Byggetilladelse - hvornår og hvordan?

Oversigt over byggeri, der kræver byggetilladelse samt information om hvordan du søger.

Selvbetjening

Fold alle ud

Byg og Miljø – digitalt selvbetjeningssystem

Husk at have MitID klar.

For at bruge denne løsning skal du have ejendommens adresse.

Start selvbetjening

Anmeldelse fra autoriseret mester

Husk at have MitID klar.

For at bruge denne løsning skal du have ejendommens adresse.

Start selvbetjening

Skriv Post - Byggesag

Fold alle ud

Skriv Post - Byggesag

Bemærk: Der må IKKE sendes personfølsomme eller fortrolige oplysninger via denne kanal.

Skriv Post

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Rødovre Kommune

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Byggetilladelse - hvornår og hvordan?

Fold alle ud

Byggeri som kræver byggetilladelse

Som hovedregel skal du have tilladelse til nybyggeri og tilbygning. Småbygninger (garager, carporte, overdækninger, udhuse m.m.) er dog omfattet af en del regler.

Du skal søge byggetilladelse før du bygger 

Du skal indsende ansøgning om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk, som er en landsdækkende obligatorisk løsning. 

Du skal være opmærksom på, at du selv skal tjekke, om byggeriet overholder bygningsreglementet samt lokalplan og lokale servitutter. 

Din ansøgning vil først blive behandlet, når Teknisk Forvaltning har modtaget fyldestgørende materiale. 

Du skal have en ibrugtagningstilladelse, før du må tage byggeriet i brug.

Hvor stort må du bygge?

Størrelsen på dit byggeri afhænger af bebyggelsesprocenten samt evt. særlige regler i f.eks. lokalplan, deklaration eller kommuneplan.

OBS! I Kommuneplan 2018 er den maksimale bebyggelsesprocent sat ned i villaområderne i forhold til byggeretten. Hvis der er uoverensstemmelse mellem Kommuneplanens rammer og byggeretten i Bygningsreglementet, så kontakt Byggesags- og Erhvervsafdelingen og hør nærmere.

Hvor på grunden må du bygge?

I byzone kan kommunen ikke nægte at godkende bygningshøjde og afstandsforhold hvis byggeriet overholder følgende - det kaldes "byggeret", BR18, § 166 - § 186:

 • hvis det maksimalt bygges i 2 etage
 • hvis byggeriet holdes mindst 2,5 meter fra vej, sti og naboskel
 • hvis højden på byggeriet ikke overstiger 8,5 m og 1,4 x afstanden til naboskel og sti

OBS: I Kommuneplan 2018 er den maksimale bebyggelsesprocent sat ned i villaområderne i forhold til byggeretten. Hvis der er uoverensstemmelse mellem Kommuneplanens rammer og byggeretten i Bygningsreglementet, så kontakt Byggesags- og Erhvervsafdelingen og hør nærmere.

Helhedsvurdering/ Dispensation

Hvis det, du søger om, overskrider byggeretten, anvendes begrebet "helhedsvurdering" i stedet for dispensation, BR18, § 187 - § 195.

Hvis det, du søger om, overskrider andet end byggeretten i BR18, lokalplaner eller servitutter, skal du søge dispensation. 

Du skal sammen med din ansøgning sende en begrundet ansøgning om, hvorfor du ønsker at overskride reglerne. 

Det er dit ansvar at oplyse, om byggeriet kræver dispensation/helhedsvurdering. Hvis du søger om at overskride reglerne, kan sagsbehandlingstiden blive forlænget. 

OBS! I Kommuneplan 2018 er den maksimale bebyggelsesprocent sat ned i villaområderne i forhold til byggeretten. Hvis der er uoverensstemmelse mellem Kommuneplanens rammer og byggeretten i Bygningsreglementet, så kontakt Byggesags- og Erhvervsafdelingen og hør nærmere.

Vejledning

Du kan søge vejledning hos en rådgiver, hvis du ikke selv har mulighed for at levere det nødvendige materiale eller er i tvivl om lovligheden af det, du vil bygge.

Byggeri der IKKE kræver byggetilladelse

Småbygninger 

Blandt andet kan småbygninger (garager, carporte, overdækninger, udhuse m.m.) med et samlet areal på op til 50 m2 opføres uden byggetilladelse. Det kræver dog, at alle andre regler er overholdt.

Det er dit ansvar at sikre dig, at alle gældende regler er overholdt, herunder byggeretten, BR18 § 166 - § 195 samt beregningsreglerne, BR18, § 453 - § 458.

Se mere om begrænsninger i bygningsreglementets anvendelsesområde, BR18, § 4 - § 6

OBS!

Vær særlig opmærksom på, at der i en lokalplan eller tinglyst deklaration kan være regler for hvor meget, og hvor du må bygge på din grund. I mange områder, er der tinglyst byggelinjer mod vej, der regulerer hvor tæt på vejskellet man må bygge. Det gælder både for bolig, men også for f.eks. carporte eller udhuse. 

Du kan ikke forvente at få tilladelse til at overskride disse byggelinjer.

I Kommuneplan 2018 er den maksimale bebyggelsesprocent sat ned i villaområderne i forhold til byggeretten. Hvis der er uoverensstemmelse mellem Kommuneplanens rammer og byggeretten i Bygningsreglementet, så kontakt Byggesags- og Erhvervsafdelingen og hør nærmere.

Ombygning

Her kan du se hvilket ombygningsarbejde i eksisterende bygning, der ikke kræver en tilladelse, og som du derfor kan gå i gang med uden at søge først. Du skal dog stadig sikre dig, at bygningsreglementets bestemmelser er overholdt.

Lejlighedsbyggeri

 • Skillevægsændringer, der ikke ændrer på lejlighedens størrelse eller medfører ændringer i bærende konstruktioner (husk altid at tjekke om væggen er bærende – i så fald skal du søge om byggetilladelse)
 • Udskiftning af elementer i eksisterende køkken
 • Udvidelse af dit køkken med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge
 • Renovering eller udvidelse af badeværelse hvor du ikke kommer i berøring med ventilation, rørføringen af de fælles vand- og afløbsinstallationer
 • Nedsænkning af lofter eller blænding af døre med mindre det er yderdøre mod trappe eller ydermur.

En-familiehuse

 • Ændringer, der foretages inden for bygningens eksisterende ydervægge, herunder nyt badeværelse, nyt køkken eller flytning af skillevægge og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved størrelsen af det beboede areal.
 • Vedligeholdelsesarbejde

Som ejer har du pligt til at sikre, at de korrekte oplysninger findes i BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) skal have de korrekte oplysninger om din ejendom, når byggeriet er færdigt, også selv om du ikke skal søge om tilladelse til at bygge.

 • Har du kun mindre rettelser, fx ændring i antal værelser, fordi du har inddraget et værelse til køkken eller bad, eller sat en skillevæg op, kan du sende en e-mail via Digital Post Att: Byggesag

Via hjemmesiden www.ois.dk kan du se den registrering, der allerede er på din ejendom. Gå ind via kommune/adresse og vælg derefter BBR-meddelelse til venstre i oversigten.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider