Stemmeret og valgbarhed til folketingsvalg

Læs også

Fold alle ud

Stemmeret

Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på valglisten, kan stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger.

For at have valgret og dermed ret til at stemme, skal du opfylde disse betingelser:

 • du skal være fyldt 18 år
 • du skal have dansk statsborgerskab
 • du skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne
 • du må ikke være umyndig.

Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten.

Umyndige

Umyndige personer har ikke valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger. Du er umyndig, hvis du er under 18 år eller er frataget den retlige handleevne. Du kan godt stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger, hvis du delvist er frataget den retlige handleevne.

Valgliste

Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere. De fleste borgere, der opfylder betingelserne for valgret, optages automatisk på valglisten. Du skal som udgangspunkt være registreret i CPR med en bopæl eller et fast opholdssted i Danmark for at blive optaget på valglisten. Visse udlandsdanskere kan optages på valglisten efter ansøgning.

Personer uden fast opholdssted, fx hjemløse, kan dog også stemme. De vil som hovedregel være optaget på valglisten i den kommune, hvor de sidst havde en registreret adresse.

Valglisten indeholder oplysninger om vælgerens navne, adresser og fødselsdato.

Alle borgere, der er på valglisten, vil modtage et valgkort i forbindelse med et folketingsvalg eller en folkeafstemning. Det gælder dog ikke personer uden fast opholdssted, fx hjemløse, eller personer, der bor i udlandet, men er optaget på valglisten efter de særlige regler herfor.

Udlandsdanskere

For at kunne stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger skal du have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne. Der er dog visse persongrupper, der bor midlertidigt i udlandet og har bevaret en sådan tilknytning til Danmark, at de alligevel anses for at have fast bopæl i riget og kan optages på valglisten. Det drejer sig om følgende:

 • personer, som er udsendt for en dansk offentlig myndighed, herværende privat virksomhed eller forening
 • personer, der er ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af
 • personer, som er udstationeret for en dansk hjælpeorganisation
 • personer, som studerer i udlandet
 • personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige årsager
 • de pågældendes ægtefælle eller samlever.

Derudover anses du for at have fast bopæl i Danmark, hvis du er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for Danmark og er rejst ud efter den 1. juli 2000. Statsudsendte anses derfor for at have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne uanset deres ophold i udlandet.

Personer, der opholder sig i udlandet og har i sinde at vende tilbage til Danmark inden for to år efter udrejsen, anses også for at have fast bopæl i Danmark.

Udlandsdanskere, der hører til en af ovenstående grupper, skal søge om at komme på valglisten for at kunne stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger i Danmark. Ansøgningen skal sendes til den danske kommune, de sidst har boet i.

Hvis der er tvivl om afgørelsen, skal kommunen sende din ansøgning til Valgnævnets sekretariat, som er Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Valgnævnet vil herefter afgøre din sag.

Hvis du bliver optaget på valglisten, kan du herefter stemme til danske folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg i op til to år, der er den periode, optagelsen gælder. Når du bliver optaget på valglisten, får du et brev om, hvor længe optagelsen gælder og om muligheden for at få din optagelse forlænget.

Valgbarhed

At være valgbar betyder, at man kan stille op til og vælges ind i Folketinget. Man er automatisk valgbar, når man har valgret, dvs. hvis:

 • man er fyldt 18 år
 • man har dansk statsborgerskab
 • man har fast bopæl i Danmark
 • man ikke er umyndig.

Man kan stille op til folketingsvalg enten som kandidat for et parti eller som kandidat uden for partierne (løsgænger). Hvis du stiller op for et parti, skal du godkendes af partiet. Hvis du stiller op som løsgænger, skal du anbefales af minimum 150 vælgere (stillere) i opstillingskredsen.

Mistet valgbarhed

Selvom du opfylder betingelserne for at være valgbar, kan du miste din valgbarhed, hvis du bliver straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af Folketinget.

Det er Folketinget, der efter valget tager stilling til værdighedskravet.

Lovgivning

Reglerne om valgret og valgbarhed findes i Lov om valg til Folketinget.

De specifikke regler om udlandsdanskeres valgret findes i lovens § 2.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider