Kontaktperson til døvblinde

Kontaktperson til døvblinde

Kvalitetsstandard - Kontaktperson til døvblinde

Lovgrundlag for ydelsen

Lov om social service § 98.

Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

Mål med ydelsen

Ydelsen skal medvirke til at bryde isolation og bidrage til, at borgeren kan leve så normalt et liv som muligt.

Målgruppe

Døvblinde.

Ydelsens indhold

Ydelsen kan indeholde:

  • At kontaktpersonen sørger for ved besøg at være bindeled til omgivelserne.
  • Ledsagelse
  • Brev- og avislæsning.

Aktiviteter, der ikke indgår i ydelsen

  • Almindelig praktisk bistand i og udenfor hjemmet
  • Ydelser, der dækkes af § 97 (ledsagelse og kontaktperson).

Ydelsens omfang

Omfanget udmåles efter konkret individuelt behov.

Bevillingskompetence

Social- og psykiatrichefen.

Afdeling, der sagsbehandler ansøgningen

Social- og Psykiatriafdelingen.

Egenbetaling

Der er ingen egenbetaling. Borgeren betaler udgifter for sig selv og kontaktpersonen i forbindelse med ordningen.

Leverandør af ydelsen

Borgeren skal selv medvirke til at finde og godkende kontaktpersonen.

Opfølgning på indsatsen

Der følges op på ordningen minimum en gang årligt

Sagsbehandlingsfrister

Den forventede tid, fra ansøgningen er modtaget, til der foreligger en afgørelse, er op til otte uger

Afgørelse, klage- og ankevejledning

Borgeren kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn.

Andre ydelser/foranstaltninger

Ret til ledsagerordning efter § 97 bortfalder ved bevilling af kontaktperson efter § 98.

Særlige bemærkninger

Kontaktinformation

Rødovre Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Rødovre Parkvej 150
2610  Rødovre
Telefon
36 37 70 00

Skriv sikker Digital post til Rødovre Kommune
Kontakt og åbningstider