Borgerrettede indsatser

For at nå i målene i klimahandlingsplanen om at blive CO2-neutral i 2050 og klimarobust er der behov for, at vi alle gør en indsats. Derfor er der også borgerrettede indsatser, herunder indsatser som skal gøre det lettere for borgere at agere mere klimavenligt. Du kan læse mere om, hvilke indsatser det drejer sig om nedenfor. I klimahandlingsplanen (side 44-115) er en mere detaljeret beskrivelse af hver indsats.

Nogle af indsatserne er allerede i gang, mens andre er nye indsatser. Der blev bevilget midler til at starte de nye indsatser op i 2023.

Borgerettede indsatser

Fold alle ud

Energi

Kortlægningen af CO2-udledningen fra Rødovre kommune som geografisk område viser, at størstedelen af udledningen stammer fra elektricitet (29 %) og varme (32 %).

Hvis du er boligejer, er du med til at reducere CO2-udledningen, hvis du reducerer energiforbruget i din bolig. Private husholdninger udgør hele 68 % af m2 af det opvarmede areal i Rødovre, og derfor er det vigtigt at sætte fokus på energiforbrug i boliger for at nedbringe CO2-udledningen.

Rødovre kommune oplevede en stor byudvikling op igennem 1960’erne og 1970’erne, og det samlede antal kvadratmeter opført i perioden 1940-1979 udgør 67 %. Dermed er størstedelen af bygningsmassen opført før bygningsreglementet for alvor stillede krav til bygningernes energiforbrug. 

Du kan få tips og gratis råd hos sparenergi.dk til, hvordan du skruer ned for dit energiforbrug. Kommunen har også fire indsatser på vej, som skal hjælpe boligejere med at spare energi og udlede mindre CO2.

Borgerettede initiativer i klimahandlingsplanen:

Indsats 5 +6 Energivenlige boliger

Medio 2024 starter vi et treårigt pilotprojekt op, som omhandler energivejledning for private boliger til borgere, som ønsker at energirenovere egen bolig. Det vil blive annonceret og kommunikeret bredt ud, når projektet starter, herunder hvilke kriterier der skal opfyldes, for at kunne søge om energitjek. Indsatsen er en del af Klimaliv-projektet.

Indsats 7 - Energirenovering og bygningskulturarv - livscyklusanalyser (LCA) som kriterium i byggesager

Ældre huses varmetab og energiforbrug er en kendt faktor, der oftest giver et negativt resultat i beregning af en bygnings klimaaftryk. Livscyklusperspektiver er beregninger af det samlede energiforbrug for et byggemateriale – altså den egentlige klimabelastning for et givent materiale i dets levetid, holdt op imod omkostninger såsom produktion af materialet, transport og bortskaffelse etc. I sammenligninger af renovering i forhold til at rive ned og bygge nyt, ses det, at klimabelastningen ved renovering kun er ca. 20 % af belastningen ved at rive ned og bygge nyt. 

Vi vil hjælpe borgere med at kvalificere beslutninger om, hvornår det er bedst at renovere i stedet for at bygge nyt, og hvilke materialer, der i et klimaperspektiv kan bruges. 

Indsats 8 - Taskforce - viden om klimatiltag

Formålet med en taskforce er at yde inspiration og vejledning til private grundejere om CO2-udledning i hjemmet. Vi har igangsat Klimaliv, hvor det ikke kun er kommunen, der yder inspiration, men hvor borgerne i høj grad også kan inspirere hinanden. Klimaliv er et mødested for inspiration og viden om, hvad den enkelte og hvad vi sammen kan gøre for klimaet. Du kan læse mere om Klimaliv her

Grøn mobilitet

Transportsektoren står for 32 % af Rødovres CO2-udledning. Dit valg af transportmiddel har betydning for CO2-udledningen. I Rødovre bliver ca. 16 % af alle ture på under 5 km foretaget med bil. Hvis du tager cyklen på disse ture, så giver det både en CO2-besparelse og motion. Vi arbejder med udviklingen af kollektiv trafik og cykeltrafik, da det skal være let og attraktivt at vælge cykel og kollektiv trafik som transportmiddel. Ligeledes arbejdes med strategi for elladerstandere samt dele- og bybiler.

Borgerettede initiativer i klimahandlingsplanen:

Indsats 9 - Strategi for elladestandere

I starten af 2021 udgjorde elbilerne 2 % af alle biler i Rødovre, hvilket var det samme som på landsplan. Ifølge klimarådet skal antallet af elbiler på landsbasis op på minimum 1 mio. For at indfri det nationale 2030 klimamål, hvilket svarer til ca. 30 % af alle personbiler. Et vigtigt incitament for at få flere til at vælge elbil frem for biler baseret på fossile brændstoffer, er opladningsmulighederne. Strategi for elladestandere sætter rammerne for infrastrukturen i henhold til udbredelsen af elladestandere i Rødovre.

Indsats 11 - BRT (bus rapid transit)

For at gøre den kollektive trafik så attraktiv som muligt vil vi ved hjælp af bus rapid transit-konceptet øge fremkommeligheden for busser. Det betyder, at busser på en del af deres strækning vil få deres egen vejbane, så de ikke påvirkes af den øgede trængsel på vejene i samme omfang som bilerne. Vi samarbejder med blandt andet staten og andre kommuner om tiltaget, som omhandler buskørsel i egen bane fra Gladsaxe trafikplads til Avedøre holme. I Rødovre vil projektet foregå på Tårnvej. 

Indsats 12 - Udbredelse af ordninger for dele- og bybiler

Vi vil arbejde for at få ordninger for dele- og bybiler til Rødovre som koncept. Det skal bidrage til, at flere kan bruge den samme bil og dermed reducere behovet for, at hver bruger har sin egen bil.

Indsats 13 - Understøtte anvendelse af cykler på korte distancer (cykelstrategi)

Med afsæt i cykelstrategien skal vi undersøge, hvordan vi kan få rykket borgerne fra bilerne til cyklerne på de korte distancer (under 5 km). Dette skal dels gøres ved at udbygge stinettet, og derved sikre gode cykelstier på strækningerne i kommunen, særligt tæt på skolerne, men også ved at se på en adfærdsændring og undervisning af særligt skoleelever.

Indsats 18 - De gennemskærende veje (begrønning af vejene)

Vi vil højne kvaliteten af byrummet ved at reducere støjen, reducere vejenes barriereeffekt, øge begrønning og dermed biodiversiteten samt ændre på de vejtekniske forhold. Disse tiltag kan øge trygheden for de bløde trafikanter og potentielt gøre det mere attraktivt at cykle eller gå langs vejstrækningerne. 

Varmeplanlægning

32 % af Rødovres samlede CO2-udledning stammer fra varme. Opvarmning med fjernvarme er med til at understøtte den grønne omstilling. 

Rødovre kommune fjernvarmes hjemmeside kan du se, om der er fjernvarme i dit boligområde eller hvornår der kommer fjernvarme til området. 

Borgerettede initiativer i klimahandlingsplanen:

Indsats 21 - Udbygning af fjernvarmenettet

Fjernvarmen er i gang med at blive udbygget, hvilket du kan læse mere om her

Affaldsområdet

Som borger er du med til at sikre at så meget affald som muligt genanvendes frem for, at det skal deponeres eller brændes. Det gør du ved at sortere dit affald korrekt. Mange borgere vil gerne give deres aflagte ting videre, men under forhold der sikrer, at det, som de lægger frem på fortov eller i affaldsgården, ikke ender som rod og giver udgifter til oprydning. For at hjælpe borgere med at sortere mere affald og genbruge har vi en række indsatser. De konkrete indsatser på affaldsområdet er beskrevet i ”Affaldsplan 2022-2033”, men de indgår som en naturlig del i Rødovre kommunes klimahandlingsplan og bidrager også til CO2-reduktion.

Borgerettede initiativer i klimahandlingsplanen:

Indsats 23 - Affaldssortering i etageejendomme
Indsats 24 - Mere affaldssortering og genanvendelse – villaer og rækkehuse
Indsats 27 - Udvikling af indsamlingsordninger – storskrald og haveaffald

Fælles for de tre ovenstående indsatser er, at de skal gøre det lettere for dig som borger at sortere dit affald korrekt. Vi gennemfører forskellige typer kampagner, der er målrettet forskellige grupper med fokus på at motivere og oplyse om vigtigheden af affaldssortering i forhold til genanvendelse og inspirere til en mere bæredygtig levevis. 

Indsats 28 - Direkte genbrug på genbrugsstationen og lokalt

På genbrugsstationen er etableret en genbrugsbutik på genbrugsstationen, så borgere kan give deres gode ting videre til andre, der undgår at købe nyt. Direkte genbrug behøver ikke kun at være noget, der sker på genbrugsstationen. Fx er der i mange boligselskaber en affaldsgård, hvor vi vil undersøge muligheden for, at der afsættes et lille areal til direkte genbrug. På den måde vil borgerne kunne sætte deres ting, som andre kunne have glæde af.

En ting er direkte genbrug, men der er også potentiale for at forlænge levetiden for de enkelte ting inden de bliver til affald. Borgere efterspørger reparations- og værkstedsfaciliteter. Vi vil inddrage interesserede borgere, der har mod på at bidrage med ideer og indspark til direkte genbrug.

Klimatilpasning og biodiversitet

Når klimatilpasning tænkes ind i byudviklingen, er det oplagt at have fokus på, hvordan vi kan øge biodiversiteten. Der har i løbet af de seneste år været en stigende opmærksomhed på biodiversitetens vilkår i byerne og på, hvordan den kan fremmes. Hvis du har en have, så kan du 

Bidrage til mindre befæstelse og mere varierede og klimarobuste grønne områder.

Borgerettede initiativer i klimahandlingsplanen:

Indsats 40 - Biodiversitetsekspert - ud i de private haver
Indsats 41 - Mere liv i haven – fra grøn ørken til levende bynær natur

Med begge indsatser vil vi understøtte mere biodiversitet i private haver. Blandt andet vil vi invitere på havevandring med en ekspert i biodiversitet, som kan give inspiration til at øge biodiversiteten i egen have. De to indsatser er en del af Klimaliv-projektet

Forbrug

Ifølge CONCITOs rapport fra 2023 udleder hver dansker i gennemsnit 13 tons CO2 årligt, hvilket er cirka det dobbelte af en gennemsnitlig verdensborger. For at reducere CO2-udledningen skal der ske en drastisk ændring i hver enkelt borgers forståelse og tilgang til, hvordan de kan træffer valg, der påvirker CO2-udledningen. Det handler ikke bare om at vælge offentlig transport i stedet for at køre i bil eller slukke for varmen eller lyset engang imellem. Det er en kombination af hele vores forbrug set med hverdagsbrillerne på, fx hvilken type madvare du vælger i supermarkedet, hvor maden er produceret, og hvordan den er transporteret hertil.

Borgerettede initiativer i klimahandlingsplanen:

Indsats 45 - Økologisk bespisning i daginstitutionerne
Indsats 46 - Bæredygtighed i skolerne (åben skole)
Indsats 47 - Klimavenlig madkultur i skolen

De tre indsatser skal alle være med til at give børn og unge viden om bæredygtighed og klimavenlige valg.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider