Småbygninger

Her kan du læse mere om reglerne for småbygninger, inden du begynder at bygge, samt information om hvordan du søger om byggetilladelse.

Selvbetjening

Fold alle ud

Byg og Miljø – digitalt selvbetjeningssystem

Husk at have MitID klar.

For at bruge denne løsning skal du have ejendommens adresse.

Start selvbetjening

Anmeldelse fra autoriseret mester

Husk at have MitID klar.

For at bruge denne løsning skal du have ejendommens adresse.

Start selvbetjening

Skriv Post - Byggesag

Fold alle ud

Skriv Post - Byggesag

Bemærk: Der må IKKE sendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via denne kanal.

Skriv Post

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Småbygninger

Fold alle ud

Småbygninger der kræver byggetilladelse

Hvis det samlede areal af småbygninger (garager, carporte, overdækninger, udhuse m.m.) på grunden overstiger 50 m2 skal du søge om byggetilladelse.

Du skal søge om byggetilladelse, før du bygger

Du skal indsende ansøgning om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk, som er en landsdækkende obligatorisk løsning. 

Med din ansøgning skal du indsende følgende: 

  • Målsatte tegninger, der viser bygningens højde, længde og bredde
  • Målsat situationsplan der viser bygningens afstand til skel og andre bygninger på grunden
  • Oplysning om materialer på tag og væg
  • Arealberegning

Hvor stort må du bygge?

Dine muligheder for at bygge afhænger af bebyggelsesprocenten samt evt. særlige regler i f.eks. lokal-plan, deklaration eller kommuneplan.

Hvor på grunden må du bygge?

I byzone kan kommunen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold hvis byggeriet overholder følgende - det kaldes "byggeret", BR18, § 166 - § 186:

Småbygningerne må placeres direkte i skel mod nabo, når du overholder følgende: 

  • i en afstand af 0 - 2,5 meter må højden maksimalt være 2,5 meter
  • der må ikke være døre og vinduer imod skel
  • den samlede længde af bygninger, som ligger tættere på skel end 2,5 meter, må maksimalt være 12 meter
  • tagvandet skal holdes på egen grund og ledes til kloak eller faskine

OBS!

Vær særlig opmærksom på at i en lokalplan eller tinglyst deklaration kan der være regler for hvor meget, og hvor du må bygge på din grund. I mange områder, er der tinglyst byggelinjer mod vej, der regulerer hvor tæt på vejskellet man må bygge. Det gælder både for bolig og f.eks. carporte eller udhuse.

Du kan ikke forvente at få tilladelse til at overskride disse byggelinjer.

Helhedsvurdering/ Dispensation

Hvis det, du søger om, overskrider byggeretten, anvendes begrebet "helhedsvurdering" i stedet for dispensation, BR18, § 187 - § 195.

Hvis det, du søger om, overskrider andet end byggeretten i BR18, lokalplaner eller servitutter, skal du søge dispensation. 

Du skal sammen med din ansøgning sende en begrundet ansøgning om, hvorfor du ønsker at over-skride reglerne. 

Det er dit ansvar at oplyse, om byggeriet kræver dispensation/helhedsvurdering. Hvis du søger om at overskride reglerne, kan sagsbehandlingstiden blive forlænget. 

Vejledning

Du kan søge vejledning hos en rådgiver, hvis du ikke selv har mulighed for at levere det nødvendige materiale eller er i tvivl om lovligheden af det, du vil bygge.

Småbygninger der ikke kræver byggetilladelse

Småbygninger (garager, carporte, overdækninger, udhuse m.m.) med et samlet areal på op til 50 m2 kan opføres uden byggetilladelse. Det kræver dog, at alle andre regler er overholdt.

Det er dit ansvar at sikre dig, at alle gældende regler er overholdt, herunder byggeretten, BR18 § 166 - § 195 samt beregningsreglerne, BR18, § 453 - § 458.

Se mere om begrænsninger i bygningsreglementets anvendelsesområde, BR18, § 4 - § 6: 

OBS!

Vær særlig opmærksom på, at der i en lokalplan eller tinglyst deklaration kan være regler for hvor meget, og hvor du må bygge på din grund. I mange områder, er der tinglyst byggelinjer mod vej, der regulerer hvor tæt på vejskellet man må bygge. Det gælder både for bolig, men også for f.eks. carporte eller udhuse. 

Du kan ikke forvente at få tilladelse til at overskride disse byggelinjer.

Hvis du er i tvivl, så kontakt Byggesags- og Erhvervsafdelingen.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider