Om kommunale og regionale valg

Læs også

Fold alle ud

Om kommunale og regionale valg

Der skal afholdes kommunal- og regionalvalg hvert fjerde år, og valget finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret.

Det kommunale valg (valg til kommunalbestyrelsen)

Ved det kommunale valg i 2005 blev der for første gang valgt medlemmer til kommunalbestyrelser i de nye kommuner, som blev etableret i forbindelse med strukturreformen/kommunalreformen.

Danmark er inddelt i 98 kommuner, og der skal vælges en kommunalbestyrelse til hver kommune.

Det regionale valg (valg til regionsrådet)

Ved det regionale valg i 2005 blev der for første gang valgt medlemmer til regionsrådene, som blev etableret i forbindelse med strukturreformen/kommunalreformen.

Der er fem regioner i Danmark, der alle har et regionsråd. Der skal vælges 41 medlemmer til hvert regionsråd.

Mandatfordeling

Fordelingen af mandater - dvs. den måde kandidatlisterne (partierne) får pladser i kommunalbestyrelser og regionsråd på i forhold til de stemmer, kandidatlisterne har fået - er anderledes end ved folketingsvalg. Ved kommunale valg og regionale valg er der ingen spærregrænse, dvs. at man lettere kan blive valgt ind med bare ét mandat.

Ved kommunale og regionale valg har de kandidatlister, der opstiller til det pågældende valg, mulighed for at støtte hinanden ved at indgå valgforbund eller listeforbund. Kandidatlister, der indgår i valgforbund eller listeforbund, betragtes som én kandidatliste ved opgørelsen af, hvor mange mandater de enkelte kandidatlister har fået. Kandidatlisterne kan derfor ved at indgå i valgforbund eller listeforbund i nogle situationer opnå en mandatmæssig fordel og mindske stemmespildet.

Hvis du vil klage

Enhver kan klage over et afholdt kommunal- og regionalvalg, hvis man fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt.

Hvis du ønsker at klage, skal du senest en uge efter valgdagen henvende dig til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der så vil behandle din klage.

Læs også

Fold alle ud

Valgret og valgbarhed

At have valgret i Danmark betyder, at du kan stemme til et valg - dvs. at du har stemmeret.

At være valgbar betyder, at du kan stille op til et valg og blive valgt til fx Folketinget, Europa-Parlamentet, et regionsråd eller en kommunalbestyrelse.

Hvis du har valgret til et valg, er du automatisk også valgbar til det pågældende valg.

Du kan miste din valgbarhed

Selvom du opfylder betingelserne for at være valgbar, kan du miste din valgbarhed, hvis du bliver straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af henholdsvis Folketinget eller Europa-Parlamentet. Til kommunale og regionale råd er der i valglovgivningen fastsat objektive kriterier for, hvornår en straf medfører tab af valgbarhed.

Du kan dog altid stille op til Folketinget, Europa-Parlamentet og kommunale og regionale råd uanset, om der er indsigelser om manglende valgbarhed mod dig, eller du har fået en straf, der medfører tab af valgbarhed. 

Det er Folketinget, der tager stilling til, hvorvidt valgte medlemmer af Folketinget og Europa-Parlamentet har mistet deres valgbarhed.

I den kommunale og regionale valglov er der fastsat objektive kriterier for, hvornår man ikke er valgbar til kommunalbestyrelser eller regionsråd på grund af straf. Udgangspunktet er, at man mister sin valgbarhed, hvis man idømmes frihedsstraf, eller hvis man ubetinget frakendes førerretten til bil.

Kommunale og regionale valg

Man skal opfylde nedenstående betingelser for at have valgret og være valgbar til kommunale og regionale valg:

  • være fyldt 18 år og
  • have fast bopæl i kommunen/regionen.

Derudover skal man enten:

  • være dansk statsborger
  • være statsborger i et af de øvrige medlemslande i EU
  • være statsborger i Island eller Norge, eller
  • have haft fast bopæl i riget (dvs. Danmark, Grønland og Færøerne) i de sidste 4 år (uden afbrydelse) forud for valgdagen.

Britiske statsborgere, der er bopælsregistreret senest den 31. januar 2020 og siden uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, har valgret til det kommunale og regionale valg den 16. november 2021, hvis de i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne. Britiske statsborgere, der er blevet bopælsregistreret efter den 31. januar 2020, skal opfylde bopælskravet på 4 år for at have valgret.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

  • udlændinge, der er på tålt ophold,
  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og
  • udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider