Brevstemme til kommunale og regionale valg

Læs også

Fold alle ud

Når du vil brevstemme i Danmark

Du kan brevstemme i enhver kommune her i landet.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs - det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Hvornår kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme i hvilken som helst kommune. På kommunens hjemmeside kan du se  åbningstider for brevstemmeafgivning. De kan variere fra kommune til kommune.

Hvis du brevstemmer et andet sted i Danmark end på kommunen - fx på et sygehus, hvis du er indlagt - kan du først brevstemme fra om tirsdagen 3 uger før valget og til fredagen før valgdagen.  

Hvor kan jeg brevstemme?

I Danmark kan enhver vælger brevstemme i enhver kommune.

Du kan brevstemme:  

  • i kommunen, fx i borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også stemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - se på kommunens hjemmeside, hvor du kan brevstemme.  
  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, i beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
  • i fængsler, arresthuse m.m., hvis du er indsat
  • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et valgsted.

Sådan brevstemmer du - husk gyldig legitimation

Hvis du vil brevstemme, skal du selv møde op på et af de steder, hvor man kan brevstemme - se hvor du kan brevstemme i Danmark under "Hvor kan jeg brevstemme".

Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da det kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Derimod skal du huske at medbringe gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sundhedskort (sundhedsbevis).

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en stemmemodtager til stede, som vil vejlede dig. 

Du skal fremvise gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sundhedskort (sygesikringsbevis)) til stemmemodtageren, og du vil herefter få udleveret to stemmesedler - én til det kommunale valg og én til det regionale valg - og to tilhørende konvolutter.

Når stemmesedlerne er udfyldt

Når du har udfyldt stemmesedlerne, skal du selv lægge dem i hver sin konvolut. Vær opmærksom på, at der er særskilte stemmesedler og tilhørende konvolutter til det kommunale valg (blå konvolut) og til det regionale valg (gul konvolut). Du bestemmer selv, om du vil stemme til kun et eller begge valg.

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt på forhånd maskinelt af kommunen. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutterne med stemmesedlerne og følgebrevet i den hvide yderkuvert.

Din brevstemme bliver derefter sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten (din bopælskommune). Kommunalbestyrelsen i din bopælskommune sørger for, at din brevstemme bliver afleveret på det valgsted, du er tilknyttet, inden afstemningen går i gang på valgdagen.

Anmod om at stemme hjemme

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du anmode kommunen om at stemme i dit hjem. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et anmodningsskema af den person, der yder plejen.

Du kan også henvende dig til kommunen for at få et anmodningsskema eller hente det fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside.

Anmodningen skal sendes til den kommune, hvor du opholder dig. Du kan tidligst anmode om at stemme hjemme tirsdag 4 uger før valgdagen og senest torsdag 12 dage før valgdagen. Kommunen kan dog have sat en senere frist. Du kan få oplyst fristen hos kommunen.

Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme i dit hjem, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme til dit hjem med to brevstemmesedler - én til det kommunale valg og én til det regionale valg. 

Du kan læse mere om, hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside.

Brevstemme fra institution m.v.

Hvis du er indlagt på et hospital, bor på et plejehjem eller i særlige boformer eller er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer brevstemmesedler og følgebrev og registrerer din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Brevstemme fra udlandet

Hvis du opholder dig midlertidigt i udlandet, fx hvis du er på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende, kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Hvis du opholder dig i Grønland eller på Færøerne eller gør tjeneste på et dansk skib i udenrigsfart eller danske havanlæg - fx boreplatforme - kan du brevstemme der.

Hvis du opholder dig et af de ovenfor nævnte steder, kan du brevstemme fra og med tirsdag 3 måneder før valgdagen.

Hvis du ønsker at stemme fra udlandet, kan du henvende dig til den danske ambassade eller et dansk konsulat i det land, du befinder dig i.

Frist for at brevstemme

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet. Din brevstemme vil dog kun komme i betragtning, hvis den er kommet frem til kommunen, inden afstemningen på valgdagen. Det er derfor en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

Vil du se tidligere valgresultater?

Her kan du se en oversigt over valgresultaterne, stemmeprocenter og antal afgivne stemmer på de enkelte valgkredse for kommunale, amtsråds-, regionale, folketings- og Europa-Parlamentsvalg fra 1999 og frem.

Lovgivning

Reglerne om kommunale og regionale valg findes i lov om kommunale og regionale valg. Loven indeholder bestemmelser om brevstemmeafgivning i kapitel 6.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider