Valgdagen ved Europa-Parlamentsvalg

Læs også

Fold alle ud

Valgdagen

Hvis du ønsker at stemme, skal du på valgdagen tage dit valgkort, som du har fået med posten, og gå ned til det afstemningssted, der er angivet på valgkortet og afgive din stemme.

Mistet valgkort

Hvis du har mistet dit valgkort eller ikke har modtaget det, skal du huske anden legitimation, fx dit pas, kørekort eller gule sundhedskort (det gule sygesikringsbevis). Det gælder også, hvis du har glemt at få valgkortet med.

Åbningstider

Valgstederne (afstemningsstederne) har på valgdagen åbent mellem kl. 9 og kl. 20.

I stemmelokalet vil der være valgstyrere og tilforordnede vælgere til stede, som er valgt af kommunalbestyrelsen til at bistå ved afviklingen af valget og holde øje med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.

Valgbestyrelse, valgstyrer og valgtilforordnede

I hver kommune vælger kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse, som har en række opgaver i forhold til valget. For eksempel er det valgbestyrelsen, der skal sørge for at få fremstillet de stemmesedler og opslag, der skal bruges på afstemningsstedet. Valgbestyrelsen er også ansvarlig for stemmeoptællingen efter valget, og den står for indberetningen af valgresultaterne på valgaftenen og den efterfølgende fintælling.

Ved hvert afstemningssted vil der være mellem fem og ni valgstyrere, valgt af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for afviklingen af valget og skal lede og fordele arbejdet på det enkelte valgsted. Valgstyrerne er også med til at tælle stemmerne op.

Der vil desuden være en række tilforordnede vælgere, også valgt af kommunalbestyrelsen, som har forskellige opgaver i forbindelse med valget, fx at udlevere stemmesedler ved valgbordene, at vise dig, hvor stemmerummet er og passe på stemmekasserne, når vælgerne har lagt stemmesedlerne i. De tilforordnede vælgere er også med til at tælle stemmerne op efter valget. De hjælper også sammen med valgstyrerne de vælgere, der har brug for hjælp til at stemme.

Valgkort skal afleveres ved dit valgbord

For at få udleveret din stemmeseddel på afstemningsstedet skal du aflevere det valgkort, som du har fået tilsendt med posten, til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato.

Har du mistet eller glemt dit valgkort, eller har du ikke modtaget et valgkort, kan du få udskrevet et nyt på afstemningsstedet, hvis du har medbragt legitimation, fx dit pas, kørekort eller dit gule sundhedskort (det gule sygesikringsbevis). Det er således ikke en betingelse for at få lov til at stemme på valgdagen, at du medbringer dit valgkort, så længe du medbringer legitimation.

Stemmeseddel og stemmeafgivelse

Når du har modtaget din stemmeseddel, bliver du vist hen til et stemmerum med et gardin, hvor du kan afgive din stemme, uden at andre kan se, hvad du stemmer.

På stemmesedlen kan du enten sætte kryds ved et partinavn eller ved en kandidat. Du bestemmer selv, om du vil stemme på et parti eller stemme personligt på en kandidat. Du må dog kun sætte ét kryds på stemmesedlen, ellers kan din stemmeseddel være ugyldig.

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger på afstemningsstedet.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

Hvis du har stemt personligt på en kandidat, der ikke får nok stemmer til at komme ind i Europa-Parlamentet, vil din stemme stadig tælle som en stemme på det parti, som kandidaten er opstillet for.

Hjælp til at stemme

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen m.v., eksempelvis fordi du er svagtseende eller har et handicap m.v., kan du få hjælp af to tilforordnede vælgere eller valgstyrere på afstemningsstedet.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene tilforordnede vælger eller valgstyrer.

Du kan også få hjælp til at stemme alene af en person, du selv har valgt, dvs. uden medvirken af en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger). Dog er det en betingelse, at du udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegiver, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget. Endvidere er det en betingelse, at dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, er begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis du ikke kan komme ind i stemmelokalet på valgdagen, eksempelvis på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du bede om at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.

Hjælpemidler ved stemmeafgivningen

Når du stemmer, kan du benytte de hjælpemidler, der stilles til rådighed.

Kommunerne skal stille en række hjælpemidler til rådighed på afstemningsstederne. Det drejer sig bl.a. om en sort pen med en tykkere stregtykkelse til brug for afkrydsning af stemmesedlen, en ikke- håndholdt lup samt en ikke- håndholdt LED-lampe.   

Endvidere skal der på mindst ét afstemningssted i hver kommune være et bord, der kan reguleres i højden samt et forstørrelsesapparat med en skærm af typen CCTV.

Du kan læse mere om hjælp til stemmeafgivningen på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

Kan jeg stemme på et andet valgsted?

Du skal som udgangspunkt stemme på det valgsted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det valgsted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet valgsted i kommunen.

Du skal søge din kommune om dette senest otte dage før valgdagen - hvis otte dage før valgdagen er en lørdag, søndag eller helligdag fremrykkes fristen til den sidste hverdag før fristens udløb). Du kan tidligst søge om at skifte valgsted fire uger før valgdagen.

Hvis du vil klage

Enhver vælger kan klage over et afholdt valg til Europa-Parlamentet, hvis man fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Klagen skal sendes til indenrigs- og boligministeren, men bliver afgjort af Folketinget. Klagen skal være modtaget i Indenrigs- og Boligministeriet senest ugedagen efter valgdagen.

Kontakt Indenrigs- og Boligministeriet om valg

Lovgivning

Reglerne om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg i Danmark findes i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

EU har lavet de overordnede retningslinjer på området i et direktiv, der fastlægger regler om valgret og valgbarhed

Regler om hjælpemidler har Indenrigs- og Boligministeriet ansvaret for

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider