Hjemmehjælp i Rødovre

Skriv personfølsom/fortrolig post

Fold alle ud

Pleje - Visitation til hjemmehjælp og hjælpemidler

For at sende personfølsom/fortroligt post til Rødovre Kommune skal du benytte dit MitID

Skriv Digital Post

Hjemmehjælp i Rødovre

Hvis du ikke længere selv kan klare din personlige pleje eller praktiske opgaver, kan du søge om hjælp og støtte.

Rødovre Kommune yder praktisk hjælp og personlig pleje til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund at nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hjælpen gives som varig eller midlertidig hjælp. 

Der er forskellige former for hjemmehjælp, og ud fra dit behov vurderes det, om du har brug for flere typer hjælp:

  • Personlig pleje: Det kan for eksempel være hjælp til bad eller at blive vasket, til at få tøj på, til komme ud af sengen eller til at spise.
  • Praktisk hjælp: Det kan for eksempel være hjælp til tøjvask, indkøb eller rengøring. 
  • Madservice: Du kan få leveret mad, hvis du ikke selv kan lave mad på grund af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Der ydes også genoptræning og sygepleje til borgere med behov for det.

Sådan søger du

Fold alle ud

Sådan søger du

Hvis du har brug for hjemmehjælp, skal du, eller den du har givet tilladelse til det, henvende dig til Rødovre Kommunes Visitationsafdeling. Herefter vil du blive kontaktet af en visitator, der i samarbejde med dig og eventuelle pårørende vurderer dit behov for hjælp. 

Arten og omfanget af hjælpen bliver tildelt efter en konkret og individuel vurdering af dine behov og afhænger desuden af

  • dine muligheder for at klare eller tage del i opgaverne i hjemmet,
  • om der er ægtefælle/samlever eller voksne hjemmeboende børn,
  • boligforhold – hjemmets størrelse og indretning,
  • eventuel hjælp fra andre.

Niveauet for hjælpen er fastlagt i politisk vedtagne kvalitetsstandarder som beskriver den enkelte ydelse og det serviceniveau, der tilbydes i Rødovre Kommune. Du kan læse de enkelte kvalitetsstandarder her.

Et fælles ansvar

Medarbejderne løser opgaverne for dig ud fra den forudsætning, at du selv har ansvaret for og ret til at bestemme over din egen tilværelse. Hjælpen ydes efter princippet “hjælp til selvhjælp” og kun til funktioner, som du ikke selv kan udføre.

Fleksibel hjemmehjælp

I nogle tilfælde kan du i samarbejde med medarbejderen bytte den visiterede indsats til andre indsatser, hvis den afsatte tid og krav om arbejdsmiljømæssige forhold overholdes. Det er i hvert enkelt tilfælde medarbejderen der vurderer, om det er forsvarligt at ændre ydelsen. I tilfælde af uenighed mellem dig og medarbejderen, gives den hjælp der er visiteret. En visiteret indsats der byttes, kan efterfølgende ikke kræves leveret. Såfremt indsatsen byttes flere gange i træk, vil behovet for indsatsen blive revisiteret.

Frit valg af leverandør

I Rødovre Kommune er der valgfrihed mellem forskellige leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Du kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og private, godkendte leverandører. Læs mere under de konkrete kvalitetsstandarder.

Kontaktoplysninger

Kontakt til hjemmeplejen

Hvis du har spørgsmål om udførelse af opgaverne, hvis du har brug for at aflyse eller ændre en aftale eller hvis hjælpen er udeblevet, skal du kontakte hjemmeplejen 36 37 75 13 (gælder hele døgnet).
Borgere, der er visiteret til aften- og nathjælp har mulighed for at kontakte den valgte leverandør hele døgnet. 

Kontakt til visitationen

Har du spørgsmål til din afgørelse på hjælp skal du kontakte visitator. 

Kontakt Visitationen på telefon 36 37 74 00 – mandag til fredag kl. 09.00 – 12.00.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider