Teknik- og Miljøudvalget

11-05-2021

Medlemmer

Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Mogens Brauer (C)
Formand Jan Kongebro (A)

Sager 41 - 47

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

 1. Mundtlig orientering om Covid-19
 2. Proces for borgerinddragelse omkring regnvandshåndtering ved Rødovre Parkvej (se bilag 1).

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Borgerinddragelse omkring regnvandshåndtering ved Rødovre Parkvej

Højnæsvej 40-44 - dispensation fra Lokalplan 71 til opførelse af rækkehuse
Sag nr. 42

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Der er ansøgt om tilladelse til opførelse af 11 rækkehuse og to lejligheder på Højnæsvej 40-44. Projektet er i tråd med den politiske vision for udviklingen af Bykernen. Der er endnu ikke udarbejdet en ny lokalplan, som realiserer rammerne i Kommuneplan 2018. Projektet kræver derfor dispensation fra Lokalplan 71, som er vedtaget før den nuværende kommuneplan. Dispensationerne er indenfor rammerne af Kommuneplan 2018, og dermed indenfor de rammer, som forventligt ville have været gældende i en ny lokalplan.

Rødovre Kommune skal tage stilling til ansøgningen og vurdere, om der kan gives tilladelse til projektet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at projektet med de nævnte dispensationer godkendes, idet de er i tråd med kommunaplansrammerne.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

En række forhåndsdialoger med ejer og rådgivere blev påbegyndt i foråret 2019 med henblik på at afsøge muligheder for at omdanne den tidligere erhvervsgrund til boligbebyggelse og kvalificere ansøgningsprocessen. En af udfordringerne var at gøre plads til parkering på egen grund og samtidig skabe nogle grønne og attraktive opholdsrum. Udgangspunktet var bl.a. at den ene af de eksisterende bygningskroppe delvis skulle bevares og med en udvidelse rumme parkering i bestående fundament, således at grundens udenomsarealer ikke skulle udgøres af kørebaner. På dette tidspunkt var visionen for Bykernen netop godkendt og indarbejdet i Kommuneplan 2018, og forvaltningen åbnede derfor op for, at det var disse rammer, der er et udtryk for den politiske vision, som projektet kunne arbejde med. Dette ville kræve nogle dispensationer i forhold til den gældende Lokalplan 71 fra 2003, der således ikke tager højde for udviklingen af Bykernen. Med de nye rammer i Kommuneplanen har byggeherre haft en berettiget forventning om, at projektet ville udløse en tidsvarende lokalplan for udviklingsområdet. Dette lokalplanarbejde er dog ikke blevet prioriteret i forhold til den øvrige portefølje af planlagte lokalplaner, så forvaltningen har arbejdet udfra den model at dispensere op imod rammerne og visionen.

Projektet har i forløbet skiftet ejer og rådgiver et par gange, hvilket har forsinket processen.

Ansøgning

Vognsen-Co A/S har på vegne af Ejendomsselskabet Højnæsvej 40 ApS ansøgt om byggetilladelse til opførelse af 11 rækkehuse i to plan samt 2 lejligheder. Boligerne er fordelt på to blokke, hvor den ene blok har 7 rækkehuse med en parkeringskælder til hele byggeriet, som etableres i eksisterende kælderkonstruktion. Den anden blok indeholder 4 rækkehuse samt to lejligheder. De fire rækkehuse i sidstnævnte blok har adgang til private tagterrasser.

Bebyggelsen opføres med lyse pudsede facader og karnapper beklædt med træ. Bebyggelsen danner ramme om et frodigt grønt træk med fælles sti og semiprivate havestykker med blomstrende frugt- og prydtræer. Det bestående beplantningsbælte mod villahaverne fremstår som et levende grønt bagtæppe for de hvide bygninger. Langs vejen plantes der træer så den grønne kant langs Højnæsvej styrkes både udadtil og indadtil. Der er niveaufri adgang til alle rækkehuse.

Dispensationer

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 71 og beliggende i planens delområde B.

For ejendommen gælder Kommuneplan 2018, ramme 5F07.

Projektet kræver to væsentlige dispensationer fra lokalplanen:

Bebyggelsesprocent:

§ 7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 for hver enkelt ejendom.

Det bebyggede areal må højst udgøre halvdelen af grundens areal.

Forvaltningens bemærkninger:

Der søges om dispensation om bebyggelsesprocenten øges til 74 % for at kunne realisere projektet. I tråd med visionerne for Bykernen, der kommer til udtryk i kommuneplanens rammer med en bebyggelsesprocent på 75 %, har forvaltningen stillet sig positive i forhold til en overskridelse af den gældende lokalplan. Det vægtes højt i projektet, at der kan etableres en parkeringskælder, og at afstanden til naboskel opretholdes, således at der kan skabes grønne og gode opholdsarealer for beboerne med respekt for omgivelserne. Herudover er det forvaltnings vurdering, at de to nye boligstokke ikke adskiller sig væsentligt i volumen i forhold til de to eksisterende erhvervsbygninger med stort set samme placering.

Etagehøjde:

§ 7.2 Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager.

Den maksimale bygningshøjde må ikke overstige 8,5 m.

Forvaltningens bemærkninger:

Der søges dispensation til at opføre en etage ekstra på bygning A (den sydligste og korteste stok) i form af et mindre trappehus og tagterrasse til fire rækkehuse, jf. tegningsmateriale.

Forvaltningen bemærker, at det kun er de forholdsvist små trappehuse inde midt på taget, der overskrider højdekravet med 0,5 m. På den tagflade der ligger nærmest naboerne mod øst etableres der ikke tagterrasse, og der vil derfor ikke være særlige indbliksgener herved. Der er ca. 12 m fra den nærmeste tagterrasse til det østlige skel mod nabo. Samtidig bevares så meget som muligt af den eksisterende beplantning mod øst.

Herudover søges der om et antal mindre dispensationer vedrørende bygningernes placering, overkørslernes bredde og overdækning af cykelparkering:

 • Afstanden mellem de to bygningsstokke er ca. 9,2 m, hvilket er en mindre overskridelse af lokalplanen, der fastlægger en afstand på 10 m. Forholdet begrundes i den nordlige bygnings eksisterende placering og ønsket om at give bedre opholdsarealer for den sydlige bygnings haver mod skel.
 • Der etableres to overkørsler med en bredde på henholdsvis 4,2 og 6,0 m. I henhold til lokalplanen må den maksimale bredde være 5,0 m. Dette begrundes med, at der skal skabes en god adgang for handicapparkeringen.
 • Der etableres 26 pladser til cykelparkering i henhold til lokalplanen, dog er kun de 16 overdækkede ved den fælles cykelparkering. Dette begrundes med at vægte en god placering fremfor at alle er under tag, da det giver stor brugsværdi, at nogle af pladserne står ud for de enkelte boliger.
 • Ansøger beregner friarealerne til at udgøre 1093 m2, hvor kravet i lokalplanen svarer til 1099 m2 (75%). Det er en afvigelse på 0,5%.

Forvaltningen finder, at dispensationerne er begrænsede. Byggeriet vil således efter forvaltningens vurdering leve op til visionerne for udviklingenen af Bykernen.

Naboorientering

Sagen har i perioden 9. februar – 24. februar 2021 været sendt i naboorientering til de omkringliggende naboer, jf. bilag. Der er i perioden indkommet bemærkninger fra tre naboer og Grundejerforeningen Rødovregaards Villaby.

Indsigelserne omhandler hovedsagelig bemærkninger om bebyggelsesprocent, bekymring for indbliks- og skyggegener og klimasikring ved skybrud.

Samlet vurdering

Kommunalbestyrelsen vedtog 25. april 2017 Helhedsplanen for Bykernen som Tillæg 6 til Kommuneplan 2014 (sag nr. 61). Disse visioner er videreført i Kommuneplan 2018, som bl.a. er udmøntet i de detaljerede rammer. Rammebestemmelsen for Højnæsvej (ramme 5F07) er boliger i 2 etager med en bebyggelsesprocent op til 75 %.

Den primære anke i indsigelserne til dispensationerne er den øgede bebyggelsesprocent. Det er forvaltningens vurdering, at denne fortætning er helt i tråd med visionen for Bykernen, der er udpeget som et udviklingsområde, i modsætning til Rødovres villakvarterer, hvor det blandt andet med Lokalplan 148 ønskes at forhindre en yderligere fortætning. Desuden bemærker forvaltningen, at der volumenmæssigt ikke sker nogen større forandring i forhold til de på grunden eksisterende to bebyggelser med erhvervsformål.

I forhold til indbliksgener, som også er et tema i indsigelserne, påpeges det, at tagterrasser kan medføre visse gener. Forvaltningen vurderer, at generne i dette projekt er håndteret, da de fire tagterrasser er trukket langt væk fra skel mod nærmeste beboelse, således at det ikke er muligt se ned i haverne mod øst. Forvaltningen vurderer ikke, som det anføres i en indsigelse, at hverken trappe eller rampe vil medføre særlige indbliksgener, da de ikke kan benyttes som opholdsarealer, men kun som adgang til boligerne. Skyggegenerne er ligeledes meget begrænsede på naboejendommenes opholdsarealer og adskiller sig ikke væsentligt fra de nuværende forhold.

Der nævnes i et par af indsigelserne en bekymring om klimasikring ved regnskyl. Imidlertid er muligheden for nedsivning på egen grund bedre end ved de nuværende forhold, idet befæstningen af arealer, der forhindrer nedsivning, vil være mindre i det ansøgte projekt. Tagvandet føres fortsat til kloak.

Forvaltningen vurderer overordnet, at projektet og dispensationerne er i overensstemmelse med hensigterne i Helhedsplanen for Bykernen. Det er et fint lille boligprojekt, der kan bidrage positivt til området med nogle gode boliger og grønne opholdsrum. Det er derfor vores anbefaling at meddele de nødvendige dispensationer, som en ny lokalplan forventeligt havde taget højde for.

Lov- og plangrundlag

Planloven

Lokalplan 71.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Byggeriet forventes påbegyndt i sommeren 2021.

Bilag

Bilag 1: Kort over naboorientering
Bilag 2: Tegninger situationsplan opstalter
Bilag 3: Indsigelser
Bilag 4: Eksisterende forhold (jf. ansøgning Holscher)
Bilag 5: Dispensationsansøgning

Budgetresolution - Direkte genbrug på genbrugsstationen
Sag nr. 43

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetresolutionerne i budgetaftalen for 2021, at Teknisk Forvaltning skal undersøge muligheder for direkte genbrug af byggematerialer og tekstiler på den kommende genbrugsstation.

I regeringens klimaplan fra juni 2020 er det bestemt, at kommunerne skal stille et område på genbrugsstationen til rådighed for direkte genbrug. Derfor inkluderes den eksisterende genbrugsstation i undersøgelsen.

På baggrund af undersøgelsen anbefales det at etablere et bemandet område til direkte genbrug på den eksisterende genbrugsstation. Bemandingen skal værne mod superklunsere og samle erfaringer med drift af området til brug på den nye genbrugsstation.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at sagsfremstillingen tages til efterretning,
 2. at der fra den 1. oktober 2021 etableres mulighed for direkte genbrug på Rødovre Kommunes genbrugsstation, som beskrevet i sagsfremstillingen samt
 3. at udgiften på netto 0 kr., svarende til en udgift på 0,8 mio. kr. og tilhørende indtægt på 0,8 mio. kr. som beskrevet i sagsfremstillingen, vil blive indarbejdet i budget 2022.

Beslutning

Anbefales med 4 stemmer for (A ) og 1 imod (C)

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med budgetresolutionerne i budgetaftalen for 2021 blev Teknisk Forvaltning bedt om at undersøge mulighederne for direkte genbrug af byggematerialer og tekstiler i forbindelse med etablering af den nye genbrugsstation. Undersøgelsen skal tage højde for aftalen mellem regeringen og en række af Folketingets partier om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” af 16. juni 2020, hvor alle kommunale genbrugsstationer forpligtes til at stille et område eller en container til rådighed, hvor borgerne kan levere genstande til direkte genbrug.

Ifølge regeringens klimaplan fra 2020 skal kommunerne etablere direkte genbrug på genbrugsstationer, men det er endnu ikke udmøntet i lovgivningen. Det er desuden bestemt at de frivillige organisationer på området skal have adgang til genbrugstingene. Da det vil blive et krav, er muligheder for direkte genbrug på den eksisterende genbrugsstation taget med i undersøgelsen. Etablering og drift af direkte genbrug på den nuværende genbrugsstation vil blive evalueret, således at erfaringerne kan anvendes i forbindelse med flytning til den nye genbrugsstation. Det er derfor undersøgelser og vurderinger for den eksisterende genbrugsstation, der er beskrevet nedenfor.

Teknisk Forvaltning har bedt konsulentfirmaet JHN Processor om en vurdering af muligheder for etablering af direkte genbrug på genbrugsstationen. Sammen med muligheder estimeres omkostninger til etablering og drift og hvor meget affald der kan flyttes til direkte genbrug på en genbrugsstation af Rødovre Kommunes størrelse. Resultater fra JHN Processors analyse samt Teknisk Forvaltnings egne vurderinger danner rammen for nedenstående beskrivelser.

Ting til genbrug

Teknisk Forvaltning har vurderet, at der på genbrugsstationen kan afsættes et areal på ca. 60 m2 til direkte genbrug. Det meste af området skal overdækkes med et telt, da det ikke kan svare sig at etablere en permanent bygning, når pladsen alligevel skal flyttes om et par år.

På grund af områdets størrelse vurderer Teknisk Forvaltning, at det er realistisk at håndtere genbrugelige genstande af mindre størrelse, f.eks.:

 • Porcelæn, køkkengrej, nips, glas, billeder, lamper, spisebordstole og andet mindre indbo
 • Bøger og legetøj
 • Småt elektronik
 • Mindre stykker værktøj og haveredskaber
 • Tøj
 • Træ (lægter, brædder)
 • Belægningssten

Det bliver ikke muligt at aflevere større genstande, som fx store møbler og stort elektronik, idet disse genstande optager meget plads og forårsager tunge løft.

Byggematerialer er ofte tunge, og behøver ikke nødvendigvis at være overdækket. Byggematerialer kan derfor håndteres ved at stille nogle paller frem, hvor de besøgende kan aflevere og afhente betonfliser, belægningssten og lignende. Samme metode kan bruges til lægter, reglar og andre brædder, der kan stilles på højkant i nogle dertil indrettede rum/kasser. Det vil være en simpel og effektiv måde til at få genbrugt byggematerialer.

Efter en periode vil Teknisk Forvaltning få konkrete erfaringer med, hvad der fungerer hensigtsmæssigt og mindre hensigtsmæssigt, hvorfor ovenstående liste løbende skal revurderes.

De genbrugelige genstande vil være tilgængelige for både borgere og de frivillige organisationer, som vil kunne aflevere og afhente genbrugelige genstande. Det vil desuden være muligt at lave aftaler med de frivillige organisationer om at komme på tidspunkter uden for områdets åbningstid.

Det vurderes, at der kan flyttes 85-250 ton affald pr. år til direkte genbrug. Til sammenligning blev der i 2020 afleveret ca. 14.000 ton affald på Rødovre Kommunes genbrugsstation. Det svarer til at 0,6-1,8% kan gå til direkte genbrug.

Langt det meste affald, der afleveres på genbrugsstationen, går i forvejen til genanvendelse. Det er kun ”Rest efter sortering”, affald til deponi, og en mindre mængde farligt affald, som ikke genanvendes. Der er derfor ikke en stor gevinst at hente på øget genanvendelse, men udelukkende en gevinst ved at flytte affald op i affaldshierarkiet fra genanvendelse til genbrug. Der er dog også en glæde for borgerne ved, at deres brugte ting finder ny anvendelse.

Arbejdet med direkte genbrug spiller også ind i FN´s verdensmål nr. 12, om at forbedre affaldshåndtering og reducere affaldsmængderne via forebyggelse, reduktion og genbrug.

Det er ikke muligt at estimere en CO2-reduktion som følge af direkte genbrug på genbrugsstationen. Dels vides det ikke, hvad der vil blive afleveret og genbrugt og dels kendes mængderne ikke, men det vil bidrage positivt til CO2-regnskabet, at borgerne tager brugte genstande i anvendelse frem for at købe ny ting.

Bemanding

Erfaringer fra andre genbrugsstationer i hovedstadsområdet viser, at såkaldte superklunsere står klar, når der kommer nye ting til genbrug. De har skabt utryghed blandt pladspersonalet og de øvrige brugere, fordi de har udvist truende/voldelig adfærd over for hinanden, pladspersonalet og de øvrige brugere. Problemet er dog blevet mindre ved at bemande genbrugsområdet med en medarbejder, der sørger for, at de nye ting der afleveres, først kan blive taget, når medarbejderen har vurderet og håndteret dem, og sat dem på plads i teltet.

Erfaringer fra andre genbrugsstationer viser også, at der afleveres store mængder genbrugsting, også ting som ikke er efterspurgt, men som kræver en løbende sortering og oprydning, for at området fremstår ryddeligt og overskueligt. Derfor er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at aktiviteten med direkte genbrug skal bemandes dagligt med en genbrugsvejleder, og en åbningstid på omrking 5 timer pr. dag (f.eks. fra kl. 13-18). Åbningstiden skal tilpasses de private borgere, som typisk kommer i weekenden og sidst på eftermiddagen. Det vil være muligt at stille ting til genbrug i hele genbrugsstationens åbningstid.

Der vil blive etableret et afleveringsbord eller -område, hvor genstandene modtages, også uden for åbningstiden. Det er genbrugsvejlederens opgave, at vejlede borgere og virksomheder om hvad der kan genbruges/modtages og sørge for, at ordensreglementet overholdes, og at områdetet fremstår ryddeligt og indbydende. Herunder at de genbrugelige genstande, som ikke afhentes, løbende bortskaffes til containerne til genanvendelse, forbrænding eller deponi på genbrugsstationen.

Bæredygtighedslab og partnerskaber

På Bæredygtighedslab blev der bl.a. drøftet direkte genbrug og byttecentral. Flere borgere er interesserede i at etablere en byttecentral eller lignende aktiviteter med kobling til sociale tilbud. Hvis disse projekter bliver realiseret, vil erfaringer fra driften kunne bruges ved sparring og samarbejde med borgerdrevne projekter i lokale partnerskaber, og måske vil der på sigt kunne udvikles andre koncepter til direkte genbrug lokalt.

Hvis det borgerdrevne forslag ikke bliver realiseret, vil den senere udvidelse på den nye genbrugsstation kunne varetage funktionerne fra borgerforslaget. Det vil således være oplagt at undersøge mulighederne for et samarbejde med socialområdet omkring aktivering m.m. tilknyttet initiativet på genbrugsstationen.

Den nye genbrugsstation

Erfaringer fra driften af direkte genbrug på den eksisterende genbrugsstation skal løbende evalueres, så vi har et bedre udgangspunkt for at skabe en god løsning, når den nye genbrugsstation skal indrettes. Vi skal tage det bedste med videre og undgå at bruge ressourcer på ting der ikke fungerer for de brugere, som vi har i Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020

Regulativ for husholdningsaffald af 30. august 2020.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af JHN Prosessors undersøgelse vurderes udgifter til etablering af midlertidigt telt til direkte genbrug til omkring 150.000 kr. i alt, og driftsudgifter til bemanding og drift af området til omkring 800.000 kr. pr. år.

Udgifter for 2021 søges afholdt indenfor den eksisterende ramme.

Affaldsområdet er takstfinansieret og finansieres via affaldsgebyrerne. Området skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at et eventuelt underskud (eller overskud) skal indarbejdes i taksterne de efterfølgende år. Over- og underskud vil derfor ikke kunne overføres til det skattefinansierede område.

Udgifter til bemanding og drift på 800.000 kr. dækkes af en tilsvarende indtægt fra affaldsgebyrerne på 800.000 kr. der vil blive indarbejdet i budget 2022 og fremefter.

Indtægter og udgifter vedrører hovedfunktion 01.38 Affaldshåndtering.

Tidsplan

Juni 2021: Der søges om tilladelse til opsætning af telt på ca. 60 m2 på genbrugsstationen

August-september 2021: Telt opsættes og indrettes, personale rekrutteres

September 2021: Nyt Ordensreglement for genbrugsstationen til politisk behandling

Fredag den. 1. oktober 2021: Genbrugstelt åbnes med åbningsceremoni.  

Bilag

Bilag 1: Notat - Direkte genbrug på Rødovre genbrugsstation

Ordinære generalforsamlinger 2021 i HOFOR
Sag nr. 44

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 28. maj 2021. HOFOR foreslår, at generalforsamlingerne, i lighed med de tidligere afholdte generalforsamlinger i selskaberne, afholdes som skrivebordsgeneralforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer i overensstemmelse med bestyrelsernes indstilling jævnfør sagsfremstillingen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Rødovre Kommune er Michel Berg repræsentanten i dag.

De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2021.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,36 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Bestyrelserne i de to selskaber indstiller til ejerkommunerne, at:

 • Bestyrelsens beretning tages til efterretning.
 • Selskabernes årsrapporter godkendes.
 • Bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat godkendes.
 • Det bestyrelsesmedlem, der indstilles af Københavns Kommune, vælges som bestyrelsesformand i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S.
 • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) genvælges som revisor.

Der henvises til de vedlagte årsrapporter 2020 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2020 havde HOFOR Vand Holding A/S et underskud på 21,535 mio. kr. efter skat, og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 85,595 mio. kr. efter skat, som foreslås overført til egenkapitalen.

Bestyrelsesformand Leo Larsen har forud for generalforsamlingerne meddelt sin beslutning om at fratræde som formand for HOFOR vand Holding A/S samt HOFOR Spildevand Holdings A/S og udtræde af bestyrelserne. Generalforsamlingen skal derfor vælge en ny formand for bestyrelserne.

Leo Larsen var indstillet af Københavns Kommune. Borgerrepræsentationen i København skal derfor indstille et nyt bestyrelsesmedlem. Københavns Kommune har 73,59% af stemmerne i vandselskabet og 61,37% i spildevandsselskabet og afgør hermed de facto, hvem formanden bliver.

Selskabernes nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) forslås genvalgt som selskabernes revisor.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de vedlagte udkast.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes 28. maj 2021.

Bilag

Bilag 1: Referat af ordinær generalforsamling 2021 HOFOR Vand Holding
Bilag 2: Referat af ordinær generalforsamling 2021 HOFOR Spildevand Holding
Bilag 3: Årsrapport 2020 HOFOR Vand Holding
Bilag 4: Årsrapport 2020 HOFOR Spildevand Holding

Forventet regnskab - Teknik og Miljøudvalget pr. ultimo marts 2021
Sag nr. 45

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Forventet regnskab pr. ultimo marts 2021 omfatter en opfølgning på forbruget af nettodriftsmidler for Teknik- og Miljøudvalgets rammer med udgangspunkt i status ultimo marts 2021.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forventet regnskab pr. ultimo marts 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der henvises til bilaget "Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo marts 2021".

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring i Rødovre Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet regnskab - Teknik- og Miljøudvalget pr. ultimo marts 2021

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2020/2021 samt forslag til fordeling af forebyggelsespuljen 2021
Sag nr. 46

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger status på indsatserne i handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021, samt forslag til fordeling af forebyggelsespuljen 2021 til godkendelse.

Sagen behandles samtidig i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 godkendes samt
 2. at forslag til fordeling af forebyggelsespuljen 2021 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021

I handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 har de overordnede indsatser været "Vores Sunde Hverdag", "Vaneværkstedet", som er et gruppeforløb for borgere, der ønsker vægtstop eller vægttab, "Tobak", "Sundhedsfællesskabet", som er tilbud om sundhedsaktiviteter for borgere, der er psykisk sårbare, "Vestegnsprojektet" som er et samarbejde mellem vestegnens kommuner om sundhed for unge, "Mental sundhed", "Vægtenheden", og rehabilitering af borgere med Type2diabetes og kræft. Der har i handleplanen været fortsat fokus på ulighed i sundhed og på udvikling af indsatser i lokalsamfundet.

Coronapandemien med hjemsendelse af ansatte, restriktioner, afstandskrav med mere har spillet ind på alle aktiviteter i 2020. I perioder med hjemsendelse har en del tilbud været gennemført over telefon og video, og innovative løsninger er blevet skabt. Der er løbende blevet gjort reklame for Sundhedscenterets tilbud til borgerne på mange kanaler. Enkelte aktiviteter har været sat på pause i perioder, da de ikke har kunne gennemføres på grund af restriktioner.

De mentale belastninger, og andre afledte følger af corona, har tydeligt kunne mærkes hos borgerne. Ligeså har frygt for smitte også haft stor påvirkning hos nogle af borgerne, eksempelvis dem i risikogrupper. Dette har samlet set haft betydning for borgernes fremmøde undervejs i forløb og også for frafald.

Meget har kunnet lade sig gøre under Covid-19 og nye metoder og indsatser er udviklet. Men generelt har Covid-19 betydet et lavere aktivitetsniveau i de forebyggende sundhedsindsatser.

Fordeling af forebyggelsespuljen 2021

Handleplanen for sundhedsindsatsen er en udmøntning af Rødovre Kommunes sundhedspolitik. Den nuværende sundhedspolitik er under revidering, og der bliver vedtaget en ny sundhedspolitik til oktober 2021. På den baggrund, og ud fra det relativt lavere aktivitetsniveau under Covid-19 pandemien, foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at de nuværende aktiviteter i handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021 fortsætter året ud. Efter vedtagelsen af den nye sundhedspolitik udarbejdes en handleplan som udmøntning af de spor, der bliver lagt i den nye politik.

Økonomisk oversigt over forslag til fordeling af forebyggelsespuljen i 2021 er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens § 119, stk 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er afsat 536.351 kr. i forebyggelsespuljen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for sundhedsindsatsen 2020-2021
Bilag 2: Økonomioversigt vedr. sundhedsindsatser 2021

Diverse
Sag nr. 47

Beslutningskompetence: TMU

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.