Rammeaftale 2023 - 2024

Rammeaftale 2023 - 2024

Vedlagt er Rammeaftale 2023-2024 samt aftalens to bilag vedrørende henholdsvis styrings- og udviklingsdelen. Desuden indeholder Rammeaftale 2023-2024 den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

Med Rammeaftale 2023-2024 fastholder hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden den forrige rammeaftales fokus på kvalitet. Ligeledes fortsætter takstaftalen fra tidligere år samt aftalen om en overheadprocent på 6 procent. Endvidere fremhæver KKR Hovedstaden i sine drøftelser behovet for at løfte anlægsudfordringerne på det specialiserede socialområde.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldemosen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Styringsdelen

Formålet med rammeaftalens styringsdel er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som aftalen omfatter. Der er indgået følgende aftale:

Aftale om udvikling i udgifter pr. dag 2023-2024

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt "At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen".

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent. Hvis det aftalte fraviges, skal forklaringerne indrapporteres til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Udviklingsdelen

Rammeaftalens udviklingsdel giver et samlet overblik over de højt specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen. Formålet er blandt andet at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper med videre på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde. Med Rammeaftale 2023-2024 har KKR Hovedstaden udpeget kvalitet som fokus. Arbejdet med kvalitet konkretiseres i to tematiske fokusområder, som videreføres fra Rammeaftalen 2021-2022:

Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af den fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

Lov- og plangrundlag

Rammeaftalen er udarbejdet jævnfør Lov om social service §6 samt Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Læs også

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Børne- og Kulturforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider