Optagelsesregler for venteliste til dagtilbud

Her finder du de politisk vedtagne retningslinjer for optagelse i dagtilbud.

Tidsbestilling

Fold alle ud

Bestil tid i Borgerservice

Når du bestiller tid, kan du blive betjent på et bestemt tidspunkt, og vi undgår langt hen ad vejen ventetid. Hvis der ikke er flere ledige tider, eller du blot ønsker at møde op i Borgerservice, når det passer ind i din hverdag, så kigger du blot forbi i vores åbningstid.

Du kan komme i Borgerservice både med og uden tidsbestilling hvis

 • Du ønsker hjælp til opskrivning til vuggestue, Dagpleje og børnehave
 • Du ønsker hjælp i selvbetjening til ansøgning om økonomisk friplads
 • Du ønsker hjælp i selvbetjening til udmeldelse af dagtilbud, SFO, klub og byggelegeplads

Du skal bestille tid hvis

 • Hvis du har spørgsmål til specifikation af opkrævning og betaling
 • Hvis du har spørgsmål til ventelisten, heriblandt placering på ventelisten
 • Hvis du har spørgsmål om plads i en anden kommune
 • Hvis du har spørgsmål til tilskud til privat børnepasning og deltidsplads

Du kan bestille tid i Borgerservice her eller ved at ringe til Rødovre Kommunes kontaktcenter på telefon 36 37 70 00. Du finder kontaktcentrets telefontider her. Ved at bestille tid undgår vi så vidt muligt, at der opstår ventetid. 

Annuller din reservation

Start tidsbestilling

Selvbetjening

Fold alle ud

Digital pladsanvisning

Husk at have MitID klar.

På Digital Pladsanvisning kan du opskrive dit barn til institution samt udmelde dit barn af institution og SFO.

Start selvbetjening

Ændring af pasningsbehov/pasningstype

Husk at have MitID klar.

Ansøgning om deltidsplads og kombinationstilbud. Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pladsanvisningen

For at sende personfølsom/fortroligt post til Pladsanvisningen skal du benytte dit MitID.

Her kan du blandt andet fremsende ansøgninger om økonomisk fripladstilskud og pasningsaftaler samt lønkvitteringer i forbindelse med privat eller fleksibel pasning.

Skriv Digital Post

Optagelsesregler for venteliste til dagtilbud

Fold alle ud

Generelle bestemmelser

Dagtilbud til børn i Rødovre Kommune består af både dagpleje og dagtilbud. Kommunens dagtilbud består af:

 • 1 vuggestue for børn i alderen 0-2 år
 • 2 børnehaver for børn i alderen 3-6 år.
 • 18 integrerede dagtilbud for børn i alderen 0-6 år, hvoraf to dagtilbud har naturprofil
 • Cirka 65 kommunale dagplejere med børn i aldersgruppen 0-2 år.

Se en oversigt over kommunens dagtilbud her

Børn optages på fuld tid i kommunens dagtilbud, men kan optages på deltid i afgrænsede perioder i forbindelse med barsel. Se nærmere bestemmelser herom under ”Deltidsplads i forbindelse med barsel”.

Ét tilskud pr. barn

Der kan kun gives ét kommunalt tilskud pr. barn på Dagtilbudsområdet. Den eneste undtagelse herfra er kombinationstilbuddet, se nærmere under ”Kombinationstilbud”.

I praksis betyder dette, at hvis et barn er optaget i et dagtilbud uden for Rødovre Kommune, vil barnet ikke blive optaget i et dagtilbud i Rødovre Kommune før kommunen har dokumentation for, at barnets udenbys plads er opsagt.

Pasningsgaranti

Der er pasningsgaranti for alle børn, der er mindst 26 uger (seks måneder) gamle og har været skrevet op til en plads i mindst tre måneder.

Pasningsgaranti betyder, at et barn får et tilbud om en plads i et alderssvarende dagtilbud i Rødovre Kommune senest på garantidatoen. Garantidatoen er tre måneder efter den dato, hvor barnet er blevet skrevet op (opskrivningsdatoen).

Hvis behovet for en dagtilbudsplads ligger senere end garantidatoen, fastsættes behovsdatoen som garantidato.

Pasningsgarantien betyder ikke, at et barn er sikret et pladstilbud i et bestemt område af kommunen eller i et bestemt dagtilbud.

Venteliste

Opskrivning på venteliste

Et barn kan blive skrevet på venteliste til plads i en vuggestue, dagpleje, børnehave eller integrerede dagtilbud, så snart barnet har fået tildelt et cpr-nummer.  

Et adoptivbarn skal være tilmeldt folkeregistret, før det kan skrives på ventelisten. 

Forældre, der flytter til kommunen, kan få skrevet deres barn op fra det tidspunkt, hvor de kan fremvise en underskrevet huslejekontrakt eller slutseddel i forbindelse med huskøb.

Opskrivning skal ske via Digital Pladsanvisning her på siden.

Det er muligt at prioritere i alt tre dagtilbud ved opskrivning på venteliste til dagtilbud for 0-2-årige (dagplejere, vuggestuer og integrerede dagtilbud) og dagtilbud for 3-6-årige (børnehaver og integrerede dagtilbud). Det anbefales at opskrive til begge dele, så snart barnet har fået tildelt et cpr-nummer.

Vær opmærksom på, at individuelle ønsker ved tildeling af pladser ikke altid kan tilgodeses, da kommunen først og fremmest skal sikre, at pasningsgarantien overholdes.

Rødovre Kommune betragtes som ét distrikt på Dagtilbudsområdet. Det betyder, at man ikke er garanteret plads til sit barn i et specifikt dagtilbud eller i et bestemt område af kommunen.

Anciennitet på ventelisten

Når et barn skrives på venteliste til en plads i et dagtilbud, får det anciennitet fra opskrivningsdatoen, dog tidligst fra den dag barnet er tre måneder. Barnets plads på ventelisten bestemmes altså af, hvornår barnet er blevet skrevet op.

I Rødovre Kommune kan man ikke medbringe sin anciennitet fra den kommune, man flytter fra.

Kriterier ved tildeling af pladser

Søskendebørn

Børn med søskende i kommunens dagtilbud har fortrinsret på ventelisten til plads i samme dagtilbud som deres søskende. For at kunne benytte sig af søskendefortrinsret er det en forudsætning, at søskende kan gå i samme dagtilbud i minimum seks måneder. For børn i dagplejen gælder søskendefortrinsret hos den dagplejer og i den dagplejegruppe, som søskendebarnet går i. Det er ikke altid muligt at tilbyde plads til søskende i samme dagtilbud i forbindelse med tilbud om en garantiplads.

Andre kriterier

Ud over fortrinsret for søskende, vil der blive taget højde for nedenstående forhold ved tildeling af ledige pladser, som kan gå forud for anciennitet:

 • Børn med dokumenterede særlige pædagogiske, sociale eller sproglige behov. Kontakt gerne Dagtilbudsområdet for vejledning før opskrivning på venteliste.
 • Familier med et dokumenteret behov for udvidet åbningstid (dette dokumenteres ved skriftlig bekræftelse fra arbejdsgiver samt oplysning af arbejdspladsens adresse for at bedømme transporttiden)
 • Børnesammensætningen i det enkelte dagtilbud, særligt i forbindelse med nye dagtilbud og udvidelser i eksisterende dagtilbud.

Tilbud om plads

Når en plads tilbydes, skal forældrene inden fem hverdage meddele Pladsanvisningen, om de ønsker pladsen.

Hvis forældrene ikke svarer inden for fristen, vil pladsen blive tilbudt det næste barn på ventelisten. Der vil herefter gå tre måneder fra tilbudsdatoen før kommunen har pligt til at tilbyde en ny plads efter pasningsgarantien.

Når et tilbud om en plads i et ønsket dagtilbud er accepteret, vil de øvrige ønsker på ventelisterne automatisk blive slettet.

Overflytning

Hvis forældrene har taget imod en plads i et dagtilbud, de ikke har ønsket, kan de vælge at lade barnet blive stående på ventelisterne til overflytning til en plads i et ønsket dagtilbud. Yderligere gælder:

 • Et barn skal være indskrevet i et dagtilbud i seks måneder, inden overflytning til et andet dagtilbud er muligt.
 • Det forudsættes, at et barn kun overflyttes, hvis det kan blive i det nye dagtilbud i mindst seks måneder.
 • Søskendebørn kan overflyttes før, der er gået seks måneder, hvis børnene vil kunne gå sammen i minimum seks måneder.

Hvis barnet har været indskrevet i et dagtilbud i seks måneder, og familien stadig ønsker at overflytte barnet til et af de dagtilbud, hvor barnet står på venteliste, vil barnets placering på ventelisten afgøres af opskrivningsancienniteten.

Kommunen kan i særlige tilfælde flytte et barn fra ét dagtilbud til et andet inden for kommunens grænser. Dette kan for eksempel være i forbindelse med ændring af strukturen i dagtilbuddet eller af hensyn til et eller flere børns læring, trivsel og udvikling. Forældrene kan generelt ikke modsætte sig sådan en flytning.

Plads til børn fra andre kommuner

Når det er nødvendigt, lukker kommunen for ventelisterne for børn der ikke er bosat i kommunen for at kunne overholde pasningsgarantien for børn bosat i kommunen. Du kan se, om der er lukket for ventelisterne her

Overgang til børnehave og SFO

I Rødovre Kommune overgår børn til børnehave i den måned, de fylder tre år. Kommunen kan dog beslutte at flytte børn i børnehave fra de er 2 år og 10 måneder.

Når dit barn anvises en plads i en børnehave, udmeldes det automatisk af vuggestue/dagpleje.

I integrerede dagtilbud er det lederen, der afgør, hvornår et barn flyttes fra en børnegruppe til en anden.

Overgang til SFO og skole

I Rødovre overgår børn til SFO den 1. maj i det år, de skal begynde i skole. Alle børn, der skal begynde i skole, udmeldes derfor automatisk af deres dagtilbud d. 30. april.

Hvis dit barn skal overgå til SFO eller skole tidligere end 1. maj, skal du huske selv at udmelde dit barn af dagtilbuddet. Se frister for udmeldelse af dagtilbud her

)Hvis dit barn har fået skoleudsættelse, skal du ikke foretage dig noget.

Hvis dit barn skal overgå til SFO eller skole senere end 1. maj, skal du huske at orientere Pladsanvisningen, ellers vil dit barn blive udmeldt d. 1. maj.

Deltidsplads i forbindelse med barsel

Forældre som er på barsel i henhold til barselsloven, har mulighed for en deltidsplads til større børn i husstanden. I praksis beholder børnene deres plads i dagtilbuddet, hvor de allerede er indmeldt – blot på nedsat tid. En deltidsplads er på 30 timer ugentligt, og forældretaksten er lavere end for en fuldtidsplads. Deltidspladsen kan benyttes i tidsrummet fra 09.00 – 15.00 på hverdage.

Ansøgning

Hvis en familie ønsker en deltidsplads, skal der sendes en ansøgning til Pladsanvisningen. Der kan kun søges til én sammenhængende periode. Ansøgning om deltidsplads skal sendes senest to måneder før startdatoen, som altid er d. 1. i en måned. Slutdatoen er altid er den sidste hverdag i en måned, dog senest den sidste hverdag i den måned, hvor barsel i henhold til barselsloven afsluttes. Sammen med ansøgningen skal fremsendes dokumentation for barsel.

Afbrudt eller afsluttet barsel

Hvis barslen afbrydes i mindre end fem uger, kan forældrene undtagelsesvis beholde deltidspladsen. Hvis barslen afbrydes i mere end fem uger eller afsluttes, vil deltidspladsen automatisk overgå til en fuldtidsplads. I har som forældre pligt til at oplyse Pladsanvisningen om den afbrudte barsel over fem uger. Hvis I ønsker at ændre deltidspladsen til en fuldtidsplads før den aftalte dato, skal Pladsanvisningen have besked senest to måneder før.

Hvis du har spørgsmål til deltidspladser, kan du kontakte Pladsanvisningen. 

Se de aktuelle takster for deltidspladser her

Kombinationstilbud

Hvis forældre til børn i dagtilbud har behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan man ansøge om et kombinationstilbud. Forældre har mulighed for et kombinationstilbud, hvis der kan dokumenteres et arbejdsrelateret behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Hvis forældrene er samlevende, skal begge forældre kunne dokumentere et behov.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med økonomisk tilskud til en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Fleksible pasningsordninger følger i vid udstrækning retningslinjerne for private pasningsordninger.

Det er forældrenes ansvar at ansætte en person i en fleksibel pasningsordning.

Man skal være indskrevet i et dagtilbud før man kan få godkendt et kombinationstilbud. Optagelse i dagtilbud sker på samme vilkår som almindelig optagelse i dagtilbud.

Et kombinationstilbud skal bestå af minimum 10 timers fleksibel pasning og op til 39 timers pasning i barnets sædvanlige dagtilbud mellem kl. 7 og 17 mandag til torsdag samt 7 og 16 om fredagen. Pasningen i dagtilbud skal foregå inden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Ansøgning

Hvis en familie ønsker et kombinationstilbud, skal der sendes en ansøgning til Pladsanvisningen. Ansøgning om kombinationstilbud skal fremsendes senest 2 måneder før startdatoen, som altid er fra den 1. i en måned. Du kan sende en ansøgning med relevant dokumentation øverst på denne side.

Der gælder særlige regler for dokumentation for arbejdsrelateret behov for pasning. Disse fremgår af ansøgningsskemaet.

Krav til fleksible pasningsordninger

Der gælder særlige regler for den fleksible pasningsordning, hvis denne skal godkendes som en del af et kombinationstilbud. Du kan læse mere om de særlige regler her

Ændring eller ophør af kombinationstilbud

Hvis pasningsbehovet ændres eller ophører, skal Pladsanvisningen have besked senest en måned før d. 1. i den måned, hvor ændringen skal træde i kraft. Slutdatoen for et kombinationstilbud er altid den sidste hverdag i en måned. I har som forældre pligt til at oplyse Pladsanvisningen, hvis der sker ændringer i jeres ret til kombinationstilbud.

Hvis du har spørgsmål til kombinationstilbud, kan du kontakte Pladsanvisningen.

Klageadgang ved optagelse i dagtilbud

I henhold til Dagtilbudsloven træffer kommunen afgørelse om optagelse i dagtilbud.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider