Afløsning i hjemmet

Afløsning i hjemmet

Fold alle ud

Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Lov om Social Service § 84 stk. 1 

Hvilke behov dækker ydelsen?

Støtte til pårørende, der befinder sig i en situation, hvor der er et særligt behov for afløsning.

Hvad er formålet med ydelsen?

At støtte ægtefælle/samboende, så der er mulighed for, at borgeren forblive længst muligt i eget hjem.

At aflaste pårørende i belastende situationer.

Hvem kan modtage ydelsen?

Borgere, der ikke kan være alene i hjemmet og som har omfattende og totale begrænsninger. Målgruppen er:

 • Alvorligt syge og døende
 • Psykisk syg
 • Dement
 • Borgere, der ikke kan betjene nødkald/telefon
 • Borgere, der har et dokumenterede behov for observation. 

Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen?

Elementer, der efter behov, kan indgå i indsatsen. 

Borgere med omfattende begrænsninger kategoriseres som borgere, der har få ressourcer, hvor borgeren deltager og under forudsætning af omfattende personassistance. Der kan være behov for:

 • Pasning, herunder praktisk og personlig bistand.
 • Tilsyn

Borgere med totale begrænsninger kategoriseres som borgere, der ikke kan deltage aktivt, hvor borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. Der kan være behov for:

 • Pasning, herunder praktisk og personlig bistand
 • Tilsyn

Medarbejderen informerer, vejleder, motiverer og tilskynder borgeren til selv at være aktiv i opgaveløsningen med henblik på forebyggelse, sundhedsfremme og vedligeholdelse af egne funktioner og færdigheder.

Medarbejderen tager hensyn til borgerens ressourcer og tager udgangspunkt i disse ved opgaveløsningen. Borgeren skal, i det omfang det er muligt og meningsfuldt, anvende teknologiske hjælpemidler i opgaveløsningen.

Indsatsen kan først modtages efter en konkret individuel vurdering af borgerens. 

Hvilke aktiviteter indgår ikke?

Overvågning. 

Ydelsens omfang

Visitator afgør ydelsen omfang. Ydelserne gøres ikke op i tid, men efter behov dag, aften og nat.

Ydelsen kan leveres som praktisk eller/og personlig hjælp. 

Hvem leverer ydelsen?

Indsatsen afløsning i hjemmet, leveres af medarbejdere fra Rødovre Kommunes hjemmepleje. Der er ikke ret til frit-valg af leverandør på ydelsen.

Er der særlige forhold at tage hensyn til?

Medarbejderen er omfattet af arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgerens hjælp. I følge loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren udarbejder en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), som skal være godkendt, før indsatsen kan iværksættes. Hjemmet skal være indrettet således at opgaverne kan udføres på en ergonomisk forsvarlig måde. Såfremt ydelsen ikke kan udføres på en måde, så det er arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, foretages en ny visitation med henblik på, hvilken ydelse, borgeren så kan tilbydes i stedet. 

Kvalitetsmål

 • Visitationen kontakter borger inden for 5 hverdage fra ansøgning
 • Borger har fået en afgørelse inden for 6 uger efter ansøgning
 • At, der så vidt det er muligt, kun kommer personale borgeren kender og er tryg ved.

Kompetencekrav til udføreren
Aktiviteten udføres af uddannet sundhedspersonale. Derudover kan aktiviteten udføres af personale under uddannelse. 

Opfølgning på ydelsen?

Løbende opfølgning af plejepersonalet og visitator med henblik på genbevilling eller afslutning af ydelsen.  

Medfører ydelsen omkostninger for modtageren?

Indsatsen bevilges tidsbegrænset og er omkostningsfri for borgeren.

Hvilke klagemuligheder er der?

Du kan klage inden for fire uger efter en afgørelse er truffet. Klagen kan indgives mundtligt eller skriftligt til Visitationen. Hvis visitator fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til Ankestyrelsen Aalborg.

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider