Klimatilpasningsprojekter

Her kan du læse om nogen af de klimatilpasningsprojekter, der er blevet gennemført i Rødovre. Nogen af projekterne er udført af Rødovre Kommune, nogen af HOFOR og nogen af private grundejere.

Klimatilpasningsprojekter i Rødovre

Fold alle ud

Lørenskogvej

Vejrenovering med klimatilpasning

Lørenskogvej før renovering

Foto: Lørenskogvej før renovering

Foto: Lørenskogvej efter renovering

Foto: Lørenskogvej efter renovering 

Rødovre Kommune og HOFOR har med lokal afledning af regnvand (LAR) på Lørenskogvej skabt en grøn vej med klimatilpasning. LAR projektet er udarbejdet med henblik på at afskære vejvand fra kloaknettet, for at opnå en bedre regnvandshåndtering, i et fælleskloakeret område med kapacitetsproblemer.

Lørenskogvej er udført med et cirka 4 meter bredt gennemgående grønt bælte med et regnbed langs vejens vestlige side til opmagasinering, rensning og nedsivning af overfladevand fra vejen. Der er i dag en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på Lørenskogvej. Vejbredden er blevet indskrænket fra 7,5 til 5,5 meter, og samtidig er vejen punktvist indsnævret til 3,5 meter ved hjælp af grønne heller. 

Fortovet er nedlagt langs vejens vestlige side for at opnå plads til det grønne bælte og regnbed. Langs vejens østlige side, hvor vejbelysningen er placeret, er fortovet bibeholdt med 2 fliserækker til gående færdsel. Alle overkørsler (indkørsler) er tilpasset den ændrede vejprofil. Gennemførelsen af projektet har ikke indflydelse på de enkelte ejendommes tilslutning til kloaknettet.  

For at beskytte grundvandet saltes Lørenskogvej ikke med traditionelt vejsalt (NaCl). I stedet bruges et organisk tømiddel kaldet CMA (CalciumMagnesiumAcetat), som er mere grundvandsvenligt. 

Udvidelse af Tårnvejsbassinet

Simpel løsning der beskytter naboerne

Tårnvejsbassinet før udvidelse

Foto: Tårnvejsbassinet før udvidelse

Foto: Tårnvejsbassinet efter udvidelse

Foto: Tårnvejsbassinet efter udvidelse

Tårnvejsbassinet er et spildevandsteknisk anlæg, der anvendes til at forsinke regnvand og husspildevand. Bassinet har en lukket del, der kommer i anvendelse ved de mindre regnskyl og en åben del, der kun anvendes under de kraftigste regnskyl. 

I både 2010 og 2011 forekom der store oversvømmelser i området nær bassinet, idet det gik over sine bredder i forbindelse med skybrud. Det medførte, at fortyndet spildevand løb ind på nabogrundene på Engbovej. 

For at mindske risikoen for, at de omkringliggende grunde oversvømmes igen, har HOFOR i samarbejde med Rødovre Kommune gennemført en udvidelse af bassinet. Udvidelsen består i at fjerne de jordvolde, der omgav bassinet, og etablere et højtvandsværn mod syd. 

Tårnvejsbassinet har været indrettet med jordvolde på alle sider af bassinet. Jordvoldene har ikke tidligere haft nogen funktion i forhold til at skærme naboerne mod overløb fra bassinet. Ved at fjerne jordvoldene og sænke terrænet omkring forsinkelsesbassinet til samme kote som bassinkanten dannes et plateau, der bevirker, at bassinet nu kan rumme ca. 20 % mere. 

Nabogrundene mod vest, nord og øst er beliggende i en højere kote end bassinkanten, og der er derfor etableret en skråning fra plateauet og op mod nabogrundene. På den indvendige side af skellet er anlagt en græssti langs hegnet på ca. 0,6 m til drift af hegn. Skråningen og det nedsænkede plateau er tilsået med en græs/blomsterblanding. På plateauet er plantet et to-rækket bryn. 

Mod syd er nabogrundene beliggende i en lavere kote end bassinkanten og det etablerede plateau. I skel ind mod naboerne syd for bassinet er derfor etableret et højtvandsværn (mur) efter dialog med grundejerne. Med udvidelsen af Tårnvejsbassinet er risikoen for nye oversvømmelser af nabogrundene blevet nedbragt på en simpel og relativt billig måde.

LAR-løsning i Rødovre Boligselskabs afd. 12 og 19

Forsinkelse af regnvand og rekreativt løft af fællesarealer

Område til forsinkelse af regnvand hos Rødovre Boligselskab

Foto: Område til forsinkelse af regnvand hos Rødovre Boligselskab

Foto 2 Område til forsinkelse og nedsivning af regnvand hos Rødovre Boligselskab

Foto: Område til forsinkelse og nedsivning af regnvand hos Rødovre Boligselskab

Rødovre Boligselskab har i samarbejde med HOFOR og Rødovre Kommune gennemført et LAR-projekt i sine afdelinger 12 og 19 i Rødovre. I løbet af 2020 forventes lignende projekter afsluttet i yderligere tre afdelinger. 

Formålet med projekterne er at skabe arealer til kontrolleret forsinkelse af regnvand under kraftige skybrud, så vandet ikke forvolder skader. Enkelte arealer er udlagt som permanent våde områder, hvor vandet kan nedsive (foto2). Andre arealer er udlagt som områder, hvor der kun vil stå vand midlertidigt under kraftige skybrud, og hvor der derfor kan være en anden hverdags anvendelse (foto 1).

Ved projekterne har Rødovre Boligselskab bidraget til at nedbringe risikoen for oversvømmelser af arealer nedstrøms for afdeling 12 og 19, og har samtidig givet udearealerne et kvalitetsmæssigt og rekreativt løft. 

Hævet overkørsel på H. J. Holst Vej

Etablering af barriere for at holde skybrudsvand væk fra industrikvarter 

Krydset mellem H. J. Holst Vej og Korsdalvej før ombygning

Foto: Krydset mellem H. J. Holst Vej og Korsdalsvej før ombygning

Foto: Krydset mellem H. J. Holst Vej og Korsdalvej efter ombygning

Foto: Krydset mellem H. J. Holst Vej og Korsdalsvej efter ombygning

Rødovre Kommune har i samarbejde med HOFOR etableret en hævet overkørsel i krydset mellem H. J. Holst Vej og Korsdalsvej. Formålet med den hævede overkørsel er at forhindre regnvand i at strømme fra Korsdalsvej ned på H. J. Holst Vej, hvor beregninger viste, at det bidrager til oversvømmelser under kraftige skybrud. Med den hævede overkørsel holdes vandet på Korsdalsvej, hvor det ifølge beregninger ikke gør skade. 

Med projektet har Rødovre Kommune samtidig givet krydset et løft med hensyn til trafiksikkerhed. Udgifterne til regnvandshåndtering dækkes af HOFOR via den såkaldte medfinansieringsordning. Udgifter til ny cykelsti mv., som ikke er direkte relateret til regnvandshåndtering, er afholdt af Rødovre Kommune. 

Regnvandshåndtering i IrmaByen

LAR-løsninger indtænkt i udviklingen af helt ny bydel

Areal til forsinkelse af regnvand under kraftige skybrud i IrmaByen

Foto: Areal til forsinkelse af regnvand under kraftige skybrud i IrmaByen

Foto: Bed til håndtering af vejvand i IrmaByen

Foto: Bed til håndtering af vejvand i IrmaByen

Foto: Åben rende til transport af regnvand i IrmaByen

Foto: Åben rende til transport af regnvand i IrmaByen

I forbindelse med udviklingen af den nye bydel IrmaByen i kvarteret omkring Korsdalsvej blev det fra start af indtænkt i planlægningen af området, at regnvand skal kunne tilbageholdes under kraftige skybrud, så det ikke forårsager skade eller overbelaster regnvandskloakken i området. For de fleste områder i IrmaByen tilbageholdes vand inden for det enkelte byggefelt enten i form af løsninger på overfladen eller i nedgravede kassetter. 

Enkelte steder nedsives vandet, men på grund af leret jordbund og hensyn til en nærliggende vandforsyningsboring er de fleste LAR-anlæg i IrmaByen udført med henblik på forsinkelse. Når skybruddet er overstået, afledes vandet langsomt til den eksisterende regnvandskloak i området, hvorfra det føres til Rebæk Sø og videre til Harrestrup Å. LAR-anlæggene er finansieret af de firmaer, der har udviklet området, som en del af byudviklingen. Dette var et krav, Rødovre Kommune stillede i forbindelse med lokalplanen for området. 

LAR-løsning ved VUC

Lokal håndtering af regnvand fra parkeringsplads

Regnbed på parkeringsplads ved VUC

Foto: Regnbed på parkeringsplads ved VUC

I forbindelse med opførelse af nye bygninger til VUC i Rødovre blev det konstateret, at der var brug for mere befæstet areal, end kloakken i området er dimensioneret til at aftage. Problemet blev løst ved at etablere et regnbed, hvor vand fra parkeringsarealer mv. nedsives. Tagvand fra selve bygningen afledes til kloak på sædvanlig vis. Ved at nedsive vandet fra parkeringspladsen gennem et regnbed opnås, at de fleste forurenende stoffer bliver nedbrudt eller tilbageholdt, så grundvandet ikke forurenes. Anlægget er finansieret af VUC som en del af udgiften ved byggeriet.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider