Områdeklassificering og lettere forurenet jord

Rødovre Kommune er som bykommune påvirket af trafik og nærliggende industriområder. Kommunen er områdeklassificeret, hvilket betyder at jorden som udgangspunkt formodes at være lettere forurenet.

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Miljø - Jordforurening

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Områdeklassificering

Lettere forurenede områder kortlægges ikke. Lettere forurenet jord er defineret som jord, der er forurenet med et eller flere af følgende stoffer i et angivet forureningsinterval, bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, zink, og tjærestoffer (PAH), herunder benz(a)pyren og di-benz(a,h)anthracen. 

Lettere forurening findes i de fleste byområder, typisk de ældre. Den lettere forurenede jord, er ofte et resultat af diffus forurening. Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som stammer fra flere forureningskilder, såsom bilers udstødning, industriens røg- og støvemissioner mv.

I stedet for kortlægning af lettere forurenede arealer skal der foretages en områdeklassificering. Hele Rødovre Kommune inklusiv de to områder uden for byzonen er områdeklassificeret, da vi er vidende om, at overfladejorden i kommunen er lettere forurenet. Kortet herunder viser, de to områder uden for byzonen, som er medtaget i områdeklassificeringen.

Kortet viser de to områder uden for byzone, der blev inddraget i områdeklassificeringen. Områderne uden for byzone er kolonihaveforeningen ABC i den nord-østlige del af Rødovre og området omkring motorvejsramperne på Jyllingevej

Når jorden i haven er forurenet 

Generelt er der en lav sundhedsrisiko ved at bo på en lettere forurenet grund. Risikoen afhænger af mange forhold, bl.a. af hvordan man omgås med jorden. Generelt kan det siges, at børn har en større risiko end voksne. Det er Sundhedsstyrelsen, der vurderer sundhedsrisici ved påvirkning fra forureninger. Har du spørgsmål til betydningen af forurening på din ejendom kan du kontakte Miljø og Affald på telefon 36 37 70 00 eller Region Hovedstaden på telefon 48 20 50 00. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider