Rotter i kloakken

Selvbetjening

Fold alle ud

Anmeld rotter her

Du kan anmelde rotter via Selvbetjening 24 timer i døgnet alle dage. Husk at give en god beskrivelse af problemet, så rottebekæmperen kan se, hvad det drejer sig om.

Start selvbetjening

Rotter lever fortrinsvis i kloakken. Når du tjekker din kloak, vil du ind i mellem se rotteekskrementer på banketten, eller en rotte der titter op til dig. Ser du rotter i kloakken, er det ikke et problem. Du skal derfor ikke anmelde rotter i kloakken til kommunen, men de kan grave sig op til jordoverfladen, hvis der er brud på kloakledningerne. Der er dog ingen regel uden undtagelse: Hvis der er tegn på kraftig rotteaktivitet, for eksempel bunkevis af rotteekskrementer, kan det være tegn på at kloakken er i stykker. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.

Rotter, som har fundet vej til overfladen, kan finde tilholdssted i din have og i dit hus. Som grundejer har du pligt til at reparere kloakbrud, og til at begrænse rotters levemuligheder på din ejendom mest muligt. 

Huller i jorden uden opgravet jordbunke er ofte tegn på, at rotter er kommet op til jordoverfladen fra en utæt kloak. Hullet vil typisk være mellem 5-20 cm i diameter. Læg også mærke til pludseligt opståede sænkninger i jordoverfladen eller under fliser, da de kan skyldes rottegange under jorden.

   
Hvis du ser at der er jord, grus eller isoleringsmateriale i din brønd kan det også være tegn på at rotter har fået adgang til jordoverfladen via et kloakbrud. 

Rotter, der kommer fra kloakken, vil oftest søge efter redesteder, da disse er begrænsede i kloakken. Derudover vil de søge efter vand og fødekilder i området. Ved tegn på rotter skal du anmelde det til os. 

Når rottebekæmperen kommer på besøg vil han vurdere om der er kloakbrud. Hvis der er kloakbrud, skal du få bruddet repareret hurtigst muligt, så rotterne ikke længere kan komme op til jordoverfladen, og skabe tilholdssted i din have eller i dit hus.

Rotter fra kloakken

Fold alle ud

Rottebekæmperen konstaterer kloakbrud

For at kunne konstatere, om der er kloakbrud udfører rottebekæmperen typisk en røgprøve, hvor en røgpatron bliver lagt i rottehullet. Hvis der er kloakbrud, vil røgen kunne ses i brønden eller andet sted i kloaksystemet, hvilket betyder, at der er sammenhæng mellem rottehul og kloak. Kloaksystemet udgøres bl.a. af rør under jorden, brønd, faldstamme, udluftning, afløbsrist, toilet, håndvask, tagrende og nedløbsrør. Hvis der kommer røg i huset, f.eks. kælder og loft, så er dette også tegn på brud på kloaksystemet. 

Rottebekæmperen kan også udføre en sporeprøve med farvet vand, hvor der bliver hældt farvet vand i rottehullet. Hvis det farvede vand ses i kloaksystemet, så er der påvist sammenhæng mellem rottehul og kloak, og dermed kloakbrud.

Brud på kloaksystemet i og ved huset

Faldstamme og udluftning

Rotter kan fra kloakken under jordoverfladen trykke sig op ad faldstammens sider, og på den måde kravle hele vejen op til udluftningen på loft eller tag, eller til toilet og afløbsrist. Hvis du hører lyde fra faldstamme eller udluftning, så undersøg om rørene er tætte, og om udluftningen over taget er lukket med galvaniseret trådnet (hulstørrelse maks. 1 cm.) og spændebånd for enden. Hvis der ikke er trådnet her, så vil rotter kunne komme ud på taget, og herfra komme ind på loft og ind i hus. På nogle huse er udluftningen for faldstamme skåret over på loftet. Her er det ekstra vigtigt, at røret er sikret med trådnet.

Rottebekæmperen kan ikke stille fælder i faldstammen. Rotter i faldstammen er ikke noget problem, så længe faldstammen er tæt og aflukket, så rotterne ikke kan komme ud. 

Afløbsrist og toilet

Afløbsriste og toiletter er som udgangspunkt sikret mod rotter med en vandlås. Vandlåsen sørger for, at der altid er et rørstykke, som er vandfyldt. Det forhindrer dårlig lugt i at komme op fra kloakken. Rotter kravler ikke igennem vandlåse, fordi de er vandfyldte. I sjældne tilfælde sker det dog alligevel, hvilket oftest skyldes at vandlåsen er defekt eller ikke vandfyldt, som fx i forladte huse, hvor vandet er fordampet. Hvis du flytter ind i et hus, der har stået tomt i længere tid, kan du opleve, at rotter kravler op igennem toilet eller afløbsrist. Hvis en rotte er kommet op af toilet eller afløbsrist og ind i huset, så kontakt Teknisk Forvaltning, som vil sende rottebekæmperen ud for at fange den. For at hindre at rotter kravler op igennem toilettet eller afløbsrist skal toilet eller afløbsrist altid være vandfyldt, defekte vandlåse skal repareres, og afløbsriste skal være skruet fast. 

Tagrende og nedløbsrør

Tagrender og nedløbsrør skal være sikret mod rotter med en vandlås. Vandlåsen sørger for, at der altid er et rørstykke, som er vandfyldt. Rotter kravler ikke igennem vandlåse, fordi de er vandfyldte. I sjældne tilfælde sker det dog alligevel, hvilket oftest skyldes at vandlåsen er defekt eller ikke vandfyldt. Hvis der ikke er en vandlås, kan rotter fra kloakken trykke sig op ad nedløbsrørets sider, og på den måde kravle hele vejen op til tag, og få adgang til huset. 
Sørg for at tagnedløbet slutter tæt ved jorden, så rotten ikke kan bruge det til at komme op på taget.

Rottesikring af dit afløbssystem

Opsæt en rottespærre i kloakken

Hvis du vil hindre rotter i kloaksystemet på din grund, så kan du få en kloakmester til at opsætte en rottespærre i kloakken. Rottespærren placeres i skelbrønden. Rottespærren fungerer som et spjæld, hvor passage af spildevand væk fra huset er muligt, mens uønsket trafik af rotter fra hovedkloakken og ind i husets kloak forhindres.

Opsætning af en rottespærre kan øge risikoen for forstoppelse i kloakken, og vi anbefaler mindst et årligt tilsyn af rottespærreren fra en kloakmester. Husk at i HOFOR’s (Hovedstadens Forsyningsselskab) område må rottespærre ikke sidde i brøndens udløb, men kun i tilløb. Husk at en opsætning af en rottespærre ikke kan stå alene; det er vigtigt at sørge for at kloaksystemet er tæt. En tv-inspektion af kloakken kan vise om kloakken er tæt eller om der er skader, og det anbefales derfor at man får filmet sin kloak årligt. 

Opsæt en ’gravid dame’

Hvis du vil hindre rotter i faldstammen, kan du få en blikkenslager til at opsætte en ’gravid dame’. Det er ’kælenavnet’ for et udbulet rørstykke, som gør, at rotter ikke kan trykke sig op ad faldstammens sider på det stykke, hvor den ’gravide dame’ sidder. Dermed forhindres rotten i at kravle videre op i faldstammen til toilet, afløbsrist og udluftning. 
Opsætning af en ’gravid dame’ er især relevant, hvis der er adgang til faldstammen i kælder, og for etageejendomme.
Det er også muligt at opsætte andre typer af rottespærre i faldstammen, men disse kan øge risikoen for forstoppelse i faldstammen.

Afløbssystemer

Som grundejer skal du huske at vedligeholde din kloak, dette er også med til at forebygge rotter. Derfor er det en god ide lige at se ned i din kloak- og tagnedløbsbrønd ind i mellem. I regnvandssystemet skal der altid stå vand i bunden af tagnedløbsbrønden. Er brønden tom for vand, er det tegn på, at bunden af brønden er i stykker. Lad en kloakmester lave tv-inspektion ved mistanke om defekte kloakrør. Hvis der er brud på kloaksystemet, skal disse udbedres, så rotter ikke kommer ud af kloaksystemet. Tal evt. en autoriseret kloakmester om, hvordan du kan få rottesikret boligens kloak. 
På Miljøstyrelsens hjemmeside er der en oversigt over, hvor der typisk kan være problemer i kloaksystemet, der kan give anledning til rotter.

Hvad kan du selv gøre som grundejer for at sikre afløbssystemet 

  • Tjek om din faldstammeudluftning er sikret, da rotter ofte bruger den til at komme ud på taget og herefter ind på loftet.
  • Sørg for at tagnedløbet slutter tæt ved jorden, så rotten ikke kan bruge det til at komme op på taget.
  • Tjek med din forsikring om din kloak er dækket ved skjult rørskade om brud på din kloak.
  • I forbindelse med huskøb skal du være opmærksom på, at kloakken oftest er mindst lige så gammel som huset – nybyggede huse kan have genbrugt en ældre kloak. Det kan derfor være en god idé at få tjekket kloakken for defekter af en autoriseret kloakmester ved huskøb. 

Breve om reparation af kloakken

Hvis rottebekæmperen konstaterer skader på kloaksystemet (kloakrør under jordoverflade, brønde, nedløbsrør fra tag, faldstamme til udluftning over tag, til toiletter, til håndvaske, til afløbsriste osv.) gives der besked til kommunen, som sender et brev om varsel af påbud om reparation af kloakken til pågældende grundejer(e). Dette sker med henblik på grundejers pligt til at begrænse rotters levemuligheder på sin ejendom mest muligt, iht. Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (link til bek.).

I varslet vil der være en beskrivelse af kloakskade, som kan bruges når skaden skal repareres. Husk at undersøge om du/I har en forsikring der dækker omkostninger til reparation af kloakskade. 

I varslet er beskrevet de henvisninger til love som gælder for kommunens rottebekæmpelse, og som gælder for grundejers pligt til at begrænse rotters levemuligheder på sin ejendom. 

Til varslet er der vedhæftet en færdigmeldingsblanket, som skal udfyldes af det firma der har udført reparationen. Den udfyldte blanket sendes til Rødovre Kommune, som lukker sagen, når det er dokumenteret, at kloakskade er repareret.

I varslet gives der mulighed for at grundejer kan indsende eventuelle bemærkninger om omkostninger, fordele og ulemper ved reparation af kloakskade. 

Hvis kommunen ikke modtager dokumentation for reparation eller bemærkninger, der er relevante indenfor den frist som er angivet i varslet, vil grundejeren få et påbud om at reparere kloakbruddet indenfor en nærmere angivet frist. 

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning
Tæbyvej 77
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Send sikker Digital Post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider