, at kommunerne i samarbejdet vedtager de her indstillede gebyrer.

For engangsbilletter indstilles det, at det nuværende gebyr fastholdes.

Gebyret for årskort indstilles til at falde mellem 200 og 2.400 kr. pr. årskort. Dette skyldes i varierende grad, at de besøgende dels har mindre affald med pr. besøg, dels lavere behandlingspriser, dels færre transportomkostninger pr. ton. Desuden skal en lidt større andel af håndværkernes affald betragtes som husholdningsaffald. For kategorien ”Øvrige håndværkere” er faldet set i forhold til gebyrerne for 2015 henholdsvis 38 %, 11 % og 20 % for de tre bilkategorier.

Gebyret for farligt affald har i en årrække ligget på 36 kr. pr. 10 kg. Dette gebyr dækker alene behandlingsomkostningerne. Da den gennemsnitlige behandlingsomkostning på det farlige affald fra genbrugsstationerne forventes at blive ca. 4.000 kr. pr. ton i 2016, indstilles det, at gebyret hæves fra 36 kr. til 40 kr.

Gebyrer

Betaling pr. besøg for brug af genbrugsstationen (engangsbilletter)

Alle virksomhedskategorier - køb af adgang via sms (pr. besøg ekskl. moms):

Personbil

100 kr.

Kassebil

150 kr.

Ladvogn

200 kr.

Farligt affald for alle virksomhedskategorier
Alle biltyper: 40 kr. for hver 10 kg ud over de første 5 kg.

Årskort gældende for hele året, uafhængig af købstidspunktet (inkl. 0-5 kg farligt affald pr. besøg)

Årskort for virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Bygge- og anlægshåndværkere* samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil

5.500 kr.

Kassebil

8.700 kr.

Ladvogn

13.500 kr.

Årskort for virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil

3.000 kr.

Kassebil

4.800 kr.

Ladvogn

7.400 kr.

Årskort for virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Liberalt erhverv og tilsvarende** (0-2 ansatte), max 8 besøg pr. år (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil

800 kr.

Årskort for virksomheder, der jf. CVR-register tilhører kategorierne: Øvrige virksomheder*** end ovennævnte (pr. årskort ekskl. moms):

Personbil

3.200 kr.

Kassebil

5.900 kr.

Ladvogn

11.400 kr.

(*) Ved ”Bygge- og anlægshåndværkere” forstås her:

Blikkenslagere, brolæggere, elektrikere, glarmestre, gulvlæggere, malere, maskinsnedkere, murer, snedkere, stenhuggere og tømrere samt andre virksomheder, der udfører tilsvarende arbejde.
Andre håndværkere henføres til kategorien ”Øvrige”.

(**) Ved ”Liberalt erhverv og tilsvarende” forstås her salg af serviceydelser som f.eks.:

Dyrlæge, læge, fysioterapeut, kiropraktor, tandlæge, psykologer, advokater, landinspektører, revisorer, ejendomsmæglere, translatører, arkitekter, rådgivere, undervisere, instruktører.

(***) Øvrige virksomheder er bl.a. produktionsvirksomheder, virksomheder der transporterer, opbevarer, bearbejder eller sælger produkter samt servicevirksomheder som f.eks.:

Fremstillingsvirksomheder, lagervirksomhed, transport, gartnerier, engroshandel, detailhandel, autoværksteder, rengøring, landbrug, fiskeri.
(samt ”Liberalt erhverv og tilsvarende”, med 3 eller flere ansatte)
(samt ”Liberalt erhverv og tilsvarende”, som har brug for mere end 8 besøg pr. år)
(samt andre håndværksvirksomheder end bygge- og anlægshåndværkere)

Lov- og plangrundlag

Regulativ for erhvervsaffald gældende fra den 29. april 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Gebyrerne gælder fra den 1. januar 2016.

Bilag

Bilag 1: Vedtagelse af gebyrer for Tilmeldeordning

Roskildevej 1. etape – ansøgning om anlægsbevilling til projektering samt tillægsbevilling
Sag nr. 127

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. januar 2015 (Sag nr. 7) blev der frigivet en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering af Roskildevej 1.etape omfattende Damhustorvet samt signalanlæggene ved Roskildevej/Auroravej og Roskildevej/Hvidovrevej.

Teknisk Forvaltning har fået udarbejdet et dispositionsforslag for Roskildevej og Damhustorvet, som der redegøres for i sagsfremstillingen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at dispositionsforslaget godkendes,
 2. at pavillon indarbejdes i detailprojekteringen,
 3. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til detailprojektering, heraf 500.000 kr. til detailprojektering af pavillon,
 4. at Damhustorvet anlægges i 2016 samt
 5. at der i forbindelse med budget 2017 tages stilling til finansiering af den resterende del af Roskildevej 1. etape. inkl. pavillon.

Beslutning

Anbefales.
Svend Erik Pedersen (F) og Peter Michael Jensen (V) ønsker et borgermøde vedr. dispositionsforslaget.

Sagsfremstilling

I 2014 modtog Teknisk Forvaltning tre ideoplæg til udformningen af Damhustorvet og Roskildevej samt en byrumsanalyse af Gehls Architects. På baggrund af ideoplæggene frigav Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015 500.000 kr. til projektering af Roskildevej 1. etape.

Den 14. januar 2015 er der afholdt et borgermøde om Damhustorvet og Damhus Tivoli grunden. Bemærkningerne på mødet og ideoplæggene og Gehls analyse, samt efterfølgende afleverede bemærkninger har dannet grundlag for det reviderede dispositionsforslag ”Fra Drive Through til Drive In”.

Ideen bag ”Fra Drive Through til Drive In” er at inspirere billister til at stoppe op og gøre deres indkøb. Vejen gøres attraktiv ved at udføre enkle ændringer i hastighed, vejforløb, parkeringsforhold, belysning og beplantning, så man får lyst til at stoppe op. Samtidig forbedres forholdene for de bløde trafikanter, som får bedre mulighed for at krydse vejen sikkert udenfor de signalregulerede kryds. På Damhustorvet etableres enkle elementer og en ny belægning som skaber sammenhæng mellem stedets kvaliteter og styrker torvets identitet som en samlende torveplads og giver en markant og indbydende indgang til Rødovre Kommune.

Trafikale forhold ved Damhustorvet

I forslaget nedsættes hastigheden på Roskildevej fra 60 km/t til 50 km/t. Hastighedsnedsættelsen understøttes ved en hævet flade ved torvet, steler langs kørebanen og i midterrabatten samt et svagt varierende vejforløb med krydsningsheller, som giver fodgængere mulighed for ekstra krydsninger over Roskildevej udenfor de signalregulerede fodgængerfelter. Ved krydsningsheller udenfor signalanlæg er der i forslaget lagt op til, at der etableres et belægningsskifte/markering på kørebane og cykelsti, hvilket skal medvirke til, at hastigheden nedsættes.

I dispositionsforslaget lukkes Damhus Boulevard ved Damhustorvet ligesom Damhustorvet lukkes ud mod Roskildevej overfor Auroravej. Derved bliver den eneste adgang for motorkøretøjer til og fra Damhustorvet via tilslutningen til Hvidovrevej, der fastholdes som vigepligtsreguleret kryds med gennemført fortov og cykelsti. Dette gøres for at fredeliggøre den sydlige side af Damhustorvet og give fodgængere bedre adgang til Damhustorvet. Lukningen medfører, at busrute 21 omlægges f.eks. via Randrupvej.

Krydset ved Auroravej fastholdes som signalreguleret kryds. Det vestlige fodgængerfelt på tværs af Roskildevej fastholdes. Roskildevej har således fortsat et signalanlæg øst og vest for Damhustorvet. Ved at samordne afviklingen af de to kryds bliver det muligt i nogen grad at sikre en rømning af trafikken uden for myldretiderne mellem signalerne efter hvert omløb, som også muliggøre passage på tværs af Roskildevej også uden for fodgængerfelterne.

Ud for Auroravej gennemføres midterrabatten med nedsænket kantsten, så den bliver overkørbar.

Antallet af parkeringspladser på Damhustorvet opretholdes med 27 p-pladser. Dog er 3 af pladserne reserveret til handicap parkering mod 2 pladser i dag. Den tredje handicap p-plads er i dag placeret på det stykke af Damhus Boulevard der inddrages til parkering i forslaget og bør derfor opretholdes. Foran Damhuskroen på Roskildevej etableres der varelevering og taxa pladser.

I krydset Roskildevej-Hvidovrevej er det i dag ikke muligt for cyklister at krydse mod nord uden at stå af og trække over fodgængerfeltet. I forslaget er der foreslået et cykelfelt over krydset for at sikre cykelfremkommelighed og en sikker krydsningsmulighed.

Teknisk Forvaltning har i forbindelse med dispositionsforslaget fået udarbejdet en trafikanalyse af de førnævnte trafikale ændringer. Analysen viser, at etableringen af et venstresving fra Hvidovrevej og krydsende cyklister i krydset medfører, at afviklingen af venstresvingende fra Roskildevej mod Hvidovrevej i morgenspidstimen kan give nogen forsinkelse. Dette problem kan løses med en omprogrammering af signalanlægget, så trafikken i krydset fortsat kan afvikles med et tilfredsstillende serviceniveau.

Krydset Roskildevej-Hvidovrevej ligger på kommunegrænsen mellem Rødovre Kommune og Københavns Kommune. De skitserede ændringer til krydset kræver derfor et samarbejde med Københavns Kommune. Københavns Kommune er blevet orienteret om projektet, og der tilknyttes en kontaktperson der løbende kan samarbejdes med om krydset. Københavns Kommune har ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, om de kan tilslutte sig til de skitserede ændringer til krydset som fremgår at dispositionsforslaget.

Elementer på Damhustorvet

På Damhustorvet foreslås der etableret et vandelement, som laves med dysser i belægningen. Vandsprøjtene skal være et legende element på Damhustorvet, hvor børn en varm sommerdag kan lege. Derudover skal det fungere som et lydelement, der kan være med til at fjerne noget af larmen fra trafikken på Roskildevej og derved gøre det mere behageligt at opholde sig på Damhustorvet.

For at understøtte muligheden for at bruge Damhustorvet til aktiviteter, er der foreslået en pavillon, som kan bruges til f.eks. cafe med udeservering og torveaktiviteter. Pavillonen vil være med til at skabe liv til Damhustorvet. Der skal tages stilling til, om der ønskes en pavillon på Damhustorvet. Hvis pavillonen ikke vælges, skal der findes en alternativ løsning, da pavillonen er med til at give Damhustorvet identitet og rumlighed. En alternativ løsning kunne være træer.

Belægningen på Damhustorvet er af det samme materiale, som bruges på Roskildevej ved krydsningshellerne. I forslaget laves ens belægningstype fra facade til facade for at binde Damhuskroen sammen med Damhustorvet. Der vil ikke være niveauforskel mellem torv og cykelsti, men i stedet en forskel i farven af belægningen og/eller i belægningsmønstret. Derimod vil der være et niveauforskel mellem cykelsti og Roskildevej, så der ikke er tvivl om, hvor bilerne skal færdes.

Beplantningen på Roskildevej tænkes primært i rækker. På Damhustorvet plantes de i mere opløst struktur, så Damhustorvet defineres af bygningerne, og man fremhæver Damhuskroen og et samlet torv.

Belægning

For at binde Damhustorvet og vejen sammen lægges den samme belægning fra facade til facade på strækningen ved Damhustorvet. Belægningen etableres i en klassisk granitbelægning, hvis udtryk understøtter den historiske Damhuskro. Der er i dispositionsforslaget lagt op til, at det samme belægningsskifte vil blive gentaget på Roskildevej ved alle krydsningsmulighederne. Dette vil der dog først skulle træffes beslutning om i næste etape på Roskildevej fra Damhustorvet til Veronikavej.

Der er undersøgt forskellige belægningstyper og det er vurderet, at en granitbelægning vil være det mest optimale i forhold til æstetik og drift.

Økonomi

Der er i budget 2016 afsat 11 mio. kr. til Roskildevej 1. etape ekskl. midler fra udbygningsaftale på 2,8 mio. kr. fra Damhus Tivoli. Overslaget var baseret på de første forslag udarbejdet i marts 2011.

Det nu fremlagte dispositionsforslag er langt mere omfattende, og der er flere specielle elementer, som skal detailprojekteres. Teknisk Forvaltning har udarbejdet et anlægsoverslag for Roskildevej 1. etape. Anlægsoverslaget er på ca. 25 mio. kr. for ombygningen af Roskildevej etape 1, hvor Damhustorvet alene skønnes at koste 12 mio. kr. excl. pavillon. Detailprojekteringen vil indeholde et mere præcist anlægsoverslag.

Der skal tages stilling til, om den viste pavillon i forslaget skal medtages i projektet som et tilvalg. Pavillonen har ikke tidligere været en del af projekterings- eller anlægsprojektet, og er derfor ikke medtaget i budgetoverslaget. En pavillon vil overslagsmæssigt koste 3,5-5 mio. kr. Vælges pavillonen fra, skal der findes en alternativ løsning som f.eks. træer, der kan give Damhustorvet identitet.

De afsatte midler i 2015 til detailprojektering er anvendt til frembringelse af et dispositionsforslag. For at sikre et ensartet udtryk af hele strækningen er der i forslaget udover 1. etape medtaget strækningen af Roskildevej mellem Damhustorvet og Tårnvej. Hvis Roskildevej 1. etape skal detailprojekteres i indeværende år og dermed være klar til igangsætning efter sommeren 2016, er det nødvendigt at udbyde detailprojekteringen. Der er dermed behov for, at der afsættes flere midler til projekteringen anslået til ca. 2 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. til rådgiverudbud og byggeledelse. Medtages pavillonen vil projekteringen af denne koste ca. 0,5 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014) med senere ændringer.
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013) med senere ændringer.
Budget 2015 og 2016.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til projektering af Roskildevej 1. etape. Anlægsbevillingen blev frigivet den 27. januar 2015. Midlerne er anvendt til et dispositionsforslag, som udover 1. etape viser forløbet af hele projektstrækningen mellem Damhustorvet og Tårnvej, for at sikre et ensartet udtryk af strækningen.

Teknisk Forvaltning forventer, at trafikteknisk rådgivning og detailprojektering af Roskildevej 1. etape inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale til entreprenør kan gennemføres for en anlægsbevilling på 2 mio. kr. Medtages projekteringen af pavillonen vil det betyde en yderligere anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til detailprojektering. Udførelse af rådgiverudbud samt byggeledelse forventes at kunne gennemføres for en anlægsbevilling på 0,5 mio.kr.

Da det ikke vil være muligt at ombygge hele den 1. etape af Roskildevej i 2016 anbefales det, at etapen deles over 2 anlægs år. Teknisk Forvaltning anbefaler, at Damhustorvet ombygges i 2016. Det vurderes at anlæggelsen af Damhustorvet kan gennemføres for en anlægsbevilling på 12 mio.kr. Til vælges pavillonen forventes der yderligere en anlægsbevilling på 3,5-5 mio. kr. Anlægsbevilling til udførelse af den Roskildevej 1. etape søges frigivet senere på baggrund af detailprojekt.

Tidsplan

Med forbehold for godkendelse af nærværende indstilling om godkendelse af dispositionsforslag, afleveres detailprojekt i forår 2016.

Udbud af projektering fra december - januar 2015.
Projektering af projektforslag og detailprojekt fra februar 2016 - juni 2016.
Udbud af anlægsprojekt fra juli – august 2016.
Anlægsperiode fra september 2016 – august 2017.

Det vil ikke være muligt at anlægge hele 1. etape af Roskildevej i 2016. Teknisk Forvaltning anbefaler, at man ombygger Damhustorvet i 2016 og udskyder ombygningen af den første strækning af Roskildevej til 2017. Denne ombygning skal koordineres med etableringen af Damhusparken. Det forventes, at de øvrige etaper af Roskildevej forskydes.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 Referat fra borgermøde den 14.01.2015
Bilag 2: Bilag 2 Dispositionsforslag for Roskildevej 1. etape
Bilag 3: Bilag 3 Dispositionsforslag for hele strækningen af Roskildevej

Ombygning af Islevbrovej fra rundkørslen til torvet - ansøgning om frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 128

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2014 blev projektforslaget for ID-Linjen godkendt. I forlængelse heraf er tunnelen under Motorring 3 blevet åbnet for biltrafik på forsøgsbasis og ombygning af Islev Torv pågår.

På anlægsbudgettet i budget 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 7.000.000 kr. til projektering og ombygning af Islevbrovej fra rundkørslen til torvet.

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektering.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 500.000 kr. til projektering af Islevbrovej fra rundkørslen til torvet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forlængelse af ombygningen af Islev Torv søges midler frigivet til projektering af Islevbrovej fra rundkørslen til torvet. Projekteringen vil tage udgangspunkt i projektforslaget for ID-Linjen fra marts 2014.

ID-Linjen kendetegnes ved den røde løber, der udføres i specialfremstillede røde teglklinker. Den røde løber skal fungere som fortov i den nordlige side, og bliver det gennemgående element på hele ID-Linjen fra Vestvolden i øst til den nye letbanestation i vest.

I projektforslaget er der lagt op til etablering af en dobbeltrettet cykelsti i den nordlige side af Islevbrovej. Kørebanen indrettes med p-lommer, der vil fungere som chikaner på vejen. I den videre projektering undersøges det, om der skal etableres yderligere fartnedsættende foranstaltninger for at bibeholde den anbefalede fartbegrænsning på 30 km/t.

Trærækker er tænkt plantet i skillerabatterne mellem vej og cykelsti samt mellem cykelsti og fortov. For at kunne placere de karakterbærende trærækker, der skal skabe en intim og rolig stemning i gadebilledet, er det nødvendigt at flytte den eksisterende fjernvarmeledning, der løber fra rundkørslen til Hvidsværmervej. Fjernvarmeledningen forsøges flyttet til et trace, hvor øvrige ledninger ikke berøres. Arbejdet koordineres med Rødovre Kommunale Fjernvarme.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (LBK nr. 1520 af 27. december 2014).
Færdselsloven (LBK nr. 1386 af 11. december 2013).
Budget 2016 for Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer at detailprojektering af Islevbrovej fra rundkørslen til torvet, inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale, kan gennemføres for en anlægsbevilling på 500.000 kr.

Den resterende del af anlægsbevillingen søges frigivet i foråret 2016 i forbindelse med ansøgning om godkendelse af detailprojekt.

Tidsplan

Nærværende ansøgning om frigivelse af midler til projektering.
Ansøgning om godkendelse af detailprojekt og frigivelse af resterende anlægsbevilling i foråret 2016.
Anlægsperiode fra august til december 2016.

Bilag

Bilag 1: Rapporten ID linjen en forbindelse langs Islevbrovej - fra Vestvolden til Ringvejen af marts 2014

Høringssvar til anlægsloven for Letbane på Ring 3
Sag nr. 129

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Anlægsloven for Letbanen på Ring 3 er sendt i høring og der kan indgives høringssvar senest den 23. november 2015.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at det afgivne høringsvar tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Transport- og Byggeministeriet har sendt anlægsloven for Letbanen på Ring 3 i høring. Lovforslaget forventes fremsat for Folketinget den 16. december 2015. Se Bilag 1.

Bemærkninger til udkastet til lovforslag sendes til Transport- og Bygningsministeriet senest den 23. november 2015, hvor modtagne høringssvar behandles af Folketingets Transportudvalg. På grund af den korte tidsfrist har det ikke været muligt at politisk behandle kommunens høringsvar inden høringsfristen. Forvaltningen har derfor sendt et svar til Transport- og Bygningsministeriet, før det har været fremlagt til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Anlægslov

Som forudsat i den gældende lov om letbanen på Ring 3 vil der efter udarbejdelsen af VVM-redegørelsen for letbanen på Ring 3 blive fremsat et ændringsforslag til loven. Anlægslovforslaget fastlægger den endelige linjeføring for letbanen på Ring 3, og godkender VVM-redegørelsen med tillæg samt bemyndiger interessentskabet bag letbanen på Ring 3, Ring 3 Letbane I/S, som i lovforslaget foreslås navneskift til Hovedstadens Letbane I/S, til at anlægge letbanen og efterfølgende drive den. Se Bilag 2.

Forvaltningens bemærkninger

Der er udarbejdet et høringsvar, som er blevet sendt til Transport- og Bygningsministeriet, se Bilag 3.

Hastighedsnedsættelse på Ring 3

Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke bør være korte strækninger med forskellige hastigheder. Letbanens strækning i Rødovre er kun ca. 800 m, og her vil der blive ved Letbane stationen nedsat hastighed til 50 km/t for nordkørende bilister. Det ønskes derfor, at hastigheden i Rødovre skal ses i forlængelse af hastigheden i Herlev Kommune.

Fælles Gravekontor

Rødovre Kommune deltager i et fælles gravekontor, som håndterer dialogen med graveaktører og koordinering af trafikafviklingen mellem kommunerne i forbindelse med ledningsomlægningen. Teknisk Forvaltning vurderer, at myndighedskompetencen bør forblive hos kommunerne og ikke overføres til det fælles gravekontor. Dialogen og planlægning kan stadig afholdes i et fælles gravekontor, men den enkelte kommune er den endelige vejmyndighed.

Tekniske bemærkninger til loven

Bilag

I Bilag 2 mangler Harrestrup Å at blive indtegnet på kortet over naturlokaliteter. Ligeledes gør vi opmærksom på, at kortet viser en statisk tilstand, men at naturen er dynamisk, og at naturlovgivning netop forholder sig til at naturen er dynamisk. Der bør derfor fremgå et årstal for, hvornår kortet er trukket i arealinfo, som dermed også er et udtryk for udstrækningen af den beskyttede natur det år. Man har uheldigvis udtrukket data til Bilag 2 på et tidspunkt, hvor der var fejl i systemet/kortet, hvilket betyder, at Harrestrup Å fejlagtigt ikke er med på kortet.

I §3 c. "....Kort over naturlokaliteter fremgår af bilag 2 til loven." bør teksten ændres til "....Kort over registrerede naturkvaliteter i år (årstal) fremgår af bilag 2 til loven."

Jordhåndtering

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at Transport- og Bygningsministeriet i videst mulig omfang vil tilstræbe at undgå standsninger af anlægsarbejdet på grund af nye opdagede forureninger.

I VVM-redegørelsen fremgår, at der udarbejdes en fælles jordhåndteringsplan og en fælles støjhåndteringsplan. Det skal her bemærkes, at den fælles jordhåndteringsplan er udarbejdet og den fælles støjhåndteringsplan er under udarbejdelse af Hovedstadens Letbane og kommunerne.

Lovforslaget kan her komme i konflikt med den godkendte ”Fælles jordhåndteringsplan for Letbanen på Ring 3”, hvor der bl.a. står:

”Generelt gælder, at hvis der træffes uventet forurening standser entreprenøren arbejdet og tilkalder miljøfagtilsynet, som sørger for orientering af den pågældende kommune. Hvis entreprenøren ikke kan få kontakt med tilsynet, skal han selv kontakte den pågældende kommune”.

Det bør præciseres, hvordan det punkt i den fælles jordhåndteringsplan vil blive overholdt.

Lov- og plangrundlag

Anlægslov for Letbane på Ring 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen direkte konsekvenser.

Tidsplan

Fristen for høringsvar 23. november 2015.
Behandling af lovforslag 16. december 2016.

Bilag

Bilag 1: Høringsbrev om ændringslov LR3
Bilag 2: Udkast anlægslov LR3 høringsversion
Bilag 3: Rødovre høringsvar til anlægslov for Letbane på Ring 3

Forslag til indskrænkning af åbeskyttelseslinjen for vandløbet på Vestvolden (voldgraven)
Sag nr. 130

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Voldgraven, med status som vandløb, er en del af fortidsmindet Vestvolden, der udover fredningen er beskyttet som fortidsminde med en tilhørende fortidsmindebeskyttelseszone. Som vandløb har voldgraven tillige en åbeskyttelseslinje på 150 meter fra vandløbets bred. Denne beskyttelse giver reelt ikke mening, da voldgraven ikke kan ses fra det omgivende byområde og både fredningsområdet og de tilgrænsende arealer er omfattet af anden beskyttelse. Det foreslås derfor at indstille overfor Naturstyrelsen, at beskyttelseszonen indskrænkes til fredningsområdet, hvor fredningen gennem Pleje- og Anlægsplanen for Vestvolden vil sikre voldgravens omgivelser og natur.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslag til indskrænkning af åbeskyttelseslinjen godkendes samt
 2. at forslaget oversendes til Naturstyrelsen med henblik på at træffe afgørelse om indskrænkning af åbeskyttelseslinjen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Vestvolden med tilhørende arealer er fredet efter Naturbeskyttelsesloven og selve voldarealet med voldgrav er tillige beskyttet som fortidsminde efter Museumslovens § 29 e og med en tilhørende fortidsmindebeskyttelseszone. Voldgraven har tillige status som vandløb med tilhørende åbeskyttelseszone på 150 meter fra vandløbets bred. Beskyttelsen har generelt til formål at beskytte vandløbene som værdifulde landskabselementer, som levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter, og der et generelt forbud mod ændringer indenfor beskyttelseszonerne. Kommunalbestyrelsen kan dog give dispensation efter konkret ansøgning. Afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Naturstyrelsen har mulighed for at godkende indskrænkninger af åbeskyttelseslinjerne efter anmodning fra Rødovre Kommune med hensyn til den beskyttelse, der ligger indenfor kommunen. Til orientering har Københavns Kommune tidligere fået indskrænkning af deres beskyttelseslinjer både fortidsmindebeskyttelseslinjen og åbeskyttelseslinjen. Rødovre Kommune fik efter anmodning indskrænket fortidsmindebeskyttelseslinjen med afgørelse af 14. august 2015.

Selve Vestvolden blev fredet som fortidsminde i 1988, og Vestvolden med tilgrænsende grønne områder blev tillige arealfredet i 1996. Rødovre var på dette tidspunkt stort set fuldt udbygget, og åbeskyttelseslinjen giver ikke mening i de udbyggede boligområder. Herfra er voldgraven ikke synlig, og ændringer her har ikke indflydelse eller kan påvirke oplevelsen af vandløbet. Voldgravens nære omgivelser er beskyttet som fortidsminde og er tillige fredet og udenfor fredningen sikrer fortidsmindebeskyttelseslinjen Vestvoldens helt nære omgivelser, jf. vedlagte notat om forslag til indskrænkning af åbeskyttelseslinjen af 11. november 2015.

Teknisk Forvaltning har derfor udarbejdet et forslag, som er vedlagt sagen. Principperne svarer til det godkendte forslag for Københavns Kommune, og reducerer beskyttelsen til fredningsgrænsen. Indskrænkningen fremgår af kortbilaget ”Forslag til ny åbeskyttelseslinje” af 11. november 2015, hvor den nuværende åbeskyttelseszone er vist og forslag til ny linje er indtegnet.

De vedhæftede bilag udgør det materiale, der skal fremsendes til Naturstyrelsen.

Det skal bemærkes, at ændringer først kan træde i kraft efter Naturstyrelsens godkendelse.

Lov- og plangrundlag

Naturbeskyttelsesloven § 16.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til indskrænkning af åbeskyttelseslinjen for Vestvolden i Rødovre Kommune
Bilag 2: Kortbilag, Forslag til ny beskyttelseslinje, af 11. november 2015
Bilag 3: Kortbilag, Kommuneplan 2010 - 2022, Rammer
Bilag 4: Kortbilag, Kommuneplan 2010 - 2022, Lokalplaner

Diverse
Sag nr. 131

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 9.30.