I Tandplejen

Oplysningspligt

Du/I har taget kontakt til Tandplejen, Rødovre Kommune, fordi du/I har ansøgt om tandpleje i kommunalt regi eller du/I har fået fuldmagt til kunne varetage fuldmagtsgivers tandplejeinteresser. 

Når Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig/jer, skal du/I som udgangspunkt have besked om det. Du/I skal bl.a. oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du/I har. Derfor får du/I dette dokument med de informationer du/I har krav på jf. Persondataforordningen.

Sagsbehandling

Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i kommunen der skal sikre, at dine/jeres personoplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Rødovre Kommune behandler personoplysninger om dig/jer i forbindelse med sagsbehandling.

Kommunen kan behandle oplysninger om dig/jer jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra f (følsomme oplysninger), bekendtgørelse om tandpleje, sundhedsloven § 15-17 og forvaltningsloven § 29.

Kategori af personoplysninger

Til brug for behandling af din/jeres ansøgning, vil kommunen behandle almindelige personoplysninger som navn, adresse tlf., cpr. nr., væsentlige sociale problemer mm og følsomme oplysninger som helbredsforhold, strafbare forhold, politisk og religiøs overbevisning, race/etnisk oprindelse mm, hvis det er nødvendigt.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Vi behandler normalt kun oplysninger som vi har modtaget fra dig/jer. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign. hvis vi har lovhjemmel til det eller du/I har givet udtrykkeligt samtykke.

Videregivelse af dine oplysninger

Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længere oplysningerne er nødvendige for sagsbehandlingen. Du/I kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine/jeres personoplysninger ved at kontakte Tandplejen, Rødovre Kommune.

Rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du/I bl.a. rettighed til at:

  • blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger
  • få indsigt i de personoplysninger kommunen behandler om dig/jer
  • få forkerte eller vildende oplysninger om dig/jer rettet
  • gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine/jeres personoplysninger
  • tilbagekalde et evt. samtykke.

Du/I kan læse mere om dine/jeres rettigheder på Rødovre Kommunes hjemmeside og på Datatilsynets hjemmeside

Klage

Du/I kan klage til Datatilsynet over Rødovre Kommunes behandling af dine/jeres oplysninger. Henvendelse Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Du/I kan læse mere om Datatilsynet, persondataloven og databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside.

Kontaktoplysninger på Rødovre Kommunes databeskyttelsesrådgivere

Hvis du/I har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du/I kontakte den forvaltning som behandler dine/jeres oplysninger. Du/ I kan endvidere skrive til vores databeskyttelsesrådgiver databeskyttelsesrådgiver (Denne løsning kræver MitID) eller ring til telefonnummer +45 23 99 05 19.

Privatlivspolitik

Hvis du/I ønsker mere information om Rødovre Kommunes generelle privatlivspolitik kan du/I finde mere information på vores hjemmeside.

Rødovre Kommune

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune

Rødovre Kommune
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider