Privat og fleksibel pasning

Her finder du kriterier for godkendelse af private og fleksible pasningsordninger.

Tidsbestilling

Fold alle ud

Bestil tid i Borgerservice

Når du bestiller tid, kan du blive betjent på et bestemt tidspunkt, og vi undgår langt hen ad vejen ventetid. Hvis der ikke er flere ledige tider, eller du blot ønsker at møde op i Borgerservice, når det passer ind i din hverdag, så kigger du blot forbi i vores åbningstid.

Du kan komme i Borgerservice både med og uden tidsbestilling hvis

 • Du ønsker hjælp til opskrivning til vuggestue, Dagpleje og børnehave
 • Du ønsker hjælp i selvbetjening til ansøgning om økonomisk friplads
 • Du ønsker hjælp i selvbetjening til udmeldelse af dagtilbud, SFO, klub og byggelegeplads

Du skal bestille tid hvis

 • Hvis du har spørgsmål til specifikation af opkrævning og betaling
 • Hvis du har spørgsmål til ventelisten, heriblandt placering på ventelisten
 • Hvis du har spørgsmål om plads i en anden kommune
 • Hvis du har spørgsmål til tilskud til privat børnepasning og deltidsplads

Du kan bestille tid i Borgerservice her eller ved at ringe til Rødovre Kommunes kontaktcenter på telefon 36 37 70 00. Du finder kontaktcentrets telefontider her. Ved at bestille tid undgår vi så vidt muligt, at der opstår ventetid. 

Annuller din reservation

Start tidsbestilling

Selvbetjening

Fold alle ud

Digital pladsanvisning

Husk at have MitID klar.

På Digital Pladsanvisning kan du opskrive dit barn til institution samt udmelde dit barn af institution og SFO.

Start selvbetjening

Ændring af pasningsbehov/pasningstype

Husk at have MitID klar.

Ansøgning om deltidsplads og kombinationstilbud. Husk at have MitID klar.

Når du klikker på "Start selvbetjening" skal du være opmærksom på, at vores udbyder af servicen (EG) gerne vil sætte en eller flere cookies på din computer.

Start selvbetjening

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pladsanvisningen

For at sende personfølsom/fortroligt post til Pladsanvisningen skal du benytte dit MitID.

Her kan du blandt andet fremsende ansøgninger om økonomisk fripladstilskud og pasningsaftaler samt lønkvitteringer i forbindelse med privat eller fleksibel pasning.

Skriv Digital Post

Privat og fleksibel pasning

Fold alle ud

Hvornår kan forældre få tilskud til en privat eller fleksibel pasningsordning?

Forældre kan modtage tilskud til privat pasning efter dagtilbudsloven § 80 fra barnet er 24 uger og frem til det bliver 3 år. 

Forældre kan kun søge om fleksibel pasning som en del af et kombinationstilbud. Læs mere om kriterierne for at kunne søge om kombinationstilbud her.

For at kunne modtage tilskud til en privat eller fleksibel pasningsordning, skal kommunen godkende en pasningsaftale og den pasningsordning, du ønsker at benytte. Du kan læse mere under ”Krav til pasningsaftalen” og ”Krav til pasningsordningen” her på siden.

Du kan finde satser for tilskud her.

Krav til pasningsaftalen

Der skal indgås en pasningsaftale mellem den private eller fleksible pasningsordning og forældrene. Aftalen skal godkendes af kommunen og skal som minimum indeholde nedenstående punkter:

 • Den aftalte bruttoløn inklusive feriepenge på 12,5 %
 • Ferieforhold og lukkedage
 • Antallet af pasningstimer pr. uge
 • Varsel for opsigelse eller udløb af aftalen
 • Dokumentation for, at hovedsproget i private eller fleksible pasningsordninger er dansk. Ved godkendelse af den private eller fleksible pasningsordning skal det kunne dokumenteres, at den private passer har tilstrækkelige danskkundskaber til at udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dette vurderes i Rødovre Kommune at være danskkundskaber på mindst 9. klasse niveau med afgangsprøveresultat med mindst 2 i karakter

Krav til pasningsordningen

Kommunen indhenter straffe- og børneattest på private og fleksible passere i forbindelse med en godkendelse, samt på alle beboere over 15 år i pasningsordningens husstand.

Der er desuden krav om, at pasningsordningen kun må betegnes ”Privat pasningsordning” eller ”Fleksibel pasningsordning” i alle offentlige sammenhænge. Der må godt indgå yderligere ord i betegnelsen som fx ”Jettes private pasningsordning” eller ”Den fleksible pasningsordning på Rødovre Parkvej”.

En tilsynsførende fra kommunen vil derudover afholde en samtale med den private eller fleksible passer forud for en godkendelse. I forbindelse med samtalen vil den tilsynsførende blandt andet skulle tage stilling til om:

 1. Den private pasningsordning kan leve op til dagtilbudslovens krav om etablering af trygge læringsmiljøer mv. for barnet (læs mere om dette under ”Tilsyn med pasningsordninger”
 2. De fysiske rammer overholder retningslinjer for rygning i de lokaler, hvor barnet/børnene opholder sig.

Ændringer i pasningsaftalen

Hvis der sker ændringer i den godkendte pasningsaftale, skal der sendes en ny ansøgning til godkendelse i kommunen. Hvis dette ikke sker, kan kommunen opsige aftalen.

Kommunal opsigelse af pasningsaftalen

Kommunen kan opsige pasningsaftalen med dags varsel, hvis:

 • Forældrene ikke længere er berettiget til tilskud
 • Tilsynet viser, at pasningen ikke er betryggende for små børn eller ikke overholder lovens krav

Tilsyn med pasningsordninger

En tilsynsførende fra kommunen fører tilsyn med den private eller fleksible pasningsordning hver tredje måned. Det kommunale tilsyn skal rådgive og vejlede den private eller fleksible passer. I tilsynet ses på:

 • At pasningsstedet er indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarligt og med en indretning, der tilgodeser små børns behov for fysisk udfoldelse.
 • At hovedsproget er dansk. Kommunen kan dog fravige dette krav ved en konkret dispensation, hvis det ikke modvirker integrationen.
 • At den private passer kan tale dansk på et niveau svarende til mindst 9. klasses afgangsprøve i dansk med mindst 2 i karakter.
 • At der er etableret et trygt pædagogisk læringsmiljø for barnet/børnene, som:
 1. Fremmer børns læring (fleksible pasningsordninger er undtaget fra dette punkt)
 2. Sikrer at barnet/børnene får medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati
 3. Bidrager til at udvikle barnets/børnenes selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed og integration i det danske samfund.

Der udarbejdes et tilsynsnotat efter hvert besøg. Rapporten udleveres til den private eller fleksible pasningsordning. Rapporten udleveres til forældre, hvis de efterspørger den.

Jo mere vågentid barnet har sammen med børnepasseren om ugen, jo større forventninger stilles der til, at den fleksible pasningsordning kan sikre ovenstående kriterier.

Dispensation for etablering af trygge læringsmiljøer

Hvis den private pasningsordning er midlertidig, skal kommunen give forældre dispensation fra kravet om børns læring gennem trygge læringsmiljøer, hvis de anmoder om det.

Dispensationen gives for seks måneder. Der kan dispenseres op til et år ud fra den enkelte families behov.

Ret til dagtilbudsplads efter ophør af pasningsordning

Private pasningsordninger

Forældre har først ret til en plads i dagtilbud eller til at modtage tilskud til plads i privat institution, når pasningsaftalen mellem en privat pasningsordning og forældrene er ophørt. Der kan ikke modtages to tilskud i forbindelse med overgang fra et tilbud til et andet. 

Hvis forældrene ønsker en plads i et kommunalt eller selvejende dagtilbud efter endt tilskudsperiode, skal de skrive sig op via Den Digitale Pladsanvisning. Efter opskrivning via Den Digitale Pladsanvisning vil barnet efter tre måneder være sikret en plads i et dagtilbud i henhold til pasningsgarantien. Pasningsgarantien gælder en plads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen, garantien sikrer ikke en plads i et ønsket dagtilbud. 

Fleksible pasningsordninger

Da en fleksibel pasningsordning kun findes som en del af et kombinationstilbud, vil barnet overgå til sit dagtilbud på fuld tid, hvis kombinationstilbuddet ophører. Opsigelse af en plads i et kommunalt dagtilbud skal ske med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Opsigelsen skal ske via Digital Pladsanvisning.

Forskellen på en privat eller fleksibel pasningsordning og et kommunalt dagtilbud

Kommunen har pligt til at oplyse og vejlede forældre om forskellen på kommunale dagtilbud og private eller fleksible pasningsordninger. Til forskel fra kommunale dagtilbud er der i private og fleksible pasningsordninger ikke krav om:

 • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan ud fra de 12 nationale læringsmål og indholdsbeskrivelser, samt krav om at alt pædagogisk arbejde skal funderes på det fælles, pædagogiske fundament.
 • Kontinuerlig evaluering af det pædagogiske arbejde og refleksion over behov for ændring af pædagogisk praksis.
 • Tilbud om frokostordning, som forældregruppen kan fravælge ved afstemning.
 • Forældreindflydelse via en bestyrelse.
 • Inddragelse af lokalsamfundet i det pædagogiske arbejde med børnene.
 • Etablering af et skolestartsår for de ældste børn, inklusive samarbejde om overgang til skolen.
 • Sprogvurderinger.
 • Pasning af barnet, hvis den private passer er syg. Alternativ pasning, når den private passer holder ferie eller lukkedage.
 • At børn ikke kan opsiges fra et dagtilbud.
 • Kommunalt tilskud til friplads og eventuel frokostordning.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider